Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

2020.

Dec. 31. ÉV VÉGI HÁLAADÁS

„Gyermekeim! Itt az utolsó óra!...” (1Jn 2,18-21)

- Köszönöm, érkeznek a hálaadó mondatok, fohászok: ki, miért ad hálát egyéni és közösségi életünket visszanézve. Mindezeket a ma esti 6-os szentmisében a minket végtelenül szerető Isten elé tesszük!

- „Téged Isten dicsérünk…”!

- Szent Szilveszter pápa, könyörögj érettünk!


Dec. 29. Becket Szent Tamás

https://videa.hu/videok/film-animacio/becket-1964-feliratos-angol-drama-tortenelmi-eoWKe5XGS8C9ksV6


Dec. 28. APRÓSZENTEK

- Azokra a gyermekekre emlékezünk december 28-án, akiket Jézus születése után öletett meg Heródes király. - Hányan lehettek ezek a megölt kisdedek? - A lakosság arányait figyelembevéve, ha a Jézus-korabeli Betlehem népességét körülbelül ezerre tesszük, akkor a meggyilkolt kisfiúk száma 30-40 lehetett.

- Ezen a napon az abortusz áldozataira is gondolunk. Sajnos az ő számuk (meggyilkolásuk) aránytalanul több!

https://www.origo.hu/tudomany/20190104-bretbart-az-abortusz-a-vezeto-halalok-a-vilagon.html

„Urunk Jézus Krisztus! Leborulva előtted, aki a közöttünk valóban jelenlévő élet forrása vagy, könyörgünk hozzád: Ébreszd fel bennünk újra a tiszteletet minden születendő emberi élet iránt, tégy képessé minket arra, hogy az anya méhének gyümölcsében megpillantsuk a Teremtő csodálatos művét, tedd készségessé szívünket, hogy nagylelkűen befogadjunk minden gyermeket, aki kopogtat az élet ajtaján…” (XVI. Benedek pápa imájából)

https://www.magyarkurir.hu/hirek/elindult-chiara-corbella-szent-eletu-edesanya-boldoggaavatasi-eljarasanak-egyhazmegyei-szakasza


Dec. 24. SZÜLETIK

- „Ma megtudjátok, hogy eljön az Úr: holnap pedig meglátjátok dicsőségét!”

- „Kérünk, Urunk, Jézus, siess és ne késlekedjél! Eljöveteled vigasztaló öröme töltsön el minket, mert szerető jóságodban bízva bízunk.”

- Du. 5-kor Vigilia mise!– Éjféli mise nem lesz!


Dec. 23. KOPOGOK

- Misekönyvből: „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg énvelem.”

- Adventünk ma: „Az Eucharisztiával/ból éljek (KEK 805): szentmise, szentáldozás, szentségimádás…

- Hála az idei hajnali misékért, az együttvirrasztásokért!


Dec. 22. A FŐVEL EGY TEST

Eggyé válva Vele, az Ő életét élve az Egyház megújhódásán és továbbépítésén munkálkodom a Szentlélek által… az Egyház pásztoraival kapcsolatban… (KEK 792-801).

Gyóntatás:szerdán a hajnali mise után… de időpontot kérve „bármikor” is!


Dec. 21. EGYHÁZ

Jézus jön Egyházat (közösséget) alapítani, a „legyenek mindnyájan egy”-et! – Fogadjam el a tervét, azt tegyem, ahogy/amit Ő szeretne, ismerjem meg az Egyház lényegét (Ma: KEK 781-791), tegyem félre a téves/maszek egyház-képemet!


Dec. 20. IGEN

Mária IGEN-t mond Isten akaratára…  - Mondjak én is!

Az IGE testté „lőn”… - Bennem is, 

- ha kimondom az IGEN-t

- ha élem az IGÉT, a megtestesült Jézus életét, az evangéliumot…


Dec. 19. JÖN MÁR

- akit várunk…ő a mi Szabadítónk. - Mi-mindentől kell megszabadulnom?

- a megtestesülés nagy titkát áldozatos odaadással ünnepeljük… - Tudok áldozatokat hozni?

„Mindketten (házaspár) igazak voltak Isten előtt, feddhetetlenül éltek az Úrnak minden parancsa és rendelése szerint”. (Bír 13.) - És én tudatosan igyekszem, törekszem ilyen életre?

„Add kegyelmedet, hogy az eljövendő javakra vágyakozzunk, és Üdvözítőnk születésének ünnepére megtisztult lélekkel készüljünk”. – Gyóntál már?!

- Du. 2-től templomi munkálatok!

- Ma: Egyház = egybehívás, gyülekezet… Keressem, fogadjam el az “együtt” alkalmait! - KEK 777.


Dec. 17. FERENC PÁPA

https://www.magyarkurir.hu/hirek/isten-eltesse-szentatyat-ferenc-papa-84-eves

Mai adventi programunk:Az Egyházról olvassak, hogy jobban ismerjem, szeressem (pl. II. Vat. Zsin.+ Hittankönyv) - KEK 748-757.


Dec. 16.  ÖRÖM HETE

- „Menjetek, jelentsétek Jánosnak, amit láttatok és hallottatok...” (Lk 7,19-23) - Ne felejtsük, sőt adjuk tovább, amiket már megláttunk, megtapasztaltunk a Jézussal való találkozásainkból! Apostolkodás, evangelizáció... az örömhír terjesztése! 

- Ma: Egyházunk - közösségben vagyok a Szentháromsággal és testvéreimmel? - Ma tegyek egy lépést valaki felé közösségünkben! (747.)


Dec. 15. NINCS KEDVEM

„Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben!” A fiú azt válaszolta: „Nincs kedvem!”, de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: „Szívesen, uram!”, menni azonban nem ment. (Mt 21,28-32)

- Nincs kedvem…, de szeretetből megteszem, áldozatot is vállalok!

A másik csak szövegel, tettek nincsenek!

- Ma: https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-brenner-janos-vertanu  - Nem mondta, hogy „nincs kedvem…”

- KEK - Ma: A szeretet a Szentlélek ajándéka. (De tegyek is érte, kérjem…) Ma igyekezzek mindenkit úgy szeretni,   ahogy Jézus szeretett bennünket! (733, 735).


Dec. 12. MEGÚJULÁS

Adventi programunkban:“Nézzétek: én valami újat viszek végbe” (Iz 43,19). Miben kell megújulnom? (KEK 711)

Mai ünnep:https://www.magyarkurir.hu/hirek/amerika-vedoszentje-guadalupei-boldogsagos-szuz-maria


Dec. 10. LORETOI

https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-kegyelem-ma-is-hazhoz-jon-loretoi-boldogsagos-szuz-maria-emleknapja


Dec. 9. ÖRÖM

https://www.youtube.com/watch?v=LXS0K-6qXPY&list=PLC7BrO_ZPZAC4iwJDc13dilAuYel6R14_&index=6


Dec. 8. SZEPLŐTELEN

Istenünk, te méltó hajlékot készítettél Fiadnak a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásában, amikor őt Fiad halálának érdeméért eleve megóvtad minden bűntől. Szűz Mária közbenjárására engedd, hogy mi is tiszta lélekkel jussunk el hozzád. 

- Ma is vigyázat, a gonosz, a kísértő támad (KEK 665). Istenbe kapaszkodva, Mária közbenjárását is kérve, igyekezzek győzelmeket aratni, mindig Istent választani! (Ter 3,9-15.20; Zsolt 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38)

- Ld. még youtub csatornánkon a mai szentmisét! https://www.youtube.com/channel/UCXf2lC61uuGuv31yrCU8Afg/videos?view=2&live_view=503


Dec. 7. ÜNNEPEK

- Ma van főpásztorunk kinevezésének évfordulója (2002)

- A fokolare mozgalom születésnapja https://www.fokolare.hu/hirek/12064

„Kelj föl és járj!”? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma földön a bűnök megbocsátására.”  (Lk 5,17-26)– Ma is! Éljünk e nagy lehetőséggel, ne halogassuk a szentgyónást! 


Dec. 6. ÚTKÉSZÍTÉS

- „Ami egyenetlen, váljék egyenessé, és sima úttá, ami göröngyös" (Iz 40)Rendezzem az életem!... Hiányok, akadályok eltávolítása...

- „Megvallották bűneiket" (Mk 1,1-8)Szentgyónás! Megvallani… nem elég magamban!

- Mindenható, irgalmas Istenünk, segíts, hogy szent vágyakozással siessünk Fiad elé. Örök bölcsességeddel nevelj minket, hogy evilági elfoglaltságaink ne akadályozzanak találkozásunkban szent Fiaddal. - Tegyem félre az alibiket, kifogásokat, önbecsapásokat!


Dec. 5. MÁSOKÉRT

"Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított... hirdette országának örömhírét... meggyógyított minden bajt... Menjetek és hirdessétek: közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok..." (Mt 9,35 – 10,1. 6-8)  - Folytassuk Jézus művét!

- „Ma másokért igyekszem élni, tenni valamit” – KEK 655. - "akik élnek, már ne önmaguknak éljenek, hanem Neki, aki értük meghalt és föltámadott" (2Kor 5,15).

Építő jelenléttel veszek részt alelkinapon… tevékeny felabaráti szeretettel… A lelkinapon sok ötletet megoszthatunk, kaphatunk!

- Aki nem jöhet: imaháttér!


Dec. 4. LÁTNI

„Könyörülj rajtunk, Dávid fia!” Amint hazaérkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?” „Hisszük, Uram!” – felelték azok. Akkor megérintette szemüket, és így szólt: „Legyen a hitetek szerint!” Erre megnyílt a szemük..." Mt 9,27-31 

- Kiáltozzunk mi is hozzá! Minket is ki akar vezetni/gyógyítani az "adventi sötétségből"!

- A decemberi életige (és magyarázata) élése is nagyban segíthet! https://www.fokolare.hu/hirek/12046

- Holnap pedig online (zoom) lelkinap!


Dec. 3. SZABADULÁS

Mai javaslat: „Felkészülök a szentgyónásra, mert szabadulni szeretnék a halál rabságából” (KEK 635-636).

- Előveszem a lelkitükröket (ld. honlapunkon is), és ezek alapján készülök!!  http://www.rozsafuzerkiralyneja.hu/index.php/lelkituekroek


Dec. 2. HALÁL

624 Ő "Isten kegyelméből mindnyájunkért" megízlelte "a halált" (Zsid 2,9). … "Az én testem reménységben nyugszik el, mert nem hagyod lelkemet az alvilágban, sem Szentedet romlást látni nem engeded" (ApCsel 2,26-27). Krisztus "harmadnapon" (1Kor 15,4; Lk 24,46) való föltámadása volt ennek a jele…

628 A keresztség, melynek eredeti és teljes jele az alámerítés, hatékonyan jelzi a keresztény sírba szállását, hogy a bűnnek meghaljon Krisztussal, és új életre támadjon: "A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztust az Atyaisten dicsősége föltámasztotta a halálból, úgy mi is új életet éljünk" (Róm 6,4).

- Meg tudok néha halni (ma többször is!) a saját akaratomnak… a bűnnek?! Éljek „feltámadott” életet!


Dec. 1. ENGEDELMESSÉG

"Jézus engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszthalálig"

Ma:Engedelmeskedni akkor is, amikor nem  könnyű (KEK 615-). Sok-sok lehetőség: Isten és embertársam felé - szeretetből! (család, munkahely, stb.)...

https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-charles-de-foucauld-sivatag-szentje


Nov. 30. VIRRASZATOK

Örülök az első hajnali mise „virrasztóinak”, résztvevőinek!

Adventi programunk első nap: ISTEN AKARATÁT KERESEM ÉS TESZEM minden helyzetben! (KEK 606.)

Szent Andrásapostol, könyörögj érettünk!

https://www.magyarkurir.hu/hirek/mai-nap-szent-andras-apostol


Nov. 28. IMÁDKOZZATOK

„…imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt.”  (Lk 21,34-36)

- Az igazi imádság Istennel való kapcsolat… beemel Istenbe. Nemcsak parancs, hanem boldogság!

- Örülök, hogy már kb. három hete, minden este közösen imádkozzuk (zoom) a rózsafüzért, szép létszámmal. Este 8-kor kezdtük, de most már ½ 9-től. Még be lehet kapcsolódni a „szüntelen” imádságba!


Nov. 27. IGÉK

"Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.” (Lk 21,29-33)

- Jézus sokszor hangsúlyozza, hogy ne csak hallgassuk/olvassuk Isten Igéjét, hanem éljük is! Építsük be az életünkbe.

- Ezért van az Ige-kör (életige) is. – Tegnap este szép számmal, szép estét töltöttünk együtt (zoom). Töltekeztünk az Igével, szép megélt tapasztalatokat  osztottunk meg egymással…


Nov. 26. KEK

Ma olvastam:572 Az Egyház hű marad az "összes Írások" azon értelmezéséhez, melyet maga Jézus mind húsvétja előtt, mind húsvétja után adott: "Vajon nem ezeket kellett-e elszenvednie a Krisztusnak és bemennie dicsőségébe?" (Lk 24,26).

- Hogy bemehessek a dicsőségbe, nekem is Jézus életét kell élnem, fel kell vállalnom a szenvedéseket is (sokféle van!). Fontos, hogy gondoljak rá az adott pillanatban és csatlakozzam Jézushoz.


Nov. 24. VIETNÁMI VÉRTANÚK

„Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad…” 

(Lk 21,5-11) 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-szaztizenhet-vietnami-vertanu

https://btk.ppke.hu/uploads/articles/447809/file/gulyas_

csenge_kereszt%C3%A9nys%C3%A9g.pdf

- Templomunkkal szemben van a vietnámi nagykövetség… Néha imádkozhatunk vietnámi keresztény testvéreinkért


Nov. 23. ADAKOZÁS

Mai ev.:„Jézus egy alkalommal megfigyelte hogyan dobják a gazdagok adományaikat a templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két fillért dobott be. Erre megjegyezte: Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami szegénységéből telt: egész megélhetését.”  (Lk 21,1-4)

- Tegnap országos gyűjtés volt a Karitász javára. Mennyit dobtál be?

- Az egyházi hozzájárulást (egyházi adó) – bevételed 1 %-a – rendszeresen, lelkiismeretesen fizeted? Pl. az ez évi már rendben?

- Külön adományt szoktál adni templomunk, plébániánk kiadásainak fedezésére?

Isten fizesse meg!

- Ma este 18.45-kor Katekumenek!


Nov. 22. KRISZTUS KIRÁLY

- Szombat este ott térdeltünk előtte, a világméretű NEK szentségimádáshoz csatlakozva... https://www.youtube.com/watch?v=6ESJ6Y6r9M4&t=514s

- A mai szentmisében folytattuk a Király ünneplését... Szeretnénk az ő országának hűséges tagjai lenni. "... az ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke". - Mindezeket jól élve...

- Ld. még a Prédikációk ablakunkat!


Nov. 21. MÁRIA BEMUTATÁSA

https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-boldogsagos-szuz-maria-bemutatasa-templomban

Szent Ágostongondolata: „Ezek az anyám és a rokonaim! Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, aki engem küldött, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám (Mt 12, 50). … Szűz Mária teljesítette, maradéktalanul teljesítette az Atya akaratát, ezért azután többre is tartotta azt, hogy Krisztus tanítványa lett, mint azt, hogy Krisztus anyja volt. Nagyobb boldogság volt számára Krisztus tanítványává lenni, mint Krisztus anyjának lenni.

Máriához csatlakozva, példáját követve legyünk mi is Jézus igazi tanítványai!

- Ma du. 5-kor templomunkban is NEK-szentségimádás! Csatlakoztál már? https://corpusdomini.iec2020.hu/#/esemeny/335

És így is csatlakozhatsz, ha nem tudsz jönni: https://www.youtube.com/watch?v=6ESJ6Y6r9M4


Nov. 20. IMÁDSÁG HÁZA

„Írva van: Az én házam az imádság háza”... (Lk 19,45-48)

Mindenütt lehet imádkozni! De a templom mégis egy különleges hely. Pl. ott van az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus! – Ezért örülök a misére járóknak, a napközben – akár pár percre is – megállóknak/betérőknek az üvegajtónál… 


Nov. 19. ERZSÉBET

„Szent Erzsébetből, hős szeretet áradt…”!

Segíts bennünket is ebben!

https://www.magyarkurir.hu/hirek/arpad-hazi-szent-erzsebet


Nov. 18. ÉLET

Járvány... Nem áll meg az élet! Minden nap találkozhatunk! Szentmisék, online (zoom) hittanok, közös rózsafüzér imádkozás, e-mailek, telefonok, gyónások... Örülök, hogy mindezeket sokan kihasználják!

Ma:https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-szent-peter-es-szent-pal-bazilika-felszentelesenek-unnepe


Nov. 17. KATEKIZMUS

Felnőtt hittanvolt tegnap este.Témánk folyamatosan a KEK (Katolikus Egyház Katekizmusa). Örülök, hogy az online (zoom) találkozáson sokan részt vettek. Szebbnél szebb fények, meglátások jöttek elő kinek kinek a lelkéből. Minden napra meg van, hogy mely pontokat elmélkedjük/gondoljuk át. Így napról napra, lépésről lépésre haladunk, csodálkozunk rá Isten szeretetére, értjük meg egyházunk tanítását és gazdagítjuk egymást. Istennek hála!


Nov. 16. MARGIT

https://www.magyarkurir.hu/hirek/skociai-szent-margit

- Ma este 18.45-kor FELNŐTT HITTAN (online)!


Nov. 14. MENNYI JÓ

Többen már reggel 7-kor szentmisével kezdtünk (önkéntes sekrestyés közreműködésével). - Mise után már jelentkeztek tettre kész emberek, felkérés nélkül (pl. adventi koszorú alapanyagok előkészítése). - Almavásár  előkészítése (már napokkal előbb), lebonyolítása. - Segítő kezek, lábak (másoknak segítettek az alma szállításában). – A plébánia udvar és környéke takarítása (sok falevél van). – Érzékelő fertőtlenítő összeszerelése. – Adományok közösségünk javára. - Kapcsolatok építése (telefon, e-mail, stb.). – Minden este közös rózsafüzér imádkozás zoom-on (ma is kb. 15-en). – És még lehetne sorolni, nem mondtam el mindent… És hála Istennek ezek ismétlődnek! – Az Egyház szenvedélyes szeretete!


Nov. 13. VIGYÁZAT

"Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: „Mint ahogy Noé korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit..." (Lk 17,26-37) 

SZENTSÉGIMÁDÁS- A járványügyi intézkedések miatt a péntek esti szentségimádások este 7-ig tartanak (hogy pl. mindenki hazaérjen). - Aki tud, jöhet előbb a misére  "pótolni" - hétköznap, vasárnap. És ne felejtsük, hogy a szentmise a legértékesebb, megelőz mindent: csúcs és forrás. A szentségimádás a szentmise "folytatása"... - ld. a NEK tanításaiban! - Szabad hétköznap is járni!

- Az Új EMBER mostani számában féloldalas beszámoló van templomunkból, a Chiara Luce estről...


Nov. 12. JÉZUSSAL

„…Előbb azonban sokat kell szenvednie, és megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől.” (Lk 17,20-25)

Ne idegenkedjünk Jézus sorsában osztozni.„Őáltala, Ővele és Őbenne!”

https://www.magyarkurir.hu/hirek/imadkozzunk-ismet-egyutt-naprol-napra-jarvany-megszuneseert


Nov. 11. KÖNYÖRÜLJ RAJTUNK

„Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!  Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: „Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak… Hited meggyógyított téged.”  (Lk 17,11-19) 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/jarvanyugyi-rendelkezesek-az-esztergom-budapesti-foegyhazmegyeben

Szent Márton, könyörögj érettünk!

https://www.magyarkurir.hu/hirek/tours-i-szent-marton-puspok-2017


Nov. 10. ÉS MÉG

"...amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk volt." (Lk 17,7-10) 

- Szép megtenni a kötelességünk, minden téren. De még lehet tenni "Valami szépet Istenért" (Teréz anya) is!

https://www.magyarkurir.hu/hirek/nagy-szent-leo-papa-aki-megvedte-romat-isten-ostoratol


Nov. 9. TEMPLOM

https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-laterani-bazilika-felszentelesenek-unnepe

-- A mai zsolozsmából:  „Zakeus, gyere le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom. Erre gyorsan lemászott, és boldogan házába fogadta Jézust. Ma üdvösség köszöntött erre a házra, alleluja.”

Jézus hozzánk is el akar jönni!Fogadjuk? Pl. a szentáldozásban… és még hogyan, hányszor?

-- Ne felejtsük, Isten temploma vagyunk!

Közlemény:https://katolikus.hu/cikk/az-mkpk-kozlemenye-62799764


Nov. 8. BALGÁK - OKOSAK

„Íme, a vőlegény! Menjetek eléje! … az ajtó pedig bezárult. …Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket!” Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!"  (Mt 25,1-13) 

- Földi életünk a felkészülés időszaka! Nem „majd”, hanem „most”… a jelen pillanat!

- Mai könyörgés: „Add, hogy minden testi-lelki erőnkkel szolgálatodra álljunk, és készségesen teljesítsük szent akaratodat.”

- Hétfő este Hittel ismerkedők - ONLINE a Zoom program segítségével!


Nov. 7. HŰSÉG

- „Aki a kicsiben hű…” – Legyünk hűségesek a kis dolgokban is. Vegyük komolyan a hétköznapi dolgokat, ránk bízott feladatokat, stb.

- „Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” (Lk 16,9-15) – Két úrnak nem lehet szolgálni… Ne legyünk kétszínűek…

- Istennek hála a mai „túráért”. Nagyon jó és üdvös volt a Fiumei úti sírkertben a ragyogó időben, tiszta levegőn sétálgatni, ismerkedni nagyjainkkal, hírességeinkkel – megemlékezni róluk és közösen imádkozni. Képek már láthatók fotóalbumunkban. 


Nov. 6. ADJ SZÁMOT

"... Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról...” (Lk 16,1-8)

Még ma!Holnap lehet, hogy már késő lesz! - "Mindig álljatok készen..."


Nov. 5. FIATAL SZENTEK

Imádkozzunk fiataljainkért!

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-imre-herceg

https://24.hu/kulfold/2020/10/17/carlo-acutis-assisi-boldogga-avatas-szentte-avatas-fiatal-y-generacio-romai-katolikus-egyhaz/

https://port.hu/adatlap/film/tv/chiara-luce-badano-boldogga-avatasa-chiara-luce-badano-boldogga-avatasa/movie-113591

https://www.szeretfilm.hu/projektek/jatekfilm-bodi-maria-magdolnarol


Nov. 4. TANÍTVÁNYSÁG

„Aki hozzám jön, de… nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ engem, nem lehet az én tanítványom.” Lk 14,25-33  - Jézus radikalitást kíván, kér!

AZ EGYHÁZÉRThttps://www.magyarkurir.hu/hirek/-ezt-az-embert-vasbol-gyurtak-borromeo-szent-karoly


Nov. 3. MENTEGETŐZÉS

„…azok sorra mentegetőzni kezdtek. …Mondom nektek: Senki sem ízleli meg lakomámat azok közül, akik hivatalosak voltak.” (Lk 14,15-24)

- Életveszélyes visszautasítani Isten hívását!Napi szinten kapunk meghívást – mikor, mire, hova. Hallgatok a lelkiismeretem szavára (Isten hangja bennem)? Vagy minden mást elébe helyezek?

- A plébánostól is (felelőseinktől is) érkeznek levelek, meghívások, kérések, hirdetések… Reagálok rá? Hogyan?

https://www.magyarkurir.hu/hirek/porres-szent-marton


Nov. 2. HALOTTAK NAPJA

"Szent és üdvös dolog tehát imádkozni a halottakért, hogy feloldozást nyerjenek bűneiktől." (Iz 25,6a.7-9 vagy 2Mak 12,43-46)

Szentmise:12.00 és 18.00 órakor

Templomunk nyitva: 8.00-19.00

https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/halottak_napja


Okt. 31. ROMZSA TÓDOR

https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-romzsa-todor-puspok-es-vertanu

„…számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Ha viszont tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent. Nem tudom tehát, mit válasszak, mert mind a kettő vonz: Szeretnék elköltözni (e világból), hogy Krisztussal legyek, mert ez mindennél jobb volna. De hogy értetek életben maradjak, arra nagyobb szükség van.” (Fil 1,18b-26)  - Egy igazi krisztusi, keresztény gondolkodás!


Okt. 30. TELJES MEGÉRTÉS

"Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjék a helyes ismeretben és a teljes megértésben, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes". (Fil 1,1-11) – Társuljunk az apostolhoz, mert plébániánkon is nagy szükség van mindezekre. Szent Pál, könyörögj érettünk is!

- Tegnap nagyon szép Chiara Luce est (megemlékezés) volt templomunkban! A Magyar Kurir is tudósít róla, https://www.magyarkurir.hu/hirek/minden-elethelyzetben-igent-mondani-istennek-konyv-jelent-meg-boldog-chiara-luce-badanorolmajd a Keresztény élet újság is… - A most megjelent könyvből is sok elfogyott!


Okt. 28. FONTOS

"Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte." (Lk 6,12-19)

- Mennyi időt merek "Isten imádásában" tölteni, imádságra szánni? Merek félre tenni kevésbé fontos dolgokat? - Pl. Jön a Halottak napja... Három nap nyitva lesz a templomunk (szentmisék, imádkozási lehetőségek)!

Ma:https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-simon-es-szent-judas-tade-apostolok


Okt. 27. KÖNYÖRÖGJÜNK

E heti könyörgés a zsolozsmából:Mindenható, örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet. Add, hogy szeressük, amit parancsolsz, és segíts, hogy elnyerjük, amit ígérsz.

- Istennek hála a tegnap esti nagy létszámú hittel ismerkedő csoportért

- Istennek legyen hála a ma este befejeződő „rózsafüzér kilencedért”!


Okt. 23. HAZÁNKÉRT-EGYMÁSÉRT

„…éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok; teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel…” (Ef 4,1-6)

http://www.keresztenyelet.hu/imadkozzunk-magyarorszagert-2/

https://szentkelemenbuk.hu/ima/imadsag-a-nemzetert/

https://www.magyarkurir.hu/hirek/kapisztran-szent-janos-aldozopap


Okt. 22. TISZTA SZERELEM

- Tegnap rácsodálkoztam utolsó királyunk, Boldog IV. Károly életére, életszentségére… házastársi, családi életére, béketörekvésére...

- A Tiszta szerelem est (szentmise, szentségimádás) a Bónum Tv előtt (nemigen szoktam ennyi időt a TV előtt ülni!), másfél óra elröppent, egész a mennyországig. Mély élmény és elgondolkodtató volt… Remélem hogy a kedves híveink közül is sokan bekapcsolódtak e fontos ügyért imádkozni!

- A TV elől a számítógép elé siettem/ültem, bő félórára: a „rózsafüzérkilencedes” csapathoz. De jó volt így (ezért – közös imádkozás!) a számítógép elé ülni!

- Ma pedig Szent II. János Pál pápa emléknapja… https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-ii-janos-pal-papa-elete

Tiszta szerelem, mind-mind, a felsoroltak… És még mi-minden volt a napomban! Tiszta szerelem – a Szeretet-Istenbe…!!! 


Okt. 21. BOLODOG IV. KÁROLY 

Minden erejét a béke megteremtésére fordította, támadások és meg nem értettség árán is. Ezért vállalta a töviskoronát!

https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-iv-karoly-kiraly


Okt. 19. FELNŐTT HITTAN

Jó volt ma este közösenolvasni, „értelmezni” a Katolikus Egyház Katekizmusát, meghallgatni egymást, mi érintette meg, mi gondolkodtatta el… A KEKO csoport (Katolikus Egyház Katekizmusát Olvasók) nagyon jó ötlet, ajándék!

És örülök, hogy közben e-mailen is megy a megosztás - napról napra! Micsoda kincsek! Istennek hála!

- És biztos jó lesz a 21.30-kor kezdődő közös rózsafüzér ima is...


Okt. 18. MISSZIÓK VASÁRNAPJA

- Már keresztelkedésemkor meg lettem híva, hogy Krisztus életét éljem, hirdessem a Jóhírt, örömhírt… Bérmáláskor pedig felvállaltam, hogy Krisztus apostola – misszionárius – leszek! – A mai vasárnap újrakezdési lehetőség, hogy átgondoljam: hogyan élem keresztény küldetésem, milyen hithirdető vagyok?!

- Elsőáldozás volt templomunkban. – Felülvizsgálhatjuk, milyen a kapcsolatunk az eucharisztikus Jézussal, mennyire fontos számomra a szentmise, szentáldozás?! (Most jelent meg/vásárolható egy szentmisét magyarázó könyv!). – Szintén újrakezdési lehetőség! 


Okt. 16. JÉZUS SZÍVE

Alacoque Szent Margit

https://www.magyarkurir.hu/hirek/alacoque-szent-margit-maria-szuz

Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket szent szíved szerint!

SZENT HEDVIG- II. Endre királyunk feleségének, meráni Gertrúdnak nővére. A sziléziai herceg felesége lett, akit hét gyermekkel ajándékozott meg. Bensőséges életet élt, a szegények és a betegek iránt bőkezű volt, számukra otthonokat alapított. Férje halála (1238) után a trebnitzi kolostorba lépett, ott is halt meg 1243. október 15-én.

RÓZSAFÜZÉR

https://katolikus.ma/3-ereny-melyekre-a-rozsafuzer-imadkozasa-tanit/


Okt. 15.TEMPLOMBÚCSÚNK

Újabb híradás ünnepünkről...

https://www.youtube.com/watch?v=6ZS_iwGuwOs&feature=emb_logo

- Istenünk, te a Jézusról nevezett Szent Terézt Szentlelked által arra indítottad, hogy életművével a tökéletesség útját tanítsa az Egyházban. Add, hogy mennyei tanítása szüntelenül oktasson minket, és eltöltsön az igazi életszentség utáni vággyal.


Okt. 14. A LÉLEK GYÜMÖLCSEI

„…szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. … Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően.” (Gal 5,18-25)

https://www.magyarkurir.hu/hirek/isten-alma-vilagunkrol-szekely-janos-ismertetoje-i-fratelli-tutti-i-kezdetu-enciklikarol


Okt. 13. LELKÜNK TISZTASÁGA

Jézus elítéli azokat, akik a külső látszatra sokat adnak, de a belső, lelki tisztasággal nem törődnek. (vö. Lk 11,37-41)

Örömhírek:

- 11 felnőtt kezdte a hittel ismerkedést a katekumen csoportban (keresztelésre, elsőáldozásra… készülnek). Imádkozzunk értük!

- Három csoportban is hozzáfogtunk a Katolikus Egyház Katekizmusát (KEK) olvasni, átbeszélgetni. Nagyon jó!

- Ma ismét volt ökumenikus lelkészkör. Nagyon fontos témát beszélgettünk át!

- Ma is hivatalos vagyok lakásszentelőre…

- Újabb és újabb jelentkezők vannak lelkibeszélgetésre, szentgyónásra, életük rendezésére.


Okt. 12. AJÁNDÉKOK

- Istennek hála a vasárnap délelőtti primíciáért, az újmisés áldásért! - Imádkozzunk papi hivatásokért, papjainkért...

- Istennek hála a délutáni "kirándulásért". Megcsodálhattuk a szépülő Városligetet, az épülő Néprajzi Múzeumot, a Rózsakertből a Millennium Háza teraszán megpihenhettünk (kávé, stb.)... esőmentes időben, jó társaságban, remek "idegenvezetéssel"! Köszönjük!

- Ma olvassuk: "Örvendj, ha nincs is fiad, ujjongj és kiálts, ha nem is adtál életet! Mert több a gyermeke a magányosnak, mint akinek férje van. (Gal 4,22-24.26-27.31-5,1) - Nem exegézis, de való igaz, hogy örökbe fogadott, vagy lelki gyermeke kinek-kinek sok is lehet... És pl. a lelki adoptálás révén is sokan vállalnak gyermeket... https://lelkiadoptalas.hu/mi-a-lelki-adoptalas/

- Este: hittel ismerkedők összejövetele!


Okt. 10.

Interjú a RÓZSAFÜZÉRREL KAPCSOLATBAN ---  Hol található? 

Mária Rádió. https://hangtar.mariaradio.hu/Napindito

Napindító 2020.10.10 - 08:07:09

Hossz: 00:17:58


Okt. 9. AKI NINCS VELEM

„Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór. (Lk 11,15-26)

- Jézus sokszor megélte, megtapasztalta. Nem véletlen, hogy halála előtt az egységért imádkozott – „Legyenek mindnyájan egy!”

- A plébánosnak is vannak ilyen tapasztalatai… Természetesen az ellenkezője is fellelhető, melyeknek örülök és köszönöm!


Okt. 8. MAGYAROK NAGYASSZONYA

https://katolikus.ma/ima-magyarok-nagyasszonyahoz/

- Minden magyar itt lesz az esti misén?

RÓZSAFÜZÉR

https://www.magyarkurir.hu/hirek/virtualis-es-szabadteri-rozsafuzer-imadsagokkal-konyorognek-megujulasert-az-amerikai-hivek


Okt. 7. RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE

Templomunk védőszentjének ünnepe, névnapja… Ugye jössz az esti misére, hogy együtt ünnepeljünk, együtt köszöntsük égi édesanyánkat. Főleg a rózsafüzér csoportok tagjait várjuk! Már 5 órától kezdődik az ünnep!

https://www.magyarkurir.hu/hirek/rozsafuzerkiralynoje

- Apropó! Hogy működnek a rózsafüzér csoportok? A vállalások becsületesen teljesítve?... Köszönöm az imahátteret!

https://www.magyarkurir.hu/hirek/hogyan-imadkozzuk-rozsafuzert-tiz-tanacs-ii-janos-pal-papatol


Okt. 6. 

- Örülök a tegnap esti fiatal házas hittan résztvevőinek…

- Örülök, hogy már többen bekapcsolódtak a KEK (Katolikus Egyház Katekizmusa) napi olvasásába és a visszajelzéseknek, gondolatok megosztásának – a NEK-ra készülve. - Ma pl. a Szentírásra irányítja figyelmünket! Részletek plébániai újságunkban is olvashatók és az interneten… https://www.iec2020.hu/hu/KEK365NEK

ARADI VÉRTANÚK

https://www.magyarkurir.hu/hirek/egy-szivvel-hazaert


Okt. 5. LEVELEZŐLISTÁK

Új tanév, új listák, ill. a meglévőket frissítettük. Ezeken főleg azok vannak rajta, akikkel valamilyen kapcsolatunk van, akik pl. hittanra járnak, vagy válaszolnak, reagálnak leveleinkre, a plébánostól jövő gondolatokra, stb. Kapcsolat! Nem jó, ha csak egyoldalú…

Egyébként a honlapunkon rengeteg információ, „ablak” van. Akit érdekel közösségünk élete, bőven tájékozódhat. – A levelező lista, az egyfajta párbeszédet feltételez... 

Ha valaki lemaradt egy levelező listáról, vagy nem szeretne rajta lenni, nyugodtan jelezze nekem.

- Többen rendeltek a szentmisével kapcsolatos könyvből. Megérkezett, átvehető: A Miseliturgia logikája és lelke címmel, az ígért kedvezményes áron. – Akik nem rendeltek, azok is jöhetnek, van egy pár + példány, de kb. még ezen felül is tudunk utólag rendelni, kedvezményesebb áron is.


Okt. 4. PAPHIÁNY

Bíboros atya felkért/megbízott, hogy menjek bérmálni egy másik templomba. A 10 órai misénkre helyettest kellett keresnem. Nem könnyű (főleg vasárnap délelőttre). Egy atya, aki saját templomában 9-kor misézett, elvállalta, hogy nálunk elmondja a 10 órai misét. Késett…

- Remélem az ajándék perceket mindenki ki tudta tölteni az oltáriszentség előtt, Rózsafüzér Királynéja lábainál…?

- És tessék egy kicsit beleélni magukat, hogy a papnak milyen rossz érzés, amikor a hívek késnek, nem is kevesen, nem is keveset a misékről…

- És imádkozzunk papi hivatásokért, hogy minden templomba bőségesen jusson pap. Neveljék fiaikat úgy, hogy megérlelődjön bennük a papi hivatás…


Okt. 3. BÚCSÚNK

Templomunkat 1915. okt. 3-án szentelték fel: A RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA ORSZÁGOS SZENTÉLYE címmel. Ezért minden évben (immár 11. alkalommal) templombúcsúnk ünnepén megrendezzük a Rózsafüzért Imádkozók Országos Találkozóját. Így köszöntjük templomunk születés- és névnapját, a Rózsafüzér Királynéját, ma főpásztorunk, Erdő Péter bíboros vezetésével, melyet a Mária Rádió is közvetített… https://hangtar.mariaradio.hu/Szentmise

https://www.magyarkurir.hu/hirek/titkaiban-udvossegunkrol-elmelkedunk-rozsafuzert-imadkozok-talalkozojat-unnepeltek-budapesten


Okt. 2. ŐRANGYALOK

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-orzoangyalok

ELSŐPÉNTEK

"Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szíved szerint!"

RÓZSAFÜZÉR

https://www.magyarkurir.hu/hirek/oktober-imadsaga-maria-iskolaja-rozsafuzer-2018

- Holnap, szombaton 9 órától mindenkit várunk az Országos Találkozóra... templomunk búcsújára!


Okt. 1. RÓZSAFÜZÉR

- Október a rózsafüzér hónapja. Újabb alkalom, hogy egyéni-családi-plébániai életünkben megújuljunk a rózsafüzér imádkozásában! Írországban pl. https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-csaladokat-kozos-rozsafuzerre-hivjak-irorszagban

- Milyen szép lenne, ha templomunk születésnapjára (okt. 3.) és névnapjára (okt. 7.) ezt – a rózsafüzér ima komolyan vételét - ajándékoznánk égi édesanyánknak, Máriának… Mária-templom és plébánia vagyunk!

- Szombaton délelőtt 9-től pedig „egy szív – egy lélek” legyünk jelen templomunkban a búcsú ünnepén (ami egyben országos találkozó is): közös rózsafüzér imával, együtt a szentmisén főpásztorunkkal…


Szept. 30. KÖVETLEK, DE

A mai evangéliumban háromféle változat...(Lk 9,57-62)

- Ne szabjak feltételeket Jézusnak! Bátorság... bizalom... szabadság...


Szept. 29. FŐANGYALOK

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-mihaly-szent-gabor-es-szent-rafael-foangyalok

„Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.” (Jn 1,47-51) 

Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket.


Szept. 28. VÉRTANÚK

Kilencen áldozópapok voltak, és még két szerzetes, továbbá két leány és három világi férfi, akiknek egyike Ruiz Lőrinc, a Fülöp-szigetekről származó családapa volt... mint győzhetetlen hithirdetők életükkel és haláluk példájával a keresztény jövő bőkezű magvetői lettek.

- Én milyen keresztény, mennyire elkötelezett hithirdető vagyok? Mennyi áldozatot vállalok hitem megvallásáért? A Úr szőlőjében (plébániai közösségemben) mit, mennyit vállalok, hogyan veszek részt?

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ruiz-szent-lorinc-es-tarsai-vertanuk


Szept. 27. MÖK

„…Nincs kedvem!, de később megbánta, és mégis kiment. … Szívesen, uram!, menni azonban nem ment.(Mt 21,28-32)

MÖK = Mindig Örömmel Készségesen igyekszem Gazdám, a Mennyei Atya szőlőskertjében dolgozni… tenni Isten akaratát!


Szept. 26. MINDEN HIÁBAVALÓSÁG

- "A Prédikátor szól: ... Isten előtt felelősséggel tartozol!...

Gondolj Teremtődre ifjúságod idején is, mielőtt meglepnek a nyomorúság napjai, mert eljönnek az évek, amelyekről azt mondod: „Ezek már nincsenek kedvem szerint!”..." (Préd 11,9-12,8) - Érdemes elolvasni, átelmélkedni, hogyan múlik el az életünk, mi várhat ránk... és erre felkészülni, elfogadni és rábízni magunkat a minket végtelenül szerető Istenre!...

- És a mai nap szentjeiről:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-kozma-es-szent-damjan-vertanuk


Szept. 25. IDEJE VAN

- Mindennek megvan a maga ideje, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében: Ideje van a születésnek és ideje a halálnak…” (Préd 3,1-11) – Nyugi! Bízzam Istenre!... Másrészt: felismerem, mikor, minek van az ideje?

-„…Ő tovább kérdezte: „Hát ti kinek tartotok engem?” (Lk 9,18-22)Jézus várja az én válaszom is!


Szept. 23. PIO ATYA

Már filmet is néztünk róla... És, íme még:

https://www.google.com/search?q=Pio+atya&rlz=1C1ASUM_enHU555HU555&oq=

Pio+atya&aqs=chrome..69i57j46j0l2j46j0l3.6319j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Szept. 22. TETTEKRE VÁLTANI

„Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják!” (Lk 8,19-21)

- Jézus hozzátartozója lehetek! Olvassam, hallgassam és váltsam tettekre Isten Igéjét! Napi, vasárnapi evangélium, havi életige... 


Szept. 19. MAGVETŐ

"...a mag Isten igéje. Az útfélre eső mag ... A köves talajra hullott mag ... A tövisek közé eső mag ... A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak állhatatosságban.” (Lk 8,4-15)

- Milyen talaj vagyok? Mennyire vagyok befogadó? Hozok termést - az Ige, az evangélium életre/tettekre váltásával?! Napi termés?


Szept. 18. VELE

„…Vele volt a tizenkettő és néhány asszony… és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla.” (Lk 8,1-3)  

- Tartozzam én is azok közé, akik Vele vannak, mindig ott vannak Jézus közelében...

- Magamra is vettem a mai evangéliumot és köszönetet mondok mindazoknak, akik „velem” vannak (és nem ellenem)… és sokféleképpen gondoskodnak rólam… Isten - aki mindent lát, tud - fizessen meg nekik! 


Szept. 15. FÁJDALMAS SZŰZANYA

Édesanyák! Milyen fájdalmaitok vannak? Mi a legnagyobb fájdalmad?... – Keresd a Fájdalmas Szűzanyát, szemléld, beszélgess vele, kérj tőle tanácsot, imádkozd a fájdalmas rózsafüzért… és legfőképpen kövesd a példáját!

https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-fajdalmas-szuzanya


Szept. 14. KERESZT

Felismered? Elfogadod? Megbarátkoztál már vele? Tudatosan vállalod a hétköznapokban? – "Aki utánam akar jönni, vegye fel mindennap keresztjét és kövessen”.

https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-szent-kereszt-felmagasztalasa


Szept. 13. ÉRDEKLŐDÉS

- Köszönöm az érdeklődést. Istennek hála, nem betegség miatt voltam ma távol, hanem egy másik templomban szolgáltam. Felkértek búcsúi „főpapnak, prédikátornak”…

- Okt. első vasárnapján is távol leszek (a tervek szerint). Akkor pedig bérmálni megyek…

- Érdeklődj! Hétfő este 18.45-től Hittel ismerkedők összejövetele lesz.


Szept. 12. MÁRIA NÉVNAPJA

Az ünnepet Boldog XI. Ince pápa rendelte el annak emlékére, hogy 1683-ban a keresztény seregek megfutamították a Bécset ostromló török hadsereget.

- A reggeli szentmisében köszöntöttük fel égi Édesanyánkat.

- De, aki nem jött el az ünnepi asztalhoz, még beugorhat egy köszöntésre (de. 10.30 esküvő, 12.00 keresztelő, 17.00-kor esküvő).

- Persze bizonyára annak örülne a Szűzanya, ha az ő életét élnénk… igen Isten akaratára, „tegyétek, amit mond” Jézus… a kereszt alatt is Jézussal…


Szept. 11. MAI ÜZENETEK

- Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből.”  (Lk 6,39-42) - Először saját hibáim nézzem!

- Jaj, nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot! – Hirdeted? Keresztelésed óta ez a hivatásod… bérmálkozáskor pedig ezt erősítetted meg, erre „szenteltek fel”, hogy apostolkodj…!

- A versenyzők valamennyien fegyelmezik magukat minden tekintetben; pedig ők csak hervadó koszorút akarnak elnyerni, mi ellenben a hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, hogy célba jussak. (1Kor 9,16-19.22b-27)Teszel erőfeszítéseket, hogy elnyerd, „dobogóra kerülj”, üdvözülj?

- Holnap a Szüzanya névnapja. Ugye felköszöntöd (szentmise, rózsafüzér, stb.)?!


Szept. 8. KISBOLDOGASSZONY

Szép ünnep volt a ma esti szentmise!Örültem a jelenlévőknek...

- Felköszöntöttük égi édesanyánkat, születésnapja alkalmából...

- Házassági évforduló + egy születésnap

- Keresztelő = gyarapodott egy aranyos taggal plébániai közösségünk...

És örülök a tegnap esti fiatal házas csapatnak is! És persze a tegnapi Gizella-körnek...

Szép folytatás a továbbiakhoz, hiszen indulnak a további csoportok is!


Szept. 7. INKÁBB MEGHALNI

- A kassai vértanúk inkább a halált választották, mint hogy elhagyják a katolikus egyházat! Hűség egyházunkhoz! – Sokféleképpen megmutathatjuk! 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-mark-istvan-es-menyhert-kassai-vertanuk

- Ma 18.45-től Fiatal házasok összejövetele a plébánián!


Szept. 6. TANTÁRGYAK 

A mai vasárnap üzeneteiből a következő napokra… új tanévre:

1.Visszatérni/visszatéríteni. 2. Egyház-hűség (oldás-kötés). 3. Négyszemközt (ha vét ellened). 4. Közösségben élni (Az Egyház testvéri közösség). 5. Testvérek vagyunk. 6. Egyetértésben kérni. 7. Kölcsönös szeretetben (2-3-an Jézus nevében).


Szept. 5. TERÉZ ANYA

- Valami szépet Istenért! Többek között ez a tűz égett Teréz anyában…

- Valami hasonló cél van a plébániákon élő sok elkötelezett keresztény testvérünkben… Valami szépet tenni plébániai közösségünkért, egyházunkért – kölcsönös szeretetben. E témában gyűltünk össze ma, több plébániáról. Öröm volt hallgatni a beszámolókat… beirányozni az új tanévet. Jöjj Szentlélek!

- Teréz anyáról még:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/kalkuttai-szent-terez


Szept. 4. ÚJ BOR - ÚJ TÖMLŐBE

"Az új bor új tömlőbe való" (Lk 5,33-39)

Jézus alaposan megszenvedett az ószövetségi néppel (az "értelmiségiekkel"). Sehogyse akarták befogadni az új tanítást, amit hozott... 

- Ma is sokan vannak, akiket nehéz a hagyományos vallásosságból kimozdítani, nem vevők az evangélium (Jézus), Egyház tanítása szerinti gondolkodásra, életre. Pedig folytonos megújulásra van szükség. Legyünk nyitottak arra, amit pl. egyházunk kínál (a zsinatok, a legutóbbi pápák, stb.).

Itt az új tanév... Az új bor, új tömlőbe való!


Szept. 3. GYARAPODNI

- Imádkozzunk, „hogy a szent nyáj gyarapodjék” - az új tanévben!

- „Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra… a te szavadra, kivetem… s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló… mindenüket elhagyva követték Jézust. Lk 5,1-11Tegyük meg a részünket, Jézusra hallgatva!


Szept. 2. HÁLA

- "...A beteg azonnal fölkelt, és szolgált nekik... (Lk 4,38-44)

Sokan imádkoznak, könyörögnek Jézushoz gyógyulásért. És történik is sok imameghallgatás. - Azonban sokan elfelejtenek hálát adni! Viszont vannak, akik nemcsak szavakkal fejezik ki hálájukat, hanem tettekkel, különféle szolgálatokkal is (plébánián, mások segítésével, adománnyal, stb.) - ahogy a mai evangéliumban is olvashatjuk.

- "Ne a gyűlöletkereskedőkre szavazzatok, hanem a békére és a fejlődésre!" (Bo mianmari bíboros)


Szept. 1. JÉZUS

„Mi dolgunk veled, názáreti Jézus?”(Lk 4,31-37) – A mai evangélium jó kérdése! Lehet rá válaszolni! Mi dolgom, mennyi közöm van Jézushoz a hétköznapokban, életemben?!

Ima tanév kezdésre: https://www.youtube.com/watch?v=qqCeZvFdBfk 


Aug. 31. ESZTERGOMI BAZILIKA ÜNNEPE

- Quae sursum sunt quaerite, hirdeti a felirat az 1856. augusztus 31-én Scitovszky János prímás által a mennybe felvett Boldogságos Szűz Mária tiszteletére felszentelt Esztergomi Bazilika dunai homlokzatán, kifejezve a templom szent hivatását: az odafent valókra (Kol 3, 1) irányítani mindenki figyelmét. Szent István itt a Várhegyen építtette fel az első főszékesegyházat. A templom és az egyházmegye védőszentjének Szent Adalbertet, barátját és tanítóját, a vértanú prágai püspököt választotta. Az évszázadok során többször rommá lett és újjáépített főszékesegyház múltját a jelenlegi templomba beépített, Bakócz prímás nevéhez fűződő kápolna őrzi, a főoltár oltárképéről pedig az apostolok köréből mennybe emelkedő Szent Szűz tekint le a templom híveire és az ország népére, akik őt Nagyasszonyuknak tisztelik.

- Istenünk, te Egyháznak nevezted népedet. Add, hogy közösségünk csak téged szolgáljon, szeressen és kövessen; és vezetéseddel jusson el a megígért mennyei hazába.


Aug. 27. MÓNIKA

Feleségek, édesanyák!Vegyetek példát Szent Mónikáról!

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-monika


Aug. 26. LELKIISMERETVIZSGÁLAT

- "Urunk Jézus Krisztus nevében meghagyjuk nektek, hogy kerüljetek minden olyan testvért, aki kifogásolható módon él, és nem ragaszkodik a tőlünk kapott hagyományokhoz. Magatok is tudjátok, hogyan kell minket követni... A békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békét! Az Úr legyen mindnyájatokkal!" (2Tessz 3,6-10.16-18)

- "...ti is kívülről igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. Jaj nektek..." (Mt 23,27-32) 


Aug. 25. OLVASTAM

ablakunkat ajánlom kinyitni!- Egy édesapa levele... és egy ifjuság nevelője gondolatait szívlelhetjük meg!

"Szívesen és áhítattal végy részt az Egyház istentiszteletén. Amikor a templomban vagy, ne nézegess szórakozottan ide-oda, ne beszélgess feleslegesen, hanem imádkozzál összeszedetten az Úrhoz ajkad fohászaival és szívből fakadó elmélkedéssel." (Szent Lajos)


Aug. 24. MEGTALÁLTUK

Fülöp találkozott Nátánáellel, és közölte vele: „Megtaláltuk… Jöjj, nézd meg!” 

(Jn 1,45-51)

- Ha már rátaláltál Jézusra, az Egyházra, plébániai közösségünkre, s ez öröm neked, újságold másoknak is! 

Evangelizáció, apostolkodás!Irányítsd a plébánoshoz! - Közeledik az új hittanos év!


Aug. 23. AMIT MEGKÖTSZ

- Hűség Jézushoz, hűség az Egyházhoz… nemcsak elméletben!

- Istennek hála az „Egy templom – egy család lelkigyakorlatért”, a résztvevőkért…! – Köszönöm a visszajelzéseket!


Aug. 20. LELKIGYAKORLATUNK

Örülök a lelkigyakorlat résztvevőinek! Hála a már is érkezett üzenetekért, kegyelmekért. Köszönöm, hogy többen rögtön ki is hangosították, megosztották velünk/a résztvevőkkel!

„Ő nem azt mondta, hogy kedveljük, hanem, hogy szeressük egymást!”

Holnap de. 9-kor folytatjuk!

Rózsafüzér Királynéja, Szent István király, könyörögjetek érettünk!


Aug. 19. SZENT BERNÁT

"A szeretet önmagában elegendő, önmagában és önmagáért is kívánatos. Önmagában érdem és jutalom is. A szeretet nem keresi sem okát, sem gyümölcsét önmagán kívül: maga a szeretet gyakorlása a gyümölcs. Szeretek, mert szeretek; szeretek, hogy szeressek. Nagy dolog a szeretet, de csak ha kútfejéhez visszaörvénylik, s ha eredetébe torkollva és forrásával eggyé válva mindig onnan buzog elő, ahonnét szünet nélkül árad.."

- Holnap reggel 9-kor kezdődik a lelkigyakorlatunk. (a templomban)... 10-kor szentmise...


Aug. 18. A MENNYEK ORSZÁGÁÉRT

- „…mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők.” (Mt 19,23-30) – Többen vannak, akik – ha Isten ügyéről van szó – ott merik hagyni a családot, munkát, stb. 1-2 órára, vagy napra is (pl. szentmise, hittan, plébániai programok).  És persze még lehet fokozni. Egyének, házaspárok Istennek/Egyháznak szentelik a szabadidejüket, vagy egész életüket…

- Eudes Szent János:...Ő legyen a lelked, a szíved, a szereteted, az életed és mindened. A keresztény embernek ez a magasztos fönsége a keresztség szentségéből ered, növeli és erősíti a bérmálás szentsége, és az Istentől kapott egyéb kegyelmek jó felhasználása is; az Oltáriszentség pedig fölemeli a lehető legnagyobb tökéletességre. 

- A lelkigyakorlatunkat itthon tartjuk, csütörtöktől vasárnapig!


Aug. 16. VASÁRNAPI ÜZENETEK

- Mennyei kincsek! Köszönjük Istenünk, hogy ígéred… adod…

- Hit! Köszönjük a hit ajándékát… - Nagy az én hitem is?!

Add kegyelmedet Istenünk, hogy felismerjük és bátran, nagy hittel tudjuk/merjük a mennyei kincseket választani… "Krisztus Testének építése végett" - nem becsapva magunkat!


Aug. 14. KOLBE ATYA

"Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért" (Jn 15,13)- Minden nap van alkalmunk életünket adni, lemondani saját akaratunkról, önző énünkről (meghalások!)... Isten és mások iránti szeretetből!

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-maximilian-maria-kolbe-aldozopap-es-vertanu

- Holnap kötelező szentmise - Nagyboldogasszony ünnepe. A ma esti vigília szentmise már érvényes holnapra is!


Aug. 13. MEGBOCSÁTÁS

- „Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? … hetvenszer hétszer...” (Mt 18,21-19,1)Van mit, és alkalom gyakorolni! 

- „…a főegyházmegye népe váljon a szeretet és az egység családjává az örömhírről szóló tanúságtételen keresztül...” (Vietnámi érsek) 


Aug. 12. JÉZUS MONDJA

- Ha testvéred vétkezik ellened, menj, és figyelmeztesd őt négyszemközt! – Nem kibeszélem a háta mögött, nem az e-mail listára, facebookra teszem fel, stb…

- Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. – Akiket erre Jézus megbízott! (katolikus püspök, pap, egyházi törvények...). Önmagamat nem tudom „feloldani”!

- Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,15–20) – Óriási lehetőségünk van! Ezért fontosak a krisztusi, kölcsönös szeretetben összejövő közösségben való összejövetelek!


Aug. 11. KLÁRA

„Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában?” Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt: „Bizony, mondom nektek: ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, (Mt 18,1-5. 10. 12-14) 

- Klára megváltozott... Assisi Szent Ferenc életmódja, az evangéliumi szegénység mellett döntött - Istennek szentelte magát!

https://www.magyarkurir.hu/hirek/assisi-szent-klara-szuz


Aug. 10. LŐRINC

„…Aki szűken vet, szűken is arat, aki pedig bőven vet, bőven is arat. Mindenki elhatározásának megfelelően adjon; ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti...” (2Kor 9,6-10)

- Köszönöm – plébániai közösségünk nevében – a sokféle adományt, az egyházi adó rendszeres lelkiismeretes befizetését, az anyagi támogatásokat

- Köszönöm a többi adományt is: a kölcsönös szeretetet, az egység építésétima-felajánlások, a testi-lelki fájdalmak felajánlását plébániai közösségünk javára…

- Szent Lőrinc, könyörögj érettünk!

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-lorinc-diakonus-es-vertanu2


Aug. 8. DOMONKOS

- Szavában és cselekedetében mindenütt evangéliumi emberként jelent meg. Nappal senki sem volt nála szívesebb és kedvesebb a testvérekhez és társaihoz. Éjszaka viszont senki sem volt olyan kitartó a virrasztásban és imádságban, mint ő. Ritkán beszélgetett, s akkor is vagy Istennel beszélt az imádságban, vagy Istenről beszélt másoknak. Erre buzdította testvéreit is.

- Élőszóval és leveleiben is gyakran buzdította arra rendi testvéreit, hogy állandóan tanulmányozzák az ó- és újszövetségi Szentírást. Mindig magával vitte Máté evangéliumát és Szent Pál leveleit. Annyit foglalkozott velük, hogy szinte könyv nélkül tudta az egészet.


Aug. 7. KRISZTUS-KÖVETÉS

„… Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen! Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énérettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved?” (Mt 16,24-28)

- Péntek van (de minden napra érvényes): önmegtagadás, a kereszt felvétele (testi-lelki fájdalmakat Jézussal hordozni)…

- Ne csak a földi életre akarjak berendezkedni, mert az „mit használ”! 


Aug. 3. ELLENSZÉL

„…Jézus mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek át előtte a túlsó partra… A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt... (Mt 14,22-36)

Minden nap van ellenszél! A gonoszlélek dolgozik. Minden eszközt bevet. Ha nem Jézusban vagyok, nem Jézussal gondolkodok, minél távolabb kerülök Jézustól könnyebb a dolga. – Félreértések, sértődések, irigység, féltékenység, emberi gondolkodás/befolyásoltság, a megbocsátás hiánya… Kihagyom az őszinte, gyakori gyónásokat, lelki beszélgetéseket… Mind-mind a sátán malmára hajtja a vizet! - Térjünk vissza Jézushoz, az Egy-házhoz, a  plébániai közösségünket építő testvéreinkhez...


Aug. 2. VASÁRNAPI ÜZENETEK

Olv.: „…Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, amivel nem laktok jól?” (Iz 55,1-3) – Nem csak anyagiakról van szó! Mi, ill. ki tud téged boldoggá tenni? Egyedül Isten!

Sztle (Róm 8,35.37-39) – Ld.: https://www.fokolare.hu/hirek/11880

Ev.: „…ti adjatok nekik enni!” (Mt 14,13-21) – Ld.: a mai Prédikáció! - http://www.rozsafuzerkiralyneja.hu/index.php/predikaciok-eloadasok


Júl. 30. KÉPVISELŐTESTÜLET

Örömmel közlöm (és köszönöm!), hogy ma este ülésezett plébániánk képviselőtestülete. Egy rövid nyár-estét rászántunk, hogy a plébániai közösségünket érintő témákat elővegyük – „Krisztus Testének építése végett”! Jó volt együtt! Sok minden előkerült, többek között az augusztusi lelkigyakorlatunk is, amire még mindig lehet jelentkezni! 

– Miért is megyünk, vonulunk el pár napra?Hogy együtt legyünk, egyház legyünk… mert nem elég, hogy néha, vasárnaponként lássuk egymást. Jézus többet akar tőlünk/velünk… Az Egyház több!

Ma:„Ha a fazekas kezében rosszul sikerült az edény, amelyet az agyagból formált, újból készített belőle egy másik edényt, ahogy a fazekas szemében helyesnek látszott, hogy elkészítse…Vajon nem tehetek én is úgy veletek, mint az agyagedénnyel tett ez a fazekas?” (Jer 18,1-6)  – Isten alakítani, formálni akar bennünket! Engedjük! Örüljünk neki!


Júl. 29. MÁRTA

„Márta, Márta…”

Hallgatni Jézust… - Lelki (ima) élet…

Szolgálni Jézust… Tevékeny felebaráti szeretet…

Mindkettő fontos! - Én hogy állok? Merre felé billen a mérleg? Meg van az egyensúly?

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-marta


Júl. 27. ELHAGYTAD

Hogy megrémülünk, ha elhagyunk valamit. Pld. a kulcsot, szemüveget, stb…

A mai zsoltárválasz: „Elhagytad az Urat, aki alkotott téged”

- Naponként is előfordul. A baj, hogy észre sem vesszük! Telnek az órák és észre sem veszem, hogy „nem tettem el”, „nincs nálam”… elhagytam! Most pld. Vele vagyok, "nálam van"!?

- Fontos, hogy újra és újra belehelyezkedjünk Isten jelenlétébe!


Júl. 25. JAKAB

Ha összetalálkoznál Jézussal, te mit kérnél?Egy kívánság! Na,  mit...?

Jakab édesanyja: „Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon.” – Hát nem ez a legfontosabb?  Vagy az evilági, földies dolgok fontosabbak?

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-jakab-apostol


Júl. 24. KINGA

SZÜZESSÉG

- Mt 19, 10 „…van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról. Aki fel tudja fogni, az fogja fel!

- 1Kor 7,25-40 „… A nőtlennek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr kedvében…”

- https://www.magyarkurir.hu/hirek/arpad-hazi-szent-kinga-szuz1


Júl. 23. BRIGITTA

Nyolc gyermeket szült, akiket nagy gonddal nevelt. Férje halála után még inkább az aszketikus élet felé fordult. Rómában telepedett le, és mindenki példájául szolgált kiváló erényeivel. Több művet írt, ezekben az általa megtapasztalt misztikus élményeket beszélte el. Rómában halt meg 1373. július 23-án. II. János Pál pápa 1999. október 1-jén Európa társvédőszentjévé nyilvánította.

- Imaéletébe honlapunkon az OLVASTAM ablakban pillanthatuk be.


Júl. 22. MAGDOLNA

- „A bűnös asszony” megtér, Jézus megbocsát neki, s aztán tanítványa lesz. Jelen volt halálánál, és Húsvétvasárnap hajnalban elsőként láthatta meg a feltámadt Megváltót (Mk 16, 9)

- Istenünk, add, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él… bátran mondjuk el találkozásainkat vele… „Láttam az Urat.”

- Krisztus szeretete sürget minket… ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt...

Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg (2Kor 5,14-17). – Jézusunk segíts, hogy bennünk, a mi életünkben is az új valósuljon meg: a krisztusi ember!


Júl. 21. LŐRINC

1559-ben született Brindisiben. Kapucinus szerzetes lett Fáradhatatlan és hatékony vándorprédikátorként bejárta Európát, így 1601-ben Magyarországra is eljutott, aholSzékesfehérvár és Csókakő ostrománál győzelemre lelkesítette a magyarokat a törökök ellen. 

- Gondolataiból:Lelki életünk fenntartásához elengedhetetlenül szükséges a Szentlélek kegyelmének és az Isten szeretetének éltető kenyere. Márpedig kegyelem és szeretet nincsen hit nélkül, mert hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni (vö. Zsid 11, 6). A hit viszont elképzelhetetlen Isten igéjének hirdetése nélkül: A hit hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából (Róm 10, 17). Így tehát Isten igéjének hirdetése olyan szükséges a lelki élethez, mint a gabona elvetése a testi élet fenntartásához.”

- Szentáldozás, a prédikációk, hittanok hallgatása, ezek életre váltása… és így növekszik, erősödik a hitünk!


Júl. 20. JELEK

„Mester, jelet szeretnénk tőled látni.” (Mt 12,38–42)

- Lapozzunk vissza a tegnapi szentírási szakaszokra... hallgassuk újra a tegnapi prédikációkat... Mind-mind Isten szeretetéről szól!

Gondoljunk vissza eddigi életünkre: Már hány jelet adott Isten a szeretetéről! Fel sem tudjuk sorolni, mennyi mindenért hálát adhatunk! Tegyük meg!


Júl. 18. HEDVIG

Szívén viselte a betegek, árvák, szegények, elesettek sorsát is. Kórházakat látogatott, betegeket ápolt, sokat tett a parasztság nyomorának enyhítéséért.

Köztudott volt róla, hogy legszívesebben a kereszt előtt imádkozott. Saját karizmáját „a kereszt balgaságában” foglalta össze. Sok álmatlan éjszakát töltött a Wawel fekete feszülete előtt, hogy mindent alaposan átgondoljon és világosságot merítsen elgondolásaihoz. „Fac quod vides” – hallotta Jézustól, vagyis:

„Tedd, amit látsz! Figyelj engem, szemléld az én megfeszített szeretetemet, és tudni fogod, mit tégy.”

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-hedvig-kiralyno


Júl. 17. Szent Zoerárd-András és Benedek remeték

Az ünnep szentleckéje: 2Kor 6,4-10

"Úgy viselkedünk minden helyzetben, mint Isten szolgái! Nagy türelemmel viseljük a nyomorúságot, a szükséget és a szorongatást! Vállaljuk, hogy megverjenek, börtönbe zárjanak és tüntessenek ellenünk! Fáradunk, virrasztunk, böjtölünk! Szolgálunk feddhetetlen élettel, tudással, türelemmel, a Szentlélekben, őszinte szeretettel! Hirdetjük az igazságot Isten erejével, harcolunk az igaz ügyért, és védjük minden erőnkkel: akár siker ér, akár kudarc, akár gyalázat, akár dicséret! Csalónak mondhatnak, mégis igazak vagyunk; ismeretlenek lehetünk, mégis jól ismernek; meghalhatunk, és mégis élünk; megfenyíthetnek, mégsem halunk bele. Megszomoríthatnak, mégis folyton derűsek vagyunk; szegények vagyunk, mégis sok embert gazdagítunk; semmink sincsen, mégis a miénk minden.

- A mai apostolok is sokszor kapnak "kóstolót" mindezekből...


Júl.16. JÉZUS HOZZÁTARTOZÓI

„Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám.” (Mt 12,50)- Ld. a havi életige... www.fokolare.hu


Júl.13. DÖNTENI - MEGÚJULNI - ÚJRA KEZDENI

„Meddig akartok még kétfelé sántikálni? Ha az Úr az Isten, akkor őt kövessétek..." (1Kir 18.)

- Sajnos a templomba járók között is vannak, akik "két úrnak szolgálnak"... langyos, vasárnapi keresztények... hiányzik belőlük a radikális Krisztus-követés... az Egyház (Plébániai közösség) iránti elkötelezettség... Sok mindent ezek elé helyeznek (lustaság, kényelem, anyagiasság, munka-mánia, önbecsapások...)... a mai kor bálványai...

Mai evangéliumból:

"Aki jobban szereti...nem méltó hozzám..." (Mt 10.)


Júl. 12. VASÁRNAPI ÜZENET

"...Add meg híveidnek, hogyelutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá."

Magvető... 

- Milyen talajba fogadom Isten Igéjét? Meg van munkálva? Bűnbánattal (gyónás) előkészítve... Isten-kapcsolatom... lelkiéletem?

- Termés? Tettekre váltom az Igét... a hallott evangéliumot (napi, vasárnapi, havi életige)?

Hála Istennek, hogy minden nap táplál!


Júl. 10. LOMTALANÍTÁS

- Köszönöm, hogy ma estére már jelentkezett egy pár dolgos kéz (férfiak, nők) mindenki jöhet! Van mit kidobni...

- LELKI LOMTALANÍTÁSRA is szükség van! A mai elmélkedésben találtam: "Gondolj az elmúló életre! Dobd félre mindazt, ami méltatlan hozzád és a szívedhez..." Van mit kidobni! Őszinte lelkiismeretvizsgálat, bűnbánat, gyónás -életrendezés! A legfontosabb pedig - ami megmarad - a Szeretet!


Júl. 9. MENJETEK, HIRDESSÉTEK

Mindnyájan küldve vagyunk!A szabadság, nyaralás alatt is! Pl. 12 pap együtt misézett egy templomban, hétköznap esti misén... majd ott maradtak a hívek, bemutatkoztunk - kölcsönösen... Szép tanúságtétel volt - kölcsönösen! 

- Örülök, hogy sokszor mennem sem kell... jönnek: személyesen, telefonon, e-mailen a megkeresések. Igény van Jézus tanítványaira, a Jóhírre, az evangélium szerinti tanácsokra, megoldásokra... Istennek hála!


Júl. 6. JÉZUSSAL

"...jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel.” (Mt 9,18-26)

- Keressük, kérjük Jézust! Egyedül kevesek vagyunk...

Ma:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/goretti-szent-maria-szaz-es-vertanu


Júl. 5. JÉZUS HÍV

„…Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.” (Mt 11,25-30)

- A minden napi nagy rohanásban (nem érek rá) – de a szabadság napjaiban is - érdemes tudatosan meg-megállni, odabújni Jézushoz, megpihenni nála. Akár az evangéliumot olvasni/átelmélkedni, akár egy-egy hétköznapi szentmisét/szentáldozást beiktatni… Na, és egy alapos szentgyónást végezni… Rendszeres reggeli és esti ima...


Júl. 4. BÉKESSÉGSZERZŐ

Árpád-házi Szent Erzsébet unokahúga. Két gyermeket szült. Hősies lélekkel, imádkozva és jót cselekedve viselte a gyötrelmeket és a nehézségeket. Férje halála után szétosztotta javait a szegények között, és felvette Szent Ferenc harmadik rendjének öltönyét. Fia és veje között a béke megszilárdításán fáradozott. 1336. július 4-én halt meg

Istenünk, te a békesség szerzője és a szeretet kedvelője vagy. Kegyelmi ajándékodból Portugáliai Szent Erzsébet csodálatosan kibékítette a viszálykodókat. Add, hogy békességszerzők legyünk embertársaink között, és így méltán hívassunk Isten fiainak.


Júl. 2. MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szuz-maria-latogatasa-erzsebetnel-sarlos-boldogasszony

A Mennyei Atya nem akarta, hogy a Szűzanya (Roki népe) elázzon, ezért a mai, velencei bringatúránkon is bőrpirosító napsütésben kerekezhettünk, elmélkedhettünk imádkozhattunk… Pedig a meteorológia ijesztgetett bennünket! – „Magasztalja lelkem az Urat…!”


Júl. 1. KELL JÉZUS?

"Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból." Mt 8,28-34- Ma is ez a helyzet! Sokan kérik Jézust, szükségük van rá... mások hallani sem akarnak róla, többféleképen elutasítják... Imádkozzunk értük! - Mi pedig annál inkább ragaszokdjunk hozzá, kövessük!

- Istennek hála a mai (szentendrei)bringatúráért! Húsz feletti létszám! Az 1 évestől a 71 évesig! Anyák, apák gyerekek... Örülök, hogy a családok is megmozdultak! - És persze a tegnapi is nagyon jó volt (Csepel-sziget szépségei)!!! - Ismerd meg hazádat! Képek a fotóalbumunkon!


Jún. 28. KERESZTÉNYNEK LENNI

- Elhangzott a ma délelőtti prédikációban: Befogadó szeretet... ajándékozó szeretet... meghalni a bűnnek... a kereszt hordozása Jézussal...

https://mediaklikk.hu/video/mise-istentisztelet-kozvetites-belfoldi-romai-katolikus-szentmise/

- Du.keresztelő is volt templomunkban! Új taggal bővült plébániai közösségünk! Szülők (szépen felkészültek), családtagok zengték a válasz-imákat. Jó volt együtt imádkozni! Istennek hála!


Jún. 27. SZENT LÁSZLÓ KIRÁYUNK

Szikla hit… a főparancs megélése (mai ev.)… és:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-laszlo-kiraly


Jún. 26. HIT

„Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.” (Mt 8,1-4)

Igen… Hiszem, hogy Jézus mindent megtehet. Tegyem Jézus elé gondjaim, kéréseim… és teljes bizalommal rábízom a döntést. Ő tudja, mi válik javamra!

Már vételezhető plébániai újságunk (Rózsafüzér Királynéja) nyári száma!


Jún. 24. ÉVFORDULÓ

Tegnap több helyen és többféleképen hálát adtam az eddigi (46 éves) papi szolgálatomért. Köszönöm mindazoknak, akik az esti misén, vagy távolról imáikkal, ill. e-maileken kifejezték hálájukat… segítettek hálát adni… és segítenek rokis szolgálatomban is! Isten fizesse meg! Folytassuk tovább, együtt: „Krisztus szeretete sürget minket”… „Krisztus Testének Építése Végett”! - Keresztelő Szent János, könyörögj érettünk!


Jún. 22. ESTI MISE

https://www.fokolare.hu/hirek/11850


Jún. 20. FORGÁCS BALÁZS DIAKONUS

Örömmel tudatjuk, hogy ma de. kispapunkat, Balázst diakonussá szentelték Esztergomban - Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ünnepén. Egy páran ott voltunk, többen a TV-ben nézhették…

https://hu.wikipedia.org/wiki/Diak%C3%B3nus

- Imádkozzunk érte, hogy ma kezdődő szolgálatát Isten akarata szerint és sok gyümölcsöt teremve tudja teljesíteni.

- Ünnepélyes szolgálata templomunkban július 5.-én, vasárnap a 10-es misén lesz!


Jún. 19. JÉZUS SZÍVE ÜNNEPE

„Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szíved szerint”!

Az esti mise után litánia és szentségimádás.

https://www.magyarkurir.hu/hirek/jezus-szentseges-szive


Jún. 18. DICSÉRET

A mai Olvasmányban Illés és Elizeus dicséretéről van szó (Sir 48,1-15). – Mehetnénk továbbra is a múltba, bibliai személyekre, szentekre gondolva… De mi lenne, ha pl. a ma embereit, felebarátainkat, (családtag, plébániai közösségünk, munkatárs, stb.) kezdenénk nagyobb odafigyeléssel dicsérni. Már ma is kezdhetjük!


Jún. 17. RECEPT

„Jézusban a mennyei Atya mindannyiunkra irányuló, teljességgel elfogadó szeretete nyilvánult meg; nekünk is ilyen szeretettel kell tehát fordulnunk a többiek felé... elsősorban családunkon, közösségeinken belül, munkahelyi környezetünkben igyekszünk majd élni azzal, hogy kiirtjuk magunkból az ítélkezést, a negatív megkülönböztetést, az előítéleteket, a neheztelést, a türelmetlenséget egyik vagy másik felebarátunkkal szemben. Igen könnyen és gyakran beleesünk ezekbe a hibákba, ami miatt nagyon hűvössé válnak és veszélybe kerülnek az emberi kapcsolatok; és megnehezítik, sőt megakadályozzák a kölcsönös szeretet áramlását. […] A keresztény szeretet alapja a másik ember különbözőségének elfogadása. (Chiara Lubich)


Jún. 16. ELSŐGYÓNÓK

Örömhírként osztom meg, hogy a járványos időszak miatt ugyan egy kicsit tolódott, de négy iskolás hittanos gyermek elérkezett élete első gyónásához! Most már havonként jönnek és készülnek az októberi elsőáldozásra. Imádkozzunk értük és még azokért is (gyermekek, felnőttek), akik még nem jutottak el idáig, ill. már régen gyóntak, hogy minél többen és minél előbb rendezzék életüket Istennel! Jézusnak, az Egyháznak nagy ajándékai a szentségek, köztük a szentgyónás és a szentáldozás! A most ünnepelt Úrnapja (Oltáriszentség ünnepe) is meghívás mindenki számára!


Jún. 15. BOLDOG JOLÁN

Életrajzából: IV. Béla királyunk leánya, Szent Kinga, Boldog Konstancia és Szent Margit testvére. Szüleivel együtt végigszenvedte a tatárok előli menekülés viszontagságait. Jámbor Boleszláv fejedelem felesége, három leánya született. Kitűnt férje iránti szerető engedelmességével. Férje halála után (1279) belépett a klarisszák kolostorába, ahol nővére, Szent Kinga már várt reá. A ferences szegénység, egyszerűség, kemény önmegtagadó élet és az Üdvözítő szenvedéséről való elmélkedés jellemezte. 

- Jézusunk, add, hogy ma is legyenek szenteket nevelő családok!


Jún.14. ÚRNAPJA

- Üdvözítőnk az utolsó vacsora alkalmával, azon az éjszakán, melyen elárultatott, megalapította testének és vérének eucharisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozatát a századokon át eljöveteléig megörökítse, és így szeretett jegyesére, az Egyházra bízza halálának és föltámadásának emlékezetét: az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét mint húsvéti lakomát, melyen Krisztust vesszük magunkhoz, lelkünket kegyelem tölti el, s a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik.

- A szentmise közepén a kenyér és a bor Krisztus szavai és a Szentlélek segítségül hívása által Krisztus testévé és vérévé válik. - És ehhez felszentelt pap kell!

- A többit ld. a Prédikációkban!


Jún. 12. MIT MOND JÉZUS

„Én pedig azt mondom nektek…” (Mt 5,27-32)  Jézus többször így szólal meg...

- Ma, péntek bűnbánati nap. "Tartsatok bűnbánatot!" - Bizonyára sokaknak esedékes már a szentgyónás is! Pl. a mai szentmise előtt, v. után! Jézus újra és újra felkínálja irgalmasságát, szeretetét - Szent Szívének hónapjában!


Jún. 10. KI, MI A TE ISTENED?

„Meddig sántikáltok kétfelé?Ha az Úr az Isten, kövessétek őt... az egész nép, arcra borult, és azt mondta: Az Úr az Isten, az Úr az Isten!" (1Kir 18,20-39)

- Két úrnak nem lehet szolgálni - mondja Jézus is. - Sajnos ma is meg vannak a modern bálványok. Isten újszövetségi népe, a keresztények sem mindig az egy igaz Istent válasszák! Önző érdekek, az anyagiak, lustaság, elkötelezettség hiánya, kísértések, stb. "Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj!"

- Kétfelé? - Az egység hiánya! Házasságban, családban, plébániai közösségben, emberi kapcsolatokban... Ne hagyjuk! Éljük a szentháromságos életet!


Jún. 9. SÓ, VILÁGOSSÁG

Nagy a felelősségünk/küldetésünk!– Akivel találkozom… aki lát/hall… - „Hétköznapok Szentlelke szállj ránk!... Könnyű szeretni azokat, Akikkel nem foglalkozunk sokat…. De ó, az a néhány ember, Akiket győznöm kell türelemmel,… Ó, az a néhány lélek, Akikkel közös lakásban élek, Az iskola vagy a munkahely”


Jún. 8. SÁNDOR ISTVÁN VÉRTANÚ

A magyar ifjúságért életét áldozta. 1953. június 8-án végezték ki. – Imádkozzunk, és tegyünk ma is a magyar ifjúságért!

https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndor_Istv%C3%A1n_(szerzetes)


Jún. 7. SZENTHÁROMSÁG

Mindannyian a szentháromságos életre lettünk teremtve… szeretetközösségre Istennel és egymással!

Tanuljuk a kölcsönös szeretetet, az isteni életet… a közösségi emberré válást…

- A mai napon különösen is hálát adunk a Szeretet-Istennek! Hálát adunk a mögöttünk hagyott hittanos évért…

Részletesen a Prédikációk… ablakban!


Jún. 6. JÉZUS LÁT, FIGYEL

„Jézus… leült szemben a templompersellyel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény özvegyasszony … mindent odaadott, amije csak volt, egész vagyonát.” (Mk 12,38-44)– Így van ez plébániánkon is!

Mindenki adományát Isten fizesse meg!De… Jézus mit is értékel? Mennyi az annyi?! Milyen lelkülettel? És észreveszi a pénztárcám, vagy „meg se kottyan”… sok haszontalanabb dologra (önző énemnek)többet adok

- Ma ismét többplébániás találkozón vehettünk részt (zoom). Fő téma az Eucharisztia volt. – Az ilyen találkozók is sokszor arról szólnak, hogy merem-e adni pl. az időmet a lelkiekben való gazdagodásra, vagy minden mást fontosabbnak tartok, a lelkiek elé helyezek…


Jún. 5. SZENTÍRÁS

„…Gyermekkorod óta ismered a Szentírást: ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által eljuss az üdvösségre.

Minden írás, amelyet az Isten sugalmazott, hasznos a tanításra, az érvelésre, a feddésre s az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jóra kész legyen.” (2Tim 3,10-17)

- Testvérem! Te mennyire ismered a Szentírást? Rendszeresen olvasod? Érted is? És ami a legfontosabb: éled is?!  Életed hozzá igazítod?


Jún. 4. TRIANON

ISTEN ÁLDD MEG A MAGYART!

https://katolikus.hu/cikk/a-magyar-katolikus-puspoki-konferencia-kozlemenye-84796611

https://www.magyarkurir.hu/hirek/babel-balazs-ersek-magyar-katolikus-egyhaz-es-trianon


Jún. 2. JÉZUS SZÍVE

Június, Jézus Szíve hónapja (külön ünnep is lesz 19.-én). YouTube csatornánkra készült egy Jézus Szíve litánia és szentségimádás - ajándék! https://www.youtube.com/watch?v=En22a1GxylQ

- Ajánlom, akár naponta is! Péntekeken pedig élőben is imádkozzuk a templomunkban!

Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szíved szerint!


Jún. 1. MÁRIA, AZ EGYHÁZ ANYJA

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szuz-maria-az-egyhaz-anyja

- HÉTKÖZNAPOK SZENTLELKE – Tegnap fejeztük be a Pünkösdig tartó lelkigyakorlatot, ma elkezdtünk egy újabbat. Lehet jelentkezni! Nagy öröm, hogy így is közösségben lehetünk egymással!


Máj. 31. PÜNKÖSD

https://www.youtube.com/watch?v=_kUcmJC0l3U&t=200s

- Kinek, mit súgott a Szentlélek?


Máj. 30. SZENT ISTVÁN KIRÁLY

A Szent Jobb… - Ne csak nézegessem… megemlékezés róla… Törekedjem, hogy az én kezem is „szent jobb” legyen! Jócselekedetek, áldásosztás, keresztvetés komolyan… Jóra használjam a kezem (ne csak fertőtlenítsem!).

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-istvan-kiraly-ereklyeinek-atvitele


Máj. 28. KÖZÖSSÉGBEN

„…Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan!...”

Örülök, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban ezen „dolgozhattunk”! Személyesen sokan nem tudtak egymással találkozni, de a zoom-os lehetőség sokakat összeterelt! Sokan, sokszor egymás arcába nézhettünk, hallgathattuk egymást… Jegyesek, katekumenek, babákmamák, felnőtt hittanok, életige-kör, pünkösdi lelkigyakorlat, képviselőtestület… Mennyi lehetőség! - „Egyek legyenek mindnyájan!” – Köszönjük Jézusunk, hogy alakítasz, formálsz, tanítasz bennünket és imádkoztál/imádkozol értünk!


Máj. 27. EGYEK LEGYENEK

Miért is hívogatom ma a Szentlelket? Pl. a mai evangélium üzeni: „… Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi.” – De szép lenne, ha plébániai közösségünk is egyre egyebb lenne! Széthúzástól (stb.) mentes, szentháromságos...

„… óvd meg őket a gonosztól… szenteld meg őket az igazságban…” – A megszentelődésünk, életszentségre törekvésünk mindig szem előtt legyen! Ne a világ diktáljon, a Szentlélek vezessen


Máj. 26. SZENTLÉLEK

Tegnap esti misén: „Megkaptátok-e a Szentlelket, amikor hívők lettetek?” Erre ők azt válaszolták: „Még csak azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek.” – Pünkösd közeledtével érdemes feleleveníteni szentlelkes, bérmálkozásos ismereteinket, jobban teret adva a Szentléleknek!

Ma: „a Szentlélek ellenállhatatlan indítására Jeruzsálembe megyek. Nem tudom, mi történik ott velem, csak azt adta tudtomra a Szentlélek minden városban, hogy bilincs és megpróbáltatás vár rám…” – Ma is „dolgozik”, sugall a Szentlélek! Figyeljek rá!


Máj. 25. JÖJJ, SZENTLÉLEK!

https://www.youtube.com/watch?v=vHoDTRwRkMU&t=4s

Ma este online felnőtt hittan! Link a rokimindenki listán található.


Máj. 24. URUNK MENNYBEMENETELE

https://www.youtube.com/watch?v=Os1HwYI-iHI&t=2004s


Máj. 23. APOR VILMOS

Védte és befogadta az üldözötteket. 1945 nagypéntekén, amikor a püspökségre menekült lányokat és asszonyokat védelmezte, egy szovjet katona golyója halálosan megsebesítette. A kórházban megoperálták. Életét felajánlotta áldozatul Egyházunkért, hazánkért és megbocsátott gyilkosainak, 1945. április 2-án, húsvéthétfőn halt meg.

- A szüzesség, a házasságig megőrzött tisztaság védelme miatt ölték meg. - Imádkozzunk azokért, akik ezt nem veszik komolyan...

https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-apor-vilmos-puspok-vertanu


Máj. 22. SZENT RITA

Durva természetű, italozó férjét állhatatos imádsággal és béketűréssel átformálta. Sokat böjtölt, imádkozott, és segítette a szegényeket. Férje és gyermekei halála után … kolostorba lépett. Ott is a szegénység, fegyelem, szeretet, hősies tűrés, szolgálat és betegápolás mintaképe volt. Szívesen elmélkedett Jézus szenvedéséről, és vállalta a szenvedő Jézussal való azonosulást. Hosszú, fájdalmas betegség után, amelyet engesztelő áldozatul vállalt, mennyei boldogságtól ragyogó arccal tért meg az Atyához, 1447. május 22-én.

- A mai naptól újabb Litánia-szentségimádás (IV.) kerül fel YouTube csatornánkra. – Kezdjük a Szentlélek-kilencedet! – Az Esti szentmise után már a templomunkban is imádkozhatjuk!


Máj. 20. IGAZSÁG LELKE

„Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.” 

(Jn 16,12-15)

Mi az igazság?... Isten! Jézus azt mondja, hogy „Én vagyok az út, az igazság és az élet”!

Kinek van igaza?– Aki Istent, a Szeretetet válassza!

Jöjj Szentlélek, Igazság Lelke! Mert annyiszor vitatkozunk, hogy kinek van igaza...


Máj. 19. TEMPLOMŐRZŐK

KÖSZÖNÖM a templomőrzők szolgálatát, akik a járvány-időszakban napról napra biztosították, hogy templomunk valamelyest nyitva lehetett – sokak örömére! - Most pedig várjuk az önkéntes sekrestyések szolgálatát!

ÖRÜLÖK, hogy már az első nap (hétfőn) – mint régen – beindult a du. 5 órai rózsafüzér imádság (Ferenc pápa külön kérése májusra!), és az „első szentmisén” és az azt követő májusi litánián közel dupla létszámmal vettünk részt! - Hatalmas a templomunk, elfértünk...


Máj. 18. SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA

Születésének 100. évfordulóját ünnepeljük.Hála Istennek érte! Sok méltatást olvashatunk róla (Magyar Kurir, rokimindenki levelező listánkon, stb.). Olvasgassuk, főleg akik nem ismerték személyesen, nem találkozhattak vele. Pápaként kétszer is járt Magyarországon! – Kérjük közbenjárását Egyházunkért és egyéni szükségleteinkért, hiszen ő mindenkihez közel állt/áll!

- Istennek hála: mától kezdve újra nyilvános misék lehetnek templomunkban! Jöhetünk, de tartsuk be a járványügyi rendelkezéseket…


Máj. 17. TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS VILÁGNAPJA

- Tanulmányozzuk Ferenc pápa levelét! https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-tomegtajekoztatas-54-vilagnapja-alkalmabol

- Mai szentmisénk, prédikáció pedig: https://www.youtube.com/watch?v=dOdXSMbZwVQ


Máj. 16. TITOK

Tudsz titkot tartani? A nyelv bűnei (pletykálkodás, rágalmazás, mások hibáinak kibeszélése, stb) nagyon veszélyesek és súlyosak! Jakab apostol levelében olvashatunk róla…

A pap élete árán sem mondhatja el, ami a gyónásban elhangzik. Ezért fordulhatunk hozzá bizalommal. - Ma pl. a gyónási titok vértanújára emlékezünk… https://www.magyarkurir.hu/hirek/nepomuki-szent-janos-aldozopap-vertanu-2018


Máj. 15. PÉNTEK - BŰNBÁNATI NAP!

„…bűnbánati napok: az év összes péntekjei és a nagyböjt ideje, melyeken isteni törvény folytán minden hívő köteles a maga módján bűnbánatot tartani. Különösen is figyelni kell az önmegtagadásra, az imádságra, a vallásosság és a segítő szeretet cselekedeteire, a sajátos kötelezettségek hűségesebb teljesítésére…” (Kat. Lex.)

Te mit ajánlasz fel Jézus iránti szeretetből, aki érted szenvedett, meghalt… aki megváltott és üdvözíteni akar?!

- Tisztíts meg minket színtiszta igazságod által, és irányítsd életszentségben minden lépésünket, hogy azt cselekedjük, ami helyes és kedves előtted! (Zsolozsmából)

- Májusi litánia és szentségimádás... Már YouTube csatornánkon a III. változat!


Máj. 14. IMANAP

https://www.magyarkurir.hu/hirek/erre-az-imara-nem-az-istennek-van-szuksege-fabiny-tamas-csutortoki-vallaskozi-imanaprol


Máj. 13. FATIMA

Bűnbánat!!! Imádkozás!!!

https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-fatimai-boldogsagos-szuz-maria

https://regi.katolikus.hu/konyvtar.php?h=150


Máj. 12. AMINT AZ ATYA

- „…szeretem az Atyát: úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem.” 

(Jn 14,27-31a)– Jézusom! Segíts, hogy ebben is követni tudjalak!


Máj. 10. MAI SZENTMISE

https://www.youtube.com/watch?v=Qt4ZFLknWUk


Máj. 9. MEGY A MŰSOR

„…féltékenység fogta el őket, és rágalmakat szórva… felbujtották az előkelő vallásos asszonyokat meg a város elöljáróit, és üldözést szítottak Pál és Barnabás ellen. (ApCsel 13,44-52) 

- Nincs új a Nap alatt! Az aranyos istenhívő nép féltékeny, rágalmaz! Már rögtön a kereszténység bölcsőjénél… és folytatódott/folytatódik napjainkban is! -  Jézus azt üzeni, hogy: „Közöttetek azonban ne így legyen…” (Mk 10,43-) – De jó lenne, ha megszívlelnénk! Megpróbáljuk?

- Egyébként örülök, mert ma ismét volt több plébániás online találkozó. Délelőttjük egy részét (közel 2 óra) jó páran rá merték szentelni a töltekezésre, az egymással való kapcsolat, valamint egyházunk építésére. – Hála Istennek sokan, sokféleképpen találkozgatnak egymással plébániánk hívei is!


Máj. 8. VELED - BENNED

- A mai könyörgésben: "...veled éljenek... benned szüntelen lelki épségnek örvendjenek..." - Próbálgassuk!

- Ma újabb ajándékot küldtünk a kedves imádkozóknak! Litánia+szentségimádás új imákkal, énekekkel! https://www.youtube.com/watch?v=NI-zlNkhyKg&t=766s

- Ajánlom az Olvastam ablakot is!


Máj. 7. VISSZATEKINTÉS

„…Ekkor Pál szólásra emelkedett…” (ApCsel 13,13-25)

- Olykor érdemes visszatekinteni – mint Pál is tette – üdvösségünk, üdvözítésünk történetére. Kezdve az Ószövetségtől… Mi-mindent tett értünk/értem Isten… 

- BOLDOG GIZELLA https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-gizella


Máj. 5. NEM HAGY NYUGTON

Zsoltár-válasz:„Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot.” – Nincs megállás!  Ebben nincs karantén! Keressem, keresem és minden nap megtalálom a hogyanját. Csak akarni kell! Pl. telefon, e-mail, személyes találkozás, YouTube, stb. – „Jaj nekem,ha nem hirdetem az evangéliumot!”

Testvéreim! Ti is mozgósítsátok magatokat! "Kilépni..." (Ferenc pápa is erre buzdít minden keresztényt). Kilépni önzésünkből, bezárkózásunkból, magányunkból… elsőként szeretni, stb. „Szólalj meg hát, rubintos virágom”!


Máj. 4. LELKIGYAKORLAT

- Még mindig nem késő bekapcsolódni a Pünkösdig tartó Lelkigyakorlatba. Öröm naponta belenézni, ki mit él… és persze fontos nemcsak „hallgatónak” lenni, hanem betenni saját lelkünket is… Nem kötelező minden nap írni, legyél szabad... de azért várjuk a te ajándékodat is!

- Ma délben, ahogy megszólalt a harangunk, rögtön rákattintottam a honlapunkon lévő Májusi litániára… Jó volt imádkozni, énekelni – gondolva arra, hogy sokan követik… ki, hány órakor. Lényeg: ez is összeköt bennünket!

Szent Flórián és Szent Ceferino, könyörögjetek érettünk!


Máj. 3. JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA

Papokért,papi hivatásokért imádkozunk...

Isten éltesse, a Jópásztor vezesse és áldja meg az édesanyákat is (anyák napja!)

https://www.youtube.com/watch?v=fFmbj0XxkCY


Máj. 2. MAI NAP

-Szentle>


Máj. 1. A SZŰZANYA HÓNAPJA

Minden nap imádkozzuk a Loretoi litániát, majd ezt követően Szentségimádáson vehetünk részt, az elmélkedések közötti csendben lehetőségünk van egyéni imára, a szentségi Jézus előtt! Ld. YouTube csatornánkat! https://www.youtube.com/watch?v=WoO4oL9bR-I

- Ma Szent József, a munkás emléknapja van. https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-jozsef-munkas

- Elsőpéntek is van! Du. 4-6-ig szentségimádási lehetőség templomunkban... 17 órakor áldozási lehetőség - kellő felkészülés után... és betartva a járványügyi előírásokat!


Ápr. 30. Szent V. Piusz pápa

- az Egyház megújulását előmozdította --- Én mivel mozdítom elő? Egyénileg, és plébániai szinten...

- a hit terjesztését elősegítette --- Hogy terjesztem a hitet? Családomban, környezetemben...

- megújította az istentiszteletet --- Mit teszek azért, hogy templomunkban élő legyen a liturgia? Mennyire kapcsolódom be?... Önként, szolgálatok... 


Ápr. 29. SIENAI SZENT KATALIN

- Szülei 23. gyermeke... Élt 33 évet. Ennyi elég volt neki, hogy az egyik legnagyobb szent legyen… Európa társvédőszentje…

https://www.magyarkurir.hu/hirek/sienai-szent-katalin-szuz-es-egyhaztanito-europa-tarsvedoszentje

- Szentle>


Ápr. 28. KRISZTUST KÖVETNI

 „… Fölnézett az égre… Látom a megnyílt eget és az Emberfiát, ahogy az Isten jobbján áll…” (ApCsel 7,51-).

- Ha Jézust szemlélem, akkor záporozhatnak a kövek, a szenvedések, megpróbáltatások…

„Uram, ne ródd fel nekik bűnül.”

- Így viselkedik egy igazi krisztus-követő, keresztény. De jó lenne mindig így reagálni az ellenem vétkezőknek! 


Ápr. 27. A LÉNYEG

- Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre.

- Boldog az az ember, aki az Úr törvényét megtartja!

És nagyon termékeny volt a mai felnőtt hittan! Istennek hála, köszönet mindenkinek a "lelki-vagyonközösségért"!


Ápr. 26. BÚZASZENTELÉS

Szentmise:

https://www.youtube.com/watch?v=CXov_k6ZMmU


Ápr. 25. MISE

Mai gondolatok(is): https://www.youtube.com/watch?v=V7rUqKkVsOk

És még:

https://katolikus.ma/televizios-mise-vagy-otthoni-misezes/

Szent Márk, könyörögj érettünk!


Ápr. 23. SZENT ADALBERT

Gondolatoka Youtube csatornánkon!

https://www.youtube.com/channel/UCXf2lC61uuGuv31yrCU8Afg/videos

Imáka rokimindenki listán!


Ápr. 22. MINDEN IDŐBEN

- „Minden időben áldom az Urat(Zsolt 33.) - Nemcsak akkor, amikor minden jól megy, amikor nincs semmi baj, próbatétel… Még a járványos időben is!

- „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.(Jn 3,16) – Volt biblikus professzorom szerint ez a legszebb mondat a szentírásban! – Ma tudatosabban igyekszem hálát adni Isten szeretetéért… „Minden időben…”! - Akkor is dicsértessék!


Ápr. 21. ŐSKERESZTÉNYEK

Nyilvánosan nem jöhettek össze, keresztényüldözés volt… De megoldották a találkozásokat… - „A hívők sokaságának egy volt a szíve-lelke(ApCsel 4,32)

Örülök, hogy híveink közül is sokan meg tudják oldani a „találkozásokat”. Fizikailag is és az interneten… Többen beneveztek a Pünkösdi lelkigyakorlatba… Szentmisék... szentáldozások... E-mailek, telefonok... zajlanak az online összejövetelek. Ma Nyugdíjas hittan volt, tegnap este jegyesekkel találkoztam… Nagy öröm volt mindkettő, mindenkinek (látni-hallani egymást)!

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Él! Közöttünk is!


Ápr. 20. EGYÜTT

„…Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak”… Együtt voltunk tegnap? Mindenki részt vett a „Roki-misén” (YouTube csatornánkon)?

Irgalmasság vasárnapja volt… Gyakorolhatjuk:

a. Az irgalmasság testi cselekedetei: Éhezőknek enni adni, szomjasokat megitatni, hontalanokat befogadni, ruhátlanokat öltöztetni, betegeket ápolni, foglyokat látogatni. (Mt 25,34-40) Ehhez járult a XII. században egy hetedik: a halottakat eltemetni.

b. Az irgalmasság lelki cselekedeteihez tartoznak: bűnösöket jóra inteni, tudatlanokat oktatni, kételkedőknek jó tanácsot adni, szomorúakat vigasztalni, igazságtalanságokat békével tűrni, az ellenünk vétőknek megbocsátani, élőkért és holtakért imádkozni. És még fontos: „Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak” (Mt 5,7)


Ápr. 18. NEM HALLGATHATUNK

Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk.(ApCsel 4,13-21)

- Ma egy négyórás online-lelkinapon vettem részt, és még sokan mások. Komoly elmélkedés is volt, tanúságtételek, hozzászólások. – Megszólaljak én is? Miért pont én? Ismerősek ezek a visszahúzó erők… Aztán mégis csak jelentkeztem, mert „nem hallgathatok arról…”, amiket élek, megtapasztalok,  amit súg a Szentlélek. Örülök, hogy legyőztem az ördögöt, aki sokszor, sokakat elkábít, elnémít… 

- Bátorítok mindenkit, ne hallgassunk! Osszuk meg a kapott kegyelmeket, a jó híreket... Így is válaszolhatunk Istennek… a mai 117. zsoltárban is: „Adjatok hálát az Úrnak…” Van mit megosztanunk egymással. Ezzel is Istent dicsőítjük! - Ezért is örülök mindazoknak, akik benne vannak a PÜNKÖSDIG lelkigyakorlatunkban... Még be lehet nevezni!


Ápr. 17. PÉTERREL

- „Mi is veled megyünk(Jn 21, 1-). Akire Jézus bízta az Egyházat… Most Ferenc pápával… Péter püspökünkkel… a plébánosunkkal…

- „Együtt voltak…” – Közösségben, egységben… E nélkül nincs Egyház!


Ápr. 16. HARMADNAPRA

- Örülök, hogy „harmadnapra” eddig már 21 testvérünk „feltámadt”, vagyis benevezett a 14.-én meghirdetett LELKIGYAKORLATBA. Nagyon jó így együtt, közösen menetelni Pünkösd felé! Alleluja!

- Ha nem Húsvétnyolcada lenne, akkor ma Szent Bernadettről emlékeznénk meg a liturgiában. A lourdesi jelenés… De szabad így is rá gondolni. Könyveket írtak róla, filmek is nézhetők az életéről…

https://www.magyarkurir.hu/hirek/soubirous-szent-bernadett-szuz


Ápr. 15. BÉKESSÉG NEKTEK!

- Fontos Tájékoztató-t írtam a „rokimindenki” levelező listánkra!

- Ajánlom a LEVELEK és az OLVASTAM ablakainkat is!

- A Zsolozsmában a héten Péter apostol 1. levelét olvassuk folyamatosan… Akinek nincs, vegye elő a Szentírását és abból olvassa... olvassák a családban és elmélkedjenek, beszélgessenek róla! Nagyon megszívlelendő gondolatok vannak benne!


Ápr. 14. PÜNKÖSDIG

Nemcsak SZENTNEGYVENNAP  van, hanem "SZENTÖTVENNAP" is!

Arra gondoltam (bizonyára a Szentlélek súgta?), hogy Pünkösdre készülve elkezdhetünk egy újabb szent időszakot, LELKIGYAKORLATOT!

Ezért meghívom a testvéreket: akinek kedve van, benevezhet.

EGY KÜLÖN LISTÁN (nem a rokimindenkin!) oszthatjuk meg, amire a LÉLEK indít.

A külön lista úgy indul, hogy most NE A ROKIMINDENKI-re válaszolj, hanem csak nekem írj. Így már ketten leszünk a listán. Aztán folytatjuk, lehet csatlakozni…

Mit írjunk:

- A napi szentmise liturgiájából (pl. az Adoremus-t nyisd ki) mely szó, félmondat érintett meg?

- Hogyan válaszoltam erre? Mit, hogyan váltottam ebből valóra? – Konkrét tett!

Elég csak röviden!

Már is indítom!

1. A szentmise könyörgésében: „megajándékoztál minket húsvéti szentségeiddel” – Ez arra hív, hogy újra értékeljem a keresztség, a papság, a szentmise-szentáldozás és a gyónás ajándékait! Igyekezzem ezeket minél jobban megélni!

2. Az Olvasmányban: „Mit tegyünk, testvérek?” – Talán ez a mondat indított e levél megírására! Mit? Hívjam meg a testvéreket erre a „pünkösdi kalandra”! Ne egyedül, hanem éljük/éljünk együtt!

Jöjj Szentlélek!

Üdv néktek! (Sokat használom ezt az elköszönést… valójában a Feltámadt Jézus szavai!)


Ápr. 13. HÚSVÉTHÉTFŐ

ÚJ NEMZEDÉK

- Akik az idei húsvéton keresztelkedtek… 

- Én is megkeresztelt vagyok. Engem is feltámasztott! Élek?! – Megújulhatok!

„… egyszerre Jézus jött velük szemben…” (Mt 28,8-)

- Vegyem észre minden nap! Ma is! (élethelyzetek, felebarátaim, stb.) Más lesz a napom!


Ápr. 12. HÚSVÉT

ÉJSZAKA: VIGILIA és ALLELUJA MISE

https://www.youtube.com/watch?v=2TBGimtbt1A&t=5s

HÚSVÉTVASÁRNAP - ALLELUJA, ALLELUJA!

10.00 Szentmise közvetítése

https://www.youtube.com/watch?v=a_quLQDFnEI&t=203s

16-18 Nyitva a templom

17.00 Áldoztatás


Ápr. 11. NAGYSZOMBAT

- Csöndben (Jézus a sírban) várjuk húsvét éjszakáját. Este 20.00 órakor youtube csatornánkon követhetjük a Vigilia szertartását és az Alleluja-misét! 

- Templomunk 16-18-ig nyitva... Szentsír látogatási lehetőség is. Áldoztatás ma nincs!

A KÖLTÉSZET NAPJA is ma van! Csodálatas istenes versekben is válogathatunk!

Húsvéti versek:https://www.istenesversek.hu/tag/husveti-versek/

És még sok más!

https://www.youtube.com/channel/UCXf2lC61uuGuv31yrCU8Afg/videos


Ápr. 10. NAGYPÉNTEK

https://www.youtube.com/watch?v=YuwUklYa5AM&feature=youtu.be

- Kereszt előtti hódolat… otthonainkban is lehet, fizikailag is odaállni/térdelni – akár többször is…

- Szentsír látogatás templomunkban… még szombaton is 16-18 óráig.

- Áldoztatás Nagyszombaton nincs!

- A Húsvéti vigília szertartása + Húsvéti szentmise szombaton 20.00 órakor. Youtube csatornánkon követhető!


Ápr. 9. NAGYCSÜTÖRTÖK

A Húsvéti Szent Háromnap kezdete.

Szentmise18 órakor az utolsó vacsora emlékére. Ez a nap emlékeztet bennünket:

- az Új Parancsra: „Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt." János 13, 34-35.

- az Eucharisztia (szentmise, Oltáriszentség, szentáldozás) megalapítására… hála az óriási ajándékért („csúcs és forrás”), Jézusért, hogy itt maradt köztünk és táplál bennünket…

- az Egységre… a kölcsönös szeretet és az Eucharisztia eggyé tesz/tud tenni bennünket…

- a papság megalapítására… hálát adunk, hogy vannak papjaink!...

Plébániánk youtube csatornáján együtt lehetünk! https://www.youtube.com/channel/UCXf2lC61uuGuv31yrCU8Afg/videos

A szentmise utánaz Oratóriumban szoktunk virrasztani, Jézus búcsúbeszéde alapján (Jn 13,21-). Most ezt ki-ki saját otthonában megteheti. Liturgikus felelősünk már kiküldte a szentírási szövegeket, a rokimindenki listára, iletveITT is olvasható. 


Ápr. 8. KÖZELEDIK

https://www.youtube.com/watch?v=SQmkG0l74qk&t=2s


Ápr. 7. BŰNBÁNAT

Mai gondolatok:https://www.youtube.com/channel/UCXf2lC61uuGuv31yrCU8Afg/videos

Gyónás:Ha nem nagyon sürgős, most ne a heti, havonkénti gyónók keressenek! Viszont nagyon várom a már „régen nem gyóntam”, vagy a ritkán gyónó testvéreket (karácsony, húsvét)… De érvényben van a „tökéletes bánat” felindítása és a lelkiáldozás is!

Liturgia:https://youtu.be/6cgmFF3wyXA


Ápr. 6. ÚJ ERŐRE KAPJUNK

- Napi gondolat: https://www.youtube.com/watch?v=MXFryH_C4I4

- Áldoztatás templomunkban minden nap 17 órakor… (Templomunk 16-18-ig nyitva).

- Ajánlom: https://www.magyarkurir.hu/hirek/fekete-istvan-nincs-az-vihar-mely-elpusztithatna-ha-veled-van-az-imadsag1-es-veled-van-az-isten


Ápr. 5. VIRÁGVASÁRNAP

https://www.youtube.com/watch?v=vMw8bTzVwPQ&t=2s

Templomunkma is nyitva: 16-18-ig.

Áldoztatás: 11.15 és 17 órakor


Ápr. 4. 

Napi gondolatokhttps://www.youtube.com/watch?v=DRGtO8zrCSE&t=2s

Holnap Virágvasárnaphttps://katolikus.hu/cikk/viragvasarnap-a-nagyhet-unnepelyes-megnyitasa-93075664


Ápr. 3. ELSŐPÉNTEK

https://youtu.be/kJsJRJ1_i4I  

Áldozási lehetőség ma de. 10 és du. 17 órakor.

A tökéletes bánat felindításával és a lelkiáldozás által az elsőpénteki kilenced nem szakad meg!

Keresztút: https://youtu.be/9yL64Lm1SJk  


Ápr. 2. REMETESÉG

https://youtu.be/jcDQqWFHeNE


Ápr. 1.

https://youtu.be/_837CiN6YhQ  

Áprilisi életige:

https://www.fokolare.hu/hirek/11623


Márc. 30.

https://www.youtube.com/channel/UCXf2lC61uuGuv31yrCU8Afg?view_as=subscriber

Csókay:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/az-isten-iranti-bizalom-az-immunrendszert-is-erositi-csokay-andras-rendkivuli-papai-aldasrol


Márc. 27. TELJES BÚCSÚ

Ma este nagy lehetőség, ajándék, Ferenc pápa tolmácsolásában! Készüljünk rá!

https://www.magyarkurir.hu/hirek/miert-nem-bazilika-erkelyerol-ad-holnap-ferenc-papa-i-urbi-et-orbi-i-aldast

A Búcsúnyerés ablakban (honlapunkon) még többet is megtudhatunk!

- Istennek hála a tegnap esti internetes hittanért! Ilyen még nem volt! Köszönet minden rendezőnek/résztvevőnek!!!

- Mai „hangos” gondolataim pedig: https://youtu.be/_Lq6W97aFkY

- A tervek szerint 18.30-tól Keresztút is lesz a Rokiból… https://www.youtube.com/watch?v=42WfADF9gKA&feature=youtu.be


Márc. 26. HÚSVÉTI KÉSZÜLET

https://www.youtube.com/watch?v=1ENhF8Hj2AY

- És még ajánlom HONLAPUNKON a LEVELEK ablakba is benézni!


Márc. 25. GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY

https://www.youtube.com/watch?v=2tKwvf3pa0o

- Ma délben együtt imádkozza a világ a Miatyánkot Ferenc pápával! Ne felejtsünk el csatlakozni!

- Magyarország felajánlása

https://www.magyarkurir.hu/hirek/veres-andras-magyarorszagot-is-ujra-felajanljak-fatimai-szuzanyanak-ma-este


Márc. 24. ISTEN AZ ERŐNK ÉS MENEDÉKÜNK

https://youtu.be/zkynaU1RVkc 

Holnap délben együtt! Ld. FERENC PÁPA meghívását!


Márc. 23. ONLINE

https://www.youtube.com/watch?v=pDmdXtZKeLU


Márc. 21. MISE NÉLKÜL

- Nekem személyesen sokat segít Pio atya példája, aki tíz évig tudott magánmisét mondani a hívek részvétele nélkül - engedelmességből.

- A híveink számára pedig ez most egy hosszú Nagypéntek-Nagyszombat lehet, amikor nincs szentmise. 

- Végül is a Nagyböjt negyven napja azon alapszik, hogy Jézus is valamiféle önkéntes karanténba vonult a magányba, amikor a pusztába vitte a Lélek...

- Ebben a pusztában minket is megkísért majd a gonosz, aki nem alszik és nem is álmos. De az Isten Igéjével, Jézussal mi is kiállhatjuk a próbát. (egy plébánostól kaptam)

A plébános videóüzenete 2020. márc. 21.


Márc. 20. MELYIK AZ ELSŐ A PARANCSOK KÖZÜL?

Az Isten és a felebarát szeretete!(Mk 12,28b-34) – Ezt a járványos-vírusos időben is lehet gyakorolni! Sőt! Most kell igazán ráerősíteni! Sok lehetőségünk van!

- Ferenc pápa kérését olvastad honlapunkon? - "24 óra az Úrért"!

- Ma du. már 4-től nyitva a templom! Lehet jönni gyónni!

- Az esti 6-os misében a „fiatalabb” rászorulók és felkészültek (és akik felítatkoztak/nak) részesülhetnek a betegek szentségében.

- Szentmise után kitett Oltáriszentség előtt imádkozzuk a Keresztutat.

- Holnap reggel 7-kor lesz az „utolsó” nyilvános szentmise+ még gyónási lehetőség!


Márc. 17. JÁRVÁNY

- Olvassuk a Magyar Kurir híreit www.magyarkurir.hu

https://www.magyarkurir.hu/hirek/az-esztergom-budapesti-foegyhazmegye-intezkedese-az-mkpk-legujabb-kozlemenyehez-kapcsolodva

- Levelet küldtem a ROKImindenki levelezőlistára. Aki nincs rajta, kérheti magánban.


Márc. 16. A KEVESET

„...Atyám, ha a próféta valami nehezet kívánt volna, nem tennéd-e meg azt is? Mennyivel inkább (meg kell tenned), mivel csak azt mondta neked:..."

2Kir 5,1-15a

- De szép lenne, ha minden nap megtennénk azt a keveset, amit Isten, az Egyház, lelkivezető, gyóntató... kér tőlünk!

- Nagyböjt: szedjük össze magunkat, tegyük félre gőgünket, önzésünket, lustaságunkat, világias gondolkodásunkat... - Ma többet, mint tegnap! 


Márc. 11. HOGY MEGY?

A vasárnapi szentírási üzenetek kapcsán e héten gyakoroljuk (ld. Újságunk nagyböjti számában!):

- Hagyj ott mindent! „Vonulj ki!” Nekem mit kell elhagynom? Miről kell lemondanom?

- Vállaljam bátran az ebből fakadó szenvedéseket és mindazokat, amik „ok nélkül”

érkeznek!

- Ha így teszek, Jézus már most bepillantást enged a mennyországba ("Tábor-hegy élmény”)!


Márc. 10. ERŐFORRÁSAINK

A mai szentmise imáiból:

- Urunk Istenünk, szent asztalod kenyere erősítsen minket a hitvalló keresztény életben, és szerezze meg nekünk mindenkor irgalmadat és segítségedet…

- Táplálj minket Urunk szent Igéddel, és erősíts szentségeid vétele által, hogy mindenkor szeretetedben élhessünk.


Febr. 28. NAGYBÖJT

„Add, hogy külső önmegtagadásainkat lelki megújulással tegyük teljessé.”– A cél tehát a lelki megújulás. Az önmegtagadás és sok minden más ( szentgyónás, imádságok, jócselekedetek, stb.) eszközök ehhez!

- Szombat 9-től lelkinap – szentmisével kezdve - a plébánián!


Febr. 26. HAMVAZÓSZERDA

A mai Olvasmányból: „…Térjetek meg! Teljes szívetekből hozzám térjetek! Böjtöljetek, hangos szóval sirassátok bűneiteket! … keressétek Isteneteket, Uratokat! Ő jóságos és irgalmas, türelemmel gyógyítgatja sebeiteket. … Népemet gyűjtsétek egybe, szent közösséggé legyen! Hívjátok az öregeket, hozzátok a gyermekeket, még a csecsemőket is! Nászházát hagyja el most a vőlegény, és a menyasszony is!...”(Joel 2,12-18)

- Ma szigorú böjt!

- Ld. még Honlapunkat, plébániai újságunkat…


Febr. 24. MÁTYÁS APOSTOL

https://www.magyarkurir.hu/hirek/-azok-kozul-akik-mindig-velunk-tartottak-szent-matyas-apostol

- "...akik mindig velünk voltak..." (ApCsel 1,15-17.20-26) - Különböző ügyekben szoktak tőlem "plébánosi ajánlás"-t kérni. Azokról könnyű, akik "mindig velünk vannak"... Viszont nehéz, amikor olyanról kell(ene) szépeket írnom (pl.kereszteléshez, keresztszülőséghez, iskola, stb.) akik "nincsenek velünk", akiket nem ismerek...

De egyébként is fontos lenne, hogy együtt legyünk, "egy-ház" legyünk, legyen közünk egymáshoz!


Febr. 23. TERVEZÉS

Tervezzem meg tudatosan a nagyböjtömet(lásd a NEK hároméves programját is):

1. egyéni hitéletemben hogyan növekszem;

2. miként tökéletesítem a felebaráti szeretetet közösségünkben;

3. hogyan fogok kilépni a világba embertársaim felé!

Plébániai újságunk nagyböjti számábólis meríthetünk ötleteket!--- Szép lenne tiszta lélekkel, szentgyónással kezdeni!


Febr. 22. EGYSÉG

Péter székfoglalásának ünnepét e napon Rómában már a IV. századtól megünnepelték, hogy kifejezzék a Péter apostolra alapozott Egyház egységét.

- Jézus leghőbb vágya: "Legyenek mindnyájan egy"! - A kölcsönös szeretet tesz bennünket eggyé... 

Pl. a mai túra is alkalom volt erre. Megragadni minden lehetőséget, hogy egyek legyünk: találkozzunk, ismerjük meg egymást... Örülök, hogy a remekül megszervezett/sikeres túrán (ld. pl. Fotóalbum) minden korosztály képviseltette magát (babák-mamák, ifjak-vének...).


Febr. 21. KÖVETNI

„…mindennél többre tartsuk Krisztust, mindig készen álljunk Egyházad szolgálatára…”

„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem! … aki értem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt…" (Mk 8,34 – 9,1)

-  Már vételezhető a Rózsafüzér Királynéja újságunk nagyböjti száma!!! 


Febr. 15. SZERETET

„…szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért”

Házaspárok, jegyesek találkozói… Felnőtt és gyermek farsangok… Stb… - Olyan öröm tapasztalni, hogy közösségünkben vannak, akik „életüket adják/adták”, sok időt, energiát, áldozatot vállalva, hogy élet legyen plébániánkon – „Krisztus Testének építése végett”. És persze köszönet azoknak is, akik elfogadják a meghívásokat…

Köszönet és Istennek hála!


Febr. 14. NYÍLJ MEG

„Erre megnyílt a süket füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt.” 

(Mk 7,31-37)– Milyen fontos, hogy ne csak a testi, hanem a lelki füleink, nyelvünk is megnyílna! Létfontosságú kinyitni szívünket-lelkünket Isten felé és egymás felé! Kommunikáció! Lelki vagyonközösség… Házasság hete - házastársak között, családban  és persze a plébániai közösségünkben is!


Febr. 13. ALKUDNI JÉZUSSAL

„…pogány volt. Azt kérte tőle, hogy űzze ki leányából a gonosz lelket. Jézus először elutasította: … De az asszony így folytatta: … Amikor hazaért…” (Mk 7,24-30) 

- Jézus, a közénk jött Isten! Érdemes vele „alkudni”, kitartóan, hittel könyörögni


Febr. 9. HÁZASSÁG HETE

Mindenki nevezzen be! „Sóval, világossággal” (Mt 5,13-16), imával, stb.

- Szabad visszatekinteni (hálával, lelkiismeretvizsgálattal, bűnbánattal…).

- Ajánlatos megújulni, újrakezdeni – kinek, miben kell…

- Akik nem házasságban élnek (még, vagy már) imáikkal sokat tehetnek! És nekik is meg van a hivatásuk/feladatuk/helyük a jelen életállapotukban!

- Hétfő este pedig minden házasságban élőt és jegyespárt várunk a szentmise után!

https://hazassaghete.hu/


Febr. 8. BESZÁMOLTAK

„…az apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak…” (Mk 6,30-34) – Küldve vagyok, de aztán fontos a visszatérés, a „beszámoló”, kommunikáció, a tapasztalatok megosztása… - Közösségünkben is!

Ma: https://www.magyarkurir.hu/hirek/bakhita-jozefina- Filmet is láttunk róla…


Febr. 4. CSODÁK

- A mai evangéliumban a HIT két csodát is „produkált”! A holnapiban viszont „…Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön...” (Mk 6,1-6) 

- Ma is vannak csodák, sokfélék, csak észre kell venni, lépéseket kell tenni érte és beszélni kell róluk… Istennek hála!

- Eszembe jut – és juttatják eszembe többen – a szombati farsangunk. Jézus ott volt köztünk a kölcsönös szeretetben. Nagy köszönet minden résztvevőnek, szolgálónak, akik hozzájárultak ehhez a "csodához" is! 


Febr. 3. SZENT BALÁZS

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-balazs-puspok-es-vertanu  ---  Az esti misén Balázs áldásban lehet részesülni!

ÚTRAVALÓ

https://katolikus.ma/utravalo-gyertyaszentelo-hetere/


Febr. 2. GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY

https://katolikus.ma/miert-szentelunk-gyertyat-gyertyaszentelo-boldogasszony-unnepen/


Febr. 1. HIT

- „…Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak… Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?” (Mk 4,35-41) – Ajánlom hitünk erősítéséhez a februári életigét/magyarázatát!

- Ma du. 3-tól felnőtt híveink farsangja (ifjak-vének)! – Van benned hit? Elhiszed, hogy ott lesz Jézus? „Ahol ketten-hárman összejönnek…”. Ha szeretjük egymást… Gyere, járulj hozzá te is!


Jan. 31. ISTEN ORSZÁGA

„…kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak...”  (Mk 4,26-34) 

- Épül, növekszik nálunk, köztünk is… Hála Istennek!

- De még sok mindent tehetnénk mi is – egyénileg és közösségileg is. Szerinted mit, miket?


Jan. 30. ÉLETIGE

ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA után vagyunk...

Ma este Igekör... Életige összejövetel!

Isten Igéjével foglalkozunk, s annak életre váltásával.

„Igen emberségesen bántak velünk” (ApCsel 28,2) - www.fokolare.hu

Mindenki hivatalos!


Jan. 28. JÉZUS HOZZÁTARTOZÓI

Kik tartoznak Jézushoz? Kik az Ő hozzátartozói? – „Aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám!” (Mk 3,31-35)

- Hűha! Nem elég mondani, hogy „én hozzád tartozom…, stb”. - Ma is kerestem és tettem Isten akaratát?


Jan. 26. ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA

https://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/ferenc-papa-elrendelte-az-isten-igeje-vasarnapjat

- Olvassuk, hallgassuk, értsük és éljük, váltsuk tettekre Isten üzenetét. Ebben segít a minden napi prédikáció, a Biblia órák, az Életige összejövetelek…

- Elindult ismét a Vándor Biblia. Melyik vasárnap, ki viszi haza?! Lehet jelentkezni.

- A mai Szentlecke legfőbb üzenete pl.: „éljetek mindnyájan egyetértésben, és ne szakadjatok pártokra!” (1Kor 1,10-13.17) - Lehet gyakorolni!


Jan. 25. PÁLFORDULÁS

- Ma, Szent Pál ünnepe mindnyájunkat változásra, változtatásra (megtérésre) - radikális Krisztus-követésre hív! Saul (Pál) élete teljesen megváltozott, miután megismerte Jézus Krisztust és elkezdte követni… hirdetni másoknak is az örömhírt, evangéliumot. Sok-sok krisztusi (keresztény) közösséget alapított és írt nekik leveleket… melyekből mi is táplálkozunk…

- Ma, sok százan Chiara Lubichot (születésének 100. évfordulóján), a fokoláre lelkiséget ünnepeltük, egész napos programmal – aki szintén sokak életét megváltoztatta, megújította. „Belenyúlt” az egyház és a világtörténelem életébe! Mint sok más rendalapító, lelkiségi mozgalom – a Szentlélek által – óriási megújulást hozott… Istennek hála!


Jan. 23. TOLONGÁS

„…Sokakat meggyógyított… mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse… (Mk 3,7-12)

- De jó lenne látni – legalább most a NEK-ra készülve – a tolongást Jézus körül! Hétköznapi misék (is)… szentségekhez járulás (gyónás, áldozás)…hittanos és egyéb közösségi összejövetelek… Tettél a két év alatt ez ügyben plussz lépéseket, több lettél...? 


Jan. 22. CHIARA LUBICH 

100 éve született... Plébániánkon és az egész világon sokan, sokat köszönhetnek neki... Boldoggá avatása folyamatban van.

http://www.fokolare.hu/

https://hu.wikipedia.org/wiki/Chiara_Lubich

Ma:https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-batthyany-strattmann-laszlo-orvos


Jan. 20. IMANYOLCAD

Köszönöm a mai ima-est összehozását(többek szolgálatát – ki, mivel járult hozzá)!!! Baptista ige-szolgálat, evangélikus, református, metodista lelkészek, hívek együtt imádkozva… Már is érkeznek a pozitív visszajelzések! Folytassuk az Imanyolcad igéjével: „Igen emberségesen bántak velünk(ApCsel 28,2)

A mai nap szentje:https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-ozseb-aldozopap


Jan. 19. JÉZUS KÖZELEDIK

- Jézus ma is sokféleképen közeledik felém, hozzánk, közénk… Fontos, hogy felismerjem, hallgassam meg, tegyem, amit mond...

- „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! (Jn 1,29-34) – Azért jött, hogy tanítson (mutassa az igazi és örök boldogság felé vezető utat), és megváltson… elvegye a bűneim. Adjam oda neki! Lelkiismeretvizsgálat, bűnbánat, rendszeres szentgyónás…

- János azután így folytatta tanúságtételét: „Láttam, hogy…  Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!”  - Mi is tegyünk tanúságot, mondjuk el bátran egymásnak és mindenkinek a Jézussal való találkozásainkat, Isten-élményeinket! "Örömhírtovábbadók" legyenünk!

- Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól! (1Kor 1,1-3) – Az Úr legyen veletek!


Jan. 18. ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT - TEMPLOMUNKBAN

IV. Béla és Laszkarisz Mária leánya, Szent Kinga, Boldog Jolán és Boldog Konstancia testvére. Klissza várában (Dalmácia, ma Horvátország) született, ahol szülei fogadást tettek, hogy ha Isten megmenti az országot a tatároktól, születendő gyermeküket egészen az ő szolgálatára szentelik.

Négyéves korában a veszprémi domonkos apácákhoz adták, ahol gondos neveltetésben részesült. A Nyulak szigetén (ma Margitsziget) épült kolostorban 1254-ben szerzetesi fogadalmat tett, amelyet, több uralkodó házassági ajánlatát visszautasítva, 1261-ben ünnepélyesen megerősített. 

Önfegyelmezés, keresztény szeretet gyakorlása, teljes Istennek adottság, a legalacsonyabb szolgai munka, hősies vezeklés és a családi béke munkálása jellemezte életét. - Ma is lehet sok mindenben követni, kérni segítségét... templomunk mellékoltárára "rápillantani"/ránézni Margitra!

https://www.magyarkurir.hu/hirek/utravalo-2020-januar-18-arpad-hazi-szent-margit


Jan. 17. REMETE SZENT ANTAL

A 18-20 éves Antalt nagyon megérintette a vasárnapi mise szentírási üzenete, és elkezdte radikálisan élni, tettekre váltani! – Eladta mindenét/örökségét, szétosztotta a szegények között… kemény, önmegtagadó életre adta magát, két kezével dolgozott és még abból is segített másokat… (+356).

- És mi? Meghalljuk Isten üzenetét? Tettekre váltunk belőle valamit? Merünk radikális lépéseket tenni az evangélium élésében?


Jan. 15. ITT VAGYOK

1Sám 3,1-10.19-20 – „Szólj Uram, mert hallja a te szolgád!”

Fontos, hogy mi is meghalljuk – napi szinten is - a hívást, meghalljuk a belső hangot és legyen meg bennünk a készség. Tudjuk mindig kimondani: itt vagyok… állok rendelkezésedre Uram…


Jan. 14. JÉZUS BEMENT

(Mk 1,21-28) 

„Jézus bement… tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán…”- Jó volt tegnap este a Felnőtt hittanon is megtapasztalni…!

- „volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Így kiáltozott: Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus?” – Sajnos a gonosz mindig mesterkedik, beleront Jézus művébe, közösségekbe, ahol Jézus megjelenik… „Szálljatok vele szembe keményen a hit erejével!” – mondja Péter apostol. 

- Jézus bement… nemcsak a templomba, hittanterembe. Jó mostanábanmegtapasztalni a lakásszenteléseken is… Hívnak egyedül állók, családok, csoportok... Jézus köztünk!


Jan. 12. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

- Ajánlatos kinyitni honlapunkon a KERESZTELÉS ablakot, és majd

- visszahallgatni honlapunkon a mai Prédikációt…

- Újra gondoljuk át, milyen nagy ajándék, hogy meg vagyunk keresztelve (mit kaptunk és milyen felelősséggel jár). - Ismered, ünnepled keresztelésed napját?!

- Keresztelés ügyben bátran forduljunk a plébánoshoz már jó előre!


Jan. 11. KÖSZÖNÖM

- A reggeli mise után aranyos híveink kis csapata eltávolította a karácsonyi díszleteket. Holnap már a 30 éves Jézus áll előttünk...

- Délelőtt ismét több plébániás találkozón vehettünk részt. Él az Egyház, vannak építő kövek... és milyen jó és fontos az Ige élése, tapasztalataink megosztása... Istennek hála! - www.fokolare.hu


Jan. 10. ÖRÖMHÍRT

„…elküldött, hogy örömhírt vigyek…” (Lk 4,14-22a) 

- Összeszedhetjük és hálát adhatunk, hogy hányszor, hogyan tapasztaltuk meg a Jézustól kapott kegyelmeket (pl. az evangélium életre váltásával, stb.).

- A mi küldetésünk is – napi szinten, ma is – hogy az örömhírt vigyük (ne a negatívumokat), adjuk tovább egymásnak és másoknak is…


Dec. 9. NE FÉLJETEK

"„... elkezdtek kiabálni... Bátorság! Én vagyok, ne féljetek. Aztán beszállt hozzájuk a bárkába, mire a szél elállt. ...(Mk 6,45-52)

- Hányszor megtapasztalhatjuk! - Jézus szeret minket... meg akar menteni...

Szólítgassuk, engedjük be a bárkába (életünkbe)... 


Jan. 7. NAGY SEREG KÖVETTE

"...Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!” ... Nagy népsereg követte..."  (Mt 4,12-17.23-25)

- Örülök a nagy seregnek... A tegnapi, vízkereszti kötelező misén sokan voltunk...

- Örülök, hogy az elsőpénteki nagykilencedet is sokan elkezdték...

Igyekezzünk az új esztendőben beállni azok közé, akik konkrét lépésekkel, tettekkel követik (pl. több szentmise, szentáldozás... tanításának - az evangélium, az Ige - élése, stb.).


Jan. 6. VÍZKERESZT

Ne felejtsük: a szentmisén való részvétel kötelező!

https://www.magyarkurir.hu/hirek/vizkereszt-jezus-krisztus-megjelenesenek-unnepe-102613


Jan. 4. GYALOGTÚRA

De jó volt! Istennek hála az évadnyitó, közösségépítő együttlétért! Remek idő, friss levegő, napsütés. Örülök mindazoknak, akik beneveztek, és az értünk imádkozókért... 

- Igyekeztünk a havi életigét is tudatosítani (nem is mindig könnyű!): "elfogadjuk a másikat, ahogy van, úgy, ahogy Ő elfogadott mindannyiunkat. Elfogadjuk a másikat, ízlésével, gondolataival; hibáival, azzal együtt, hogy más, mint mi vagyunk. […] Ez azt jelenti, hogy magunkban helyet készítünk neki, elűzve szívünkből minden elhamarkodott véleményt, ítéletet és ösztönös elutasítást."


Jan. 2. MEGISMERNI

"...köztetek áll az, akit nem ismertek..." (Jn 1,19-28)

- Új év! Még jobban megismerni Jézust: az Oltáriszentségben jelenlévőt (hétköznapi szentmisék, szentáldozások!), a kölcsönös szeretet által Köztünk lévőt... az evangéliumok gyakori olvasásával... Ma is kezdhetjük!