Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

Elenco dei Negozi. Trova tutte le offerte di cialis teva 8 compresse rivestite 50mg ️ Opinioni e recensioni - Negozi sicuri e verificati.

Sokan kérik, hogy a szentmisén hallottakat otthon is felidézhessék,
ne menjen feledésbe...
De akik nem hallották élőben,
azok is szoktak a vázlatokból valamit érteni...
A PRÉDIKÁCIÓK ablakban vissza is hallgathatók!
Sok kegyelmet az üzenetek megéléséhez, valóra váltásához!
(Szabad hozzászólni is!)
------------------------------
2022. 
Nagyböjt 2. vas. – C – 2022.Lk 9,28-36
1. Együtt Jézussal
- Köszönöm, hogy engem is meghívtál, kiválasztottál… hogy keresztény lehetek…
- Ne csak „tömegben” vallásoskodjak… 
- Egyedül is, „2-3-an” is vonuljak félre Jézussal (imaélet, szentségimádás, lelkinapok, lelkigyakorlatok, stb.…)
2. Külseje teljesen átváltozott
- Mennyire ismerem Jézust? Milyen a „Jézus-képem”? – Többféle arca, jelenléti módja van. Fel szoktam ismerni?
3. Megjelent Mózes és Illés
- Két világ… Ég és föld! – Jézus a mennyeiekkel, az apostolok pedig alszanak…
- Fel/ráébredés: van más világ is! A három apostol bepillanthatott..- „Uram, jó nekünk itt…” – Istenélményeim… (?).
4. Őt hallgassátok!
- Őt! Ne másra/másokra hallgass… 
- Rengeteg információ özönlik: élőben, interneten… Kire, kikre hallgatok? Rákattintok Jézusra is (pl. evangéliumok, lelkiismeretem, lelkivezetőm…): mit mond Jézus? mit tenne most Jézus az én helyemben? Mi Isten akarata?  - Vagy másra, másokra többször hallgatok (kattintok)?

Febr. 2. GYERTYASZENTELŐRE
---- Szent Szofróniusz püspök szónoklataiból
Sietve menjünk elébe valamennyien, akik áhítatos tisztelettel ünnepeljük misztériumát; készséges lelkülettel menjünk mindnyájan. Senki se maradjon ki e menetből, senki ne idegenkedjék a közelítő Világosságtól.
Égő gyertyákat is viszünk ilyenkor azért, hogy ezzel is jelezzük a hozzánk közelítő Isten világosságát; ő világosít meg mindent, és miután elűzi a vétkek sötétségét, rögtön előcsillan az örök világosság gazdag bősége. Égő gyertyákat viszünk továbbá azért is, hogy még jobban kihangsúlyozzuk a léleknek azt a tündöklő tisztaságát, amellyel Krisztus elé kell sietnünk.
Miként ugyanis az Istenanya sértetlen szűzi méhében hordozta az igazi Világosságot, és segítségére volt a sötétségben botorkálóknak, ugyanúgy mi is, akiket megvilágosított az ő világossága, és akik kezünkben hordozzuk a mindenki más számára is látható fényt, sietve menjünk az elé, aki maga az igazi Világosság.
Ezenfelül pedig, mivel a Világosság a világba jött (Jn 1, 9), meg is világosította ezt a sötétségbe borított világot, és meglátogatott minket a magasságból Felkelő (vö. Lk 1, 78), és megvilágosította azokat, akik a sötétségben ültek. Ez a mi misztériumunk; ezért viszünk égő gyertyát a kezünkben. Azért sietünk elébe fényt hordozva, hogy ezzel is jelképezzük: számunkra már tündöklik a Világosság; de azért is, hogy megköszönjük azt a fényes dicsőséget, amelyet ő hoz majd nekünk. Siessünk hát elébe együtt, siessünk mindnyájan Istenünk elé!
Közeledik már hozzánk az az igazi Világosság, amely megvilágosít minden e világba jövő embert (vö. Jn 1, 9). Világosodjunk meg hát mi is mindnyájan, testvéreim, legyünk mindnyájan ragyogókká!
Ne legyen köztünk senki, aki nincs beavatva ebbe a világosságba; senki se maradjon el a sötétségtől bénultan, hanem mint megvilágosítottak együtt menjünk elébe, hogy ezt a ragyogó és örök világosságot az agg Simeonnal együtt fogadjuk valamennyien, és lélekben vele együtt mi is zengjük a hálaadó éneket az Atyának, a Világosság Atyjának, aki elküldte nekünk az igazi Világosságot, s így elűzte a sötétséget, és minket is, mindannyiunkat megvilágosított.
Rajta keresztül látjuk meg ugyanis az Isten Üdvösségét, amelyet minden nép számára rendelt, és kinyilvánította nekünk, új Izraelének dicsőségére. Mi is benne voltunk annak az ősi és sötét bűnnek a mélységeiben, de miután Simeonnal megláttuk Krisztust, megszabadultunk a jelen élet bilincseitől.
A Betlehemből hozzánk érkező Krisztust mi is hittel öleltük magunkhoz, és pogányokból az Isten népe lettünk (mert ő a mi Istenünknek és Atyánknak Üdvössége), és saját szemünkkel láttuk az emberré lett Istent. Isten jelenlétét szemléltük, lélekben karunkba vettük, és már új választott népnek hívnak bennünket. Úgy ünnepeljünk ezen az évfordulón, hogy jelenlétét többé sohase feledjük el!
+
1. Saját sötétségeink
- kilátástalanságaink, stb…
2. A körülöttünk élő emberek sötétségei
- Nem ismerik Jézust, az evangélium tanítását
- Hiányos ismeretek…
3. A gonoszlélek/sátán által okozott sötétségek
- Direkt a kereszténység ellen… az evangéliumi értékrend ellen
4. Legyünk a Világosság hordozói, tanúságtevői!

2021.
ADVENT
SZINÓDUSI LÉPÉSEK – 2021. --- KÖZÖSSÉG – RÉSZVÉTEL - KÜLDETÉS
(Ferenc pápa és püspökeink és mások gondolataiból)
Dec. 21. KÖZELSÉG
11. A közelség Egyházává váljunk. Mindig Isten stílusához kell visszatérnünk: Isten stílusa közelség, együttérzés, gyengédség. Mindig Isten stílusához kell visszatérnünk: Isten stílusa közelség, együttérzés, gyengédség. Isten mindig így cselekedett.
Ha nem érkezünk el a közelségnek ehhez az együttérzést és gyengédséget tanúsító Egyházához, akkor nem leszünk az Úr egyháza.
12. És ezt nemcsak szavak szintjén, hanem jelenléttel, hogy erősebb baráti kötelékek jöjjenek létre a társadalommal és a világgal: egy olyan Egyház, amely nem szakad el az élettől, hanem felvállalja korunk gyarlóságait és szegénységeit, gyógyítja a sebeket és kenegeti a megtört szíveket Isten vigaszának balzsamával.
Ne feledkezzünk el Isten stílusáról, mert ennek segítenie kell nekünk: közelség, együttérzés és gyengédség!
Kedves testvéreim és nővéreim, legyen ez a szinódus a Lélek által lakott időszak! Mert a Lélekre van szükségünk, Isten mindig új leheletére, aki megszabadít minden bezárkózástól, feléleszti, ami halott, széttöri a láncokat és örömöt áraszt. A Szentlélek az, aki arra vezet bennünket, amerre Isten akarja, hogy menjünk, és nem arra, amerre személyes elképzeléseink és ízlésünk vezetne bennünket. A szent emlékű Congar atya emlékeztetett: „Nem másik Egyházat kell csinálni, másfajta Egyházat kell csinálni” (Vera e falsa riforma nella Chiesa [Igaz és hamis reform az Egyházban], Milano, 1994, 193). Ez a kihívás áll előttünk!
Egy „másfajta Egyház” érdekében, mely nyitott az Isten által sugallni akart újdonságra, buzgóbban és gyakrabban hívjuk a Lelket, és alázatosan kezdjük hallgatni őt, együtt járva, ahogyan ő, a közösség és a küldetés teremtője, kívánja: tanulékonyan és bátran.
Jöjj, Szentlélek! Te, aki új nyelveket támasztasz, és életadó szavakat adsz ajkunkra, óvj meg attól, hogy múzeumegyházzá váljunk, mely tetszetős, de néma, melynek sok múltja, de kevés jövője van! Jöjj közénk, hogy a szinódus megélése során ne engedjük, hogy csalódás uralkodjon el rajtunk, hogy ne vegyük el a prófécia erejét, és ne egyszerűsítsünk mindent meddő vitákra! Jöjj, szeretet Lelke, nyisd meg szívünket a figyelmes hallgatásra! Jöjj, szentség Lelke, újítsd meg Isten hívő szent népét! Jöjj el, teremtő Lélek, újítsd meg a föld színét! Ámen.

Dec. 20. MEGHALLGATÁS
10. A meghallgatás Egyházává váljunk: hogy kilépjünk megszokott életritmusunkból… megálljunk és figyelmesen hallgassunk. 
- Hallgatnunk kell a Lelket az imádásban és az imádságban …  
- Meg kell tanulnunk a csendet értékesen ki/felhasználni… Pl. a szentmiséken, a szentségimádásokon… Hallgatni! Mert sokan nem tudnak mit kezdeni a csenddel – helyette rögtön valami imát kezdenek…
- Hallgatnunk kell testvéreinket és nővéreinket a hit reményeiről és válságairól a világ különböző területein, a lelkipásztori élet megújításának sürgős szükségességéről, a helyi valóságokból érkező jelzésekről. 
- Ternyák érsek így konkretizálja: „A plébániákon, kisebb közösségeinkben és a lelkiségi mozgalmakban, nők és férfiak, fiatalok és idősek, mindannyian meghívást kapunk arra, hogy meghallgassuk egymást, hogy meghalljuk a Szentlélek sugallatait, aki azért jön, hogy emberi erőfeszítéseinket irányítsa, életet és életerőt leheljen az Egyházba, és közösségeinket megerősítse.”

Dec. 15.  ALULRÓL INDULVA
9. Ismétlésképpen tudatosítsuk: „A szinódusnak három kulcsszava van: közösség, részvétel és küldetés.” – Ma még a részvételről beszélünk.
A szinódus valóban szinódus, ténylegesen zajló folyamat legyen; folyamat = ezért is van rá adva két év! Elkezdünk egyénileg és közösen gondolkodni, nem elhamarkodott döntéseket hozni…
– különböző fázisokban… „több felvonásos” tanácskozás, időt szentelni rá, hogy kiforrjon… 
- és alulról indulva = nem fölülről várva az utasításokat, rendelkezéseket, hanem  
  egyénenként, és kis csoportokban töprengve, az egyház iránti  felelősséggel… 
–  a Szentatya meghívja, bevonja a helyi egyházakat (egyházmegyéket, plébániákat,  
   mindenkit) egy szenvedélyes és konkrét formát öltő munkába. 
Ez a folyamat, a közös gondolkodás már elkezdődött… Pl. Bíboros atya összehívta a plébánosokat, a világi alelnököket… esperes kerületünk papjai is összejöttünk, elkezdtünk közösen gondolkodni… plébániánkon: a lelkinapon, a hajnali miséken, az újságunkban is többféleképpen… és majd folytatjuk és folytassuk (!) családokban, kis csoportokban, hittanos összejöveteleken is… - Fontos, hogy ezeknek írásos nyoma is legyen! Szeretettel várom az e-maileket, írásokat! Tegyük közösbe gondolatainkat, meglátásainkat!
- „A Szentatya azt akarja, hogy nyíljunk meg a Szentlélek indítására, és vállaljuk fel azt a küldetésünket, amely minden megkeresztelt emberé, vagyis felelősség az evangéliumért, a misszióért, az egész Egyházért. Így lehetünk aktív részesei az Egyház életének(Ternyák érsek).

Dec. 14. MOZDULATLANSÁG
8. A mozdulatlanság kísértése: mivel „mindig is így csináltuk” (Evangelii gaudium apostoli buzdítás, 33) – ez egy mérgező mondat az Egyház életében: „mindig is így csináltuk”, jobb, ha nem változtatunk.
Ferenc pápa utal az általa kiadott: Ev. gaud. buzdítás 33.pontjára: A missziós szempontból megfogalmazott lelkipásztorkodás megköveteli a kényelmes, „mindig így csináltuk” lelkipásztori elv feladását. 
Felszólítok mindenkit, hogy legyen bátor és kreatív a saját közössége célkitűzései, struktúrái, stílusa és evangelizáló módszere újragondolásának feladatában. 
Célok kitűzése az elérésükhöz szükséges eszközök megfelelő közösségi keresése nélkül merő képzelgés szintjére van ítélve. 
Arra buzdítok mindenkit, hogy nagylelkűen és bátran, tilalmak és félelmek nélkül kövesse e dokumentum irányelveit. Az a fontos, hogy ne egyedül járjunk: mindig számítsunk a testvérekre, különösen is a püspökök vezetésére, a bölcs és realista lelkipásztori megfontolások során.

Dec. 13. ELVONTSÁG
7. A második veszély az intellektualizmus 
– az elvontság: a valóságtól való teljesen elrugaszkodott gondolkodás –: [ez akkor áll elő, ha] a szinódusból egyfajta tanulmányi csoportot csinálunk, ahol az Egyház problémáiról és a világ bajairól okos, de elvont felszólalások hangzanak el; egyfajta „elbeszélés a fejünk felett”, 
- amikor felszínesen és világiasan haladunk előre, és végül visszazuhanunk a szokásos meddő ideológiai és pártos beskatulyázásba, és 
- elszakadunk Isten szent népének valóságától, a szerte a világban működő közösségek konkrét életétől.
a./ a helyi realitásokat/szükségleteket figyelembe véve – Elméletek vannak… de nálunk mit lehet csinálni?
b./ „Nincs emberem…” és a „hozott anyagból dolgozunk”…

Dec. 8. PÁRBESZÉD
6. Párbeszéd papok és világiak között.
„A szinódus, bár nagyszerű lehetőséget kínál számunkra a missziós és ökumenikus jellegű lelkipásztori irányváltásra, nem mentes bizonyos kockázatoktól. Hármat említek. Az első a formalizmus. A szinódust egy rendkívüli, de látszólagos eseményre lehet redukálni, mintha egy gyönyörű templom homlokzatát néznénk anélkül, hogy valaha is betennénk a lábunkat a templom belsejébe. Ezzel szemben a szinódus egy valódi lelki megkülönböztetést végző út, amelyre nem azért vállalkozunk, hogy kedvező képet fessünk magunkról, hanem azért, hogy jobban együttműködjünk Isten történelemben végzett munkájával.
Ezért, ha szinódusi egyházról beszélünk, nem elégedhetünk meg a formával, hanem olyan tartalomra, eszközökre és struktúrákra is szükségünk van, amelyek elősegítik a párbeszédet és a kölcsönös befolyásolást Isten népén belül, különösen a papok és a világi hívők között...” 
Örülök, hogy nálunk sok lehetőség és gyakorlat van erre. 
- Egyénileg is többen jönnek hozzám különböző javaslataikkal, ötleteikkel…
- Sokféle fórum szokott lenni… kezdve a hittanórákon, lelkinapokon, lelkigyakorlatokon… Örülök ezeknek!
- Honlapunkon, levelezőlistáinkon, hittanokon, prédikációkban… sokféleképpen szólítom meg/kérdezem „roki népét”… Sajnos sokan nem reagálnak ezekre…
- Ugyanakkor kapok visszajelzéseket (személyesen, telefonon, e-mailen), melyeket köszönök.
- Viszont szomorú, fájdalmas, amikor csak egymás háta mögött megy a „susmus”, melyekből aztán sok mindent visszahallok. – Mennyivel becsületesebb, szeretetet, egységet építőbb lenne, ha személyesen szólítanánk meg egymást, az illetékest…
- Tehát: bátran megszólítani egymástépítő párbeszédeket kezdeni – „Krisztus Testének építése végett”!

Dec. 7. RÉSZVÉTEL
5. Mindenkinek feladata, hogy részt vegyen az Egyház életében és küldetésében. Mindenki részvétele: alapvető egyházi kötelezettség!
Hogyan vegyünk részt e szinódusi folyamatban? – tette fel a kérdést Veres András püspök.
-- Keresztségünk által egy közösség tagjai vagyunk. Isten személyre szóló feladatot adott nekünk, szinte pótolhatatlan egyéni feladatot. Életállapotunknak, földi hivatásunknak megfelelően keressük, mi az, ami a keresztségünkből fakadó kötelességünk, amit talán eddig is jól tettünk, vagy esetleg elhanyagoltunk, vagy nem voltunk eléggé figyelmesek. 
-- Mennyire vagyunk aktívak az Egyházban: a szentmisén, liturgián… (és ezen) túl, 
-- mennyire veszünk részt a plébánia életében?
Példák, csak a tegnapi napról: a hajnali mise előtt nyüzsgés a sekrestyében – önként sorakoztak a felolvasásra jelentkezők…  a „hol, miben szolgálhatok, mit segíthetek…”
- mise után voltak, akik rózsafüzért imádkozni maradtak ott, volt egy férfiú, aki mise után templomi munkára maradt ott, volt két asszony, akik a plébánia udvarra kéredzkedtek be, hogy ott rendet rakjanak, kertészkedjenek… jött az „állandó perselypénzt számoló” testvérünk… 
- és még sokakat lehetne sorolni, akár név szerint is, akik aktívan, tevőlegesen  részt vesznek közösségünk építésében, a közös teherviselésben…
- Ternyák érsek: A pápa … a szolgálat szellemében akar új lendületet adni Egyházunk életének. Ezért olyan kezdeményezéssel állt elő, amellyel ki akar mozdítani bennünket jól megszokott ritmusunkból és új utakra akar vezetni.
- Mindannyian meghívást kaptunk arra, hogy részt vállaljunk az Egyház életéből és küldetéséből. Isten népének valamennyi tagja, nem csupán a papság, hanem a világiak ugyanúgy: lelkipásztori munkatársak, hitoktatók, egyházmegyei és plébániai szervezetek, férfiak, nők egyaránt. A kormányzás és a döntéshozatal továbbra a pápa és a püspökök hatáskörébe tartozik, de a kormányzás és döntéshozatal folyamatában jobban kell ügyelni a hívő emberek tapasztalataira és felismeréseire.
- Tehát: RÉSZT VESZEK, TEVŐLEGESEN ITT VAGYOK, LEHET RÁM SZÁMÍTANI… - Lelki, szellemi, fizikai talentumaimmal igyekszem konkrétan résztvenni egyházam, közösségem életében... - ezeket közösbe téve...

Dec. 6. SZENTHÁROMSÁG
4. Közösség = az Egyház a Szentháromság életét szemléli és utánozza.
- A kereszténység legalapvetőbb titka a Szentháromság. Az egész kereszténységet, - a jézusi életformát, a keresztény közösséget, az egyház titkát - akkor sejthetjük meg kissé, ha valamit megsejtettünk a Szentháromság titkából.
- Isten-három személy szeretetközössége
Jézus előtt a tisztult vallások (és az Ószövetség is) egy végtelenül hatalmas "magányos Istenről" tudtak. Jézus ezzel szemben azt tanítja, hogy Isten: szeretetközösség. Egy Isten, aki három személyben él: az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. E személyeket a páratlan mélységű, mindent átadó isteni szeretet teszi eggyé. Olyan teljességgel adják át egymásnak önmagukat, oly tökéletesen eggyé válnak, hogy mindenük közös. Már nem hárman vannak, hanem a három személy egy Isten.
- Isten életformája (lényege) tehát a szeretet, az ajándékozás, a szeretetben való eggyéválás. (vö. 1 Jn 4,16)
- Jézus azért jött, hogy meghívja az embert a szentháromságos életre: 1. arra, hogy mi is tegyük Isten akaratát (vö. 14. l.). 2. és hogy úgy szeressük egymást, ahogy Ő szeretett minket (vö. 17.18. l.). Aki elkezd így élni, az nemcsak utánozza az isteni életet, hanem abban maga a Szentháromság él, maga Jézus él. Aki így él - mondja Jézus -, azt Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni. (Jn 14,23)
- Ha az ember a Szentháromság képére van teremtve, akkor vajon mi lehet az egyén és a közösség ideális életformája, illetve beteljesülése? - S akkor vajon hogy kell kinéznie - illetve mi a modellje - annak a közösségnek (= az egyháznak), amelynek az a küldetése, hogy jelezze az emberiség számára a beteljesült emberi és közösségi (az isteni!) élet lehetőségét és módját?
Az ember csak a meleg testvéri közösségben találja meg beteljesülését. Jézus elhozta a Szentháromság életformáját a földre, de ez az életforma csak közösségben jelenhet meg a maga teljességében. 
És Jézus nem kisebb ideált állít követői elé, mint hogy akkora egység valósuljon meg közösségükben, mint a Szentháromságban: "Legyenek mindnyájan egy, amint Te, Atyám, bennem vagy és én Tebenned, úgy legyenek ők is egy mibennünk". (Jn 17,21) A kölcsönös szeretet, illetve az egység megvalósulása Jézus legfőbb vágya és végrendelete. Ez az egyház és minden keresztény közösség célja. Ha az egyház ezt megéli, akkor jelzi az emberiség számára a beteljesült egyéni és közösségi élet lehetőségét és módját. S Jézus megígérte: ahol az egység megjelenik, "ebből megismeri a világ" Istent (Jn 17,22-23), azaz sokan megtérnek.
- Jézus első követői megértették Mesterük tanítását. Az első keresztények szentháromságos, ajándékozó életet éltek, s így jött létre köztük a szeretet egysége. S mivel ily módon Isten maga élt köztük, sokan megtértek.
Tehát - Közösség = az Egyház a Szentháromság életét szemléli és utánozza. – Lehet konkrétan a tettek mezejére lépni, megélni a hallottakat!
- Szent Miklós, a segítés, a jócselekedetek, a közösség megélője, könyörögj érettünk!

Dec. 1. EGYÜTT
3. Isten egyetlen népében tehát együtt járunk, hogy egy olyan Egyházról szerezzünk tapasztalatot, amely megkapja és megéli az egység ajándékát és megnyílik a Lélek hangjára.
- A szinódus azt jelenti, hogy együtt haladunk, együtt gondolkodunk.
- Ternyák Cs.: Az evangéliumban az apostolok versengéséről és Jézus ezzel kapcsolatos tanításáról már olvastunk. - A Mester nyilvánvalóvá tette, hogy nem olyan Egyházat akart, ahol követői rangokért és magas beosztásokért küzdenek... versengés... ki a nagyobb?! „Köztetek ne így legyen"... - mondja.
„Mit jelent Jézus nyomában járni? Azt jelenti, hogy járjuk az élet útját azzal a jézusi bizalommal, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk... Azt jelenti, hogy mindennap odalépünk testvéreinkhez. Az Eucharisztia indít erre bennünket, hogy érezzük: egy test vagyunk...
- Olyan gondolattal és tervvel állt elő, olyan meghívót küldött az egész Egyháznak a pápa, amely fel akar rázni bennünket megszokott vallásosságunkból és közös gondolkodást, egyfajta pezsgést akar elindítani.
- A szinódus fő célja: Isten egész népének figyelmes meghallgatása és annak közös megvitatása, hogy miként lehet közösen teljesíteni Isten akaratát az új évezredben.
- A lényeg: ne külön! Amit csak lehet: együtt! 
Már a családokban is! Legyen „családi kupaktanács”…
És bővítve a kört:
Legyen az lelki program, imádság… plébániánk életéről közös gondolkodás („2-3-an Jézus nevében”)…
Az is szép, ha valaki egyedül jön: mit segíthetek? De még szebb, ha összefog 2-3 testvér és együtt csinálják a tennivalókat. Plébániai közösségünkben – hála Istennek - sok példa van erre is. – EGYÜTT!
A püspökök, egyházmegyék, országok és az egész egyház…

Nov. 30. EGYSÉG
2. Annak az imának a szellemében éljük meg ezt a szinódust, amellyel Jézus esdeklően fordult az Atyához övéiért: „Hogy mindnyájan egyek legyenek” (Jn 17,21). – „De nem csak értük könyörgök (apostolokért), hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. (Jn 17)
Erre kaptunk meghívást: az egységre, a közösségre, a testvériségre, mely annak átérzéséből fakad, hogy Isten egyetlen szeretete ölel át bennünket.
Ezt az egységet rendíthetetlenül fenn kell tartanunk és védelmeznünk kell... Isten egyetlen népében tehát együtt járunk, hogy egy olyan Egyházról szerezzünk tapasztalatot, amely megkapja és megéli az egység ajándékát és megnyílik a Lélek hangjára.
- VI. Pál pápa egyszer ezt mondta: „Itt vagytok a templomban, tehát a liturgia kellene, hogy a köztetek lévő Krisztus jelenlétének legmélyebb pillanata legyen, de ne áltassátok magatokat, nem az tesz egyházzá titeket, hogy itt vagytok szorosan egymás mellett, hanem ha kölcsönösen szeretetitek egymást
- Tehát: kölcsönös szeretet… nem széthúzás… mindnyájan testvérek vagyunk… A szeretet több, mint az igazság… Inkább a kevésbé tökéleteset egységben, mint a tökéleteset egyenetlenségben.

Nov. 29. SZENTLÉLEK
1. A szinódus egy egyházi esemény, melynek főszereplője a Szentlélek. Ha nincs jelen a Lélek, akkor nem lesz szinódusA Szentlélek az, aki arra vezet bennünket, amerre Isten akarja, hogy menjünk, és nem arra, amerre személyes elképzeléseink és ízlésünk vezetne bennünket… 
Egy „másfajta Egyház” érdekében, mely nyitott az Isten által sugallni akart újdonságra, buzgóbban és gyakrabban hívjuk a Lelket, és alázatosan kezdjük hallgatni őt, együtt járva, ahogyan ő, a közösség és a küldetés teremtője, kívánja: tanulékonyan és bátran.
Veres András püspök: „Az Egyház ígéretet kapott arra, hogy az idők végéig vele lesz a Szentlélek, és irányítani fogja.
Nem egyenként kaptuk meg a Szentlélek Egyházat irányító erejét, hanem közösségben. Akarjuk megtalálni a helyünket, és így tudjuk Ferenc pápa szándéka szerint hitünket, vallásos életünket, közösségünket megújítani.
- Ternyák Csaba érsek: A Szentatya azt akarja, hogy nyíljunk meg a Szentlélek indítására, és vállaljuk fel azt a küldetésünket, amely minden megkeresztelt emberé, vagyis felelősség az evangéliumért, a misszióért, az egész Egyházért. Így lehetünk aktív részesei az Egyház életének.
A plébániákon, kisebb közösségeinkben és a lelkiségi mozgalmakban, nők és férfiak, fiatalok és idősek, mindannyian meghívást kapunk arra, hogy meghallgassuk egymást, hogy meghalljuk a Szentlélek sugallatait, aki azért jön, hogy emberi erőfeszítéseinket irányítsa, életet és életerőt leheljen az Egyházba, és közösségeinket megerősítse.
- Ismerkedjek a Szentlélekkel - pl. Katekizmus, hittankönyv, hívogassam, hallgassam: mit súg? 
Ferenc pápa imája: Jöjj, Szentlélek! Te, aki új nyelveket támasztasz, és életadó szavakat adsz ajkunkra, óvj meg attól, hogy múzeumegyházzá váljunk, mely tetszetős, de néma, melynek sok múltja, de kevés jövője van! Jöjj közénk, hogy a szinódus megélése során ne engedjük, hogy csalódás uralkodjon el rajtunk, hogy ne vegyük el a prófécia erejét, és ne egyszerűsítsünk mindent meddő vitákra! Jöjj, szeretet Lelke, nyisd meg szívünket a figyelmes hallgatásra! Jöjj, szentség Lelke, újítsd meg Isten, hívő szent népét! Jöjj el, teremtő Lélek, újítsd meg a föld színét! Ámen.

Nagyböjt 3. vas. – B – 2021.
1. Ne csodákat várjak, ne bölcsességet követeljek (ne „okoskodjak, kötözködjek”)…
- mi a megfeszített Krisztust hirdetjük (1Kor 1,22-25) – felismerve, vállalva a mindennapi kereszteket (alázatosan, engedelmeskedve)… mikor, miben kell magamat keresztrefeszíttetni… Covid, stb...
2. Kikergette mindnyájukat a templomból… (Jn 2,13-25) 
Templomtakarítás!” --- (Ezt teszi a most bemutatásra/befogadásra készülő öt katekumenünk is)
- A Szentlélek temploma vagyok… kipakolni „templomomból”, életemből mindent, ami nem odavaló!
- Vajon mi nem tetszik Jézusnak, ami bennem /életemben van?!
- Ebben segít az Olvasmányban (Kiv 20,1-17) elhangzott 10 parancsolat és a jézusi (újszövetségi) tanítás is!
3. „Díszíthetem is a templomom”…
- Mit/miket kellene beépíteni napjaimba/templomomba… mik a hiányaim?
4. Jézus radikalitásával nézzek szét
- Őszinte lelkiismeretvizsgálat, bűnbánat, gyónás!
5. Jézus ismerte mindnyájukat
- Jézus előtt nem szépíthetem magam
- Jézus tudja, mi lakik az emberben – Bűneimet is látja, de küzdelmeim, törekvéseim is (irgalmas)…
---------------
- A mi templomunkba miket lát/talál Jézus? Pl. imádkozó emberek, elkötelezett keresztények…
- Emészt-e a saját üdvösségemért való „buzgóság”
- Az árusok nem biztos, hogy mind elkötelezettek voltak… több féle ember (nemcsak törvénytisztelők)… de használják a templomot
- A Jn ev. drámaisága… szembenállások
- Az árusok tették a dolgukat…de a lelkület?! Nyerészkedés, stb…
- Templomainkban, vallásosságomban a lényeg legyen bennem… érzékenyítés
- Mert látták a csodákat… Akkor is hiszek, ha nem látok csodákat?
- Mi lakik az emberben… keressem Isten akaratát
- Jézus számára fontos volt a templom! Az atya háza… az imádság háza…
- Talál-e, mennyi embert a templomainkban (csak a maga módján vallásos)
- A gyónás fontossága
- Közel van a húsvét! A nagyböjtöt komolyan veszem?
- Pénz szétszórása… a hatalommal (császár) való szembenállás is
- Liberális kereszténység… a forma is fontos… nem felhígítani
- Mit teszek a templomért? Pl. takarításra jelentkezés…
- Siratófal… a zsidók hite…
- Újra és újra helyre tenni hitünket

2020.
KARÁCS-2020. dec. 24. -VIGILIA MISE
1. KEZDŐÉNEK: „Ma megtudjátok, hogy eljön az Úr, és üdvözít minket, holnap pedig meglátjátok dicsőségét”.
- Holnap lesz Karácsony, Jézus születésének ünnepe, de már a „finisben” vagyunk! A testi-lelki készület utolsó óráiban…
2.  A Vigília-szentmise könyörgésének három gondolata
- Add, hogy mi, akik Fiad eljövetelére készülünk… - Ki, hogyan készült?
- akik Egyszülöttedet nagy örömmel fogadjuk, mint Megváltónkat, =Szabadító… - Nagy Gáspár verse: HÓTALAN A HEGYEK INGE
Ez a tél még megváltatlan,
nincs rá mentség: fehér paplan,
se hó, se hold nem világol –
amíg fölragyog a jászol
hordjuk szívünk szakadatlan,
kormos arcot száz darabban,
nincs ajándék, semmi tömjén –
rí Boldizsár, Menyhért meg én.
Az indul el akaratlan
kinek angyala jelen van,
hótalan a hegyek inge –
el kell érnünk Betlehembe! 
G. egyik leveléből:  „Imádkozzunk …ért. A születendő Kisjézus hallgassa meg imánkat, s hozza meg az Ő akarata szerint a szenvedőknek és szenvedőkért imádkozóknak és családjainknak is a békét, hogy az örömet és bánatot is el tudjuk viselni. De most a várakozás szép reménységével baktassunk a jászol felé...
Mindenkinek ezt kívánja,  Gáspár öreg pásztor, avagy ama királyok első harmada”
- nyugodt lélekkel láthassuk meg őt, mint Bíránkat, amikor eljön. – Először „el kell jutnunk Betlehembe”

Évk. 30. vas-A-2020.
1. A szentleckében a Tessz. hívekről hallottunk (1Tessz 1,5-10)
Lelkiismeretvizsgálatra indít bennünket…
- Az Úr és Pál követői lettek – Mennyire vagyok az Úr és apostolai, az apostolutódok követője? Mennyire veszem komolyan az Egyház tanítását?
- A tanítást a sok nehézség ellenére is a Szentlélek örömével fogadták – Jézus, az Egyház tanítása, annak betartása ma is sokaknak, sok nehézséget okoz. Az evangélium szerinti élet nem könnyű még a családban sem…Aztán az iskola, munkahely, baráti kör… Bátorság, erő kell hozzá!
- Példaképek lettek mások előtt – Tanúságtétel! Más közösségek is felfigyeltek rájuk! Plébániánk, templomunk népe miben, mennyire példakép mások előtt? Személy szerint is ki, miben tud példakép lenni (fiatalok, családok, egyedül állók?)
- Elfordultak a bálványoktól – Gondoljunk a mai kor bálványaira. Ki mit, ill. kit bálványoz?  - Magyarul is megjelent Bálványaink, Ismert és rejtőzködő istenek címmel, modernkori bálványokról ír. (Timothy Keller – Harmat Kiadó) – „A bálványok más alakot öltenek, és sokszor rejtőzködnek vagy a társadalmi elfogadás vagy egyenesen a társadalmi támogatottság leple alatt veszik át az irányítást az életünk fölött. A bálványok olyan egyébként jó részei az életünknek, amelyekhez a viszonyunk vagy az azzal történő élés alakít ki egy függőségi viszonyt, és miközben azt hisszük, hogy birtoklunk valamit, az kezd el uralkodni fölöttünk. A függőség, mint pszichológiai megfogalmazása a bálványimádásnak, a könyv első lapjain megjelenik. És valóban, a pszichológusok, pszichiáterek egyre többet beszélnek függőségekről, nem csak a klasszikus értelemben vett függőségekről, amelyekről tudjuk, hogy azok, például alkoholfüggőség, vagy drogfüggőség, hanem olyanokról is, mint: romantikafüggőség, kapcsolatfüggőség, társfüggőség, munkaalkoholizmus, szex-függőség, pénz-, hatalom-, sikerfüggőség…” És még lehetne sorolni…
- Az élő és igaz Istennek szolgálnak – Két úrnak nem lehet szolgálni! Egy kicsit kereszténykedünk, egy kicsit pogánykodunk… Istent teszem az 1. helyre minden élethelyzetben?
- Várják Jézus 2. eljövetelét, a megmentőt – Készülök a Jézussal való találkozásra? Nem rég hangzott el: Esztelen, még az éjjel számon kérik lelkedet! Ne félelemből, hanem szeretetből várjam a feltámadt Jézussal való találkozást… az örök életet!
2. Az evangéliumban a főparancs hangzott el (Mt 22,34-40)
- teljes szívvel, teljes lélekkel, egész értelmeddel szeretni Istent – nem lazán, nem langyosan, kényelmesen… a magam módján vallásoskodva? Mennyi bennem a radikalitás? Amennyire felfogtam, tapasztalom, hogy mennyire szeret az Isten, mennyi mindent köszönhetek neki, annál teljesebben, jobban igyekszem, tudom viszontszeretni!
(Honlapunkon a Prédikációk ablakban újra meghallgatható 1-2 napon belül – nyilván bővítve…)

Évk. 28. – A-2020 – Mt 22,1-14
1. Örömhír
- Hivatalos vagyok a mennyek Országába (menyegzőre, lakomára)… Jézussal közösségbe lehetek! – „Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus…” (pl. minden szentmise!)
2. Példabeszédek
- Jézus több oldalról megvilágítja, hogy ő mindenkit hív, be akar gyűjteni országába
3. Hogy reagálok?
- Jézus a magukat vallásos embereknek tartókhoz beszél...
- Pl. szentmisék, közösségi alkalmak…
- Visszautasítás… alibik…
- Az egyháziasság hiánya… Nem értem a „gyülekezet”, egyház, együttlét fogalmát, isteni eredetét (közösségben!)…
- Hallgatom, elmegy a fülem mellett…
4. Menyegzős ruha
- Lelkiismeretvizsgálat, bűnbánat, gyónás… készület, beöltözni Istenbe, Jézusba (így menjek a szentmisére is).
- Abban a korban a bejáratnál osztottak „ünneplő ruhát”… - Ma is! Bejössz a templomba, ott a gyóntató szekrény, „átöltözhetsz”!
- Sok ünnepre mész ünneplőbe öltözve, csak éppen a vasárnapi misére nem (ne a hétköznapi ruhádban gyere!).
5. A lakodalmas ház megtelik
- Te szépen kimaradsz…
- Jönnek az újrakezdők, a megtérők! – „Megelőznek a mennyek országában”!
6. Meghívottak és meghívók is vagyunk!
- Missziós, evangelizációs küldetésünk is van! – Nem erőszakkal, de hívogassunk még a „távoliak” közül… apostolkodjunk! A keresztségből és a bérmálásból való kötelezettségünk! És örömünk is, ha sikerül valakit közelebb, besegíteni…

Évk. 24. vas-A-2020
1. Péter odament Jézushoz és megkérdezte… (Mt 18, 21-35)
- Szoktam-e Jézust kérdezni?
2. Ha testvérem vétkezik ellenem…
- A múlt vasárnap: négyszemközt…!
- Ma: 70x7 = számolatlanul!
3. Az Úr szíve megesett a szolgán
- Elengedte adósságát…
- Isten végtelen szeretete! Már hányszor elengedte nekem, hányszor megesett a szíve rajtam! (pl. a szentgyónások).
4. A szolga elkapta
- Szívtelenség…
- Vagy: kövessem az Úr irgalmasságát! 
5. Az én mennyei Atyám is így tesz veletek
- Vigyázat! Isten előtt felelős vagyok… leszek! Engem is számon kér majd

2019.
Éjféli mise-2019-A
Kr. K. T.!
1. Ugye milyen jó érzés, megnyugtató, amikor a sötétben botorkálva felvillan valami fény?!
- Akár a lakásban, de pl. egy gyalogtúrán eltévedve, keresve az utat… Nekem már több ilyen élményem volt!
- Hát még azoknak, akik valamiféle más fajta sötétségben járnak: pl. nincs megoldás, nincs kilátás semmi jóra, nincs remény… - munkahely, házasság… lehetne sorolni.
- És ha ilyenkor melléd áll valaki, és azt mondja, hogy én segítek, én ismerem az utat, gyere, van megoldás…!
2. Ez hangzott el az első olvasmányban (Iz 9,1-6), még csak ígéretként, hogy születik egy gyermek: a Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, a Béke fejedelme.
3. Az evangéliumban (Lk 1-14) pedig már tényként hangzott el: Ne féljetek! Megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus.
4. És Őt ünnepeljük a mai éjszakán. Hogy: van remény, van értelme az életnek, mert közénk jött az Isten, a SZERETET-ISTEN. Itt él velünk, felkínálja szeretetét, mutatja az utat… arra felé, amire teremtve vagyunk: örök élet, örök boldogság!
- Őt ünnepeljük, Aki önmagát adta értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson… 
- Csak hozzá kell tenni a mi részünket is, ahogy/amit a szentleckében hallottunk (Tit 2,11-14): szakítsunk az istentelenséggel és az e világi vágyakkal. Éljünk becsületesen, buzgón, szentül ezen a világon.
Pl.: A Napokban olvastam, hogy a közmédiában Ő és én címmel sorozat indul, amelyben 52 ember beszél a hitéről, és tesz tanúságot Istenről. – A forgatáson részt vett sajtófőnök gondolataiból idézek: „Nagy hatással volt rám az a tudós, tanszékvezető professzor is, aki úgy vallotta meg a hitét, úgy beszélt a benne élő Istenről, hogy nem szégyellte a könnyeit.  - Megrendítő annak a férfinak a története is, aki tizenöt évvel ezelőtt még a bazilika előtt üvöltözött hajléktalanként, bedrogozva, ma pedig már példás családapa, és lelkigyakorlatos házat vezet. - Van, aki a börtönben bánta meg a bűneit, azt, hogy becsapott másokat, és ott, a rácsok mögött tért meg. – A sötétségből a világosságra!!!
5. Testvérek! A mai éjszaka – Karácsony - egy újabb meghívás számunkra, újrakezdési lehetőség. Ismerkedjünk meg Jézussal, jöjjünk hozzá közelebb, fogadjuk be életünkbe a Szeretet-Istent és ismertessük meg másokkal is!… Ez Karácsony örömhíre, üzenete!
A karácsonyi ajándékok csak ideig-óráig boldogítanak, de… „az Istennel való élő kapcsolat az élet minden területén választ tud adni a kérdéseinkre, és mindig útbaigazít a kételyeink útvesztőiben, ahová időről időre óhatatlanul eljutunk.” (Zsuffa Tünde)
Kívánom mindnyájunknak ezt a karácsonyi ajándékot!

Évk. 30. vas-C-2019
Hogy szeret az Isten!
Olv. (Sir 35,15-)
– meghallgat, nem utasít el, nem tágít, míg nem szolgáltat igazságot… (türelem, kitartás!)
Zsolt 33.
A szegény felkiáltott az Istenhez és Isten meghallgatta őt…
Alázatosság
Ev. (Lk 18,9-14)
Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek!
Ne másokhoz hasonlítsam magam! – Nekem is van bőven hibám, bűnöm…
Hűség a halálig
Szentlecke (2Tim 4,6-)
A végső cél boldog tudata… Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja…
Az örök életért mindent vállalt Pál!
Senki sem állt mellettem… Ám az Úr mellém állt!
Többször összeverték, börtön, hajótörés…
„A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam…”

Évk. 26. vas. – C-2019
- Könyörgés: ”… teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra…”
- Ev.: (Lk 16,19-31): Mennyország vagy pokol?! – Itt a földön alapozom meg örök sorsomat!
Isten örök boldogságra teremtett bennünket és végtelen szeretettel, irgalommal viseltetik irántunk, hív és vár bennünket…
- Teljes odaadás! Ferenc pápa:
- ne legyünk csak „félig-meddig keresztények…
- Az Úr segítsen bennünket felébredni a langyosság lelkületéből…
- Hívek könyörgése: 
Hogy isteni figyelmeztetésnek vegyük, ha valaki bűneink és mulasztásaink miatt korhol minket!
Hogy üdvös félelmet érezzünk az örök kárhozattól, és visszarettenjünk a bűntől!

Szept. 22. VASÁRNAPI GONDOLATOK
Olv. (Ám 8,4-7) A próféta ostorozza a szegényekkel szemben elkövetett szívtelenséget.
Sztlecke (1Tim 2,1-8)
„…végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére...”
- A sok kritizálás, lázadozás helyett imádság, szeretetteljes párbeszéd…
Ev. (Lk 16,1-13) 
„…Adj számot gazdálkodásodról…”
- Mindenről, amit Istentől kaptunk, testi-lelki javakat…
„Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű.”
- Apró dolgokban is hűségesnek lenni, megalkuvás nélkül („ez még belefér?... mások is csinálják…) 
„Egy szolga sem szolgálhat két úrnak…”
- Mindig, mindenben Isten választani, az Egyház tanítását… Ne élj kettős életet: egy kis vallásosság a templomban, imában… munkahelyen, iskolában, társaságban, politikában, stb. pedig már nem veszem figyelembe Isten és Egyházunk parancsait, tanítását…

Adv. IV. vas. – C – 2018 - Lk 1,39-45 
- Mária befogadja Jézust – fogadjam be én is!
- Útra kel, nem tétlenkedik, indul szeretni, teszi Isten akaratát – minden nap megtehetem én is…
- Erzsébet felismeri Máriában Jézust – ismerjem fel én is, minden felebarátomban…
- Jézus-közelség… Erzsébet, Mária együtt ujjongnak – ha Jézus bennem és tudatosítom, én is ujjongok…
- Boldog vagy, mert hitted – a hit fontossága… a hit és a belőle fakadó cselekedetek boldoggá tesznek!

Évk. 31. vas. – B – 2018.
Mindenszentek, Halottak napja után – novemberben különösen is aktuális az üdvösségünk, túlvilág téma.
- Nemrégiben hangzott el Jézushoz a kérdés: Mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? – Jézus a 10 parancsolatból idéz a kérdezőnek, azok megtartását kéri + még személyre szabott javaslatot is tesz neki…
- A mai ev.-ban ( Mk 12 28b-34) a Főparancs kerül elő. - „Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.” 
- Szeretni Istent! Nem lazán… minden más után… hanem első helyre tenni… a teljes szón van a hangsúly.
Jézus hogy csinálta? – „Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki küldött engem” + „Atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem… de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd” + A Miatyánkban: „Legyen meg a Te akaratod…” + Mindent, mindig megbeszélt az Atyával! Korábban felkelt… később feküdt le… Csodái előtt…
- Szeresd felebarátodat… - Magunkat nagyon tudjuk… a helyes önszeretet kötelességünk is, de ne felejtsem el a másikat is úgy szeretni! – Jézus mondja: „Amit akarjátok, hogy veletek tegyenek, ti is azt tegyétek másokkal” + Az új parancs: Szeressétek egymást! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért!... – Napi meghalások!
- A mai könyörgésben imádkoztuk: Add, kérünk, hogy minden akadályt legyőzve elnyerjük a megígért boldogságot.
- Nekem mondja-e Jézus: „Nem vagy messze Isten országától”!

Évk. 20. vas-B-2018
Az elmúlt vasárnapokon már többször előkerült az Eucharisztia téma. – Ma újra, még konkrétabban tudatosítja Jézus, hogy mi is történik a szentmisében, a szentáldozásban. A NEK-ra készülve különösen is aktuális, hogy minél világosabban értsük és jól meg is tudjuk élni az Eucharisztia titkát, ajándékát…
A mai evangéliumból:
„Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.  …  Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, énáltalam él…” 
Annyira fontos, hogy az egy hét múlva kezdődő lelkigyakorlatunkon is fogunk róla elmélkedni, beszélgetni…
A KEK-ban (Katolikus Egyház Katekizmusa) többek között ezt olvashatjuk:
1375 E szentségben Krisztus a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé változása által válik jelenvalóvá. Az egyházatyák határozottan állították az Egyház hitét abban, hogy Krisztus szavának és a Szentlélek tevékenységének hatékonysága van ezen átváltozás végrehajtására. Aranyszájú Szent János így nyilatkozik:
"Nem ember az, aki megteszi, hogy az adományok Krisztus testévé és vérévé váljanak, hanem maga Krisztus, akit értünk megfeszítettek. A szavakat kimondó pap Krisztust jeleníti meg: de az erő és a kegyelem Istené. Ez az én testem -- mondja. Ez a szó változtatja át az áldozati adományokat." [206]
Szent Ambrus pedig ezt mondja erről az átváltozásról:
Legyünk meggyőződve arról, hogy "olyan dolog áll előttünk, amit nem a természet alakított ilyenné, hanem az áldás konszekrálta, és az áldás hatékonysága meghaladja a természetet, hiszen az áldás erejéből éppen maga a természet változik át". [207] "Krisztus szava tehát, aki a semmiből létre tudta hozni azt, ami nem volt, a már létezőt ne tudná átváltoztatni azzá, ami korábban nem volt? Nem kisebb dolog új dolgokat teremteni, mint a természeteket átváltoztatni." [208]
1376 A Trienti Zsinat összefoglalja a katolikus hitet, amikor kijelenti: "Mivel pedig Krisztus, a mi Megváltónk azt mondta, hogy amit Ő a kenyér színe alatt fölajánlott, valóban az Ő teste, azért Isten Egyházában mindig élt a meggyőződés, és ez a szent zsinat újra kinyilvánítja: a kenyér és a bor konszekrációja által olyan átváltoztatás történik, ami a kenyér egész lényegét Krisztus, a mi Urunk testének lényegévé és a bor egész lényegét az ő vérének lényegévé változtatja át. Ezt a változást a szent, katolikus Egyház helyesen és sajátos értelemben transsubstantiatio-nak, `átlényegülésnek' nevezte." [209] 
- Magyar Kurir: ÁTLÉNYEGÜLÉS - Az Eucharisztiában sajátos valóságként őrzi meg jellemző tulajdonságait a kenyér és a bor. A lényege azonban mégis mássá válik: Krisztus teste és vére lesz. Az átlényegülés szó ezt a misztériumot akarja kifejezésre juttatni: miközben megmaradnak a színek (vagyis a kenyér és a bor érzékelhető mivolta), „alattuk az egész és csorbítatlan Krisztus ott van, a maga fizikai »valóságában« testileg is jelen”. Valós jelenlét ez, de nem a hétköznapi biológiai testiség értelmében.
1377 Krisztus eucharisztikus jelenléte az átváltoztatás pillanatában kezdődik, és addig tart, ameddig az eucharisztikus színek megmaradnak. Az egész Krisztus van jelen a színek mindegyikében, és az egész Krisztus van jelen azok minden egyes részében oly módon, hogy a kenyér megtörése Krisztust nem osztja meg. [210]

Évk. 11. vas-B-2018
A hittanos év véget ért, de Jézus iskolájába továbbra is járunk… pl. vasárnapi misék – folytatódik a tanítás! 
A mai evangéliumban (Mk 4,26-34) pl. hallottuk, hogy
1. Jézus hirdette nekik az igét… mert így tudták megérteni. 
- Örülök, hogy nálunk is vannak, akiknek lehet hirdetni az igét (hittanokon, szentmiséken, személyes beszélgetésekben…). Pl. az utolsó Alapozó hittanon sok „tabu téma” került elő, sok minden kérdésre sikerült válaszolni… - Sajnos sokaknak (mint plébános) nem tudom hirdetni, mert nem találkozunk (másik misére jár, nem jár hittanra, stb.)…
- Az Egyetemes könyörgésekben is ez jött elő: szeretettel kapcsolódjunk az egyházhoz és így tegyük egyre szilárdabbá szent Fiad titokzatos testének egységét… - Ki, hogy, mennyire kapcsolódik plébániánkhoz… az Egyházhoz... mennyire építi annak egységét…?
2. Jézus az Isten Országáról beszél
- Próbálja megértetni… példázatokat mond… külön is elmagyarázza…
- A Misekönyv egyik prefációjában így imádkozik az egyház: „az ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke”
- Isten országa = Isten uralma, jelenléte bennem, köztünk… átadom neki a terepet, engedem, hogy ő vezessen, uralkodjék bennem (nem az önző én, az ösztöneim, mások elvárásai, stb.)…
3. Mustármag
- Egy hete, a hittanévzáró misén már hálát adtunk a növekedésért…
- a tegnapi kerékpártúrát Vácott kezdtük, ahol éppen a papszentelésre sorakoztak… engem is ott szenteltek 44 éve… Pénteken Kartalon mondunk hálaadó szentmisét az évforduló kapcsán… Jó visszanézni (bennem, papi életemben) - beszélgetünk a növekedésről…
- Növekszik a mag! Magától. Úgy tűnik (virág, gyümölcs, emberke)… de a háttérben ott van Isten kegyelme!
4. A Szentlecke (2Kor 5,6-10) pedig arra tanít
- hogyan nézzük életünket
- e testben vándorként élünk… szeretnénk hazaérkezni az Úrhoz… Ezért
- igyekszünk az ő kedvében járni
- mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt…
- Ezek miatt is fontos tudnunk, tudatosítanunk, hogy miért élünk, mert akkor tudjuk igazán, hogy hogyan éljünk!

Évk. 10. – B - 2018
Abban az időben: Jézus az ő tanítványaival elment haza. Ismét olyan nagy tömeg gyűlt össze, hogy még evésre sem maradt idejük... 
Közben anyja és testvérei is odaértek. Megálltak kint, üzentek érte és hívatták. Körülötte tömeg ült. Azt mondták neki: "Anyád és testvéreid keresnek téged odakint." Ő így válaszolt: "Ki az én anyám és kik az én testvéreim?" Aztán végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, ezt mondta: "Íme, ezek az én anyám és testvéreim. Mindaz, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám!" (Mk 3,20-35)
1. Te Deum
- Hálaadásra jöttünk össze… Visszatekintve a hittanos évre…
- Statisztika: a Radnóti iskolában 25, a Szent István Gimnáziumban 25 hittanosunk volt... (Ők nem a mi plébániánk területén laknak, de örömmel tanítjuk őket).
- A plébánián óvodások és általános iskolások: 6x annyi, mint tíz évvel ezelőtt. Ami külön öröm, hogy a felnőttek közül száznál is többen jártak a különböző hittanokra (nem elégedve meg a vasárnapi misékkel)! „Téged Isten dicsérünk!”… Istennek hála!
2. Miért is járunk hittanra?
- Mert érdekel bennünket Jézus, a kereszténység, a Kr-követés…
- Ahogy a mai evangéliumban is olvastuk: „Olyan nagy tömeg jött össze…”
- Mi is Jézust akarjuk hallgatni, követni! Nem elég egy vasárnapi mise. A hittanokon sokkal többet, jobban megértünk…
- És azért is járunk hittanra, mert egymással is akarunk találkozni, együtt akarjuk építeni egyházunkat, közösségünket… De ezt tehetjük a szentmiséken is…
3. Szentmisék
- Most érkezett éppen egy levél Bíboros atyától, idézek belőle: 
Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása (vö.: SC 10). Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy szorgalmazzák híveik körében a szentmisék buzgó látogatását, hiszen ez a Krisztussal való találkozásunk legfontosabb helye: közénk jön, eledelül adja önmagát és testében egy közösségbe gyűjti azokat, akiket íly módon táplál. 
Javaslom, hogy ragadják meg mindenekelőtt azokat az alkalmakat, (esküvők, temetések, hitoktatás, szentségi felkésztés stb.) amikor lehetőségük nyílik a kevésbé aktív templomlátogatókkal való találkozásra és hívják meg őket a templomi közösségbe.
4. A mai evangéliumból pl. mit tanulhatunk?
- Kik tartoznak igazán Jézushoz, kik Jézus „hozzátartozói”? - Mindaz, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám!"
- A hittanórákon is ezt tanulgatjuk… de legfontosabb tenni, életre váltani!
- Mert ha nem tesszük, az „Szentlélek elleni bűn”, amire nincs bocsánat! Melyek ezek? - 1. Isten irgalmasságában vakmerően bizakodni. 2. Kétségbeesni Isten kegyelme felől. 3. A megismert igazság ellen tusakodni. 4. Isten kegyelmét másoktól irigyelni. 5. Üdvös figyelmeztetések ellenére a bűnökben megátalkodni. 6. A bűnöket mindhalálig meg nem bánni.
5. A hittanórák a héten befejeződnek, de Jézus Iskolájában nincs szünet! A nyáron is legyünk „Jézus hozzátartozói”, keressük, kövessük minden nap, tegyük Isten akaratát!

PÜNKÖSD-2018
Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk:"Békesség nektek!" Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: "Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot." (Jn 20,19-23)
1. Három évig együtt Jézussal, sok csodát megélve… aztán jött a kereszthalál, temetés… Mit eredményezett? 
- Beesteledett”! Nemcsak a napszakra gondolok, hanem lelkileg is teljes sötétség… Ki-ki sokszor átél(het)i ezt az állapotot… Hol van Jézus? Vagy éppen sokan nem is keresik… Boldogtalanság, értelmetlen élet… 
- Mindez párosul a „félelemmel, bezárkózással” – olvastuk az evangéliumban…
2. És ezek után jön a feltámadt Jézus, aki már első megjelenésekor
- békességet, örömet hoz!
- és amit/Akit megígért: a Vigasztalót, az Igazság Lelkét…
3. És még egy nagy ajándékot:
- Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer! 
- Feloldja a félelmet, a bezárkózást, a sötétséget… Van újrakezdési lehetőség, bűnbocsánat!
4. És osztogatja többi ajándékát is! 
- A szentmise könyörgésében is kértük és kérjük is sokszor, mert nagy szükségünk van rájuk! Áraszd ki a Szentlélek ajándékait… Melyek ezek, a hét ajándék?
- 1. Bölcsesség. 2. Értelem. 3. Jótanács. 4. Tudomány. 5. Lelki erősség. 6. Jámborság. 7. Istenfélelem.
- De ezeknél még többet is… mert a Lélek ott fú, ahol akar… Sokszor, sokféleképpen tapasztalhatjuk működését...
5. Fontos tudatosítanunk még két dolgot. 
      A./ Hol/mikor jelent meg Jézus? Ahol együtt voltak!
- Húsvétkor is… és az első Pünkösdkor is! Milyen fontos ma is, hogy Jézus tanítványai együtt legyenek! Fizikailag is és lelkileg is… Hogy, legyenek mindnyájan egy!
B./ Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.
- Pünkösd a küldetés ünnepe is!
a./ Az Atya küldte Jézust…
b./ Jézus küldte, adta a Szentlelket…
c./ Küld minket is… küldetésünk van! Az apostolok Szentlélekkel eltelve elkezdték hirdetni az evangéliumot… nekünk is ezt kell folytatnunk! Küldve vagyunk, minden nap!
Jöjj Szentlélek, tölts be minket is, add ajándékaidat, hogy keresztény küldetésünket Isten akarata szerint – Lelkesen – teljesíteni tudjuk! Ámen.

URUNK MENNYBEMENETELE- B-2018 – Mk 16, 15-20
Napi könyörgés:
Mindenható Istenünk, hadd ujjongjunk szent örömmel, és hadd vigadjunk gyermeki hálaadással, mert szent Fiadnak, Krisztusnak mennybemenetele a mi fölemelkedésünk: ahová ugyanis a Fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test, az Egyház, reménységben.
1. Menjetek…
- Én is küldve vagyok…
- Kr küldetésében járni
- Az ev-ot, a jóhírt, örömhírt hirdessem!
2. Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül
- aki nem hisz, elkárhozik
3. Ők pedig elmentek
- Azt tették, amit Jézus mondott
- Tegyem én is azt…
4. Az Úr együtt működött velük
- Tapasztalom!
------
Juhász Gyula: Szimpozion 
Valahol lenni kell egy lakomának, 
Hová hivatalos, kit idelenn 
Halálba űzött az éhség, a bánat, 
A reménytelen szerelem. 
 
Valahol lenni kell egy palotának, 
Hová bejáratos, kit idelenn 
Minden örömből és fényből kizártak 
S elhullt a rögös útfelen. 
 
Valahol lenni kell egy orgonának, 
Melyen majd egyszer befejezhetem 
A dallamot, mely itt halálba bágyadt 
S amely az életem nekem!
---------------------------------
Fonográf: Valaki vár
Csillagévek titkos útjain találkozóra hívtak el,
2024 májusán a Földről így indultam el.
A koordinátám gamma pontjait memóriámban rögzítem
Bármikor kiértékelhető pillanatnyi helyzetem
 
Túl, túl a határokon hol az idő véget ér, valaki vár
Tudom vár, ó valaki vár, reám vár, valaki vár
Tudom vár, ó valaki vár, reám vár, valaki vár, valaki vár, valaki vár, valaki vár
 
A láthatatlan álmok fókuszán, a térbe görbült fényen át
Új dimenziókba rendezem lelkem algoritmusát
A szenvedélytől mentes optikát a végtelenre állítom,
Eltűnő parányi pont csupán a visszaváró csillagom
 
Túl, túl a határokon hol az idő véget ér, valaki vár
Tudom vár, ó valaki vár, reám vár, valaki vár
Tudom vár, ó valaki vár, reám vár, valaki vár, valaki vár, valaki vár, valaki vár
 
Túl, túl a határokon hol az idő véget ér, valaki vár
Tudom vár, ó valaki vár, reám vár, valaki vár
Tudom vár, ó valaki vár, reám vár, valaki vár, valaki vár, valaki vár, valaki vár

Húsv. 4. vas-B-2018- Jn 10,11-18 – Jó Pásztor vasárnapja – Papi hivatások vasárnapja
1. Hála, öröm, hogy van jó Pásztorom/runk, Jézusunk!
- Mennyi mindent kapunk tőle! Vezet, táplál…
2. Milyen a jó pásztor?
- Életét adja a rábízottakért… minden idejét, energiáját… gyógyít… szeret: meghal értem/értünk!
- Nem elveszik tőle, nem kényszerből, hanem „magam adom oda”, önként.
- Szülők, pedagógusok is érintettek… hogy állnak a rájuk bízottakhoz?
3. Ismerem enyéimet
- Jézus személyesen ismer engem! Én mennyire ismerem Őt!
- De jó lenne legalább a templomba járó embereket megismerni! Ehhez bizony kevés, hogy látjuk egymást. Már sokakat megszólítottam, sokan szóba álltak velem…
- Enyéim is ismernek… Vannak, akik engem is megszólítanak, kérdeznek (pl. mi van velem, vagy mint plébánosnak miben segíthetnének), kíváncsiak a véleményemre, meghívnak (pl. lakásszentelés, stb.)… - „Lakva ismerjük meg egymást”!
4. Más juhaim is vannak
- A plébániai közösségen kívüli feladatok… ill. az engem felkeresők (sokszor vallásukat nem gyakorlók is)… Örömmel fogadok bárkit!
5. Hallgatni fognak szavamra
- Gyakran tegyem fel a kérdést: Jézus most mit mond? Most mit tenne a helyemben? Tegyem!
- „Aki titeket hallgat, engem hallgat” – mondja Jézus. – A plébánoshoz így álljak hozzá. Hallgatok rá, igyekszem egységben lenni vele (megérteni, egy irányba húzni a szekeret…). Nem elengedni a fülem mellett, amit mond.
6. Ferenc pápa üzenete a hivatások vasárnapjára
Ó nagy Isten, felajánljuk néked ezt a szent napot. / Ó szép Jézus Ho 41.sz dallam/
Kérvén küldj az Anyaszentegyháznak sok hű, szent papot. 
Legyen szívük Szívednek tiszta fényes tükre. 
Áldást, kegyelmet árassz lelkükre.
- Ó nagy Isten, ifjainkban élessz égi vágyakat,
Hogy ha őket szent pályára hívod, készen álljanak.
Vezesd őket és serkentsd tiszta hivatásra,
Csak Rád vágyjanak, sohase másra.
- Ó nagy Isten, mai tetteinket fogadd, mint imát.
 Fogadd szívünk örömét és búját Anyád kezén át. 
Mind ezt neked ajánljuk, híven kérve téged, 
hogy jó papokkal áldd meg hív néped.
 - Ó nagy Isten, kísérd áldásoddal munkás éltüket,
malasztoddal vezesd diadalra minden tervüket. 
Nekünk meg adj irántuk tiszta, igaz érzést, 
szelíd jóságot, hű egyetértést.

Nböjt 2. vas – B – 2018. - Ev.: Mk 9,2-10
Augusztus 6-án van Urunk színeváltozásának ünnepe, de az Egyház nagyböjtben is előveszi a történetet…
1. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre.
- Nagyböjti üzenet! Kivitte őket a „világból”… - Meghívás számunkra is: vonuljak el Jézussal. Csendes percek, adoráció, szentségimádás…
2. Jézus maga mellé vette…
- Mindig J-al lehettek, de most külön is. "Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk!” Mennyország-élményben részesítette apostolait! Milyen nagy ajándék!
- Jó J-al lenni! – A sok földi gond, kudarc, elutasítás (Jézus is, az apostolok is átélték – egészen a kereszthalálig, vértanúságig). – A választott népnek a pusztai vándorlás során (is) mi-mindenen keresztül kellett menni (a zsolozsma mai olvasmánya)… Nekünk is van bőven, de mellett ne felejtsük soha az „olyan jó” élményeket, az Isten-élményeket, megtapasztalásokat, megerősítéseket…
- Elvonulni J-al… - Gondoljunk pl. a lelkigyakorlatokra, az elvonulásokra… Sokan emlegeti, milyen jó volt, milyen „mennyország élményben” volt részük (szeretetben együtt lenni egymással, „Jézus köztünk volt”, stb.)… Már márciusban is megyünk vagy húszan… és már meg vannak a nyári és őszi elvonulások időpontjai is…
3. Olyan jó nekünk – gondoljunk az elhangzott szentleckére is: „Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját Fiát, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róm 8,31b-34) - Már mennyi ajándékot kaptunk, és kapunk!
- De erre utalt az olvasmány is, Ábrahám története… (Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18)
- Isten végtelenül szeret minket!
4. Őt hallgassátok
- Nagyböjt, a „szent negyvennapos lelkigyakorlat” erre is hív bennünket. J-t hallgatni… többet olvasni pl. az evangéliumokat… Őt hallgassátok, ne mást, másokat, a sok „szennyet”… - Pl. többen kiiktatták a TV-t, a rádiót, a facebook-ot…
  Pl. Szentföldi, Tábor-hegyi élmény…
Tíz nap már eltelt a nagyböjtből, de még mindig el lehet kezdeni, rá lehet erősíteni, hogy valóban gyümölcsöző és üdvösséget hozó legyen számunkra a szent negyven nap!

Nböjt I. vas – B - 2018-02-18 -- Mk 1,12-15
1. A Lélek kivitte Jézust…
- Nagyböjt: kimenni, "kivonulni a világból" = szükség van az elcsendesedésekre, az Istenre, imádságra szánt időkre!
- Engedjem én is, hogy a Lélek vigyen, irányítson… Nböjtben különösen is figyeljek: mire indít a Lélek?!
- Házasság hete (vége?! – ne legyen!): A sokat emlegetett „minőségi idő”! Elvonulni kettesben, kivonulni, a Lélekre és egymásra figyelve!...
2. Megkísértette a sátán
- „Abban a folytonosan megújuló küzdelemben, melyet Jézusnak egész életen keresztül a Sátánnal kellett vívnia, saját küzdelmünkre ismerhetünk. Neki is választania kellett a pusztában Isten igéjének, vagy a földi kenyérnek tápláléka között. Isten vagy a bálványok között.
A kísértés nem csak annyit jelent - átadjuk magunkat a rosszra való csábítás kockázatának, hanem sokkal többet. Azt, hogy erősen állást foglalunk, vajon a kényelmes élet biztonságát választjuk-e, vagy pedig bizalommal ráhagyatkozunk Istenre, még ha egyénileg, vagy közösen, nem is látjuk pontosan, hova vezet utunk.” 
- Ld. Ferenc pápa Nagyböjti üzenetéből…A hamis prófétákról beszél: Olyanok, mint a „kígyóbűvölők”, vagyis kihasználják az emberi érzelmeket, hogy rabszolgájukká tegyék, és oda vigyék őket, ahova csak akarják. Isten hány és hány gyermekét bűvölik el a pillanatnyi gyönyörök csábításai, amit boldogságnak hisznek! Hány férfi és nő él a pénz illúziójának varázsában, amely valójában a haszon vagy az aljas érdekek rabszolgáivá teszi őket! Hányan vannak, akik azt hiszik: elég, ha csak maguknak élnek, azután a magány áldozataivá válnak! - Azok a „sarlatánok” is hamis próféták, akik egyszerű és azonnali megoldásokat kínálnak a szenvedésekre, olyan gyógyírt, ami azonban teljesen hatástalannak bizonyul. Hány és hány fiatalnak kínálják hamis megoldásként a kábítószert, az „egyszer használatos” kapcsolatokat, a könnyű, de becstelen pénzszerzést! Hányan vannak, akiket hálójába vont a teljesen virtuális élet, ahol a kapcsolatok könnyűnek és gyorsnak tűnnek, hogy azután drámaian bebizonyosodjon: nincsen semmi értelmük. Ezek a csalók, akik értéktelen dolgokat kínálnak, elveszik cserébe azt, ami sokkal értékesebb: a méltóságot, a szabadságot és a szeretetre való képességet. A hiúság csapdája ez, amikor a páva szerepét játsszuk, azután nevetségessé válunk, s onnan nem lehet visszafordulni. Nem kell ezen csodálkozni: az ördög, aki „hazug és a hazugság atyja” (Jn 8,44) mindig jóként mutatja be a rosszat és igazként a hamisat, hogy összezavarja az ember szívét. Mindnyájunk számára feladat ezért szívünkben megvizsgálni, nem fenyegetnek-e ezeknek a hamis prófétáknak a hazugságai. Meg kell tanulnunk, hogy ne álljunk meg az azonnali, felszínes szinten, hanem ismerjük fel, mi hagy bennünk jó és tartós nyomot, mivel Istentől jön és valóban a javunkra szolgál…”
- Házasság hete… Ld. honlapunkon A Jegyesek-házasok ablakot! Részletesen felsorolva „A házasság 12 csapdája” és a „Házassági buktatók” – szintén 12 pontban… stb.
3. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. - Hamvazószerdán is elhangzott, a mai evangéliumban is! – Merjek változni, változtatni életemen, szokásaimon… merjek Jézus, az evangélium szerint élni (pl. havi életige, napi evangélium, stb.)! 

Egy paptestvérem Évközi 2. vasárnapjára tervezett prédikációja:
A test a lélek temploma
Bev.: A kereszténység első évszázadaiban a Krisztus követőit értetlenséggel kevert csodálat vette körül pogány kortársaik részéről. Nem kevesen azért lettek Jézus tanítványaivá, mert lenyűgözte őket a keresztények tiszta erkölcsisége és szép családi élete. A rómaiak erkölcsi felfogására a szabadosság és kicsapongás volt jellemző: Megengedhetőnek tartották a házasságon kívüli szexuális kapcsolatokat, az önkielégítést, a magzatelhajtást, az orgiákat, a prostitúciót. A szentmise mai olvasmányai testben és lélekben tiszta életre hívnak minket: Az ifjú Sámuel Isten közelségét keresi; Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében óv a kicsapongó élettől; Keresztelő Szent János pedig bemutatja Isten Szeplőtelen Bárányát. Vajon én mennyire keresem Isten közelségét és tartom magamat távol a tisztátalan testi vágyaktól, gondolatoktól és cselekedetektől?
 
KKT! Immár fél évszázada annak, hogy annak a kornak lázadó nemzedéke forradalmi változást hirdetett a családi élet és a szexualitás területén is. Jelszavaik: Elég a tabukból és a prüdériából! Szabadítsuk meg a szerelmet a társadalmi elvárásoktól és vallási előírásoktól! Még hogy házasság előtt megélt szexuális kapcsolat bűn! Ki kell próbálni a házasságot, mert ez a boldog kapcsolat előfeltétele! Az ifjúságnak is joga van az élvezetekhez! A szexuális forradalom azóta valósággá lett. Csak éppen nem a meghirdetett eredményeket hozta. A szabad szerelemben házasságra készülők családi élete nem stabilabb lett, hanem megnőtt a válások száma. Az új felfogás további szomorú következményei: elpazarolt ifjúkor, tönkrement családi élet, a szexuális kizsákmányolás különféle formái, ártatlan magzatéletek tömeges kioltása. 
Vannak akik, úgy gondolják: Amikor az Egyház ezekről a kérdésekről megnyilatkozik csupán az erkölcscsősz szerepét játssza. De hát kitől várhatnánk eligazítást, ha nem a Jézustól és a kinyilatkoztatott Írásokból?
KKT! Szent II. János Pál pápa nagy hatást váltott ki azzal, hogy új fogalmat alkotva a „test teológiájáról” kezdett beszélni. Arra mutatott rá, hogy teljesen alaptalan és hamis az a vád, amely szerint a kereszténység megvetné és leértékelné az emberi testet és a szexualitást. Ennek éppen az ellenkezője igaz: Isten, amikor ki akarta nyilatkoztatni önmagát és az ember fönséges hivatását, ehhez a legalkalmasabb kifejező eszköznek éppen az emberi testet találta.
Hitünk legnagyobb és legfontosabb titkai mind-mind az emberi testhez kapcsolódnak: megtestesülés, feltámadás, Eukarisztia, házasság szentsége. A megtestesüléssel az Ige megszenteli és az isteni életben részesíti az emberi testet. A feltámadásba vetett hitünk arról tanúskodik, hogy lélekkel együtt a test is részese lesz az örök életnek. Az Eukarisztia Krisztus Misztikus Testének egységébe kapcsolja testünket és lelkünket. Végül a házasságot szentségnek tartjuk: Olyan szent jelnek, amely kinyilatkoztatja, megmutatja Istennek az ember iránt tanúsított szeretetét.
KT! János Pál pápa tanításának alapját teljes egészében megtaláljuk a Szentírásban. Pál apostol tanításának ezt a címet lehetne adni: „A test a bennünk lakó Isten temploma.” Az apostol szerint amikor megkeresztelkedtünk, testünk Krisztus Testének tagja lett. Aki a keresztségben átadta magát Krisztusnak, az többé már nem rendelkezik önmagával. A házasok is Krisztus törvénye alatt állnak: Ahogyan Krisztus önmagát, a saját testét és lelkét ajándékozta övéinek az Utolsó Vacsorán, majd a keresztáldozatában, ugyanígy ajándékozzák a házastársak is teljes önmagukat egymásnak és egymáson keresztül Istennek.
A kicsapongás viszont nem Krisztus törvénye szerint van. A paráznaság a legsúlyosabb bűn a test ellen. Hiszen elszakítja azt Istentől és olyan valakinek szolgáltatja ki, akinek nem volna joga hozzá. A testi bűnök ezzel megfosztják a testet dicsőséges rendeltetésétől.
K.T.! Az első olvasmányban olyan szép az ifjú „ministráns” Sámuel példája, aki tiszta lelki világának köszönhetően képes meghallani Isten szólítását. Nekünk is van egy ilyen szentélyünk, amelyben Istent szolgáljuk: Ez nem más, mint a testünknek a temploma. Assziszi Szent Ferenc így fogalmazott: A testünk a mi kolostori cellánk, és a lélek benne a szerzetes.
KT! Az apostolok meghívásánál azt láthatjuk, hogy Jézus a legszűkebb tanítványi körébe meghívott szűzeket, mint János apostolt, és rendezett házasságban élőket is, mint Simon Pétert, de parázna, kicsapongó személyt nem találunk a Tizenkettő között.
Napjainkban nem divat tisztaságról, paráznaságról, a házasságra és családi életre való helyes fölkészülésről beszélni. A keresztény fiatalokat megzavarja, hogy még a magukat vallásosnak mondó kortársaik közül is sokan a világ szabados felfogását követik ezekben a kérdésekben.
Vannak azonban biztató jelek is. Egyre többen vannak, akik ráéreznek, mennyire szép, emberhez méltó tanítást hozott Jézus a szerelemről, házasságról, szexualitásról, és mennyire megalázó evilág gyakorlata ezen a téren. A remény jeleit fedezhetjük fel abban a sok új mozgalomban és kezdeményezésben, amelyek a szép házasságra való felkészítést és az Istennek tetszően megélt családi életet tűzik ki célul.
KT! Jézusnak a 6. és 9. parancsolatra vonatkozó tanítás nem csupán a fiatalabb korosztályt érinti. Sokan abban reménykednek, hogy a testi szenvedélyek idős korral lecsillapodnak. Ez azonban nem mindig van így. Nap mint nap bombáz bennünket a plakátokon, tévé-műsorokban, interneten felbukkanó parázna képanyag, és be akarja szennyezni benső világunkat. Képes vagyok azonnal nemet mondani ezekre az ingerekre?
Sok mondani való lenne még, de egy vasárnapi prédikáció keretei csupán annyit engednek meg, hogy mintegy tartalom-jegyzékszerűen felvillantsuk néhányat a legfontosabb kérdések közül. Tájékozódjunk, képezzük magunkat, mégpedig hiteles egyházi forrásokból: Mit tanít az Egyház, és mivel támasztja alá álláspontját? A fiatalok számára elengedhetetlen a színvonalas ifjúsági hittanok és találkozók látogatása, ahol választ kaphatnak konkrét kérdéseikre.
Befejezésül a magyar szentek himnuszának záró sorait szeretném idézni: Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek – Hazánkat így mentsd meg!

Karácsony – 2017. dec. 25.
1. Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták egymást: "Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az Úr hírül adott nekünk!" El is mentek sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet.
- Menjünk mi is… csatlakozzunk a pásztorokhoz… nézzük meg a történteket…
a./  Fontos elindulni… ez sokszor nehéz… rászánni magunkat pl. egy szentgyónásra… eljárni hittanra…
b./ Közelebbről megnézni, meggyőződni… megtalálni/rátalálni a lényegre: Jézusra!
c./ Öröm, hogy minden évben vannak szép történetek = elindulások, megtérések… minden évben vannak, akik bekapcsolódnak plébániai közösségünkbe, rátalálnak az Egyházra… 
d./ Fontos felnőttesíteni a gyermekkor vallásosságát, fontos a továbbképzés…
2. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk.
a./ A pásztorok elbeszélték… voltak, akik hallgatták, meghallgatták… Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk…
b./ A pásztorok ma is beszélnek – pápa, püspökök, papok. Érdemes meghallgatni őket, elgondolkodni szavaikon, megszívlelni – mint Mária = Isten üzenetét!
3. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint előre megmondták nekik. Lk 2,15-20
a./ Karácsony után folytatódik az élet, jönnek a hétköznapok… a pásztorok hazatérnek = iskola, munkahely, embertársaink közé…
b./ Ne hagyjuk elhomályosulni mindazt, amit már egyszer megtapasztaltunk! – Hányan vannak, akik több évet kihagynak, vagy el is maradnak… Ne hagyjuk abba az Isten dicséretét, a vele való kapcsolatot…

Adv. IV.vas-B-2017 --- Lk 1,26-38
Egy hete az öröm vasárnapja volt… ma pedig úgy is fogalmazhatnánk, hogy az „örömhír vasárnapja” van!
1. Isten elküldte… Máriához
- Közel 2 ezer éve történt… évről évre tudatosítjuk, ünnepeljük… és ma is: a karácsony előtti napon…
- Már hozzám is… hányszor… kik által, milyen helyzetekben üzent Isten! (Pl. hivatásom története)…
- Engem, minket is küld Isten, hogy örömhírének, szeretetének hírnökei, továbbadói legyünk!
2. Az Úr veled van!
- Örömhír! Isten velünk van, mindig… mert szeret! De erről vannak különleges megtapasztalásaink is…
3. Mária zavarba jött, gondolkodóba esett
- Emberek vagyunk, sok mindent nem értünk: mi, miért, hogyan történik… esetleg félünk is…
- De rögtön ott van a folytatás: Ne félj!
Isten „intézi az ügyeket”… Istennél semmi sem lehetetlen!
4. Jézusnak nevezed
- Mária rögtön, sok mindent meg tud Jézusról: Szabadító… nagy lesz… a Magasságbeli fia… a jövendölések teljesednek…
- Ezek után Máriának van miről elmélkedni, gondolkodni… 
Az örömhírt, az evangéliumot gyakran elmélkedjem ÉN IS!
5. Íme, az Úr szolgálója vagyok…
- Mária igen-je! (ld. havi életige).
- Az igen-t mondás, az Istennek kimondott igen Jézust szüli, az igazi Boldogságot adja - számunkra is!

Advent III.vas-C-2017 – Öröm vasárnapja
1. Legyetek derűsek! – Ezzel kezdődik a mai szentlecke… Könnyű ezt mondani…
2. Miért, mitől az öröm vasárnapja?
- A rózsaszín gyertya jelzi: az Úr közel van!
- Mi már tudjuk, tapasztaljuk, hogy a próféta jövendölése beteljesedett, igaz! Jézus meghozta: „…örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak…” (Iz 61.)
- Az evangéliumban olvassuk: „köztetek áll az, akit nem ismertek” (Jn 1,6-8; 19-28)
- Minél jobban ismerem Jézust, minél inkább Vele, Belőle élek, annál nagyobb az örömöm!
- Pl. most kaptam ajándékba egy levelet, ezzel az idézettel (Teilhard de Chardintől):
„… Milyen jó, hogy rábízhatjuk kezünket arra a Kézre, amely megtörte és életre keltette a Kenyeret, amely megáldotta és megsimogatta a gyerekeket, s amelyet szegek vertek át. 
Ráhagyatkozni arra a Kézre, amely olyan, mint a mienk, de amelynek tetszőleges döntését csupa jóság vezérli, s folyton csak szorosabban köt le minket önmaga számára. 
Átadni magunkat annak a puha és hatalmas erejű Kéznek, amely lehat a lélek velejéig, amely formál és teremt, s amelyen át oly végtelen szeretet árad…”
3. És erre épül, amit hallottunk a szentleckében:
- Hűséges az, aki meghívott benneteket
- Ezért könnyebb teljesíteni a „Legyetek mindig derűsek”… az „Adjatok hálát mindenért”… igéket. – Hála! Vegyem észre minden nap Isten szeretetét!
- Ezt táplálhatjuk pl.: az „Imádkozzatok szüntelenül” felszólítás teljesítésével (1Tessz 5,16-24) – azaz: a szüntelen Isten-kapcsolattal. Mert magában, magának – Isten nélkül - kevés az ember és boldogtalan.
4. A mai vasárnap kinek, kiknek örömvasárnap?
- Pl.: Akik  két hét óta napról napra követték a hajnali miséket, az ádventi programunkat, sok örömben részesültek…
- Akik már elvégezték a szentgyónásukat, lelki vezetést kérnek – egyre többen…
- Akik az „Adventi postaládába” raktak már egy pár levelet: örömet szerezve másoknak...
- Akik pl. az idei ádventben kezdtek el közénk járni, kerültek közelebb hozzánk, kapcsolódtak be közösségünkbe… - Felnőtt hittanok, közösségi összejövetelek
- Vannak, akiknek a múlt szombati lelkinap jelentett nagyon sokat.
- Többeknek a „Szállást keres a Szentcsalád”-os összejövetelek: közös imák, együttlétek jelentik az örömet.
- Másoknak a múlt vasárnapi „Récsei evangelizáció” jelentett örömet…
- Vagy pl. a Képviselőtestületnek feltettem a kérdést: mikor lesz a fenyőfaállítás? És ezzel indult a lavina: két család jóvoltából ajándékba kaptuk a fákat… tegnap „megszámlálhatatlan kéz” szorgoskodott templomunkban és plébániánkon, és íme, van látszatja… és még ezen kívül sok szolgálat, adományok, hozzájárulások az ádventhez, karácsonyi készülethez!
- Kiknek van most örömvasárnap? Akik nem zárkóznak magukba, „akik nem oltják ki a lelket”… akik élnek és éltetnek másokat is! – És még lehet sorolni…
További szép, tartalmas, szent, aktív készületet és ádventi örömöt kívánok!

Évk. 33. vas-A-2017Mt 25,14-30
1. Rájuk bízta vagyonát
- „Hajtsátok uralmatok alá a földet…” - Mindenét nekünk adta!
a./ Teremtés…
b./ Fiát, Jézus Krisztust…
c./ A bizalom…
2. Talentumok
- Mindenki kapott… én is kaptam… ki, mennyit
- Hogyan, mire használom az Istentől kapott kegyelmeket?
a./ Lelki javakat
b./ Földi javakat… hivatás, tehetség, állapotbeli kötelességek… kire, mit bízott…
Példa előttünk: Árpád-házi Szent Erzsébet (ma van ünnepe)
3. Te gonosz, lusta szolga
- Nagy a felelősségünk! Miért nem használod? – Lustaság, kényelem, félelem… semmit tevés
4. Lesz számadás, számonkérés!
5. Sokat bízok rád – jutalom!

Évk. 30. vas. – A – 2017. - Ev. Mt 22,34-40
1. Múlt vas.-i ev-ban hallottuk, hogy a”farizeusok megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba”… - Ma ugyan csak „alattomos szándékkal” fordulnak Jézushoz.
2. Ma is több féle változata van az embereknek Jézushoz, az Egyházhoz, annak képviselőihez való hozzáállásukban.
- ma is vannak alattomos, kötözködő, kritizáló… vagy éppen önző, csodaváró emberek… és persze nyitott szívű, befogadó, együttműködők is… - Melyik táborba tartozom? Érteni akarom Jézust, az Egyházat, képviselőti?!
3. Az evangéliumban elhangzott a főparancs…
Ennek kapcsán feltehetjük a kérdést: mit is jelent igazán Istent szeretni? – A Szentleckében (1Tessz 1,5c-) ilyen válaszokat kaptunk:
- az Úr és a mi követőink lettetek…
- a tanítást a sok nehézség ellenére is a Szentlélek örömével fogadtátok
- minden hívőnek példaképei lettetek
- Istenbe vetett hitetek mindenütt ismertté vált
- az emberek mondják, hogyan fordultatok a bálványoktól az Istenhez – és itt érdemes megállni! – Mit jelent Istent szeretni? Elfordulni a bálványoktól! Istent tenni az első helyre! És itt lehetne sorolni, hogy kinek mi, ill. ki a bálványa… Mi, ill. ki van neked az első helyen? – Önmagad… a gyermeked… a munka… az anyagiak, karrier… a szórakozás, helytelen időtöltés… TV, számítógép, stb… - Elfordulni a bálványoktól! Istent tenni az első helyre! – Pl. több, személyesebb imádság, szentségekkel/ből élni (gyónás, áldozás), szentírás olvasása, evangélium szerinti élet… 
4. Szeresd felebarátodat…
Az Olvasmányban (Kiv 22,20-26) erre is választ kapunk… Milyen ne legyen a magatartásunk. Elhangzott a felsorolás: idegenekkel szemben… özvegyek, árvák, szegények felé… - Szeretni őket!
És milyen legyen? 
– „… irgalmas vagyok”!...
- hogy szeress? mint önmagadat!... – Magunkat nagyon tudjuk szeretni!... A tettekben megnyilvánuló szeretet, kilépve önmagunkból, a mások felé fordulás, stb.
5. Ma ismét újrakezdhetünk! 
- Felülvizsgálhatjuk Isten és felebarátaink iránti szeretetünket.
- Kezdjünk el még jobban szeretni, mindkét irányba!
Pl. Ma van (okt. 29) Chiara Luce Badano ünnepe is… templomunkban emlékhelye is van. Remek példa az Isten és a felebaráti szeretetre a fokoláre lelkiségét élő fiatal életútja…

Évk. 24. vas-A-2017.
1. A mai evangélium (Mt 18,21-35) a múlt vasárnapi folytatása…
- Ha testvérem vétkezik ellenem… négyszemközt…!
- Ma: ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? – 70x7, vagyis számolatlanul!!!
2. Bizonyára többen észrevették, hogy a múlt vasárnapi ev. és a mai is nem más, mint Jézus tanítása a közösségben való életről! – Tanulgassuk, gyakoroljuk egymás között!...
3. Hallottunk egy példabeszédet Jézustól, az adósság elengedéséről…
- Nem az anyagiakról szól csupán, hanem az elengedésről… a szeretetről!
Pl. Már a kisgyerekek kezdik: add ide – nem adom… ez az enyém (játék)…
     A felnőttek is tele vannak ragaszkodással. Nem enged az igazából! Ebből vannak a veszekedések, a kisebb és nagyobb háborúk!
- Az Úr elengedi a tartozást… Jaj lenne nekünk, ha Isten nem engedné el (pl. a gyónásban nem kapnék feloldozást)…
- Légy türelmes! Engedd el! Engedni, elengedni… szabadnak lenni=boldognak lenni!
4. Add meg, amivel tartozol!
- Annyi mindent kaptunk/kapunk az Istentől! Ő ingyen adja, ajándékozza, de azért nem lenne baj (sőt!), ha valamit törlesztenénk feléje, ha kifejeznénk iránta való szeretetünket… pl. minimum parancsainak megtartása... Beszéljem meg vele dolgaimat (mit javasol, stb.) – Az igazi boldogság érdekében!
- Egymástól is annyi mindent kaptunk/kapunk! Van tartozásunk. Ezt sem azért, hogy kiegyenlítsük, hanem szeretetből! Szeressétek egymást! Adni, ajándékozni… – Ez tesz boldoggá!... 

Évk. 23. vas-A-2017 – Veni Sancte
Megkezdjük az új hittanos évet. A mai szentírási részek a következőket üzeni számunkra az új tanévre:
Iránymutatás az új tanévre - 7 pontban!
Szentlecke (Róm 13,8-10): 
1. „Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel!”
2. Parancsok: „Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj…”
3. Szeresd felebarátodat… A szeretet nem tesz rosszat felebarátjának…
Evang. (Mt 18,15-20):
4. Ha testvéred vétkezik ellened… négyszemközt elintézni!
5. Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is! – Oldás-kötés… feloldozás (gyónás!) az apostolokra van bízva…
6. Egyetértésben kérni… A közös ima ereje! Családok…!
7. Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
Talán ez a legfontosabb, egész évben! Minden összejövetelnek (hittanok, kirándulások, a keresztények összejövetelei, stb.) ez a lényege, célja: úgy összejönni, hogy megszülethessen, jelen legyen köztünk Jézus! Ehhez pedig létfontosságú a kölcsönös szeretet! És Ő az, aki csodát tud tenni, gyógyítani, erősíteni…
És ez a mai ev. örömhíre is: Jézus velünk, köztünk akar, tud élni, a kölcsönös szeretetünk által is…

Urunk színeváltozása-2017-A-Mt 17,1-9
Hallottuk az evangéliumot… Különleges dolgok történnek benne!
1. Jézus maga mellé vette… külön velük
- sokszor több ezren hallgatták, voltak nála-vele, most hárommal, máskor 12-vel, 72-vel vonult el külön… voltak, akiket ő választott, voltak önként jelentkezők is… Jézus "lelkipásztorkodása" (de már Mózesnál is olvashatjuk)...
- ne irigykedj, ne féltékenykedj, ne legyél sértődékeny… 
- engedjem én is, hogy Jézus maga mellé vegyen (vagy jelentkezzem!), merjek elvonulni Vele, szánjak rá időt…
- pl. most megyünk lelkigyakorlatra… igen, elmegyünk Jézussal a „hegyre”, szánunk rá időt… mindenki hivatalos!
2. Ott elváltozott előttük… arca, ruhája
- másként láthatták J-t, nem úgy, mint eddig…
- nekünk is lehet ilyen élményünk (pl. most volt az egész napos szentségimádás… „csak” ülve, térdelve az Oltáriszentség előtt… szemlélve Őt…)
3. Megjelent nekik Mózes és Illés
- bepillantás a mennyországba… élnek a már előbb elhunytak, lesz/van mennyország!
- megerősíti őket, a három apostolt (előre –vértanúság, stb.)… és minket is
4. Péter: Uram, jó nekünk itt lennünk…
- nem akartak haza menni, jól érzik magukat Jézussal köztük… nekünk is vannak ilyen megtapasztalásaink (mennyország-élményeink)!
5. Ez az én szeretett Fiam, Őt hallgassátok
- Isten, a keresztségben minket is gyermekeivé fogadott… ld. mai könyörgés: „…csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett Fiad szavára hallgatva, társörökösei lehessünk Krisztusnak..”.
- igyekezzünk mi is, napi szinten az Ő szeretett fiai lenni!
- őt hallgassátok, ne mást (ilyen-olyan tanácsadókat, stb.)… ebben az „összevissza világban”… ŐT!

Évk. 17.vas-A-2017
K.T.! A héten, Szent Jakab ünnepén már elhangzott egy „találós kérdés” az evangélium kapcsán, a keddi Plébánosi gondolatokban… Kedves édesanya! Te mit kérnél gyermeked számára? – Jakab és János apostolok édesanyja válaszolt…
A most következő Olvasmányban ismét egy kérdés: Bármit kérsz, megadom neked! – Egy pici csendben – mielőtt meghallgatjuk az Olvasmányt - válaszoljunk: én mit kérnék most az Úrtól?..... Hallgassuk, Salamon mit választ?!
Isten nagy kincset kínál nekünk a mai vasárnapon!
1. Olv. (1Kir 3,5.7-12)
- Bármit kérsz, megadom neked
- Salamon mit választott? Nem hosszú élet, gazdagság… hanem bölcsességet (hogy meg tudjam különböztetni a jót, meg a rosszat)…
2. Ev. (Mt 13,44-46)
Mennyek országa = kincs… igazi boldogság
- Van, aki csak ebben az országban „kóborol”, él… csak a földi boldogságot keresi
- Van, aki már rátalált az Isten által kínált boldogságra, kincsre… - Lehetne sokakkal interjúkat készíteni!...
Persze ezért a kincsért egysmást oda kell adni… vagy mindent, ami eddig „kincsed” volt… Pl. a./ Kispapunk, Balázs… 
- Sajnos sokan vannak, akik nem mernek, nem tudnak mindent odaadni, lemondani önző énükről, a világ által kínált kincsekről=látszatboldogságokról
--- mások is így csinálják… „a mai világban…”… mit szólnak mások… kényelem, nincs kedvem, anyagiak, karrier… házasság előtti tiszta élet (együttélések)… az egyház tanítása szerinti családtervezés, gyermekvállalás… stb.
Lehetőségek:
---hétköznapi szentmise, szentségimádás, gyónás-áldozás rendszeressége… napi imaélet...
---most aktuális: 2 gyereket, 2 éjszakára befogadni… - köszönet a befogadóknak
---lelkigyakorlatra készülünk… az év 365 napjából 3 napot (egy hosszabbított hétvégét)  „feláldozni” … 
---nyaralás alatt is szentmise, lelkiélet… Pl. saját példám nyaralás alatt… (vas.misevállalás)
---adni, szeretni és „jön, enyém a kincs!” - Valamit, valamiért – a KINCSÉRT!
- A kincsről ld. még Új Ember 2017. júl. 30 – Pécsi Rita:”Aranyásó, vagy ganajtúró akarsz-e lenni? Eldöntheted!”
3. Szentlecke (Róm 8,28-30)
- A kincshez még a mai szentleckéből – Örömhír!: az Istent szeretőknek minden a javukra válik – De boldog, akik így tudja fogadni, ezzel a hittel a megpróbáltatásokat, testi-lelki fájdalmakat, veszítéseket… (Ld. Új Ember 2017. júl. 30. – Pécsi Rita:”A világról panaszkodni…”) – Valamit, valamiért – a Kincsért!
- És egy kis feladat még: Fiának képmását öltsék magukra… Jézushoz hasonlóvá, Jézussá kell válnunk! – Ez az igazi kincs, az igazi boldogság! Ennek valósítása, erre való törekvés…

Évk. 13. vas-A – 2017
A mai szentírási szakaszok egyik üzenetét pl. egy szóval is összefoglalhatjuk: BEFOGADÁS
1. Az első „befogadó” maga az Isten
       - amikor megteremtett bennünket…
       - amikor megkeresztelkedtünk… Isten gyermekévé fogadott… a Szentháromság életébe…
2. Sztlecke (Róm 6,3-4.8-11)
- Sokan nem értik a keresztség értelmét, jelentőségét… a mai Szentlecke segít ebben!
- Eltemetkezni… új életre kelni…
- Vele élni, vele halni, vele feltámadni… Istennek élni!
2. Jézust, Istent befogadni jelenti még… ld. mai ev. (Mt 10, 37-42)
"Aki titeket befogad, engem fogad be… Aki befogadja a prófétát… Aki az igazat befogadja…"
- Befogadni Jézust, Isten a küldöttjein keresztül, felebarátainkon keresztül…
- Hogyan? – Pohár víz… felvenni a keresztet… jobban szeretni mindenkinél…
- a) Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám, aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. - Ma is: Vérségi kötelék, vagy saját magunkhoz, akaratunkhoz való ragaszkodás ne akadályozza Kr. követését.
- Isten akaratát jobban szeretni, mint a szülőkét… Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek…
- A Teremtőt és Megváltót jobban szeretni, mint a teremtményt…
- Jézus maga is megélte, amit édesanyja érzett meg legjobban („nekem Atyám dolgaiban kell lennem”)
 b) Aki nem veszi vállára a keresztjét, s nem követ, nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti, aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja.
- Jézust követni: késznek lenni a vértanúságra is. 
- Kereszthordozás: nevelési feladat is… A hétköznapi keresztek (testi-lelki fájdalmak, próbatételek) elfogadása
3. Érkezik a JUTALOM is!
Olv. (2Kir 4,8-16a): A próféta befogadása - Elizeus… Sunemi asszony milyen jól bánik vele, kényezteti.
- Egy esztendő elteltével… gyermekáldás (Isten megjutalmazza… aki segíti az Isten emberét). – A tegnapi olvasmányban Ábrahám és Sára kap ilyen ajándékot! („Befogadták a Szentháromságot!”).
- Sokan várnak gyermekáldásra. Miért nem jön? Isten titka… De megteszel-e mindent (nemcsak orvosilag): Isten teljes befogadása, akaratának megtevése…
- Érkezik a "százannyi" - már itt a földön - és az örök boldogság!
4. Mai példák a BEFOGADÁSRA
Mostanában olvashattuk, hallhattuk:
- Kocsis Fülöp püspök atya Szíriában… másik katolikus küldöttség is az üldözött keresztények földjén…
- Egy szíriai iszlám család: szeretettel neveltek egy három éves kislányt, amíg meg nem találták szülei…
- Székely püspök írása a Mária Rádió újságjában (befogadni egy cigány családot, gyermeket)… Cserháti püspök: magyarok cigány gyermeket vállaltak keresztgyermeküknek… aztán vasárnaponként meghívták ebédre… taníttatták…
- Plébániánkon is vannak, akik havi rendszerességgel adományt adnak rászoruló családoknak…
- Örökbefogadások – sokféleképpen!
5. Hol állok Krisztus követésének az útján?
- Mennyire vagyok befogadó? 
- Kire hallgatok döntéseimben? Milyen elvárásoknak akarok megfelelni? – Isten akarata, lelkivezető… 
- A tanítványság jutalma? Tapasztalok-e megbecsülést, hálát azért, mert Jézus tanítványaként igyekszem élni? Környezetem szeret engem, vagy inkább csak elvisel? Viszonozom-e a szeretet, amit kapok – ahogy pl. Elizeus tette?

Évk. 12. vas-A-2017
1. Az Olvasmányban (Jer 20,10-13) Jeremiás próféta panaszkodik… „Rettegés mindenütt! Jelentsétek föl! Följelentjük!” Még azok is, akik barátaim voltak… 
- A próféták (Isten emberei) sorsa minden időben nehéz volt és kivégzéssel végződött, mert nem az emberek tetszését keresték, hanem Isten üzenetét közvetítették.
- Az Egyház történelmében folytatódott… az apostolok is vértanúk lettek… de legyen az a pápa, plébános, mindig van ellenzék, akadékoskodás, stb…
2. Az evangéliumban (Mt 10,26-33) Jézus folytatja… bátorítja övéit:
A/. Ne féljetek!
- ismételgeti Jézus sok helyen…
- mint valóságos ember is „bátran közlekedett” az emberek között… egészen a kereszthaláláig!
- háttere az Atyával való kapcsolata volt!
- mögöttem is a Szeretet-Isten van!
B/. Ha valaki megvall engem
- mit jelent Jézust megvallani? 
- – úgy élek… Vele közlekedem… vállalom az evangélium szerinti életet mások előtt is… pl. társaságban… merek megszólalni a „más” véleménnyel, merem Őt, az evangéliumot idézni…
- merem az Evangélium, az Egyház tanítását képviselni…
- a pozitív hangot kierősíteni! - a sok negatív fröcsögésbe merjünk megszólalni: "azért hangozzék el a pozitívum is, a szép, a jó, az eredmény, stb."
- hirdessétek a háztetőkről is… sok módja!
C/. Ha valaki megtagad engem
- ezt is kimeri mondani Jézus… komoly figyelmeztetés, komoly következménye van a hittagadásoknak, gyávaságaimnak…
- Vétkesek közt cinkos, aki néma! – Péter ki mondta: Nem ismerem azt az embert (megtagadta Jézust)… vannak, akik hallgatnak, nem mernek megszólalni… ez is a tagadás, árulás egyik fajtája…
Ne féljetek! Legyünk bátor, tanúságtevő keresztények!

Úrnapja – 2017 – A- Jn6,51-58
1. Mennyből alászállott élő kenyér
- Jézus azért jött, hogy magát, a testét adja értünk, nekünk… hogy tápláljon… hogy Vele táplálkozva örök életünk legyen
2. Ha nem eszitek
- Világos beszéd, milyen következményekkel jár…
- Sokan a „maguk módján vallásosak” (nem Jézus tanítása szerint)… nem eszik, még nem fedezték fel, hogy milyen létfontosságú Jézussal táplálkozni!... Nem járnak szentmisére, nem gyónnak, nem áldoznak, de váltig állítják, hogy ők milyen jó emberek, különbek a templomba járóknál… Nem csak jó embernek kell lennünk! Jézus többet akar, többet tud adni…
3. Testét enni
- „Bennem marad… és én őbenne”… én általam él…
- Nagy öröm, de nagy felelősség is! nem „csak” megáldozni! A templomon kívül is Ő általa, Ő vele és Ő benne élni!
--------------------
A mai nap püspökeink körlevelét olvastuk, készülve az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra…
Ld. az EUCHARISZTIA linket honlapunkon!

Szentháromság vasárnapja-A-2017-Te Deum
Szentháromság… A Zsolozsma mai Olvasmányából: A szeretet az Atya, a kegyelem a Fiú, az egyesítő erő a Szentlélek. - Ó, áldott Szentháromság!
Tanévvégi hálaadásra jöttünk össze, mely ebben az évben a Szentháromság vasárnapjára esik. A szentírási részek Isten szeretetéről szólnak.
1. Az első olvasmány (Kiv 34,4-9):
- Mózes bocsánatot kér az Úrtól: „Ha kegyelmet találtam a szemedben, Uram, akkor a mi Urunk vonuljon velünk. Bár keménynyakú nép ez, mégis bocsásd meg bűneinket, és fogadj el minket örökségedül.”
- Az Úr válasza pedig: „Az Úr, az Úr, irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, kegyelemben és hűségben gazdag.”
- Legyen nekünk is az első gondolatunk – most. tanév végén – a bocsánatkérés… és Isten szeretetének, hűségének tudatosítása!
2. A szentleckében (2Kor 13,11-13):
- Örvendjetek és tökéletesedjetek! Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében! Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. … Erre törekedtünk a tanév során… és ne is hagyjuk abba…! Ehhez kérjük – Szent Pálhoz csatlakozva - a Szentháromságtól a szükséges kegyelmeket:
- Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!  …
3. Az evangéliumban elhangzott a szentírás „egyik legszebb” mondata, tanítása (Jn 3,16-18)
- Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. – Erre a szeretetre építhetjük életünket, hétköznapjainkat! Így szeret az Isten… Válaszoljunk mi is erre a szeretetre...
---Hittanos gyerekek éneke, csoportok hálaadása…

Pünkösd – 2017-A
1. Többen Szentlélek-kilenced imádkozásával készültek a mai ünnepre (több változat is van)…
Pünkösd ünneplését a zsolozsmában már tegnap este elkezdtük. Ezeket a fohászokat imádkoztuk, melyek megvilágítják a Pünkösd lényegét, ill. a Szentlélek munkálkodását:
- Hangos dicsérettel ünnepeljük Istent, aki a szent ötven nap elteltével elküldte az apostolokra a Szentlelket a mennyből. Örömteli és áhítatos lélekkel kérjük: Küldd el Szentlelkedet, és újítsd meg a világot!
- Mindenható, örök Isten, rendelésed szerint ötven napon át ünnepeltük Húsvét szent titkát. Add, hogy a világon szétszóródott sokféle nemzet mennyei segítségeddel közös nyelvre találjon, és neved megvallásában egyesüljön.
- Jöjj, Szentlélek Úristen, töltsd el híveid szívét, és szereteted tüzét gyújtsd lángra bennünk…
- Kezdetben te alkottad az eget és a földet, s az idők teljességében mindent megújítottál Krisztusban, állandóan újítsd meg Szentlelked által a föld színét, hogy mindnyájan eljussunk az üdvösségre!
- Te Ádám arcába lehelted az élet leheletét, küldd el Szentlelkedet az Egyházba, hogy a Szentlélek éltesse, megújítsa, és általa életet adjon a világnak!
- Világosíts meg minden embert Szentlelked fényével, és űzd el a sötét felhőket korunk egéről, hogy a gyűlölet helyébe szeretet, a fájdalom helyébe öröm, a háború helyébe az óhajtott béke lépjen!
2. A mai olvasmányban (ApCsel 2,1-11) hallottuk az első pünkösd történetét… hogyan áradt ki a Lélek…
3. A szentleckében (1Kor 12,3-13) Pál apostol kiemeli, hogy 
- „mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által”… - A Szentlélek az egység Lelke! Pünkösd az egységre, és nem a széthúzásra hív bennünket…
- „A lelki adományok különfélék… a szolgálatok is különfélék…” – Plébániai közösségünkben is tapasztaljuk. Örüljünk ezeknek, ne pedig irigykedjünk egymásra! 
- „A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele.” – Nem a magunk, nem az önző énünk számára kaptuk az ajándékokat, talentumokat…. Mindig öröm, amikor egy-egy testvérünk felkínálja a közösség javára, jelentkezik, hogy ő ebben és ebben tud segíteni…
4. Az evangéliumban (Jn 20,19-23) – ami ugyan húsvéti, de a Szentlelket adja apostolainak Jézus, mégpedig a bűnök megbocsátására.
- Óriási ajándék, kegyelem a bűnbocsánat szentsége, a szentgyónás, az újrakezdés lehetősége… Éljünk vele!
Megújulás… szeretet… egység… tűz… pünkösdi ajándékok, meghívások! Egyéni, családi életünkben, plébániai közösségünkben kérjük: Jöjj Szentlélek! Hozz megújulást, növeld szeretetünket, a köztünk lévő egységet, tüzesíts bennünket, hogy ne középszerű, langyos keresztények legyünk…

URUNK MENNYBEMENETELE – 2017 – A – 
Miről is szól a mai ünnep?
Mai könyörgés: Mindenható Istenünk, hadd ujjongjunk szent örömmel, és hadd vigadjunk gyermeki hálaadással, mert szent Fiadnak, Krisztusnak mennybemenetele a mi fölemelkedésünk: ahová ugyanis a Fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test, az Egyház, reménységben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
1. ld.: ApCsel 1,1-11… 
2. Mt. 28,16-20
- Ahova rendelte őket (odamentek) - 
- 40 nap alatt és után… kapcsolat a Feltámadottal
- számomra is meghívás: kapcsolat Vele…
- én is odamenjek, ahova hív… pl. a mai napon is! naponta: ma hova…?
3. Én kaptam meg minden hatalmat
- ez nem mindig látszik… sőt az ellenkezője (a gonoszlélek…)
- a 2 ezer év viszont bizonyítja, hogy Jézus a győztes… „A pokol kapui nem vesznek erőt rajta”… keresztényüldözések, stb…
4. Menjetek… - küldetés...
- tanítsátok őket… tegyetek tanítványommá minden nemzetet…
- tanítsátok meg őket mindannak megtartására… --- ezért fontos pl. a keresztelési felkészülés, a hittanok…
- kereszteljétek meg őket… a Szentháromság nevében…
5. Én veletek vagyok minden nap…
- ld. májusi Életige és magyarázata! http://www.rozsafuzerkiralyneja.hu/index.php/eletige

Húsv. 6. vas-A-2017. A TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS VILÁGNAPJA
Jézus "tájékoztat" bennünket:
A mai evangélium (Jn 14,15-21) ... pár gondolat…
1. Ha szerettek engem…
- Milyen a kapcsolatom Jézussal? – Napi imaélet, beszélgetés Vele… szentmise, szentáldozás, szentségimádás…
- Hogyan fejezem ki szeretetemet iránta?
Ő mondja: Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem…. Tartsátok meg parancsaimat… Ez nem más, mint az evangélium szerinti élet (olvasni az evangéliumot és tettekre váltani, aszerint élni!).
2. Hogy él Jézus?
- én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek… - szívleljük meg! Meghívás! Ezt jelenti kereszténynek lenni... a Benne-élés!
- aki szeret, megmutatom magam neki… Pl.: ...
3. A világ nem kaphatja meg
- hála, hogy én, mi ismerhetjük… hála a kapott kegyelmekért…
- rengetegen szenvednek, nem kapnak választ az élet nagy kérdéseire, mert nem ismerik Jézust, nincs kapcsolatuk Vele… Pedig Ő a válasz!
4. Nem hagylak árván titeket… (Örömhír!)
- Küldi a Vigasztalót, a Szentlelket…
- Visszajövök hozzátok…
- Veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig!
FERENC PÁPA ÜZENETE A TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS 51. VILÁGNAPJÁRA
„A technológiai fejlődésnek köszönhetően a kommunikációs eszközökhöz való hozzáférés által már nagyon sokaknak lehetősége van azonnal megosztani és szerteágazó módon elterjeszteni a híreket. Ezek a hírek lehetnek jók vagy rosszak, igazak vagy hamisak. Már hitbéli ősatyáink úgy beszéltek az emberi elméről, mint egy őrlőmalomról, amelyet nem lehet megállítani, ha a víz megindítja. Annak azonban, akire a malmot bízták, lehetősége van eldönteni, hogy búzát vagy konkolyt őröl benne. Az ember elméje mindig működésben van, nem tudja abbahagyni mindannak az „őrlését”, amit kap, de rajtunk áll a döntés, hogy milyen anyagot szállítunk neki (vö.: Johannes Cassianus, Levél Leontius igumenhez).
Szeretném, hogy ez az üzenet elérjen és bátorítson mindenkit, aki szakmai körben vagy személyes kapcsolataiban mindennap sok információt „őröl”, hogy illatos és jó kenyeret tudjon adni azoknak, akik kommunikációja gyümölcsével táplálkoznak. Arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy építő módon kommunikáljon, a mások iránti előítéletet elutasítva támogassa a találkozás kultúráját, amelynek köszönhetően az emberek megtanulhatnak tudatos bizalommal tekinteni a valóságra.”
Ferenc pápa üzenetének folytatása olvasható a faliújságunkon és a honlapunkon is! http://www.rozsafuzerkiralyneja.hu/index.php/a-papa-gondolatai
--- A sok internetező nem tudom olvassa-e honlapunkon a Plébánosi gondolatokat, látogatja-e a Levelek és Olvastam, stb. ablakainkat… A plébános minden nap „tájékoztat”, kommunikál!!!!
 
Húsv. 5. vas. – A – 2017 
ApCsel 6,1-7 – Közel 10 éve kerültem ide egy újmisés káplánnal… Elkezdtük az igehirdetést… és jöttek egyesével, ma már egyre többen: mit segíthetek, mivel/hogyan szolgálhatok?... Már nemcsak „hét”! - Köszönöm!
Ev.: Jn 14,1-12
A./ Ne nyugtalankodjék szívetek…
1. Temetéseken, temetési miséken is gyakran felhangzik a mai evangéliumi szakasz. 
- A legnagyobb örömhír: Jézus „előrement” helyet készíteni nekünk, és vár bennünket!
2. Mi-mindenért nyugtalankodunk, akár napi szinten is!?
- Hétköznapi apróságok…
- De komolyabb próbatételek is…
- A nyugtalanságban én vagyok a központ, magamra figyelek, magammal törődöm…
- De ha eszembe jut Jézus, jelenléte („Én veletek vagyok minden nap…”), ha vele/benne élek, ha Ő életem központja, akkor egészen más!
- Higgyetek Istenben!... Visszakapcsolni: Isten végtelenül szeret!
- XXIII. János pápa: Isten tudja, hogy létezem, nekem ez elég!
B./ Nem tudjuk az utat…
1. Sokan nem tudják… sokan céltalanul, értelmetlenül élnek…
- Pl.: Sírfelirat: „Itt nyugszik egy ember, aki nem tudja, hogy miért élt”. Tragédia. Pedig sokan így élnek le egy életet…
- Sokan nem tehetnek róla, ill. még nem keresték, vagy nem találták meg az utat: Jézust! Segítsünk nekik! Életpéldánkkal, szavainkkal is… Hozzuk össze őket Jézussal, vezessük be őket az egyházba, közösségünkbe…
2. Mi tudjuk, hogy Jézus az út!
- Az evangéliumok elénk tárják, le van írva, minden nap olvashatjuk, hogy mit kell tennünk… Már csak azt/úgy kell élnem!
Pl.: Az e havi életige is nagy segítség: „Én veletek vagyok minden nap, a világ végéig.” (Mt 28,20)
- naponta találkozhatom vele… öröm… vezet, visz a cél felé…

Hu. 3. vas-A  Emmausi tanítványok 
(Forrás Gerard Rossé könyve Lukács evangéliumáról)
A történet húsvét napján, a feltámadás napján zajlik.
Bemutatja a tanítványok lelki állapotát. Meghalt az, akinek meg kellett volna váltania Izraelt, azaz elvezetni Izraelt a világ-uralomra.
A történet beszámol Jézus haláláról – de hiába beszélnek a sír ürességéről (ami nekünk már a feltámadást juttatja eszünkbe) – a tanítványoknak nem jut eszébe, hogy ez a feltámadás jele lenne.
A leírás bemutatja: hogy hit, Szentlélek nélkül a halában nem lehet meglátni az értelmet. 
Ekkor Jézus veszi kezébe a történetet: és jelzi, hogy a hitnek figyelnie kell a szentírásra, táplálkoznia kell abból. Jézus az apostoloknak is irányt mutat: fedezzétek fel az Ószövetségi szentírásban mindazt, ami rólam szól. És fedezzétek fel, hogy „sok szenvedésen kell átmenni, hogy bejussunk az üdvösségbe (ApCsel 14,22).
Jézus bevezet a keresztény exegézisbe így, valamint az egyház későbbi gyakorlatába, szemléletébe.
Ekkor a tanítványok (zsidó vendégszeretet szellemében) kényszerítik Jézust, hogy maradjon velük. (Eszünkbe jut: Aki megnyitja nekem az ajtót, ahhoz bemegyek Jel 3,20; vagy: „Idegen voltam és vendégül láttatok” Mt 25,35)
A beszámoló csúcsa: Jézus bemegy hozzájuk és átveszi a családapa szerepét. Az apa feladata a zsidóknál vezetni a vacsorát! – s a keresztény olvasó érti, az első szentmise zajlik itt, az utolsó vacsora után: „Kezébe veszi a kenyeret, megáldotta, megtörte és tanítványainak adta” – szó szerint a szentmise alapítását idéző szavak..  A történet leírásakor már nyilvánvalóan a szentmisére, Eukarisztiára utaltak e szavak, hiszen akkor már minden szentmisében elhangzottak ezek.
A leírás nem részletezi, mit éreztek, amikor Jézus eltűnt, de jelzi megbizonyosodásukat a hitben: Éjnek idején sietnek vissza az apostolokhoz, hogy elmondják nekik mi történt. „Hogyan ismerték meg őt a kenyértörésben”
A keresztény közösség számára modellszerű leírás:
Sokszor szenvedve járunk, és nem vesszük észre magunk mellett Krisztust. Ha elgondolkoznánk. mit mond a szentírás ilyen helyzetekre – fellángolna a mi szívünk is. És minden szentmise első része ennek logikájában is az Ige-liturgia – amelyben fel kellene fedeznünk Isten titkait, a Feltámadásnak, isten győzelmének titkait – hogy fellángoljon szívünk. – A Szentírás a Jézussal találkozás helyének kellene lennie. Egyébként nekünk is szól Jézus szava: ó ti késedelmes szívűek, hát nem értitek, mi van megírva a szentírásban… Hallgassunk Jézusra, hogy magyarázza el ő nekünk a Szentírást. Hogyan élte meg ő, hogyan tanít az Ő élete – hogy minden halálból feltámadás születik.
És így következik a szentmisében is az Ige-liturgia után – az Eukarisztia liturgiája. Ha fellángolt a szívünk, ha megsejtettük, hogy Jézus nekünk is szól az Igében – akkor lángol fel a szívünk, és akkor fedezzük fel Őt az Eukarisztiában – akkor tudunk igazán egyesülni vele.
És akkor telik el lelkünk örömmel, hogy rohanni szeretnénk, hogy elmondjuk testvéreinknek, milyen csodálatos, hogy találkoztunk Jézussal (Ezért is vannak pl. az életige összejövetelek: hogy jobban értsük a szentírást, közösbe tegyük megélt tapasztalatainkat, lángra lobbanjon a szívünk…), aki megmagyarázta nekünk az életnek, a fájdalmaknak és halálnak is (és minden homálynak) értelmét. És így Fényt adott – mert értelemmel, fénnyel töltötte be életünket, amelyet már nem tud semmi sötétség elhomályosítani.  
Vagy ha mégis… akkor vissza kell térnünk a Szentíráshoz, Jézus tanításához, és akkor tudunk újra találkozni vele.

HÚSVÉTHÉTFŐ-2017
Ferenc pápa húsvétvasárnapi üzenetéből is idézve…
1.  Amikor engedjük, hogy a bűn uralkodjon felettünk, mindannyian elvétjük a helyes utat, és elveszett bárányként tévelygünk. De Isten, a mi pásztorunk, eljött, hogy megkeressen minket: annak érdekében, hogy megmentsen minket, aláereszkedett egészen a kereszt megaláztatásáig. Ma pedig ezt hirdethetjük: „Feltámadt a jó pásztor, aki életét adta juhaiért, meghalt az ő nyájáért, alleluja!” (Római misekönyv, húsvét IV. vasárnapja, áldozási ének).
2. Az idők folyamán a feltámadt pásztor soha nem fárad bele, hogy keressen minket, a világ pusztaságaiban elveszett testvéreit. Kínszenvedésének jeleivel – irgalmas szeretetének sebeivel – az ő útjára, az élet útjára vonz minket. Ő ma is a vállára veszi megannyi testvérünket, akik mindenféle rossztól szenvednek.
A feltámadt pásztor keresi azt, aki eltévedt a magány és az elutasítottság útvesztőiben; segítségükre siet azon testvérek révén, akik tudnak tisztelettel és gyengéden közeledni hozzájuk, s meghallatják velük az ő hangját, ezt a soha el nem felejthető hangot, amely az Istennel való barátságra hívja őket.
Vállára veszi mindazokat, akik ősi és új keletű rabságok áldozatai: az embertelen munkáé, az embercsempészeté, a kizsákmányolásé, a hátrányos megkülönböztetésé, a súlyos függőségeké. Vállára veszi mindazokat a gyermekeket és fiatalokat, akiket megfosztanak gondtalan gyermek- és ifjúkoruktól, hogy kizsákmányolják őket; és mindazokat, akiknek szívét a saját otthonukban elkövetett erőszak sebesítette meg.
A feltámadt pásztor útitársul szegődik mindazok mellé, akik arra kényszerülnek, hogy elhagyják szülőföldjüket a fegyveres konfliktusok, a terrortámadások, az éhínségek, az elnyomó rezsimek miatt. Ő segíti ezeket az elvándorlásra kényszerült embereket, hogy mindenhol találjanak olyan testvérekre, akik megosztják velük kenyerüket és a közös út reményét. - (A Magyar Kurirban részletesen is…)
3. Húsvét örömhíre tehát: a Feltámadott ma is itt jár közöttünk… értünk… megmentésünkért…
- Ahogy a mai ev-ban  (Mt 28,8-15) hallottuk -  „egyszerre Jézus jött velük szemben, és megszólította őket: Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszontláthatnak engem. ”
- Figyeljük a hétköznapokban! Találkozhatunk Veleküld bennünket, hogy másokkal is közöljük az örömhírt: lehet Jézussal találkozni… meg akar menteni, boldoggá akar tenni bennünket!

Húsvétvas-2017.
1."Ne féljetek!" Kétszer hangzik el ez a bátorító felszólítás a tegnap esti evangéliumban (Mt 28,1-10). Az angyal, majd a feltámadt Krisztus Urunk szólt így az asszonyokhoz. Mennyi félelem és kétség lehetett bennük! 
- Hogyan reagálnak az őrök az érkezésükre? Olyan zűrös minden! 
- És egyáltalán, ott a nagy és nehéz kő, mely elzárja a sír bejáratát; hogyan fogják megkenni az Úr testét? (Mk. 16, 1; Lk. 24, 1) 
- Korunk világi embere is hányszor él meg hasonló helyzetet, és rendszerint belepusztul, mert megreked. Nem bír az asszonyokhoz hasonlóan és a keresztényekhez hasonlóan hitben tovább menni az élet útján, ahol együtt jár velünk az Úr angyala, s együtt jár velünk maga az ÚR JÉZUS, aki győzelmet aratott mindenekfelett, miértünk, övéiért. 
- NE FÉLJÜNK! Bátran menjünk, és adjuk hírül az egész világnak, hogy minden rosszból, nehézségből van kiút, mindenre van megoldás Őáltala, Ővele és Őbenne, aki volt, aki van, és aki eljövendő! – Húsvéti örömhírünk!
- Bátor vagyok-e elmondani embertársaimnak mindazt, amit értem, értünk tett az Úr Jézus, amit megtapasztaltam? – Minden nap van alkalom… Ma pl. a körmenet is válasz a „ne féljetek”-re!
2.A mai ev. (Jn 20,1-9) is folytatás a „ne féljetek”-re!
- Mária Magdolna elmegy a sírhoz… Az apostolok is futnak a sírhoz… nem félnek! Pedig az életükkel játszanak!
3. Mária Magdolna kihez futott?
- Péterhez, az egyház fejéhez, a keresztény közösség vezetőjéhez… nekünk is példát adva! – Egység a pápával, püspökeinkkel, plébánossal…
4.Látta mindezt, és hitt
- Három évig hallgatták Jézus tanítását, 3 évig „jártak felnőtt hittanra”, személyesen Jézushoz!
- Igen. A hitt hallásból ered… aztán jön a megtapasztalás, a megértés… de még ez is kevés volt… további megerősítésekre volt szükségük! - Nekünk is! Használjuk ki a lehetőségeket (hittanok, hittankönyvek, közösségi összejövetelek - Jézus körül!)...

Nagyszombat - Vigíilia-est
Exultet - A húsvéti örömének 
(Hányszor hallottuk már a Húsvéti feltámadási szertartásban az Exultet énekét, az öröm énekét, de átélni, talán kevésbé tehettük meg, mert a dallam mögött elsikkadt az ima, az áhítat, az ujjongás. Pedig a Feltámadás öröme csodálatot kell, hogy keltsen bennünk, ezt a csodálatot átélhetjük, ha többször elmondjuk, ezért közöljük le teljes írott formájában, melytől a szertartás eltérhet.)
Íme, egy pár gondolat kiemelve, visszhangozva – mit is, kit is ünneplünk ezen az éjszakán?!
1… ujjongjanak Isten csodálatos művei: fölséges nagy Királyunk győzelmét 
2. …érezze meg az egész nagyvilág: már tovatűnt a bűnnek árnya! 
3. Ő lerótta helyettünk az örök Atyának mindazt, amivel Ádám tartozott, s az ősbűn zálogát kiváltotta szent vérének árán. Mert abban áll a Húsvét ünnepe, hogy igaz húsvéti Bárányunkat megölték értünk, s az ő vére lett a szent jel, hívő népe házain.
4. Áldott éj, mert ekkor hoztad ki az ősatyákat, Izrael fiait Egyiptomból, száraz lábbal a Vörös-tengeren át vitted őket.
5. Áldott ez az éjszaka, mely ma szerte az egész világon a Krisztusban hívőket a világ tévelygéseitől és a bűnök homályától elválasztván a kegyelemnek átadja, s a szentek közösségébe kapcsolja őket.
Áldott éj, a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus, és az alvilág mélyéről, mint győző, tért vissza. Mert semmit sem érne földi életünk, ha a megváltás ránk nem árad. Ó milyen csodálatra méltó atyai jóságod hozzánk! Ó kimondhatatlan szeretet és jóság, hogy a szolgát megmentsed, Fiadat sem kímélted érte.
6. E szentséges éjszaka száműzi vétkünket, lemossa minden bűnünket, a bűnbánóknak ártatlan szívet ad, a szomorkodóknak vigaszt kínál. Távol űzi a gyűlölködés átkát, és meghozza a békés egyetértést, a zsarnok gőgjét is fékezi.
7. Ó valóban áldott éj, mert ekkor lép frigyre isteni és emberi, földi és mennyei!
Most kérünk tehát, Urunk, téged, hogy ne aludjék ki ez a gyertyaláng, melyet néked áldozunk, és el nem fogyó tiszta fénnyel űzze távol lelkünktől az éj minden árnyát. 
8. a te Fiad, Jézus Krisztus, ki visszatérve a sírból, az emberi nemre szelíden árasztja a megváltás fényét, él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.
- Ezek után hallottuk az olvasmányokat, feltárva, mit is ünneplünk ezen az éjszakán… felzengett a Dicsőség, a húsvéti evangélium (örömhír!)… és következnek a keresztelés(ek)…majd a tegnapi „böjt” után, ismét van szentmisénk…!

Virágvasárnap-A-2017
1. Visszatekintés nagyböjtünkre, megtisztulásunkra… Csatlakozás a Jeruzsálembe bevonuló Jézushoz, aki önként vállalta a szenvedést, kereszthalált… (Barkaszentelés a Cházár A. u-ban… körmenet)
2. Szentlecke (Fil 2, 6-11)
Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.
- Jézus meghív bennünket is, hogy tanuljuk, gyakoroljuk az Ő lelkületét: kiüresedés, alázat, engedelmesség…
Ezért Isten felmagasztalta őt…
- Jézus megmutatta a felmagasztalás, a megdicsőülés útját
3. Felhangzik a Passió, Jézus szenvedéstörténete (Mt 26,14-27,66)
- Ráhangol bennünket a Nagyhétre, a húsvéti készületre
- Jézus tanít bennünket csendbe maradni, csendben szenvedni

Nböjt 5. vas-A-2017 - Jn 11,1-45
Nagyböjtben vagyunk. Viszont nemcsak a szenvedés és a halál gondolata tölt el bennünket, hanem a húsvéti misztérium: szenvedés, halál és a feltámadás!
1. Én vagyok a feltámadás és az élet
- A mai evangélium központi gondolata (de az Ószöv-i olvasmány is felvillantja feltámadás gondolatát)…
- Jézus szenvedésére, halálára és feltámadására „készül”…
- Igen: van szenvedés, halál, de feltámadás is! – És ezt fontos kierősíteni életünkben, hétköznapjainkban… Minden nap van fájdalom, kereszt… Fontos, hogy mindent a végső cél, a feltámadás tudatában éljünk meg!
- Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog…
2. … hogy higgyetek
- Jézus ezért tette csodáit (betegek gy., halottak felt.)
- Ma is vannak csodák, hitünk erősítésére… de ne csodavárásban éljünk, ne ezekre építsük hitünket!
3. A Jézusba vetett hit
- Mária, Márta nem „jajveszékelnek”, csak üzennek Jézusnak, tudatják vele (beteg, akit szeretsz)… Meg voltak győződve Jézus szeretetéről, megtapasztalták, ezért bízták rá családi gondjukat… 
- Bármit kérsz Istentől, megadja neked…
- Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor…
- Jézus: ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét… Atyjához: tudom, hogy meghallgatsz…
4. Jézus könnyekre fakadt
- valóságos ember is… együtt érez, szeret…

Nagyböjt 4. vas-A-2017
Jn 9,1-41
1. Jézus gyógyít
- most külső jeleket is használ (sár)
- a vak részét is kéri (menj, mosakodj meg…) -- és a mi részünket is!
- ld. a szentségek „anyaga” – látható jelek, és ami belül történik! Pl. a mai keresztelőn is!
2. Csoda történik
Reagálások… ma is!
- nem hiszik… nem veszik észre…természetesnek veszik…
- vegyem észre a hétköznapok apró csodáit is!
- milyen a hitem?
3. A vak érve
- nem úgy, mint a farizeusok, írástudók, okoskodók, rossz szándékúak…
- ő egyszerű ember, nem filozofál… a tények beszélnek! Vak voltam, most pedig látok!
- a leghatásosabb Isten-bizonyíték, evangelizációs eszköz, stb.: amit megtapasztalok, megélek, azt adjam tovább! - Pl. neked milyen bizonyosságod, tapasztalatod van, amit meg tudsz osztani másokkal?
4. Csak nem vagyunk mi is vakok?
- Veszélyes, sőt tragédia, ha nem látom a saját bűneim, ha nem látom, hogy miben kell változnom!
- "Látni" Istent, Jézust... mit kell tennem,.. döntések... "Uram, hogy lássak!"

Nböjt 3. vas-A-2017. – Ev.: (Jn 4,5-42)
Gondolatok az evangéliumról…
1. Adj innom!
- Ki a szomjas igazán? Jézus? Lehet, hogy az asszony… csak még nem tud róla, hogy igazán csak Jézus tudja a szomját oltani (nem az öt férj, stb.)
- Jézus a kezdeményező… minket is hányszor szólít!?
- Munka közben szólítja meg az asszonyt… figyeljünk, mert a hétköznapokban Jézus minket is szólít – akár munka közben is!
- Miért szólítja meg az asszonyt? – Meg akarja menteni
- Katekumenek (és mindnyájan), mi is meg lettünk, vagyunk szólítva
- Evangelizáció… 
a./ Jézus az asszonyt…
b./ az asszony a várost (rohan, elújságolni a Jézussal való találkozást) – Gyertek!
- mi is merjünk bátran megszólítani másokat (evangelizálni)!
- a kereszten azt mondja Jézus: Szomjazom! – nekünk is adja a lehetőségeket, hogy oltsuk (szeretet)szomját, válaszoljunk neki, tetteinkkel: „amit egynek tesztek, nekem teszitek”
2. Jézus hittan órát tart
- az asszonynak
- az apostoloknak
- ma is – mindnyájunknak… csak jöjjünk, tud mit mondani (felnőtt hittanok, stb.)
3. Mindent elmondott, amit tettem
- Jézus belénk lát!
4. Jézus nekünk is kínálja az igazi, élő, igazi életet adó „vizet”!
- szentségek (gyónás, szentáldozás…). – Miért nem fogadod el? Miért nem járulsz a szentségekhez? – Gyere bátran! Nagyböjt különösen is alkalmas, erre (is) való!

Évk. 8. vas-A-2017 -- Ev.: (MT 6,24-34)
1. Senki sem szolgálhat két úrnak
Jézust, vagy a világot választom?
Ferenc pápa beszéde (2017. febr. 23.) – Kettős élet
….Botrány az, ha mást mondunk és mást teszünk: vagyis kettős életet élünk. … Például: én katolikus vagyok, mindig eljárok misére, ehhez vagy ahhoz a társulathoz tartozom; közben pedig nem keresztényi életet élek, … Hányszor hallottuk már – mindannyian, a közvetlen környezetünkben vagy másutt –, hogy „inkább leszek ateista, mint olyan katolikus, mint az az ember”. …
Jézus így tanít az evangéliumban azokról, akik botrányt okoznak – anélkül, hogy kimondaná ezt a szót, de mégis értjük, hogy erre gondol –: mikor a mennyországba érsz, és kopogsz az ajtón, azt mondod, „Én vagyok az, Uram! Tudod, én, hát nem emlékszel? Jártam templomba, a közeledben voltam, ahhoz a szervezethez tartoztam, ezt csináltam… hát nem emlékszel, mennyit adakoztam?” Az Úr akkor így válaszol: „De, emlékszem. Emlékszem az adományokra: mind piszkos pénz volt. A szegényektől loptad. Nem ismerlek.” Így válaszol Jézus azoknak a botrányt okozóknak, akik kettős életet élnek.
A kettős élet annak az eredménye, hogy a szív szenvedélyeit követjük, a főbűnöket, amelyek az eredeti bűn sebei. … ne kövessük ezeket az ösztönös vágyakat, ne bízzunk vagyonunkban, ne mondjuk: „Bőven van mindenem a megélhetéshez.”
Ferenc pápa azt kérte, ne késlekedjünk megtérni az Úrhoz. Mindannyiunknak javunkra válik ma, ha végiggondoljuk, kettős életet élünk-e: vagyis kívül igazaknak, jó hívőknek, jó katolikusoknak tűnünk-e, miközben mást csinálunk. Ha megvizsgáljuk, hogy nem bízzuk-e el túlságosan magunkat, mondván: „Hát igen, majd az Úr mindent megbocsát nekem, én addig folytatom tovább…” Hogy hajlamosak vagyunk-e azt mondani: „Igen, ez így nem jó, majd megtérek, de nem ma, inkább holnap.” Gondoljuk ezt végig! És tanuljunk az Úr szavából, hiszen ebben a kérdésben az Úr nagyon kemény. …Forrás: Vatikáni Rádió
2. Ne aggódjatok
- Össze sem lehet számolni, hogy Isten hányszor lépett közbe… gondoskodott rólam!
- Mindenek mögött Isten szeretete áll! – „Van Gondviselés!” (Kazi)
- XXIII. János pápa: „Isten tudja hogy létezem, nekem ez elég!”
3. Mindenek előtt az Isten Országát keressétek…
- Isten országa: „…az Isten országa nem eszem-iszom, hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben. 18Aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és rokonszenves az embereknek. 19Ezért arra törekedjünk, ami a békességre és kölcsönös épülésünkre szolgál. (Róm 14, 17)
- Már reggel így induljak, mindenhez így álljak hozzá… Isten Országát keresni, építeni!
--------------------------
„A” év, évközi 8. vasárnap
Az aggodalmaskodás leküzdése
 Napjainkban sokat hallunk az ún. „öngondoskodás” fontosságáról. Közgazdászok, jövőkutatók, életviteli tanácsadók figyelmeztetik a fiatalokat: „Már most gondolj a idős éveidre! Képezz tartalékot a lehetséges vészhelyzetekre!  A kötelező nyugdíjjárulékot egészítsd ki önkéntes nyugdíjcélú megtakarítással!”
Ebben az összefüggésben Jézusnak a Gondviselésben vetett bizalomról szóló szavai különösen is felelőtlennek tűnnek. „Ne aggódjatok a holnap miatt! Vegyetek példát az ég madarairól! Ők nem gyűjtenek csűrökbe!” – Tehát a szánkba berepülő sült galambra kellene várnunk? A társadalomtudósok óva intenek: Néhány évtized múlva sokkal kevesebb fiatalnak kell majd eltartania sokkal több időst. Tehát tenni kell valamit a jövőért.
Hogyan értsük akkor Jézus szavait a Gondviselésbe vetett bizalomról és az aggodalmaskodás nélküli életről? – Néhány megfontolás ezzel kapcsolatban.
1. Jézus nem a semmittevőket dicsérte. Nem a munkakerülők és a társadalom által kényszerűen ellátottak számát akarta gyarapítani. Hegyi Beszédének szavait azokhoz intézte, akik már elkötelezték magukat követésére. Akik magukévá tették programját. Akik nem csak a Tízparancsolatot, hanem a Nyolc Boldogságot is megélik. Ők nem lustálkodnak, hanem komoly erőfeszítéseket tesznek: Megvigasztalják, a sírókat, gyakorolják az irgalmasságot, küzdenek a társadalmi igazságosságért és békéért, nem rettennek meg az üldözésektől sem. Az ilyeneknek nem kell aggodalmaskodniuk. Hogy ne tartaná a Mennyei Atya számon őket? – Egyébként ők egymásra is számíthatnak. Hiszen Jézus tanítványai egy családot alkotnak és egymással is szolidárisak. A társadalmi bajok ezért nem érintik annyira őket. A társadalom elöregszik? – Igen. De a keresztényeket talán kevésbé sújtja ez a baj, mert náluk több gyermek és unoka születik, akik majd gondoskodni tudnak az idősekről. – Csak a saját megtakarításunkra számíthatunk? – Aki nem vallásos, valóban csak ebben bízhat. A keresztények viszont nem individualisták. Az egyházközség tagjai egymás segítségére segítenek a bajban. Nálunk van Karitász. Vannak önkéntesek, akik felkeresik a kórházakban vagy otthonukban az időseket és betegeket. Mint Jézus tanítványai, nem vagyunk egyedül. A Gondviselő Atya segítségét nem csupán közvetlenül tapasztaljuk meg, hanem más hívő emberek önzetlen, ingyenes jótékonysága nyomán is.
K.T.! Talán sikerült érzékeltetni, hogy a társadalmi bajokat, az elöregedés és elmagányosodás problémáit pusztán bankszámlákkal nem lehet megoldani. Ehhez valami több kell. Jézus tanításában megtaláljuk ezt a többletet. Az „öngondoskodás” eszméje nem elítélendő, hasznos lehet, de önmagában nem a teljes megoldás. 
2. Jézus tanításának egy másik üzenete: Élj a jelenben!
Túlságosan sokat aggodalmaskodunk feleslegesen. Folyton a múlton rágódunk vagy a jövőről merengünk. Közben elveszítjük azt, ami egyedül a kezünkben van: a jelen pillanatot. 
Az Isten iránti bizalomnak nagyon szép megnyilvánulása az, hogy tudunk örülni a jelen pillanatnak. Mindegy, hogy mi volt tegnap, vagy mi lesz holnap, egy biztos: hogy most megtehetem Isten akaratát.
Most alkalmam van arra, hogy szeretetből, szívvel-lélekkel  tegyem azt, amit tennem kell. Ha tényleg hiszek Istenben, akkor minden mást rá merek bízni az Ő gondviselő jóságára és intézkedéseire.
KT! A szentek a jelen pillanat megélésének művészei voltak. A jelen pillanat megélésével lettek szentté.
Kis Szent Teréz mondta: „Életem egy szempillantás, egy óra, mely ... gyorsan elillan. Arra, hogy szeresselek téged, nincs másom, mint a mai nap.”
XXIII. János szavai: 
„Úgy kell tennem minden dolgot, úgy kell elmondanom minden imát, ... mintha nem lenne más tennivalóm. Nem gondolhatok arra, ami előtte volt vagy utána lesz. Mintha az Úr csak azért hozott volna a világra, hogy jól vigyem végbe azt a bizonyos tettet. Mintha ennek sikerén múlna egész szentté válásom.”
Melyek a jelen pillanat megélésének jótékony hatásai? Csak hármat sorolok fel:
- Nyugodtabbak, összeszedettebbek leszünk. Éjszaka jobban tudunk aludni.
- A fájdalmak elviselhetőbbek lesznek. „Elég a mának a maga baja.”
- Az aggodalmaskodás helyett meg tudjuk ízlelni az örökkévalóságot.
Befejezésül Pietrelcinai Pió atya fohászát idézem:
„Ó, Uram, múltamat irgalmadra, jelenemet szeretetedre, jövőmet gondviselésedre bízom. Ámen.” (Dr. Györök Tibor atya)

Évk. 7. vas. – A – 2017.
1. Én pedig azt mondom nektek (a hegyi beszéd folytatása – Mt 5,38-48).
- Eltelt egy hét… Mennyire érdekelt, hogy Jézus mit mond?
- Megtettem, éltem az elmúlt napokban?
2. A mai napon folytatódik Isten üzenete, aki a Szeretet.
- Már az ószövetségben (ld. mai olvasmány: Lev 19,1-2.17-18) a szeretetre hív bennünket. Akkor is rengeteg gonoszság volt, sokféle „nemszerethető” ember… És a Szeretet-Isten azt mondja: „Ne táplálj gyűlöletet szívedben testvéred iránt. Fedd meg embertársadat, s akkor nem osztozol bűnében. Ne légy bosszúálló, és ne gyűlölködj néped fiaival. Szeresd embertársadat úgy, mint magadat.”
- Jézus ezt folytatja: „Szeressétek ellenségeiteket” 
Sokféle „ellenségünk” van… Milyenek a reagálásaim!?
- Ha megütik… ha elveszi… ha egy mérföldnyire kényszerít…
Keresztény nagyvonalúság… a szeretet magasabb dimenziója
- A rosszat jóval viszonozni!
Tegyetek jót azokkal… imádkozzatok azokért…
Azokat is szeressem… azoknak is köszönjek…
3. Újrakezdési lehetőség
Lépjek a tettek mezejére! – „Körülöttem sok-sok ember…” ének!
(Bővített változat hallgatható is lesz: Prédikációk ablak)

Évk. 5. vas-A—2017
1. Olv. (Iz 58,7-10)
„Oszd meg… öltöztesd föl…” - a rászorulók felkarolása!
- Ferenc pápa február 4-én, szombaton beszédet intézett a Fokoláre Mozgalomhoz tartozó vállalkozókhoz. Ott mondta többek között a következőket: -- A pénzre szükség van, abból veszünk ételt, abból járatjuk a gyerekeinket iskolába. Vigyázni kell azonban, hogy a pénz ne váljon öncélúvá, mert a szerencse-isten hamis bálványa nem helyettesítheti az örök életet. A megtermelt hasznot tehát etikai és lelki kötelességünk a köz javára fordítani. Ennek legjobb módja, ha megosztják a szegényekkel. - A szegénységgel kapcsolatban elmondta, hogy már a Bibliában is olvashatunk a „társadalom selejtjeiről”: az árvákról, az özvegyekről, a szegényekről, akiket a mai világban modern módon segítünk. ... olyan rendszert kell építenie, hogy lehetőség szerint ne legyenek áldozatok. - Ne csak morzsákat adjanak a rászorulóknak, hanem egészen önmagukat... (Teljes szöveg a Magyar Kurirban)
2. Sztlecke (1Kor 2,1-5)
„… nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről…”
- Szent Pál nem „választékos beszéddel, vagy emberi bölcsességgel akarja hirdetni Isten titkát” – ahogy a szentleckében olvastuk, hanem a Keresztre feszített, az Elhagyott Jézusra irányítja a figyelmet… az igazi megoldásra!
- Elhagyott Jézus… - Aki átélte: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?!”, amivel/akivel mi is nap, mint nap szembe találjuk magunkat, ha igazán szeretni akarunk, ha miértjeinkre választ akarunk kapni, ha tovább akarunk menni… „Nincs bennünk Jézus öröme az elhagyott Jézus iránti szeretet nélkül”.
- A fokoláre lelkiség több könyvet is kínál e témában…
3. Ev. (Mt 5,13-16)
„Ti vagytok a föld sója… Ti vagytok a világ világossága”
- … Az elmúlt napokban sokat használtuk! Megolvasztja a jeget!... Ilyen a keresztény szeretet, tanúságtétel… - És ízesít! De nagy szükség van rá emberi kapcsolatainkban, közösségeinkben!...
- Világosság… Mennyi sötétség van a mai világban! Ha nem látjuk az utat, ha nincs világosság, könnyen el lehet tévedni… - A keresztények küldetése: világítani! Krisztus fényével utat mutatni…

Évk. 4. vas-A-2017
1. Múlt vas. Jézus felszólítását hallottuk: „Térjetek meg! Közel van a mennyek országa!”
- ki, mit tett? – Volt, aki megköszönte prédikációt és örömmel újságolta: „Hat napból négy napon nem ittam, 3 napon nem dohányoztam”… Konkrét lépéseket vár az Úr!
2. Ma folytatás… elhangzott a „Nyolcboldogság”…
- Ma is látja a boldogságot kereső tömeget
- Sokan, sok helyen, sokféleképpen keresik a boldogságot, és fogalmazzák meg… Pl.:  Most tartottam lelki-hétvégét házasoknak. Egyik feladat volt számukra: írd le a te változatodat, a te „nyolcboldogságodat”. Számodra melyek azok? – Már is nekiülhet mindenki, tessék összeírni…
3. Jézus elmondja az Ő változatát, miket tart igazi boldogságnak, ill. kiket tart boldogoknak.
- Meghallgattuk… van, aki megszívleli, elkezdi élni (és a folytatást, a Hegyi beszédet)…, van, aki figyelmen kívül hagyja…
4. Fontos, hogy értsük a jézusi változatot
- a 8-at is, a többit is…
- ne a földi téreken akarjak berendezkedni… nem az anyagiakban, a bölcsességekben, okoskodásokban, stb. van a boldogság!
5. Jézus látja a tömeget...
- Mikor lesz belőle közösség… kik lesznek ezekből tanítványok…?
- Arctalan tömeg… templomainkban is fellelhetők…
--------------
„B-változat” a mai evangéliumhoz (kaptam):
Boldogok a lélekben szegények (Mt 5,1-12) --- A keresztény élete sikeres
Bev: Az öröm városa – ez a címe és a tartalma a Domoniqe Lapierre írta világszerte feltűnést és nagy visszhangot keltő könyvnek (SZIT 1988). A szerző egy calcuttai útja alkalmával elkerült a város egyik legszegényebb nyomornegyedébe, amelyet ott az „öröm városának” neveztek. Megdöbbenve látta, hogy itt a körülmények ellenére valóban az öröm, a derű uralkodik. Nem értette a titkot. Ezért hónapokra oda költözött, egy ott már évek óta apostoli munkát végző barátjához, egy kétszer egy méteres odúba, amelynek nem volt se szellőzése, sem világítása, s melyben otthonosan járkáltak a patkányok és százlábúak. A körülötte élő kb. 100.00-es nyomortelep lakói hasonló körülmények között éltek. – Hónapokon át járta a telepet, barátkozott felnőttekkel, játszott a gyermekekkel, és kereste titkukat.
A megrázóan fájó, nyomorúságokkal és szenvedéssel is teli könyvből kibontakozik a titok: Ezek a buddhista vagy hinduista emberek minden körülmények között és ellenére hitték, hogy a világot irányító törvény, a Karma, az isteni titokzatos törvénye, bizonyosan javukra szolgál. Ők hittek az újjászületésben (reinkarnációban), így hihették, hogy ha sorsuk nem ebben az életben szolgál javukra,akkor  megkapják jutalmukat következő életükben.
Jézus felsorol nyolc boldogságot. De hogyan lehet boldog a szegény? Hát még ha váratlanul vesztette el vagyonát, elküldték állásából stb? – Hogyan lehet boldog aki sír? Hiszen halálos csapás sújtotta, rákos beteg lett, vagy haldoklik a gyermeke? Hogyan lehet boldog, akit üldöznek, kigúnyolna, akiről hazugságokat terjesztenek – akár egy iskolában vagy munkahelyen, vagy bárhol?
Jézus válasza egy másik boldogságban található: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa". A lélekben szegény az, aki a szívében nem a gazdagságokhoz, a földi értékekhez ragaszkodik, és ilyen értelemben „szegény”: mert ő csak Istenre vágyik, csak Ő a célja. Ezért lesz ilyeneké a mennyek országa, mert Isten betölti lelküket, és így már itt a földön övék a mennyek országa.
De elképzelhető, hogy valakit nem ver le, ha váratlanul elszegényedik, és nem tudja, holnap mit tud enni adni a családjának? Nem ver le, ha valakinek sírnia kell, mert meghal egy közeli rokona? Hogyan lehet boldog, akit üldöznek, kigúnyolnak? – Biztos, hogy amikor ezekkel a fájdalmakkal szembesülünk, talán mindnyájan közel kerülünk az összeroppanáshoz. 
De mi volt a titka a calcuttai nyomornegyed lakóinak, akik közül többen ugyancsak egy-egy emberi csalás következtében kerültek kényelmes otthonukból az utcára, majd ide? Hogyan tudtak örülni? Mert hittek a végtelen (személytelen) buddhista világtörvényben, amely biztosan jó irányba vezeti őket.
Sok-sok keresztény szent és vértanú, és egyszerű keresztény életéből ismerjük ugyanezeket a példákat. Legutóbb most a nagy iszlám keresztényüldözés szenvedői között. Az újságírók újra és újra megdöbbennek, hogy ezek, minden csapás és minden sírásuk után, mélységesen hisznek, és vissza tudnak térni az öröm állapotába.
Tudok én boldog lenni, ha elveszítek valami nagy értéket, elvesztem állásomat, ha szegény vagyok, vagy sírnom kell a fájdalomtól, ha megrágalmaznak és támadnak? Mikor sikerül ez?
Különösen fiatal koromban én is sokszor megkérdeztem magam: mikor lesz az én életem bizonyosan sikeres. Hisz láttam (látjuk) a földi sikerek bizonytalanságát, összeomlását. Jézus megmutatta: Akkor leszel sikeres, akkor élhetsz isteni, és örök életre megmaradó élete, ha minden nap, minden imában újra éled: hogy életed legnagyobb értéke Isten, és az Ő követése. Ha minden reggel azzal az örömmel indulok, hogy bármi lesz is ma: de Te velem vagy és én Veled akarok élni – és Te vezetsz, ha nem engedem el a kezed.
Az ember örömének egyik alapja és feltétele, hogy tudja, élete sikeres. S a keresztény, ha megéli, és mindig újra átgondolja hitét, ezt tudni fogja. Minden nap letámadnak a földi sikertelenségek vagy bizonytalanságok, aggodalmak. De – egész életem tapasztalata – minden félelem, és fájdalom és igazságtalanság és szenvedés közepette, ha fel tudtam emelni lelkem tekintetét Hozzá, Ő legyőzte a sírást, a félelmet, s betöltött az Ő örömével. – Voltak fájdalmak, amelyek leküzdéséhez, elviselni tudásához napokon vagy néha heteken át tartó küzdelembe által jutottam el, napokon át kellett imádkoznom érte, hogy el tudja fogadni, át tudjam élni Isten akaratát; hogy ne akarjak okosabb lenni Istennél; hogy igazán, és örömmel ki tudjam mondani: Legyen meg a Te akaratod. – De egy idő után mindig lecsendesült a lélek vihara, a sírás vagy el-nem-fogadás fájdalma: és Isten válaszolt, és azt mondta: Veled vagyok, és hidd el, hogy én a legszebb útra, a legszebb célhoz vezetlek.
Így azt élem meg, hogy minden nap, és minden körülmények között, és minden megrendülés után újra és újra biztonságban vagyok, és a legsikeresebb életet élhetem: hisz az örök életre az marad meg, amit hitben, szeretetben teszek. És ebben semmi meg nem akadályozhat.
Vigyük magunkkal testvérek e hétre ezt az igét: Boldogok a lélekben szegények: Vagyis akkor leszek boldog, ha nem földi gazdagságokkal, kincsekkel van tele a szívem (ezektől szegény leszek), hanem a legnagyobb értékkel: a Végtelen Szeretet-Istennel. – És megvalósul, hogy „boldogok” lesztek. Betölti szívünket az Ő öröme.
 
Urunk megkeresztelkedése –A-2017
KT! Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódva a mai vasárnap Urunk megkeresztelkedéséről emlékezünk meg.
Jézus megkeresztelkedésével életének egy hosszú szakasza (30 év) lezárul. Maga mögött hagyja gyermekkorát és csendes, rejtett názáreti életét. A Szentlélek, aki már eddig is vele volt, kinyilvánítja, hogy a Mennyei Atya választottja és egyszülött Fia ő, és beiktatja messiási hivatalába.
Hogyan kezdi meg az Úr messiási szolgálatát?
Alázattal.
Izajás könyvében… (42,1-4.6-7) 
- A jövendölések szerint ez az alázatos, engedelmes szolga majd elviszi a világosságot és az igazságosságot az egész világra. De hogyan teszi ezt? Nem hatalmas csodajelekkel, nem káprázatos beszédekkel, nem lehengerlő erővel vagy kényszerrel. 
- Az Isten Szolgája egészen máshogy valósítja meg programját. Másban van az ő ereje: Abban, hogy elárasztja őt az Úr Lelke, abban hogy következetesen kitart Isten akarata, az ő igazságossága mellett. Nem lankad el, nem fárad el a látszólagos sikertelenségek láttán. Mindvégig hűséges marad a küldetéséhez. És ezzel végül elhozza a világosságot, megnyitja még a pogány emberek szemét is, véget vet a bűn rabságának.
Kedves Testvérek! Nekünk, keresztényeknek már nem nehéz az Izajás próféta által megjövendölt, hűséges, alázatos és szenvedő Szolgában Jézus Krisztus személyét fölismernünk. 
Szent Ágoston rámutat, hogy amikor a Szentírás szolgának nevezi Jézust, akkor az ő emberi természetéről van: hiszen a második isteni Személy megalázkodott, elrejtőzött az emberi test ruhája mögé, vállalta az emberi sors minden nyűgét és baját. Isteni természete szerint Jézus Istennek a Fia, vele egyenrangú; emberi természete szerint viszont Isten szolgája, aki mindenben alárendeli magát az Atya akaratának, ezzel is példát hagyva nekünk.
Ahogyan már Pál apostol is mondotta: „Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez”.
Jézus alázata világosan megnyilatkozik azzal is, hogy aláveti magát János keresztségének. János joggal tiltakozik: „Nekem van szükségem a te keresztségedre, s te jössz hozzám?” Jézus válasza: „Meg kell cselekedni minden igazságosságot”! Vagyis: Istennek az tetszik, ha mindenben teljesítjük az Ő akaratát. És Jézus az Atya akaratának ismeri fel, hogy megkeresztelkedjék.
- Jézus elsőként vállalta az eszköztelenséget. Nem élt vissza a rendelkezésére álló isteni hatalommal. Nem semmisítette meg, nem tiporta el ellenfeleit. Elviselte a sikertelenséget és a népszerűség-vesztést. Egyedül a Mennyei Atya erejére támaszkodott.
KT! Krisztus Urunk keresztsége felhív bennünket arra, hogy fölélesszük, felszítsuk magunkban a saját keresztségünkben kapott kegyelmeket: Megszabadultunk az eredeti bűntől és a személyes bűnöktől. Isten kiválasztott gyermekei lettünk. Elnyertük a Szentlélek ajándékát. 
Az a feladatunk, hogy az Ő művét folytassuk: mi is mozdítsuk elő az igazságosságot, gyakoroljuk az irgalmasságot, tegyünk tanúságot a Szeretet Istenéről. Amit Izajás próféta a Messiásról mondott, az a mi keresztény hivatásunkra is érvényes: alázattal, szelíden, ugyanakkor türelemmel, kitartással, a sikertelenségektől kedvünket nem vesztve kell fáradoznunk az igazságosságnak a szolgálatában. 
- Új tűzzel!
- Megtéréssel (változás, változtatás!) – Rendszeres gyónások!
- Megújulás… imaélet? házasság? család? – Intenzívebb élet az Egyházban, plébániai közösségben, szolgálatok?!
- Szentháromságos élet – közösségi élet (szeretetközösség)…

Újév-2017-Lk 2,16-21-Szűz Mária, Isten anyja
1. Megtalálták Máriát
+ Isten indítására kezdték keresni.. – Isten jeleket küld, üzenetet…
+ Rátalálás Máriára
- Az én életemben jelen van Mária? Hogyan?
- Mária-templomban vagyunk… (Rózsafüzér, napi Úrangyala ima, stb.).
- Égi édesanyánk – anyai kapcsolat…
2. Mária, mint példakép
- Szívébe véste a Jézussal kapcsolatos szavakat… Elgondolkodott rajtuk… 
- Én?... Elmélkedés?...
3. Eltelt nyolc nap, és körülmetélték a Gyermeket.
- A vallási törvények betartása… Ebben is példát ad a Szent Család…
4. A Jézus nevet adták neki
- Mert így volt Isten üzenetében…
- Isten adta a nevet – Régebben a név a hivatást is jelentette! 
- A név felnőttként is meghatározó lehet… jelentése… (védőszent…).
- Névválasztás! Sokan találomra, naptárból, filmekből, stb. választanak nevet gyermeküknek. - A keresztény szülők a magyar föld szentjei közül, vagy a Bibliában szereplő nevek közül szoktak választani. Az Egyházi törvénykönyv szó szerint írja: „855.k. ügyeljenek arra, nehogy a keresztény érzülettől idegen nevet adjanak” (a gyermeknek).
A Béke 50. világnapja van… Ferenc pápa üzenetét honlapunkon is olvashatjuk! Fő gondolata: az erőszakmentesség!