Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

Febr. 24. MÁTYÁS
„… akik mindig velünk voltak…” (ApCsel 1,15-17.20-26). - Fő szempont a választásnál…
- Köszönetet mondok mindazoknak, akik mindig velünk/velem voltak, vannak… Az Egyház ereje: az egység… (ott van Jézus!).
- Az evangélium pedig: Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért.  (Jn 15,9-17)

Febr. 23. ÉN VISZONT AZT MONDOM
"... a régieknek ezt mondták... Én viszont azt mondom nektek..." (Mt 5,20-26)
- Vevő, nyitott vagyok az újra? Pl. a Zsinat, az Egyház mai tanítására. Olvasom, hallgatom, megszívlelem a prédikációt? Felnőtt hittanok (Alapozó, Felnőtt, Ige-kör, Nyugdíjas...) valamelyikére járok? - Vagy maradok a "régieknél"?

Febr. 22. PÉTER
„…te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is… (Mt 16,13-19) - Hűség Péterhez=a pápához… az Egyházhoz
- Holnap imanap a békéért!

Febr. 21. MEGTÉRÉS
Már egy hét eltelt a nagyböjtből… Történt életemben „változás, változtatás”? Tettem lépéseket?
- „Isten látta a bűnbánó cselekedeteiket, és azt is, hogy milyen komolyan veszik megtérésüket. Ezért nem is bocsátotta rájuk azt a pusztulást, amelyet büntetésükre tervezett." (Jón 3,1-10)
- „…mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak…” (Lk 11,29-32)

Febr. 20. MEGBOCSÁTANI
- Mert ha nem, akkor jaj nekünk (Mt 6,7-15)!
- Imádkozni! Ahogy Jézus tanította! „Mi Atyánk…”

Febr. 19. JÉZUSNAK TESZEM
- E szerint leszünk megítélve (Mt 25,31-46)... "Amit egynek tesztek... vagy nem tesztek..."
- Ma este felnőtt hittan "vendég előadóval"... Folytatjuk a szentmise, Eucharisztia témát!

Febr. 17. LELKINAP
- "Kövess engem!" Az fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. (vö. Lk 5,27-32)
- Örülök, hogy ennyien meghallották és követték Jézus hívását! Lelkinapon még soha ennyien nem voltak! Pedig egy pár igazolt hiányzó is volt! -  Istennek legyen hála a mai napért!

Febr. 16. HÁZASSÁG HETE KERESZTÚT
- Köszönet minden házaspárnak, házaspárt képviselőnek és természetesen mindenkinek, akik részt vettek a mai – idei első - keresztúton. Nagyon építő, elgondolkodtató imádságok /meghívások hangzottak el egy-egy állomásnál. Fontos volt mindezt együtt, egységben Isten elé tenni
- Szombaton pedig folytatjuk együtt, 9 órakor szentmisével: nagyböjti lelkinapunkon, együtt kezdve a „negyvennapos” lelkigyakorlatot…
- Nézegessük és éljük napról napra az újságunkban lévő "nagyböjti programunkat" is!

Febr. 15. NAGYBÖJT
Ajánlom honlapunkról a Lelki táplálékok alatt:
- Böjt, bűnbánati napokGyónásKeresztút… és a Lelkitükrök ablakokat…
Újságunkból pedig a Nagyböjti programjavaslat oldalakat (minden napra van!)

Febr. 14. HAMVAZÓSZERDA
- Újságunk a mai napra javasolta: "A Nagyböjtöt szentmisével kezdem, egyben tudatosan megtervezem készületemet, lemondásaimat, szentgyónásomat."
- Ferenc pápa: "Főként az Egyház tagjait hívom, hogy lendülettel vágjanak neki a nagyböjt útjának..."
- Örülök, hogy a mai szentmiséken sokakkal együtt kezdhettük a "negyvennapos lelkigyakorlatot", a szent negyvennapot!
Szép, gyümölcsöző folytatást mindenkinek!

Febr. 13. ÉRTENI JÉZUST
„Még most sem értitek, és nem fogjátok föl?” (Mk 8,14-21) – Az apostoloknak csak pár évük volt „hittanra járni”. Nekünk sokkal több lehetőségünk van! Örülök, hogy közösségünkben többen élnek ezzel a lehetőséggel. Jó volt pl. tegnap este az "Alapozó"-n, ma délelőtt a „babákmamákkal” komoly témákról beszélgetni…
- Holnap hamvazószerda! Kezdődik a Nagyböjt! Mindenki kész a „start”-ra?!

Febr. 10. MARADJUNK KERESZTÉNYEK
A mai olvasmány (1Kir 12,26-32;13,33-34) mondanivalója: a politikai szakadást vallási elkülönülés követi: az új király az elszakadt országban aranyborjúkat készíttet… 
Az evangéliumban (Mk 8,1-10) Jézus sajnálja a népet, törődik vele…
- Maradjunk hűségesek Jézushoz, a keresztény értékekhez… Ma is kínálnak sokféle „bálványt”, nem keresztény nézeteket, a nem keresztény erkölcsöt, hamis gyöngyöket… Jöjj Szentlélek, vezess bennünket!

Febr. 9. NYÍLJ MEG
- Isten előtt...
- őszinte gyónásokban...
- egymás előtt...
Őszinteség! Jézus meg tud gyógyítani!
Febr. 2. TALÁLKOZÁSOK
- A 2000 évvel ezelőtt élt gyermek Jézussal… a felnőtt (30-33 éves) Jézussal…
- A ma élő, köztünk, bennünk újra és újra megszülető Jézussal…
- Az Egyházban, szentségekben (pl. gyónás, áldozás), igéjében… jelenlévő Jézussal…
- Fel szoktad ismerni: embertársaidban, a különböző élethelyzetekben…
A ma esti liturgiában (gyertyaszentelési körmenet, gyermekek megáldása), szentmisében, szentségimádáson…
A holnapi farsangunkon…
Köszönöm Jézusom, hogy velünk vagy a világ végezetéig!

Febr. 1. ELKÜLDTE ŐKET
- Nagy kaland Jézus küldetésében járni! (Mk 6,7-13) – Nemcsak az apostolok, hanem bizonyos értelemben mindannyian küldve vagyunk, ki-ki a maga területén, hivatásában. Fontos, hogy Jézust hirdessük, adjuk…
- Dávid „végrendelete” is megszívlelendő: …Tartsd meg a te Urad, Istened előírásait! Járj az ő útjain; tartsd meg rendelkezéseit, parancsait, végzéseit és intelmeit, ahogyan meg van írva… (1Kir 2,1-4.10-12)

Jan. 31. DÁVID
Számláljátok meg a népet, hogy tudhassam, hányan vannak! - Átadták a királynak a népszámlálás eredményét: Izraelben nyolcszázezer a hadköteles, kardfogásra alkalmas férfi, Júdában pedig ötszázezer. Ám a népszámlálás után nyugtalan lett a király lelkiismerete…
– Néha a plébános is kíváncsi, hány alkalmas embere van… Örülök is sokaknak, a „hadra foghatóknak” (és köszönöm!)… De Dáviddal együtt be kell látni (újra és újra): nem a létszám, a mennyiség számít… Isten az, aki szüntelenül munkálkodik… Örüljünk ennek együtt!
- Ld. még az OLVASTAM ablakunkat (Bosco Szent János)

Jan. 30. TALITA KUM
A mai evangéliumot (Mk 5,21-43) megzenésítette a fokoláre mozgalom zenekara (Gen Rosso). A kislány feltámasztása… Íme: https://www.youtube.com/watch?v=YOKaLp89j2s

Jan. 29. TANÚSÁGTÉTEL
"Menj haza tieidhez, és mondd el nekik, hogy milyen nagy dolgot művelt az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad!" (Mk 5,1-20)
- Magunk számára is érdemes összeszedni, látni és másokkal is megosztani, hogy Isten mennyire szeret! 

Jan. 27. SZENT ANGÉLA
- Ma is aktuális, megszívlelendő életműve! Ld. az Olvastam ablakunkat!
- Az év első téli túrája! Istennek legyen hála! – Csodálatos napsütéses téli táj, friss levegő, és a szokásos: gyónások, elmélkedések, jó beszélgetések, remek hangulat…

Jan. 26. IGE-KÖR
- Örültem és örülök a tegnap esti Ige-körnek. Minden alkalom a keresztény élet „sava-borsáról” szól. Most is sok-sok tapasztalat elhangzott: ki, hogyan próbálja élni a keresztény életet. És közösen gondolkodva, egymással megosztva (egymást segítve) irányozhattuk be már a február hónapot is!
- „Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt…” (Lk 10,1-9) - Örülök, hogy a Roki-ban is vannak, akikre lehet számítani... (72 tanítvány?) Köszönöm!

Jan. 25. PÁL-FORDULÁS
Minden nap lehet, de ma különösen aktuális, hogy új életet kezdjünk, újra kezdjünk… Istent választani, szeretni – még teljesebben! Vagy éppen életünk valamelyik területén radikálisan (az evangélium is segít) változtatni…
Idézetek a mai zsolozsmából:
- Tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne, mert az igazság Bírája elég hatalmas ahhoz, hogy rábízott kincsemet megőrizze az ítélet napjáig.
- Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.
- Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség; Urunk, Jézus Krisztus keresztjével akarok dicsekedni.
- Krisztus igazságára mondom: Isten evangéliumát hirdettem köztetek. Hiszen nem embertől kaptam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából.

Jan. 22. BOLDOG BATTHYÁNY-SRATTMANN LÁSZLÓ
Feleségével a vallás gyakorlásában is társak, tizenegy gyermek, a szegények szeretete… Mint orvos megszámlálhatatlan szemműtét, ingyenes orvosi ellátás… naponta szentmise, zsolozsma, rózsafüzér… Élt 61 évet.
- Istennek hála a mai ökumenikus ima-estért! Nemcsak a templomban, hanem a hittantermi találkozáson is épülhettünk/építhettünk! Köszönöm, hogy sokan értik, magukévá teszik, élik Jézus, egyházunk szándékát, egységre törekvését. Köszönöm sokak, sokrétű szolgálatát.

Jan. 18. ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT
Ajánlom honlapunkon az Imák ablakot. Ott található Margittal kapcsolatos is (38)…

Jan. 17. DÁVID ÉS GÓLIÁT
- Hányszor tapasztaltuk már, hogy milyen gyengék vagyunk, kevesek vagyunk, milyen megoldhatatlannak tűnő feladatok, élethelyzetek vannak előttünk… De Isten segítségével, erejével minden a helyére került! Ma is valóság, hogy Dávid győzedelmeskedni tud – Isten erejével! (1Sám 17,32-33.37.40-51)
- A zsoltárválasz éppen ezért: „Áldott legyen az Úr, * ő az én segítségem.”  (Zsolt 143,1.2.9-10)

Jan. 14. SZÓLJ URAM
- Többre volt igényük, nemcsak keresztelkedni. Elkötelezettebb élet, tanítvánnyá válni… 
- Mikor kezdtem/kezdem követni Jézust?
- Aznap nála maradtak… vendégségben Jézusnál… időzni, beszélgetni Jézussal… Te miről?
- Apostolkodás. Te már kiket vittél Jézushoz?  (Jn 1,35-42)

Jan. 13. KÖVESS ENGEM
- Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte. – Azonnal igen-t mondani! Ne tétovázzak, ne alkudozzak… Örüljek, ha valamire hív Jézus!
- Jézus elment vendégségbe…  (Mk 2,13-17) - Nálad volt már Jézus vendégségben? Szoktad hívni? Be szoktad fogadni? 
- Köszönet mindazoknak, akik ma templomunkban, templomunkért, közösségünkért
dolgoztak...
- Ma nálunk volt több plébániás találkozó azoknak, akik elkötelezettebb módon akarják Jézust követni. Öröm volt sok tanúságtételt hallgatni: kik, hol, hogyan követik Jézust, élik az evangéliumot…

Jan. 12. NAPKÖZI
- Ma délelőtt együtt imádkoztam paptestvéreimmel a Napközi imaórát. Jó volt olvasni, feleleveníteni (plébániai közösségünkre is gondolva): „Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértetek, ugyanúgy szerettek, és közös lelkesedéssel ugyanarra törekesztek. Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból. Inkább mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak. Senki ne keresse csak a maga javát, hanem másét is.” (Fil 2, 2b-4)
- Már sok örömet, kegyelmet hordoztak/adtak az idei lakásszentelések. Jó volt Jézust vinni és jelenlétét megtapasztalni az otthonokban!
- Ajánlom az OLVASTAM ablakot is…
- Jézus fontossági sorrendje (ld. mai evangélium Mk 2,1-12): először a lelket gyógyítja ("feloldozza" bűneiből a bénát), aztán jön a testi gyógyulás... Elgondolkodtató!

Jan. 11. AKAROM, TISZTULJ MEG!
Térdre borult előtte, és így kérlelte: "Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!"… (Mk 1,40-45)
- Kérjem Jézust, van mitől megtisztulnom!
- Hála a megtisztulásokért! Pl. most év elején, akár egy életgyónást is beiktatni… tisztán kezdeni az évet!

Jan. 10. KÉSZSÉG
Itt vagyok.”… „Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!(1Sám 3,1-10.19-20)
- Az ébredés pillanatától egy nap alatt is hányszor kimondhatom, kifejezhetem készségemet Isten felé. Itt vagyok, rendelkezz velem!... Szólj, azt akarom tenni, amit Te akarsz! – Segíts így élnem Istenem!

Jan. 9. JÉZUS ÉS ÉN
"Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus?” (Mk 1,21-28)
- Jó kérdés! Érdemes rajta elgondolkodni… Nekem mi közöm Jézushoz? Jézusnak mi köze hozzám? Mi van köztünk? Milyen a Jézussal való kapcsolatom? Stb…

Jan. 8. ÚJ ÉV
Jézus a mai napon minket is meghív: „Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban." (Mk 1,14-20)
- Megtérés = Isten választása mindenben! Változni, változtatni mindazon területeken, ami nem az üdvösségem szolgálja! – „Bennem kedve telik Istennek?”
- Hinni az evangéliumban = olvassam, hallgassam, értsem és váltsam tettekre, amit Jézus mond!  Mert az számomra a jó hír, az örömhír, a megoldás! Ebben segít pl. a havi Életige...

Jan. 6. URUNK MEGJELENÉSE
Indulj te is Jézus keresésére, Jézushoz! A bölcsek közé tartozz!
Szenteltvizet lehet hazavinni...
Kötelező szentmise!

Jan. 5. VÍZKERESZT
- A liturgiában már ma este elkezdtük az ünneplést (zsolozsma, szentmise)… Holnap de. 10 vagy este 6-kor kötelező szentmise! - A "bölcsek" már elindultak, hogy Jézussal legyenek! - Nálunk is: pl. a ma esti szentségimádás!
- Elkezdődtek a lakásszentelések is. Mi is az, mire jó? Ld. OLVASTAM ablakunkat!

Jan. 4. MESTER HOL LAKSZ?
- Már az is izgalmas, hogy Jézus közeledik! Észreveszem-e? – Felebarátaimban, a különböző helyzetekben…
- És még meg is hív! Nála, vele lehet maradni! Mennyi kegyelemmel járhat! – Pl. szentmise, szentáldozás, szentséglátogatás, szentségimádás, az evangélium olvasása/elmélkedése…
- És közöljük másokkal is: Megtaláltuk! – Apostolkodjunk, segítsünk másoknak is rátalálni Jézusra! - (Jn 1,35-42)

Jan. 1. BÉKE VILÁGNAPJA
Legyen békesség köztünk…” - Szívünkben, családjainkban, plébániai közösségünkben, hazánkban… és az egész világon!
Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget!”
Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!
Szűz Mária, Isten Anyja, könyörögj érettünk!

Dec. 30. HÁLAADÁS
Év vége… Készíthetünk egy nagy leltárt, visszatekintve a mögöttünk lévő évre. Mennyi mindent köszönhetünk Istennek! – „Mindannyian az Ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva”.
- „...Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van! Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mindaz, ami a világban van: a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége, nem az Atyától való, hanem a világtól. De elmúlik a világ és minden bűnös kívánsága. Aki pedig Isten akaratát teljesíti, az örökké él.” (1Jn 2,12-17)

Dec. 28. VÉDJÜK MEG JÉZUST
"Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját…” (Mt 2,13-18).
Jézus ugyan meg tudja védeni magát (ma is – amikor akarja), de fontos, hogy tegyük meg mi is a részünket! A bennünk, köztünk megszületett Jézusra sokféle veszély leselkedik. Nagyon résen kell lennünk!...
- A mai napon különösen előtérben van az élet védelme... az abortuszok áldozatai (élők és holtak). Legyen ott imaszándékainkban ez is!
- Ma este Ige-kör!

Dec. 24. ADVENT IV. VAS.
„Ma megtudjátok, hogy eljön az Úr: holnap pedig meglátjátok dicsőségét!”
- Az „örömhír vasárnapján” kívánom minden „jóakaratú embernek” a zsolozsma mondatának örömét, megtapasztalását!
- A délelőtti nagyszerű pásztorjáték már megajándékozott, hangolt bennünket ma estére és az ünnepre… További szép folytatást: a szenteste átélése, éjféli ill. karácsonyi mise…

Dec. 23. HÁLA
- Hála, hogy az utolsó hajnali misén (és egész ádventben) sokan részt vettek!
- Hála a gyónókért, újrakezdőkért!
- Hamarosan belép szentélyébe az Úr! – Egész ádventben, de még most is: készítsük „testünk templomát”, a szentélyt! 
- Emeljétek föl fejeteket és nézzetek az égre, * megváltástok napja közel van! (Vö. Lk 21,28) …–  Fontos, hogy a nagy készületben a lényegről meg ne feledkezzünk!

Dec. 21. VÁRJUK
- Mint Mária: indulok szeretni, szolgálni…
- Mint Mária: Jézust hordozva, Jézust „viszem magammal”…
- Mint Erzsébet: felismerve Jézust a felebarátban…
- Mint Mária: hittel – „Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!" (Lk 1,39-45)… hiszek a szentírásban, Isten szavában…
- Köszönjük a FEFO-reggelit!

Dec. 20. ÉBREDJ EMBER MÉLY ÁLMODBÓL
- Már csak 3 hajnali mise lesz! – Örülök a sok virrasztónak, akik jöttek a hajnali misékre, áldozatokat vállalva, lustaságot félretéve, napi/munkarendjüket átszervezve… Persze tudom, van, aki nem tehette meg…
- A mai nap örömhíre: „…Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária így szólt: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"… (Lk 1,26-38)
- Holnap közös reggeli!!!

Dec. 19. NE FÉLJ
- Könyörgésed meghallgatásra talált. – Türelem… néha sokat kell várni!
- Mivel nem hittél szavamnak, amely majd valóra válik annak idején – A hitnek, Istenre hagyatkozásnak, a belé vetett bizalomnak óriási szerepe van!
- Így tett velem az Úr (Lk 1,5-25) – Hányszor? Mennyi mindenben! Legyek hálás!

Dec. 18. ÖRÖM HETE
„… A férje, József, igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni… - Legyünk mi is igazak… „rágalmazásmentesség”!
- "Velünk az Isten." – Öröm vasárnap után is!
- Úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki” (Mt 1,18-24) – Éljünk mi is Isten üzenete szerint… éljük az Igét!
Ma Felnőtt hittan!
- Mai ádventi programunk?...

Dec. 16. HOGY SZABADOK LEGYÜNK
A mai hajnali misén imádkoztuk: „Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk. … jöjj, hogy megszabadíts minket!… fordulj hozzánk, … Védd meg, amit jobbod ültetett… Nem hagyunk el többé, éltess bennünket, * és mi segítségül hívjuk nevedet.” (Zsolt 79.)  - Bűnbánat, gyónás, újrakezdés!
- Hajnali mise után pedig "nagy erőkkel" elkezdődött a fenyőfa állítása, templomunk és plébániánk takarítása... - Még lehet jönni!  :)

Dec. 14. KERESZTES SZENT JÁNOS
- A mai hajnali misén (ismét sokan voltunk) ismerkedtünk a kereszttel, annak értelmével, miértjével… - Finom volt a reggeli is: köszönjük FIHÁ!
- „Nagyon szép és megható, elgondolkodtató volt a ma esti film”! Remek hangolódás a Karácsonyra!
- Este megérkeztek a fenyőfák (voltak segítő kezek a bepakoláshoz is): karácsonyi „ajándék” – jótevőinknek köszönhetően! Isten fizesse meg!

Dec. 13. KÉPMÁS
- Nem reklám, de sok, jó cikk van a Képmás újság decemberi számában. Tegnap este a Fiatal házasokkal kettőt vettünk alapul a beszélgetéshez: 1. Hogyan élje túl a házasságunk (családunk) a Karácsonyt? 2. Decemberi ajándékhegyek – Kis és nagycsoportban sok minden előkerült. A lényeg: Jézus legyen a középpontban (karácsonykor is), hogy születhet meg Jézus köztünk… hogy lesz szent a szenteste…?
- Egyébként pedig: Képmás - Jézus képmásai kell, hogy legyünk
- Ma pedig Jézus arra hív, hogy: "Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek:..." (Mt 11,28-30) – Gyónás, szentségek, igéje…
- Újságunkban pedig a napi ajánlat: „Ma felhívok egy…”

Dec. 11. FŐ AZ EGÉSZSÉG?
Mai evangélium, fontossági sorrend… Jézus először a „lelki bénaságot” gyógyítja meg: „…bocsánatot nyertek bűneid…” (Lk 5,17-26). - Jézus ajándéka a bűnbocsánat szentsége, a gyónás! Erre mi is figyeljünk! – Ld. „…Jobb csonkán vagy sántán bemenned az életre, mint két kézzel, két lábbal az örök tűzre kerülnöd…” (Mt 18.)
- Ugyanakkor ajándékba kaptuk a betegek szentségét, a testi-lelki gyógyulás lehetőségét is. Éljünk vele!

Dec. 10. KÉSZÍTSÉTEK
A 10 órai szentmise után voltak, akik 
- 1 órás Engesztelő imaórát tartottak,
- mások átjöttek a Récsei centerbe apostolkodni,
- és voltak, akik….?
Folytassuk (kezdjük!): „Készítsétek az Úr útját”!

Dec. 9. LELKINAP
Köszönet a lelkinap résztvevőinek. Rekordot javítottunk. Eddig ezen a lelkinapon voltunk a legtöbben! Istennek hála a kapott kegyelmekért! – Már érkeznek a levelek… Ld. a LEVELEK ablakban!

Dec. 8. SZEPLŐTELEN
- Máriával, szeplő nélkül, bűntelenül szeretnék ma élni… törekedve az életszentségre, hogy „szentek és feddhetetlenek legyünk színe előtt”… (Ef 1,3-6.11-12)
- Köszönöm, hogy egyik „önkéntes” hívünk a járdánkat is „szeplőtelenítette”= felsöpörte a faleveleket - már nem először!
- Holnap hajnali mise nem lesz. Helyette 9-kor lesz szentmise, ezzel kezdjük ádventi lelki napunkat a templomban, majd a plébánián folytatjuk…

Dec. 7. ISTEN AKARATA
"Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! - jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja…" (Mt 7,21. 24-27)
- Akkor ma különösen is figyeljünk erre! - Ma is volt, aki megkérdezte, hogy számára ma mi Isten akarata... döntenie kellett valamiben.
- És… haladjunk ádventi programunkban is!  - Ma pl. közös családi rózsafüzér!
- Örültem a mai közös reggeli résztvevőinek!

Dec. 6. LAKOMA
„A Seregek Ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek… Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról… Íme, a mi Istenünk! Benne reméltünk, hogy ő megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és ujjongjunk szabadításának!” (Iz 25,6-10a)
- A jövendölés beteljesedett… Minden nap tapasztalhatom Isten szeretetét, Jézus Krisztus által… Ádventi, karácsonyváró örömeink alapja!
- Ma Szent Miklós és küldöttjei által (Mikulások)… Induljunk, vigyük Isten szeretetét!
- Holnap reggel, a hajnali mise után szeretet-lakoma a plébánián. Menü: lehet egymást szeretni… és még ez-az…

Dec. 5. AHOGY JÉZUS
- „…Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem…” (Iz 11,1-10) – Érdemes ezt jól megtanulni!
- Ma: Átgondolom, van-e haragosom, imádkozom érte és keresem a kibékülést vele.

Dec. 4. DICSÉRET
Plébániai újságunk mai adventi programjában olvastam: „dicséret, köszönet, elismerés”… - Már is teljesítem! Az első hajnali misén 40 körül voltunk. Öröm volt így kezdeni, folytatni ádventünket. Köszönet a "negyveneknek" ("ifjak-vének", munkába sietők, kisgyermekes apuka, anyuka... minden korosztály!
- Már templomunk ádventi faliújságján is vannak levelek (nemcsak az utcán!)…
- Már visszahallgatható a tegnapi prédikáció is!
Jöjj el édes Üdvözítőnk!

Dec. 3. ÁDVENT
Testvérem! Elkezdted már? 
- Minden családban át lett tanulmányozva ádventi programunk? Ld. plébániai újságunk!
- Már vannak lépések? Minden családban meg lett már gyújtva az 1. gyertya?
- Ne találjon alva benneteket… Virrasszatok! Mk 13,33-37

Dec. 2. VIGYÁZZATOK
hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap… (Lk 21,34-36).
- Köszönjük Jézusunk féltő, szerető figyelmeztetésedet. Segíts, hogy félre tudjuk tenni a közömbösséget, lustaságot, hogy „el ne nehezedjék szívünk!”
- Ádvent… alkalom, hogy új lendületet vegyen kereszténységünk. Téged, a Veled való találkozásokat várjuk minden nap. Segíts, hogy kihasználjuk a lehetőségeket! – Most pl. már is a közös koszorúkötés, közös gyertyagyújtás, stb…

Dec. 1. NÉZZETEK FÖL
és emeljétek föl fejeteket * mert elérkezett megváltástok ideje. Lk 21,28
- Holnap du. adventi koszorú készítése a plébánián, 6-kor közös gyertyagyújtás a templomban… és kezdetét veszi az Ádvent!
- Már vételezhető plébániai újságunk ádventi száma, benne minden napra egy gondolat!

Nov. 29. VÁLASZ
- Tegnap előtt írtam a „Bedobni” gondolatot. Rögtön jött is rá egy válasz: „Dicsértessék a Jézus Krisztus! A pénteki Szentségimádásra szolgálatra jelentkezem.” - Más valaki video kazetták másolására jelentkezett. Egy nő (!) hívünk egy csomó ajtózárat olajozott be, hogy könnyebben működjön… és még kellene sorolni, nehogy megsértődjön valaki, hogy kimaradt…Valahogy így működik… Így kellene.
- Mai Olvasmányban: „…megsértetted gőgödben az ég Urát. … Közben pogány isteneket dicsőítettetek; arany, ezüst… nem dicsérted az egy igaz Istent, aki kezében tartja sorsodat, és vezet életednek minden útján…” (Dán 5.)Köszönöm Istenem, hogy kezedben tartod sorsom, hogy vezetsz életemnek útján… Téged akarlak választani, nem a pogány dolgokat, gondolkodást, életet, stb…

Nov. 28. M. JAKAB
Szülei 18. gyermeke, ferences szerzetes lesz, Magyarországon is szolgál. Meghalt: 1476. nov. 28.
Megszívlelendő gondolat írásából: Amint a hanyag magvető itt-ott elhullatja, elveszti a magvakat, éppúgy tesz az Isten szavának hanyag hallgatója. Erre mondja Ágoston: „Újra csak megkérdezlek benneteket, testvéreim és nővéreim, mondjátok csak: igazán mit tartotok többre: Krisztus testét vagy Isten szavát? Ha igazán feleltek, akkor be kell vallanotok, hogy nem kisebb az Isten szava, mint Krisztus teste. Nem kisebb annak vétke, aki hanyagul hallgatja Isten szavát, mint aki Krisztus testét hanyagságból a földre ejti.”
- Eucharisztia és Isten Igéje! Éljük az Igét (Jézust)! – Csütörtök este Ige-kör lesz. Ott éppen ezt tanuljuk, gyakoroljuk!

Nov. 27. BEDOBNI
"Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más”. (Lk 21,1-4)
- Köszönöm, hogy plébániai közösségünkben jó páran vannak, akik „bedobják”! – Nemcsak anyagiakról van szó. Ötleteiket, sokféle szolgálatukat… Önként jelentkezések… Hála Istennek lehetne bőven sorolni. De még bizonyára sok talentum rejlik testvéreinkben, várom a továbbiakat, újakat is!

Nov. 25. BELEBETEGEDETT
- „…Ágynak dőlt és beteggé lett, mert nem az történt, amit ő akart. … eszembe jutnak gonosztetteim…” (1Mak 6,1-13) – Napjainkban is sokan betegszenek bele, boldogtalanok, mert… Az igazi boldogság, ha nem a saját, hanem Isten akaratát keressük, elfogadjuk és tesszük!
- Köszönöm a mai szentségimádáson való népes részvételt. Várakozáson felül! – Igaz, a fokoláre mozgalom is „besegített”, több tagja is a mi templomunkba jött… Köszönöm sokak tevékeny szolgálatát is!

Nov. 24. TEMPLOM
"Írva van: Az én házam az imádság háza. … az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta (tanítását)” - Lk 19,45-48
- Örülök, hogy sokan regisztráltak a szombati szentségimádásra!!! – Még mindig lehet! -  https://krisztuskiraly.iec2020.hu/#/jelentkezes/50
- Már ma, péntek este is - szokás szerint – összejövünk az imádság házába, hallgatni ŐT!

Nov. 23. FELISMERNI
„Amikor Jézus közel ért Jeruzsálemhez, és megpillantotta a várost, sírva fakadt. Azután ezt mondta: "Bárcsak felismernéd te is, legalább ezen a napon, ami üdvösségedre szolgál!...”   (Lk 19,41-44)
- Hányszor… és mennyi mindent nem ismerek fel… Jézus miattam is sír!

Nov. 22. MA ESTE
- Vajon hogy van megelégedve velem a „gazdám”? Ezt hallom? "Jól van, derék szolgám!”
- „Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van.” – Ma sikerült… van valamim? Mi szépet tettem? (Lk 19,11-28)

Nov. 21. SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA
A keleti keresztényekkel együtt ünnepeljük azt a felajánlást, amelyet a gyermek Mária Istennek tett a Szentlélek indítására, akinek kegyelme eltöltötte őt szeplőtelen fogantatása pillanatától kezdve. - http://www.magyarkurir.hu/hirek/a-boldogsagos-szuz-maria-bemutatasa-templomban
- Bemutatni, felajánlani magunkat Istennek… Vagy egészen neki szentelni magunkat? Ma is vannak olyanok, akik szüzességi fogadalmat tesznek… És olyanok is, akik legalább a házasságig őrzik tisztaságukat!
- Örülök, hogy már sokan jelentkeztek (regisztrálták magukat) a szombati szentségimádásra! Ez is lehet egyfajta „bemutatás”…, de minden szentmise, szentségimádás, stb.

Nov. 20. JÉZUS IMA
"Jézus, Dávid fia könyörülj rajtam!""Dávid fia, könyörülj rajtam!" (Lk 18,35-43) – Ez a két mondat is elég akár egy (vagy több!) órás szentségimádásra! 

Nov. 17. BALGA
- Vasárnap a balga szüzekről hallottunk, a mai olvasmányban: „Mind balga ember, akiben nincs istenismeret” (Bölcs 13,1)Ne legyünk balgák!
- Ajánlom Ferenc pápa üzenetét (A SZEGÉNYEK I. VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL) átelmélkedni, s aztán a tettek mezejére lépni! – Ne legyünk balgák!

Nov. 16. SKÓCIAI SZENT MARGIT
- Szent István királyunk unokája. Magyarországon, Mecseknádasd mellett született 1046 körül, amikor atyja ott élt száműzetésben. III. Malcolm skót királyhoz adták feleségül, akinek nyolc gyermeket szült. Az igazi édesanya és királyné példaképe. Edinburgban halt meg 1093. november 16-án. – Édesanyák! Szabad az ő segítségét, közbenjárását is kérni hivatásotok (feleség, édesanya, szülő) igazi keresztény megéléséhez.
- Ajánlom az OLVASTAM ablakot honlapunkon. Fontos kérdésekre kapunk választ…

Nov. 13. MAGYAR SZENTEK
A mai napon mindazokra a szentekre emlékezünk, akiknek nincs külön ünnepük, de itt éltek a magyar földön, akár a honfoglalás előtt, akár utána. Névtelen magyar szentek ők, egyháziak és világiak, férfiak és nők, akik hősi fokon gyakorolták a keresztény erényeket. Vannak köztük olyanok, akiket népi kegyelet és emberemlékezetet meghaladó kultusz övez, de köztük vannak a hétköznapok ismeretlen hősei és szentjei (ismerőseink, rokonaink?), a mindennapok vértanúi és Istenbe temetkezett misztikusai is. Magyar földből sarjadtak, és így különösen is számíthatunk testvéri segítségükre Isten színe előtt.
„Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek:
Hazánkat így mentsd meg!”

Nov. 12. OLAJ A LÁMPÁSBA
- Mai evangélium: „…A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek … Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát! (Mt 25,1-13) - Minden nap készüljek a Jézussal való találkozásra… töltsem fel a lámpásomat (szentségek, ima, szeretet-tettek, stb.).
- Istennek hála: ma tízen sorakoztak fel templomunkban, bemutatkozva… elsőáldozók szeretnének lenni! Imádkozzunk értük! 

Nov. 11. SZENT MÁRTON
"Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; … beteg voltam, és ti fölkerestetek; … "Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!" (Mt 25,31-40).
Örülök, hogy közösségünkben is sok „szentmártonlelkületű” – evangéliumi életre törekvő testvér van! – Neked Jézus, Érted Jézus, irántad való szeretetből Jézus…!

Nov. 10. ADJ SZÁMOT
- Örülök a tegnap esti Film klubnak, a jó beszélgetésnek. Egy valaki pl. így reagált rá ma: A "Miatyánk....." teljesen új értelmet nyert számomra. Most érzem igazán imának, eddig leginkább egy kötelező szövegként mondtam.
- Mai ev.:  „Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról…”   (Lk 16,1-8) – Izgalmas! Hogyan élek, hogyan gazdálkodom a kapott kegyelmekkel, stb…

Nov. 7. MEGHÍVÁS – LAKOMA
- "Egy ember nagy lakomát rendezett. Sokakat meghívott… Az első azt üzente: "Földet vettem. El kell mennem, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem!" A másik azt mondta: "Öt iga ökröt vettem, ki kell próbálnom. Kérlek, ments ki engem!" Egy további így szólt: "Most nősültem, nem mehetek."…(Lk 14,15-24). Ez történt vasárnap is, a „Mindenki névnapján”, annyi különbséggel, hogy sokan szó nélkül távol maradtak… - De mindig azoknak örülünk, akik vannak!
- Krisztus titokzatos testének tagjai vagyunk: éljünk keresztény hivatásunknak megfelelően! Hogyan? – Ld a mai Szentlecke (Róm 12,5-16a)

 Nov. 6. SZOLGÁLAT
- Tegnap mások szolgálatára, szeretetre kaptunk meghívást. Eltelt egy nap! Hogy megy?
- Mennyei Atyánk! Segíts minket, gyermekeidet, hogy a te igéd elfogadása jó cselekedetekben nyilvánuljon meg bennünk! Krisztus, a mi Urunk által.

Nov. 5. KÖZÖSSÉG
- Ajánlom a Levelek ablakot, melyben bíboros úr a közösségi életet szorgalmazza…
- Köszönet a mai „közösségért”: közös rózsafüzér, mindenki névnapja-mise + szeretetlakoma…

Nov. 1. MINDENSZENTEK
Közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Mindenszentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a hívek számára előírás a szentmisén való részvétel.
Énekeljük, imádkozzuk:
- / Ha jön az Úr, ha visszatér /2x
Hívj Atyám a szentek közé,
Ha jön az Úr, ha visszatér.
- / Ha minden szent, életre kél /2x
Hívj Atyám a szentek közé,
Ha minden szent, életre kél.
- / Ha zengik mind, halleluja /2x
Hívj Atyám a szentek közé,
Ha zengik mind, halleluja.
- / Ha ég és föld új arcot önt /2x
Hívj Atyám a szentek közé,
Ha ég és föld új arcot önt.

Okt. 31.  Boldog Romzsa Tódor vértanú
- A második világháború után megkezdődött a keleti rítusú katolikusok beolvasztása az orosz pravoszláv egyházba és templomainak elvétele. Mivel paptársaival együtt elutasította azt a manifesztumot, amely azt kérte, hogy Kárpátalja népét Szovjet-Ukrajnához csatolják, és nem volt hajlandó elhagyni a katolikus egyházat (Rómát), elkezdődött a papok üldözése. Közülük sokakat letartóztattak. Őt, mint a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspökét és kísérőit 1947. október végén, a lókai templom felszentelése után közlekedési balesetet színlelve teherautóval elgázolták. A sebesülteket a munkácsi kórházba szállították, ahol az államrendőrség ügynöke a püspököt 1947. november 1-én megmérgezte. A hitben való állhatatossága példaként szolgál a papság és hívek számára. - 28 görög katolikus vértanútársával 2001. június 27-én Lvovban (Ukrajna) II. János Pál pápa Aranyszájú Szent János liturgiájának keretében a boldogok sorába iktatta.
- Hűség a katolikus egyházhoz, egységben a pápával

Okt. 30. ÖRÖMHÍR
"...Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. (Róm 8,12-17) - A mai szentleckéből jó ezt tudatosítani Mindenszentek és Halottak napja előtt!
- Már csak ma és holnap vehetünk részt rózsafüzér hónapjában templomunkban a közös rózsafüzér imában (du. 5-től)! Ki, hányszor volt?

Okt. 28. ZARÁNDOKLAT
A Rózsafüzér Királynéja indított bennünket (közel száz zarándokot) a pásztói Szűzanyához (a könnyező szobrokhoz). Aztán a Mátraverebély-Szentkút-i Mária, a Nemzeti Kegyhelyen várt bennünket szentmisére. Közös ebéd, majd következett a „második felvonás”: szabadon, együtt és külön-külön részesültünk sok-sok ajándékban! Kicsik és nagyok együtt imádkozhattunk-énekelhettünk a remete barlangokban, séták a gyönyörű őszi színek között (pl. Szent László királyunk lábnyomaiban), majd ismét a kegytemplom: közös elmélkedés, ima-ének. Innen mágnesként vonzott bennünket a máriabesnyői Szűzanya, ahol csodálatos vezetést kaptunk, egy kis „lelkigyakorlatban” lehetett részünk. - Na, és az autóbuszos együttlét: rózsafüzér, énekek, tapasztalatok megosztása minden zarándoklat külön ajándéka! - Itthon pedig, a Rózsafüzér Királynéja plébánián „vacsora” várt bennünket: finom falatok – sokféle péksütemény, szeretetlakoma – készítve az itthon maradt testvéreinknek is! Istennek hála, a Szűzanyának köszönet a kapott kegyelmekért, az együtt töltött napért, a sok szeretetért… - Képek majd a Roki fotóalbumban - de a jelenlétet nem tudják visszaadni!

Okt. 27. KÜZDELEM
"...a jót akarni ugyan kész volnék, de arra, hogy a jót meg is tegyem, nem vagyok képes. Hiszen nem azt teszem, amit szeretnék, a jót; hanem a rosszat teszem, amit nem akarok... Én szerencsétlen ember! Ki szabadít meg ettől a halálra szánt testtől? Istennek adjunk hálát, aki megszabadít minket Urunk, Jézus Krisztus által! (Róm 7,18-25a)
- A zarándoklatunk - az autóbusz - szombat reggel 8-kor indul a templom elől. Az előző gondolat is "anyaga", miértje lehet zarándoklatunknak... Szép készületet és gyümölcsöző zarándoklatot!
- Szombaton reggel nem lesz mise templomunkban!

Okt. 25. BOLDOG MÓR
Ismerkedjünk a magyar szentekkel, boldogokkal. Adjunk hálát értük: sokat tettek azért, hogy országunkban még vannak keresztények! És: "hadd legyünk mink is, tiszták, hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!"

Okt. 23. IMA HAZÁNKÉRT
Honlapunkon az Imák ablakban találunk imákat hazánkért… a himnusz teljes szövegét is érdemes átimádkozni…

Okt. 22. MISSZIÓS VILÁGNAP
- Ajánlom Ferenc pápa üzenetének olvasgatását, és majd honlapunkon a ma de.-i Prédikáció hallgatását, átelmélkedését…
- Örülök a mai, szülőkkel való találkozásnak. Termékeny volt. Remélem, szépen a helyére kerül minden – a párbeszédet folytatva. Mennyi „misszionárius”! Köszönöm.

Okt. 21. BOLDOG IV. KÁROLY
Szerelmi házasságot kötött Zita hercegnővel. Mariazellben kérte meg Zita kezét – a Szűzanyára bízták magukat, jegygyűrűjükbe ezt vésették: „Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője”. Közös életcéljukat Károly így fogalmazta meg eljegyzésükkor: „Mostantól egymást kell kölcsönösen az égbe vezetnünk!”
Nyolc gyermekük született. Halálos ágyán a király ezt mondta hitvesének: „Végtelenül szeretlek téged.”
és

Okt. 20. UTÁNFUTÓ
- Valamelyik hittanórán említettem, hogy „utánfutóval nem lehet a mennyországba menni”. – Megtetszett valakinek, ezért is idézem… - És ehhez kapcsolom, hogy egy idős bácsi hét számjegyű adományt adott plébániánknak-templomunknak! Felesége már urnatemetőnkben volt, ő pedig várta, hogy „mikor kerül sorra”. Várta, de okosan gondolkodva: még életében „átutalta az adományt a mennyországba”, mert halála után (az utánfutóba) már nem tehette volna meg! – És nem sokára, - a közelmúltban - ő is költözhetett, és bizonyára a mennyei takarékban átvehette a jó befektetését!
- Mai ev.: „Nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék.” (Lk 12,1-7).

Okt. 19. TISZTASÁGI IMAEST

- A szentmisében nagyon hasznos előadást hallgattunk Imre atyától! Köszönjük a zenei szolgálatot is… - A Mária Rádió is felvette, reméljük egyszer hallható lesz!
- A hittanteremben folytattuk a beszélgetést, őszinte tanúságtételekkel (ifisek, házasok).

Okt. 18. ARATNI VALÓ
"Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek!...” (Lk 10,1-9)
- Bizony, nagy szükség van ma is, közösségünkben, környezetünkben is „munkásokra”…  - Missziós vasárnap következik!
- Köszönet a már munkálkodóknak!

Okt 16.
HEDVIG -  II. Endre királyunk feleségének, meráni Gertrúdnak nővére. A sziléziai herceg felesége lett, akit hét gyermekkel ajándékozott meg. Bensőséges életet élt, a szegények és a betegek iránt bőkezű volt…
MARGIT - a tökéletesség útján csodálatosan haladt előre, és misztikus kinyilatkoztatásokat is kapott, főleg a Jézus Szíve tisztelettel kapcsolatban.  Sokat fáradt e kultusznak az Egyházban való bevezetéséért.  – Jézus Szíve tiszteletünk? Elsőpéntekek?
FELNŐTT HITTAN – Ma is a szentmisét próbáljuk jobban érteni…

Okt. 15. MENNYEGZŐ
Testvérem! Mindig elfogadod a meghívást? Vagy vannak kifogások, mondva csinált alibik? Van rajtad menyegzős ruha? – Ld. még honlapunkon a Prédikációk ablakunkat!

Okt. 13. FATIMA-100
- Plébániánkról is többen elzarándokoltunk Soroksár-Újtelepre, az országos ünnepre. Örültem neki, hogy nem csak egyedül voltam...
- Mai evangélium: "...Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór..." - Köszönet mindazoknak, akik egységben vannak velem, akikre számíthatok...

Okt. 12. TERÉZ
A szeretet kis útja c. filmet néztük ma este. A művet II. János Pál pápa is megnézte, s azonnal vatikáni ajánlást kapott.
- Gyermeki lelkület (Mk 10,14), alázatos szolgáló szeretet… „a legnagyobb gyakran a legkisebb dolgokban nyilvánul meg, és a kis dolgok legalább annyira jelentősek, mint a látszatra nagynak tűnőek…”
- A modern kor egyik legnagyobb szentje – kövessük!

Okt. 11. SZENT XXIII. JÁNOS PÁPA
"Isten tudja, hogy létezem, nekem ez elég."
- Ld. még az OLVASTAM ablakunkban...

Okt. 9. IRGALMASSÁG
A mai ev.: (Lk 10,25-37) irgalmasságra hív bennünket…
- nemcsak az útszélén…, sőt!
- kezdődik a családban: házastársak között, szülő és gyermekek, családtagok között, munkahelyen, plébániai közösségben…
Jézus: "Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!"

Okt. 7. ÜNNEPÜNK
Istennek hála...! Köszönet a Rózsafüzér Királynéjának…, köszönet a „72 tanítványnak” (aktív híveink jelenlétének)… az "Ígéretet tevőknek"... Öröm, hogy 57 plébániáról regisztráltak (Erdélytől Nagykanizsáig… Kaposvártól Nagyrédéig!), jöttek a zarándokok búcsúnkra, az Országos Találkozóra!
- Ld. még LEVELEK ablakunkat!

Okt. 6. KÉSZÜLET
Öröm számomra, hogy sokan, lázasan készülnek a szombati ünnepre:
-        Templomunk búcsúja (Búcsúnyerésről honlapunkon és újságunk legújabb számában olvashatunk – ma jelent meg!)
-        Rózsafüzért Imádkozók VIII. Országos Találkozója (már de. 9 óra után lehet gyülekezni!)
A sokféle szolgálaton kívül minden jelenlévőnek örülünk: a sok vendégnek (sok plébániáról jönnek) és természetesen templomunk híveinek, hiszen az év legnagyobb ünnepe közösségünk számára!
MÁRIÁT DÍCSÉRNI, HÍVEK JÖJJETEK!

Okt. 5. TANÍTVÁNYOK
„Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt… Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. (Lk 10,1-12)
- Nálunk vajon hány tanítvány van, akik felől nyugodt lehetek, hogy Jézust, egyházunkat, plébániai közösségünket, a plébánost hitelesen képviselik?! Nyugodtan „küldhetem” őket? Vannak, köszönöm! (még nem írtam össze listát), de sajnos az ellenkezőjéről is tudok!
- Jézusnak is volt annak idején 12, közülük 3 különösen is… és a „hetvenkét”. De volt Júdás is.
- Ma, illetve templombúcsúnk környékén újra nekivághatunk, hogy igazi, elkötelezett keresztények legyünk: krisztusiak, egységet építők/élők, akikre lehet számítani!

Okt. 4. SZEGÉNYSÉG
Ma Szent Ferencet ünnepeljük, az evangéliumi „szegénység-szegények” szentjét. Ő, a gazdag ifjú, amikor megérintette az evangélium, mindent otthagyott, szétosztott
- Itt mondok köszönetet mindazoknak, akik – ha nem is mindenüket, de – nemcsak az egyházi adót fizetik rendszeresen, becsületesen, hanem adományokat is hoznak, adnak: templomunk, plébániai közösségünk javára, sokszor kifejezetten a rászorulók részére.
Mai evangélium (Lk 9,57-62), Jézus követése nem „tűri” a „de” szócskákat. Követlek, de… adnék, de… - Sajnos sok mindent ki tudunk magyarázni, lelkiismeretünket elhallgattatni, stb. – Merjünk „de” nélkül élni! És természetesen, nem csak anyagiakról van szó!

Okt. 3. TEMPLUMUNK „SZÜLETÉSNAPJA”
1915. október 3-án szentelték fel templomunkat, Rózsafüzér Királynéja tiszteletére. Márványtábla is hirdeti: A Rózsafüzér Királynéja Országos Szentélye. – A ma esti szentmisében is ünnepelhetjük, de szombaton egész nap! Akkor (okt. 7-én) pedig a "névnapja" lesz!

Okt. 2. SZENT ŐRZŐANGYALOK
Nagymamámtól tanultam, hatvanegynehány évvel ezelőtt… Még ma is tudom!
Kedves szülők, nagyszülők! Ismeritek, imádkozzátok, énekelitek - a kisgyerekekkel is?!
Őrangyalom szívből kérlek,
Minden rossztól őrizzél meg.
Életemben légy vezérem,
Halálomkor állj mellettem.

Szept. 28. IGEKÖR
Örültem, hogy tegnap este sokan voltunk (még a fiatal házasok képviselete is!).
Örülök a szép tapasztalatoknak.
Örülök, hogy még jobban tudatosodhatott bennünk a kereszténység lényege… életünk minden helyzetére szóló megoldása... Jézus "receptje"!

Szept. 27. CSALÁDOKÉRT
Leányfalun voltam - én is...

Szept. 25. HÉTVÉGE
- Szentírás vasárnapja volt. Ugye mindenki, minden nap olvassa, keresi benne Isten üzenetét...és igyekszik tettekre váltani?
- Fiatal házasok, kisgyermekesek elvonulása volt! Ld. Roki fotóalbum.
- Mától papoknak van országos konferencia, házasság, család témában. A részt vevők ima-hátteret kérünk!

Szept. 22. VELE VOLT
"... a tizenkettő és néhány asszony..." (Lk 8,1-3).
Tömeg volt Jézus körül sokszor, de akikre igazán számíthatott?! Nem sokan!
- Tartozzunk azok közé, akikre Jézus mindig számíthat!
- Tartozzunk azok közé, akikre pásztoraink (pápa, püspök, plébános) mindig számíthat! Figyelek rá, hallgatom (olvasom), elfogadom irányítását - élem az egységet vele...
Szept. 21. MÁTÉ
KÖVESS ENGEM!
Minden nap! Azt tedd, amit mondok! Örömben, fájdalomban...
Szept. 20. ELÉGEDETLENKEDŐK
Mindig vannak elégedetlenkedők (Lk 7,31-35), kötözködők… Jézus sokat szenvedett miattuk, és szenved ma is! Semmi sem jó nekik… Nem értik Jézust, hogy mit, miért tesz, mond… Illetve ők mást akarnak… nem Isten tervét, akaratát. – De nem csak vallási téreken, hanem az emberi kapcsolatokban, közösségben, politikában, stb. Morognak, lázadnak/lázítanak...
Mindig vannak hűségesek! Pl. a ma ünnepelt koreai vértanúk, de napjaink „veszíteni, keresztet átölelni, meghalni, hinni tudó” emberei…

Szept. 18. ALAKUL
Hála Istennek, egyre többen megtalálják helyüket a különböző hittanokon. A gyerekek is jönnek lelkesen… ma este pl. szép számmal voltunk a Felnőtt hittanon (a szentmisét kezdtük megérteni), egy hete az Alapozó hittanon (a 10 parancsolatot kezdtük)… Mindkét alkalom nagyon fontos témákat érint! Üde színfolt volt ma (is) a Boldog Gizella-kör! Nézegessük a HITTANOK ablakot, van választék bőven!
- Még a pogány százados is Jézushoz fordul (Lk 7,1-10)!

Szept. 16. TETTEK
„Miért mondjátok nekem: Uram, Uram! - ha nem teszitek, amit mondok?...” (Lk 6,43-49). – Hát akkor, lépjünk a tettek mezejére! Éljük az evangéliumot, Jézus tanítását…
- Örülök, hogy tőlünk is részt vettek a Mindszenty zarándoklaton!
- Örülök: jelentkeztek fiatalok, hogy szívesen énekelnének, zenélnének templomunkban...
- Örülök mindenkinek, akik tettekkel is kifejezik közösségünkhöz való tartozásukat...

Szept. 15. FÁJDALMAS ANYA
Tegnap a szent kereszt felmagasztalása, ma a Fájdalmas Anya ünnepe. Ferenc pápa gondolatai segítenek, hívnak...
- „Mindig emlékezzetek arra, hogy Krisztus keresztje által győzte le a gonoszt, a halált és adta nekünk az életet, állította vissza a reményt. Fedezzétek mindig fel és fogadjátok be Jézus keresztjének a szeretetre és az üdvösségre vonatkozó üzenetét” – buzdított a pápa.
- Majd arról is szólt, hogy ez az ünnep arra emlékeztet bennünket: az életszentség útja a kereszten át vezet. „Ebből a szemszögből kell megítélni minden szenvedést: a betegséget, az igazságtalanságot, a szegénységet és a sikertelenséget. A kereszt legyen számunkra a megtisztulás, az élet, a lelkierő forrása. Krisztussal hordozva a mindennapi keresztünket és a nehézségeket, tanuljuk meg Tőle a képességet Isten akaratának megértésére és elfogadására.”

Szept. 12. ÜDVÖZLÉGY MÁRIA
- Égi édesanyánkat neve napján köszöntjük: szentmisével, rózsafüzérrel, fohászokkal… de legfőképpen utánozva az ő lelkületét, Istenre figyelését, az Igen-ek kimondását, az alázatos, szolgáló magatartását.
- Új hittanos év! Öröm, hogy pl. tegnap sok ovis, ill. kisgyermeket hoztak, este pedig már sokan jöttek az Alapozó hittanra (fiatal korosztály!). – Van rokihittanos e-mail listánk. Lehet frissíteni: leiratkozni vagy feliratkozni!

Szept. 11. HITTANOK
1. De jó! Már ma kezdődnek!
- Délelőtt a bővülő Gizella-kör már „bemelegítette” a termet…
- Du. 5-kor jönnek az apróságok (a templomban kezdjük)…
- Mise után pedig az Alapozó hittan (régi neve: Hittel ismerkedők, hitben erősödni akarók…).
2. Mai ev. (Lk 6,6-11)
"Kelj fel, és állj ide a középre! Az felkelt és odaállt… Az megtette, és meggyógyult…” – Testvérem! Jézus téged is hív (szeretni, gyógyítani, erősíteni akar), gyere a „középre”, közénk… ne húzd meg magad, ne bújj meg, ne legyél magányos…! Várunk a felnőtt csoportokba!
3. Már visszahallgattad a tegnapi "évbeirányító" prédikációt? Vagy legalább átszaladtál a Prédikáció vázlatokon? Elkezdted élni? Egész évben érvényes!

Szept. 9. HÁLA-ÖRÖM
- Van, aki 46 év után gyónt újra (nem a közösségünkből).
- A Tűz és fény szentségimádás esten 2,5 órát gyóntattam egyfolytában (őszinte kitárulkozások, komoly újrakezdési vágyak, tanácskérések…).
- Többen köszönetet mondtak már a szeptemberi életigéért (nagyon „használható”!).
- Többen gyónással kezdték az új hittanos évet.
- Ma az ország sok plébániájáról jöttünk össze, hogy újra kezdjük kereszténységünk megértését-megélését, plébániáink szolgálatát, közösbe tegyük tapasztalatainkat… (plébániánkról is többen!)
- Vasárnap közösen hívjuk a Szentlelket, nyitjuk meg az új hittanos évet – Veni Sancte!

Szept. 7. KASSAI VÉRTANÚK
- Bethlen Gábor és Rákóczi György kálvinista hajdúi 1619. szeptember 5-én elfoglalták Kassát, mindhármukat azonnal őrizetbe vették, és arra akarták kényszeríteni, hogy az új valláshoz szegődjenek. Midőn ez nem sikerült nekik, szeptember 7-én borzalmasan megkínozták és megcsonkították, majd a szennygödörbe dobták ki őket, ahol Pongrácz István még 20 órát élt. 
- Már vételezhető plébániai újságunk Veni Sancte száma!

Szept. 5. TERÉZ ANYA
- A keresztre feszített Jézusra néz és látja, hallja Jézus sóhaját, kiáltását: „Szomjazom!” és elindul a szeretetre szomjazó Jézust szeretni, szolgálni (Istennek szentelve életét) – a legszegényebbekben, betegekben, a kitaszítottakban, a haldoklókban… és megalapítja a Szeretet misszionáriusai rendet… („Amit egynek a legkisebbeknek tesztek, nekem teszitek…”!)
- Valami szépet Istenért! Ez mozgatta Teréz anyát. Mozgasson bennünket is, minden napunkat így kezdve!

Szept. 4. KERESZTELÉS
Nekem ma van a keresztelési évfordulóm! – „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem…” (Lk 4,16-30)! Istennek legyen hála!
- Mindenki tudja, hogy melyik napon, mikor keresztelték? Mert ez életünk legjelentősebb napja!

Szept. 2. TALENTUMOK
- Köszönetet mondok mindazoknak, akik plébániai közösségünkben nem ássák el talentumaikat, hanem szolgálnak velük, kamatoztatják Isten dicsőségére, közösségünk és az anyaszentegyház javára! (Mt 25,14-30)
- Köszönetet mondok és hálát adok a mai csodálatos napért, a bringa-túráért: Istennek és a résztvevőknek!

Szept. 1. ELKEZDTÜK
„Testvéreim!  Kérünk és intünk titeket, Urunkban, Jézusban: Megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek: éljetek is hát így, s haladjatok egyre előbbre. … szentek legyetek … az Úr szentségre hívott minket.” (1Tessz 4,1-8)
- Tegnap este Igekör volt. Szép számmal, nagy lelkesedéssel igyekeztünk megosztani az elmúlt időszak tapasztalatait és megérteni az „üzenetet” (szeptemberi életigét). És el is kezdhettük élni, gyakorolni… Nagyon jó "recept" életünkhöz!!!
- Ma, elsőpénteki szentségimádáson nagyon jó volt odatérdelni az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus elé. Hallgatni Őt, és szólni is hozzá – beirányozva új tanévünket.