Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

Aug. 31. FŐEGYHÁZMEGYÉNK ÜNNEPE
Quae sursum sunt quaerite, hirdeti a felirat az 1856. augusztus 31-én Scitovszky János prímás által a mennybe felvett Boldogságos Szűz Mária tiszteletére felszentelt Esztergomi Bazilika dunai homlokzatán, kifejezve a templom szent hivatását: az odafent valókra (Kol 3, 1) irányítani mindenki figyelmét. Szent István itt a Várhegyen építtette fel az első főszékesegyházat. A templom és az egyházmegye védőszentjének Szent Adalbertet, barátját és tanítóját, a vértanú prágai püspököt választotta. Az évszázadok során többször rommá lett és újjáépített főszékesegyház múltját a jelenlegi templomba beépített, Bakócz prímás nevéhez fűződő kápolna őrzi, a főoltár oltárképéről pedig az apostolok köréből mennybe emelkedő Szent Szűz tekint le a templom híveire és az ország népére, akik őt Nagyasszonyuknak tisztelik.
- A ma esti szentmise különösen is alkalom, hogy imádkozzunk egyházmegyénkért!
- Szentmise után pedig IGEKÖR (=Életige összejövetel)
Aug. 30.
- "...szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor Isten szavát hallottátok tőlünk, nem úgy fogadtátok azt, mint emberi tanítást, hanem mint Isten szavát, amint valóban az is. Bennetek is, akik hittetek, hatékonynak fog bizonyulni."
(1Tessz 2,9-13)
- Imre atyával együtt köszönjük az elmúlt napok imáit, ajándékait, a jelenlétet, az együtt ünneplést - az "augusztusi fiúk" -
- Továbbra is várom a névszerinti jelentkezéseket az új hittanos évre!
Aug. 29. KERESZTELŐ JÁNOS
- Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek és ajkadra adtam szavaimat. Én, az Úr, hívtalak meg … És ajkadra adtam szavaimat. - Mindnyájan kaptunk hivatást, küldetést!
- Az Úr születésének, igehirdetésének és halálának boldog előfutára… Méltán ünnepeljük mennyei születésnapját díszes ünneppel, hiszen maga tette ünnepélyessé szenvedésével, és ékesítette fel piros vérének ragyogásával… a börtönt és a bilincseket Megváltónkért vállalta. Az ő tanúságtevő előfutára volt, és érte adta életét is. Bár üldözője nem követelte tőle, hogy Krisztust megtagadja, hanem hogy hallgassa el az igazságot… Ez a kiváló és nagy férfiú a bilincsek hosszan tartó, nyomasztó terhe után földi életének végét vére ontásával pecsételte meg.
Aug. 28. ÁGOSTON
Ajánlom a Prédikációk… és az Olvastam (Szentségimádásra is magunkkal vihetjük, Ágoston segítségével beszélgetni Jézussal) ablakunkat megnyitni…
Aug. 27. KI NEKEM JÉZUS?
Jézus kérdezi: „… kinek tartotok engem?" Simon Péter válaszolt (Mt 16,13-20)…” - válaszoljunk mi is, személy szerint! Érdemes átgondolnunk és tökéletesítenünk a Jézussal való kapcsolatunkat! - Szentségekhez járulás (gyónás, áldozás), evangélium szerinti élet, hittanok (továbbképzés!)...
Aug. 25. HITTAN
Kedves Testvérek! Most van tervezés alatt az új hittanos év…. órarend, stb.
Ezért kérem, hogy aki úgy dönt, hogy fog járni, vagy gyermekét hittanra járatni, az jelentkezzen EGY HÉTEN BELÜL – akár már e levélre válaszolva is. Megnevezve, hogy melyik hittant választja!
FELNŐTTEK (18 felett)
- Kellő számú jelentkező esetén lesz Biblia óra, Felnőtt, Nyugdíjas, Fiatal házas, Ifjúsági, Hittel ismerkedő hittan – és Babák-Mamák, Életige… igény szerint. - Nevezze meg ki-ki, hogy melyikre fog járni.
GYERMEKEK (Ovis, ált.iskolás)
- Azok jelentkezzenek, akik ténylegesen hozzák/küldik gyermekeiket!
Javaslatokat, hozzászólásokat is szívesen fogadok.
- Javaslom átgondolásra az OLVASTAM ablakunkban lévő írást is, melyen a ma ünnepelt Kalazanci Szent József írása olvasható!
Jöjj Szentlélek! – Imádkozzunk, apostolkodjunk a hitoktatás ügyéért!
Aug. 24. MEGTALÁLTUK
- Testvérem! Megtaláltad már Jézust! Rátaláltál már? Milyen a kapcsolatod Vele? Pl. a lelkigyakorlatunk kapcsán többen is beszéltek /írtak erről!
- És másoknak is tovább adtad már ennek örömét!? - "Jöjj, nézd meg!"  (Jn 1,45-51)
Aug. 23. ISTEN TÉGED IS HÍV
Ne utasítsd vissza akár naponkénti, akár életre szóló hívását! (Bír 9,6-15 és a Mt 20,1-16a).
- Új tanév kezdődik. Ez is lehet egy új lehetőség számodra, hogy komolyabb igent mondj… (pl. a lelkigyakorlatunkon ezt többen is megfogalmazták, megfogadták).
- Vagy: akár hány éves is vagy, elkezdj lépéseket tenni feléje (keresztség, gyónás, elsőáldozás). Ismerkedj a katolikus egyházzal, közösségünkkel! Várunk!
- Limai Szent Róza, könyörögj érettünk! http://www.katolikus.hu/szentek/0823.html
Aug. 22. KIRÁLYNŐ
Szent Pál írja: "A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik örömmel várják eljövetelét." (2Tim 4,7-8) – Mindez Szűz Máriára a legfőképpen igaz!
- Köszönjük Jézusunk, hogy mi is várományosai vagyunk a "koronának". Segíts bennünket, hogy minden nap tudjunk érte tenni valamit!
- Ld. pl. a mai evangélium: mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet." (Mt 19,23-30)
http://www.magyarkurir.hu/hirek/boldogsagos-szaz-maria-kiralyno-0/

Aug. 21. ÖRÖK ÉLET
"Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?... tartsd meg a parancsokat! - Ezt mind megtartottam. Mit kell még tennem?" (Mt 19,16-22)
- A fő kérdés számunkra is ez! És Jézus megmondja, személyre szabottan!
Aug. 20. SZENT ISTVÁN KIRÁLY
„Nincs más út, csak Isten útja, bármit hoz reánk!”
- „Ne éljetek úgy, mint a pogányok… az igazság Jézusban van… újuljatok meg” (Ef 4,17-24)
- „Sziklára építeni…” (Mt 7,24-29) az életünket, jövőnket – Jézusra, az Egyházra…
Aug. 19. GYERMEKEK
„Egyszer gyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk kezét, és imádkozzék fölöttük… ne akadályozzátok meg őket, hogy hozzám jöjjenek…” (Mt 19,13-15)
- Közeledik az új tanév! Hittanórák! Terelgessük a gyermekeket Jézushoz, imádkozzunk, hogy minél több szülő ráébredjen, felismerje gyermeke katolikus nevelését!
Szent István, könyörögj érettünk... a jövőnkért!
Aug. 18. HÁZASSÁG
„A férfi ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek? Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test.” (Mt 19,3-12) – Hogyan lehetnénk napról napra eggyebbek (egy szív-egy lélek… kölcsönös szeretet…)?
Aug. 17. HA VÉTKEZIK ELLENEM
- Tegnap: Ha testvéred vétkezik ellened, menj, és figyelmeztesd őt négyszemközt! (Mt 18,15)
- Ma: Hányszor kell megbocsátani? (Mt 18,21-19,1) - Számolatlanul!
De szép lenne - közösségünk élete is - ha Jézusra hallgatnánk!
Aug. 16. AZ ÉN NEVEMBEN
Öröm visszatekinteni a lelkigyakorlatunkra, mert a mai evangélium (Mt 18,15-20) valóság volt! „Ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben (kölcsönös szeretetben!), ott vagyok közöttük”! Sokan, sokszor, sokféleképpen megtapasztalhattuk ennek örömét. Oldalakat (könyvet) lehetne írni a sok kegyelemről… Örülök, hogy ennek sokan részesei lehettünk… - Köszönjük az imahátteret!
Aug. 11. KLÁRA
Isten választása!
http://www.magyarkurir.hu/hirek/assisi-szent-klara-szuz/
Aug. 10. LŐRINC
- Aki szűken vet, szűken is arat… Isten a jókedvű adakozót szereti (ne kelletlenül, kényszerűségből)… /2Kor 9,6-10/
- Búzaszem… meghalás… Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is /Jn 12,24-26/
Lőrinc mint diákonus különösen gondot viselt a szegényekre és a betegekre. Mivel fődiákonus volt, másik hat társának munkáját is ő irányította. Maga is mosta a szegények lábát, és rendszeresen osztott közöttük alamizsnát. Legendája elmondja, hogy sok beteget gyógyított meg csodálatos módon, és vakok szeme világát is visszaadta.
Mikor letartóztatták, a bíró első kérdése az Egyház kincseire vonatkozott. Szerinte ugyanis az Egyház mérhetetlenül gazdag volt, és nyilvánvalóan Lőrinc a kincstárnok. Hallották ugyanis és jelentették a bírónak is, hogy a pápa, mikor elhurcolták, odakiáltotta neki, hogy ossza szét az Egyház kincseit. Lőrinc kért a bírótól három napot, s megígérte, hogy elhozza az Egyház kincseit. Mikor a kiszabott három nap eltelt, megjelent egy sereg koldussal, bénával és beteggel, és azt mondta a bírónak: ,,Íme, itt vannak az Egyház kincsei!'' A bíró úgy vélte, hogy gúnyolódik vele, ezért azonnal átadta Lőrincet a hóhérnak.
Mint sok más vértanúnak, a kivégzés előtt még egy lehetőséget adtak a haláltól való menekülésre, és felszólították Lőrincet: ,,Áldozz az isteneknek, vagy egész éjszaka kínozni fogunk!'' A győztes válasza így hangzott: ,,Az én éjszakám nem ismer sötétséget, és minden ragyogó fényben úszik!'' Akkor hozták a rostélyt, rábilincselték, és a tűz fölé tették. -- A hívő nép pedig később az augusztus 10-e körül látható hullócsillagokat így nevezte el: ,,Lőrinc könnyei''.
Aug. 9. EDITH STEIN
Breslauban (Németország) született 1891. október 12-én, zsidó szülei tizenegyedik gyermekeként. Filozófiát tanult, s az igazságot keresve Istenre talált. 31 éves korában megkeresztelkedett, tanítással és könyvek írásával szolgált Istennek, belépett a kölni Kármelbe, Istennek szentelte életét, melyet a zsidó és a német népért ajánlotta fel. Zsidó származása miatt 1942. augusztus 2-án a németek letartóztatták, és a lengyelországi Auschwitzba deportálták, majd kegyetlenül kivégezték… II. János Pál pápa 1998. október 11-én Rómában szentté avatta, 1999. október 1-jén pedig Európa társvédőszentjévé nyilvánította.
Aug. 8. VIZEN JÁRVA
Hullámok, ellenszél, vihar…
- Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!
- Jézusra szegezett tekintettel menni tovább! (Mt 14,22-33)
Aug. 7. A NÉP
- Zúgolódnak, siránkoznak (az ószövetségi választott nép)… hányszor! Semmi sem jó nekik! A mai Olv.-ban pl. Szám11,4b-15 – Szegény Mózesnek elege van! – Az újszövetségi nép is szokott… Pedig mennyi mindent kapunk!
- Vannak, akik keresik Jézust (Mt 14,13-21)…
- Ti adjatok nekik enni… De hisz csak… Nem baj. Amid van, csak azt kéri Jézus, bármilyen kevés is. A többit Ő teszi hozzá! Tegyem, adjam a részem, amim van (talentumom, időm, szeretetem, stb.): Isten országának, plébániai közösségem építésében, stb.
Aug. 4. SZENTSÉGIMÁDÁS
- Köszönöm az egész napos szentségimádáson való részvételt (évente csak 2x van… vannak plébániák, ahol hetente!). – Volt, aki szabadságot vett ki, hogy itt lehessen egész nap! Azt is értékelem, aki csak öt percre jött be!
- Ma, az ars-i plébános ünnepe! (Vianney Szent János)  - "Fiacskáim! Fontoljátok meg: a keresztény ember kincse nem a földön, hanem a mennyben van... Az embernek az a hivatása és feladata, hogy imádkozzék és szeressen. Ha imádkoztok és szerettek, íme, ez az ember boldogsága itt a földön…
Az is az imádság eredménye, hogy nagyon gyorsan elrepül az idő, és oly gyönyörűség tölti el az embert, hogy észre sem veszi az idő hosszúságát..."
- Szombaton Havas Boldogasszony ünnepe!
http://www.magyarkurir.hu/hirek/havas-boldogasszony-63000
Aug. 3. NÉMET FIÚK
- Csodálatos élmény volt a tegnap esti koncertjük! Ismert, híres zeneszerzők, ismert műveit énekelték. A hangjuk, a kiállásuk, a többféle elrendeződésük, „vasfegyelmük”… Elgondolkodtató, hogy felnőtt nélkül, húszéves fiatalok vezényelték le az egész programot, turnét… „németes, katonás fegyelemmel”, ugyanakkor vidám lelkülettel. Hála értük! – És külön köszönet a befogadó családoknak!
- Pénteken reggel 8-tól egész napos szentségimádás, este 6-kor szentmise, majd mise után a szokásos elsőpénteki…
Aug. 1. TÍZ
Köszönöm mindenkinek, hogy ma este együtt ünnepelhettük az elmúlt 10 évet!
Kiderült, én is észrevettem és tapasztaltam, hogy sokan, sokat tettek a ma estéért… és az eltelt 10 évért!
- Mai Olvasmányból, Mózes: (Kiv 33,7-11;34,5b-9.28): „Ha kegyelmet találtam színed előtt, Uram, kérlek, járj velünk, bár keménynyakú ez a nép, bocsásd meg gonoszságainkat és bűneinket, fogadj tulajdonoddá minket!” – Igen, járj velünk (Roki népével) a következő időszakban, években is!
- Szerda este 6-kor a német fiúk koncertet adnak templomunkban! Jöjjünk minél többen, tiszteljük meg őket, hiszen "nem akármilyen csapat"!
Júl. 31. IGNÁC
- Ld. a LEVELEK ablakot!
- Mai Olv. (Kiv 32,15-24.30-34): „…Ne haragudj rám, Uram, hiszen ismered e népet, hogy hajlamos a gonoszságra. … Mégis bocsásd meg nekik bűnüket… Te csak menj, és vezesd oda ezt a népet, ahová mondottam neked! …” – Köszönöm Uram a küldetést!
- Mai ev. (Mt 13,31-35): „…A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek, és ágai között laknak…” – Köszönöm Uram a növekedést!
Júl. 29. MÁRTA
Mai ev.: Lk 10,38-42
- Befogadó szeretet! Felebarátomban Jézus érkezik! Felismerni, szolgálni…
- Márta „sürög-forog”… Tevékeny szeretet!
- Ma reggel fél 7 után mentem át a misére. A plébánia hosszu járdája már összesöpörve, a templom előtt „rajta kaptam a tettest” (egy templomba járó férfi hívünk), már ott takarított! - Hála Istennek, még van egy pár "Márta" közösségünkben...
- Egy néni, aki nem tud eljönni templomunkba, megkért egy 80 éves(!) bácsit a Damjanich u-ból, hogy hozza be a plébániára az egyházi adóját (1000 Ft). Megható számomra…
Júl. 28. JÓ TERMÉS
A mai evangélium (Mt 13,18-23) a „jó termést hozni”-ra hív bennünket.
- Örülök, hogy a mai szentségimádáson szép számmal voltunk jelen…
- Örülök, hogy újabb jelentkezők vannak a lelkigyakorlatunkra…
- Örülök, hogy a hét végén házasságuk 25. évfordulójára hívtak (én eskettem őket)…
- Örülök, hogy valamikori hittanosaim 5. gyermekük keresztelőjére hívtak…
- Örülök… a jó terméseknek!
Júl. 27. FÁJDALMAS LÁTLELET
Így foglalta össze Imre atya a mai evangéliumot (Mt 13,10-17)
„Izajás próféta jövendölése: Hallván hallotok, és mégsem értetek, nézvén néztek, de mégsem láttok; megkérgesedett ugyanis e népnek szíve: Fülükkel restül hallanak, szemüket behunyják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és a szívükkel ne értsenek, s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket…” – Nem csak Jézus korában, hanem sajnos napjainkban is érvényes… az egyházban, még közösségünkben is… Jézusnak, a pápának, a plébánosnak... ez nagyon fáj. Ügyeljünk, hogy ránk ne vonatkozzon! - De Jézus az őt nem értőket is szerette, értük is meghalt...
- Hála a mai Életige-estért, a népes csapatért a sok szép tapasztalatért... az új meghívásért...
Júl. 26. TERMÉS
A mai evangéliumban ismét a magvető példabeszéd hangzott el (Mt 13,1-9). A mag, Isten Igéje. Befogadom? Élem? Van termés? – Holnap, csütörtök este Életige összejövetel… „Gyertek hozzám mindnyájan…”. Az e havi ige is hív  bennünket (és persze Jézus)! – Beszélgethetünk róla, élhetjük, építhetjük a lelki vagyonközösséget!
Júl. 25. JAKAB
- Kedves Édesanya! Egy kérésed lehet Jézustól gyermeked számára. Te mit kérnél? Egészséget, karriert, stb..., vagy? – Jakab apostol (és János) édesanyja a mennyországot kérte, még a szenvedést is vállalva (Mt 20,20-). Oly annyira „bejött”, hogy az apostolok közül elsőnek Jakabot végezték ki, ő lehetett az első vértanú!
- Holnap a nagyszülők ünnepe. Köszönjük, hogy vagytok! A reggel 7 órai szentmisén külön áldásban részesülhettek… Az unokák pedig nagyszüleikért imádkozhatnak! - Ki-ki: legyek jó nagyszülő (szent!)… legyek jó unoka (Jézus!)!
Júl. 24. KINGA
IV. Béla legidősebb leánya. Boldog Jolán, Boldog Konstancia és Szent Margit nővére. Már szüzességi fogadalmat tett, amikor szülei államérdekre hivatkozva 1239-ben eljegyezték Boleszláv krakkói herceggel. Hatására férje szintén örök tisztaságot fogadott a krakkói székesegyházban, a nép ezért „Szemérmes Boleszlávnak” nevezte el. Élete királynéként is imádságban és a szegények, betegek ápolásában telt el.
- Szüzességi fogadalom, házasságban! – Manapság ritka… - De minden házasságban fontos szem előtt tartani  a családtervezés hogyanját, a házasélet tisztaságát, az önmegtartóztató életet, a kölcsönös szeretetből fakadó áldozatvállalást… Gyónási téma!
Júl. 22. MÁRIA MAGDOLNA
- Tegnap olvastam, hogy „Megbocsátással válaszoljunk a sérelmekre”. – Jézus megbocsátott a nyilvános bűnös Mária Magdolnának, mert „nagyon szeretett”. – A megbocsátás nagyon jó gyógyszer! Jézus receptje… Érdemes élni vele!
- Magdolna jelen volt Jézus halálánál, és Húsvétvasárnap hajnalban elsőként láthatta meg a feltámadt Megváltót (Mk 16, 9), ő vitte az örömhírt az apostoloknak… A mi küldetésünk is, hogy a feltámadt Jézusról tanúságot tegyünk, vigyük, adjuk tovább másoknak is: Jézus él! Mondjuk el a Vele való találkozásainkat!
Júl. 21. A VISKÓ
"Ha megbocsátasz, megszabadulsz valamitől, ami elevenen felemészt téged: ami pusztítja az örömödet és a teljes és őszinte szeretetre való képességedet." (William Paul Young: A viskó) - Érdemes elolvasni a könyvet és a filmet is megnézni!
Júl. 20. MÓZES
Megkapja a küldetést (mai olvasmány). Isten előre megmodja neki, hogy nem nyer meghallgatást (a fáraónál). De Isten a végső győztes! Ő véghez viszi tervét. Ebben mi is bízhatunk. Ne adjuk fel a kudarcok ellenére sem! Küldetésünk van!
Júl. 14. BOLDOG ÉLET
- Milyen egyszerű és szép lenne az élet a házasságokban, családokban, plébániánkon, emberi kapcsolatainkban...ha pl.a LEVELEK mai gondolatát tudnánk élni! Csak egy kis alázatosság kell hozzá.

Júl. 9. GYERTEK HOZZÁM

- Köszönjük Jézusunk, hogy Te mindig hívsz, vársz bennünket… és gyógyítasz, „megkönnyíted” terheinket (szentgyónás, szentmise, szentáldozás, lelkibeszélgetések, stb)…
-A mai szentmisét tőlünk közvetítette a Katolikus Rádió… (10 órakor hírek, majd 10.05-től a szentmise) http://www.katolikusradio.hu/archivum/2017/07/09/2017-07-09_10.mp3
Júl. 7. KÖVESS ENGEM
- A mai elsőpénteki szentmise és szentségimádás is a „NEK” jegyében zajlott. A Szent vér misét imádkoztuk, majd a Szent vér litániát és egyéb eucharisztikus imákat. Örülök a résztvevőknek, köszönöm!
- Nagy örömhír a mai evangélium (Mt 9,9-13)! "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. … Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket." – Köszönöm Jézus, irgalmas, üdvözítő szeretetedet!
- És természetesen nagy-nagy hála a háromnapos, rengeteg élménnyel teli, kerékpár túráért!!!
Júl. 4. MIT FÉLTEK
„…a hullámok elborították a hajót… "Uram, ments meg minket! Elveszünk!" Jézus így szólt hozzájuk: "Mit féltek, kicsinyhitűek?"…(Mt 8,23-27)- Köszönjük Jézusunk, hogy egy hajóban lehetünk Veled (segíts, hogy abból ki ne szálljunk!), hogy szereteted biztonságában hajózhatunk az örök boldogság felé!
Júl. 1. SZENTHÁROMSÁG
A mai szentírási szakaszok kapcsán...
- Ábrahámnál és Sáránál „látogatást tett a Szentháromság” (Ter 18,1-15)…Ismerős e témában az ikonábrázolás is! http://epa.oszk.hu/01300/01397/00008/pdf/MSion_2010_2_191-200.pdf - A Szentháromság befogadásának gyümölcse a régen várt (és már lehetetlennek tűnő) gyermekáldás. Istennél semmi sem lehetetlen!
- Jézus, Péter házában „anyóst gyógyít” (Mt 8,5-17)! Az anyósok szerepe, hivatása, értékelése… Érdemes elgondolkodni!
Jún. 28. HITT
- „Ábrám hitt az Úrnak, ő pedig beszámította neki… (Ter 15,1-12.17-18) – Ismerjük a „hit ősatyjának” történetét. Nagyon sokszor próbára tette az Úr. Ő hitt… Komoly példaképünk lehet!
- Ma Iréneusz vértanú… - Istenünk, te megadtad Szent Iréneusz püspöknek, hogy hathatósan védelmezze a szent tanítás igazságait és az Egyház békéjét. Közbenjárására add, hogy hitben és szeretetben megújulva, mindig nagy gonddal ápoljuk az egységet és az egyetértést… Kövessük az ő példáját is!
- Örültem a tegnap esti „NEK”-összejövetelnek. Köszönet minden résztvevőnek! Szép, sok gyümölcsöt hozó folytatást!
Jún. 27. SZENT LÁSZLÓ
- A tegnapi evangéliumban: „…Ne ítélkezzetek… Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem veszed észre a gerendát?...”   (Mt 7,1-5)
- Ma: jöjjünk ünnepelni és kérni a „sziklahitű” Lászlót: http://www.katolikus.hu/szentek/0627-92.html
és... -  http://www.magyarkurir.hu/hirek/ami-herma-melyen-van-lovagkiralyrol-tartottak-konferenciat-szent-laszlo-napokon-gyorben
- http://www.magyarkurir.hu/hirek/krisztusert-hazaert-szent-laszlot-unnepeltek-gyorben#lightbox['g79172']/0/
- mise után pedig: az Eucharisztiáról...!
Jún. 24. ZARÁNDOKLAT
Újabb lehetőséget kaptunk a jó Istentől, hogy plébániai közösségünk együtt legyen! Örülök mindazoknak, akik elfogadták a meghívást! - A mai nap újabb jelentős lépés volt a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készületben… Kalocsa… Báta (Magyarország egyetlen „szentvér megjelenése”). Krisztus Testét és vérét ünnepeltük zarándoklatunkon, az Egy Testet, a Köztünk élőt… A részleteket most nem írom össze (remélem, megteszik zarándoktársaim!?). Most „csak” nagy-nagy hálát adok a mai napért!
http://www.szentver-bata.hu/kegytemplom.htm
http://www.szentver-bata.hu/
Jún. 23. JÉZUS SZIVE ÜNNEPE
http://www.magyarkurir.hu/hirek/jezus-szentseges-szive
- És ma van pappá szentelésem 43. évfordulója. Istennek hála... köszönöm az imákat! - http://bonumtv.hu/szentelesi-evfordulo/
Jún. 21. ADNI
- „Mai szentleckéből (2Kor 9,6-11): Aki szűken vet, szűken is arat, aki pedig bőven vet, bőven is arat. Mindenki elhatározásának megfelelően adjon; ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti…”
- Jelenleg templomunk két színes ablakának zajlik a felújítása. Az egyiknek már tegnap el is készült a külső védőüvege. – Nemrégiben ehhez kértem a hívek adományait. Köszönöm, hogy már van, aki „válaszolt”! Isten fizesse meg!
Jún. 18. ÚRNAPJA
- Köszönöm a hűségesek hűségét!
- Köszönet az ünnep előkészítőinek, résztvevőinek, a szolgálóknak. Ilyenkor látszik, hogy kiknek fontos igazán a közösségünk, kik az elkötelezett tagjai közösségünknek. – A beteg ágyat nehéz otthagyni, és még 1-2 „egetrengető” programot… de nagy úr a lustaság, az önzés, a kényelem, az „elutaztunk” (miért most?!)… Sok mindent csak akarni kell.
- Örültem, hogy többen lelkesedtek (szóvá is tették) a mai ünnep kapcsán!
- Örültem, hogy Jézust így is körbevihettem (nem is egyedül) a lakótelep körül, beszélgetve Vele, sok mindent kérve, odaadva Neki…
Jún. 16. ÉN PEDIG AZT MONDOM
Ezekben a napokban a hegyi beszédet olvassuk. Jézus tanításának „sűrítménye”, keresztény életünk abc-je!  - Sokan, sokfélét mondanak az emberek, fel akarják hígítani az evangéliumot… De mindig az számít: mit mond Jézus!? Ettől nem tágíthatunk… Iránytű számunkra!
- Ma szentségimádás… holnap nagytakarítás… vasárnap pedig körmenet! Örömmel visszük ki a világba az Oltáriszentségben jelenlévő Jézust. Egyben plébániai közösségünk közös tanúságtétele: jelen vagyunk! Ugye mindenki itt lesz?
Jún. 14. TÖRVÉNYEK-PARANCSOK
„…Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is…” (Mt 5,17-19) - Nem törölhetünk el egyet sem (pl. a 10 parancsolatból), pedig már többen megjegyezték, hogy az Egyház merev, lehetne irgalmasabb… a mai világban… stb. Pl. a vasárnap megszentelése (mise), ne paráználkodj (együtt élések), stb. Nem lehet Isten parancsait eltörölni!
- Ma Esztergomban volt együtt a Főegyházmegyénk papsága… Nagyon hasznos előadások voltak a „Papi egészségről”… Egy Irakból jött pap beszámolt az ottani keresztények szörnyű szenvedéséről és helytállásáról…
Jún. 13. TEGNAP ESTE
- Hol voltam tegnap este? Egy imádságos, gitáros, énekes, verses, hitet, magyarság-tudatot erősítő (még lehet jelzőket sorolni) esten, Dévai Nagy Kamilla előadásában! Kár, hogy sokan le/kimaradtak ebből az ajándékból! - Vasárnap du. pedig a gyermekkórust csodálhattuk - akik ezt a lehetőséget is megragadták...
- Ma: Páduai Szent Antal, könyörögj érettünk!
A nép viharos követelésére IX. Gergely pápa már tizenegy hónappal halála után, 1232. május 30-án szentté avatta. 1946-ban egyháztanítóvá nyilvánították. - Páduai Szent Antal (többek között) a szegények védőszentje, ezért a katolikus templomokban a szobra előtt található Szent Antal-persely a rászorulók számára felajánlott adományok gyűjtésére szolgál. Sírja a padovai Szent Antal-bazilikában található, mely híres zarándokhely. Ünnepe június 13., a liliomnyílás napja, amely az ártatlanság, a (z elvont) tisztaság virága.
Jún. 12. BOLDOGOK
- A mai evangélium (Mt 5,1-12) a jézusi nyolc boldogságot hirdeti… Nem a világ szerintit, melybe sok templomba járó „hívünk” is belemegy. Pedig kereszténynek lenni egészen más, mint a világ gyakorlata! – Testvérem! Téged boldoggá tesz az evangélium szerinti élet? Megalkuvások nélkül?!
- Ma este Dévai Nagy Kamilla művésznő a vendégünk! Mindenki hivatalos!
Jún. 11. TE DEUM
- Istennek legyen hála a 2016-17-es hittanos év minden kegyelméért! Örülök a hittanosoknak (a piciktől kezdve – plébánián és iskolákban - a korábban születettekig… a hitoktatóknak). Akik jöttek, jönnek, mind-mind a közösségünkhöz való szorosabb kapcsolódásról tettek tanúságot.
- Örülök, hogy a mai ebédre is sokan eljöttek, köszönet - az előkészítőknek is -  mert jó együtt!
- A nyári szünetben a mindennapi szentmisék, a havi életige összejövetelek és még sok más program ad lehetőséget közösségünk további építéséhez, lelki táplálékok „vételéhez”…
Jún. 10. ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ
- Ma Kecskeméten voltam az 50 éves érettségi találkozónkon. Egyik osztálytársunk egy filmösszeállítással ajándékozott meg bennünket. Akit érdekel, belenézhet... Természetesen nem csak rólam szól (ki, hány képen ismer fel?!). Érdekes, 50 évvel ez előtti képek, korrajz, diákélet, stb...
- A 33 végzősből nyolcan lettünk papok. A 33 végzősből már nyolcan elköltöztek e világból...
https://drive.google.com/open?id=0B1XFg4FPqcAvaU1scmlwblZMMFE
Jún. 9. HALLGATNI JÉZUST
- "A nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust" - olvassuk a mai evangéliumba (Mk 12,35-37) - És Te? Szoktad hallgatni? Mikor? Hogyan?
Már lehet is kezdeni! Vedd elő az evangéliumokat... gyere el az esti szentmisére, szentségimádásra, stb.
Jún. 8. TŰZSZEKEREK
Ismét nagyon jó filmet nézhettünk a ma esti film klubbon! És ami a lényeg: közösen! Nem egyedül a számítógép előtt… És a film után közösbe téve gondolatainkat (sok értékeset!) építve, gazdagítva egymást is, stb.
- Egyik fő gondolat számomra a film kapcsán: Testvérem! Te (én) miért futsz, kiért? Egyáltalán futsz-e?
- Szent Pál is eszembe jutott: „Nem tudjátok, hogy a pályán küzdők mind futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek! A versenyzők valamennyien megtartóztató életet élnek, minden tekintetben. Ők hervadó koszorúért, mi pedig hervadhatatlanért. Én is futok, de nem céltalanul, az ökölvívásban nem a levegőt csapkodom, hanem megzabolázom, és rabságba vetem testemet, hogy míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak.” (1Kor 9.)
Jún. 6. PÜNKÖSD UTÁN
- Örülök, hogy közösségünkből sokan kilátogattak  Máriaremetére, a Karizmák ünnepére. Volt látnivaló bőven, „hallanivaló” is… Külön öröm, hogy két (eukarisztikus) sátrat is vállalt a fiatal házasok egyik családközössége! Köszönöm!
- Pünkösddel véget ért a húsvéti idő. – Az egyház születésnapja arra (is) hív bennünket, hogy megújulva, tüzes lelkesedéssel dolgozzunk egyházunkért, plébániai közösségünkért! Köszönöm, hogy vannak, akikre mindig számíthatok! Várom az új jelentkezőket is!
- Jöjj Szentlélek, Egység Lelke! Alakíts, formálj bennünket!...
Jún. 4. KÜLDETÉSÜNK
A mai evangéliumban hangzott el: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” (Jn 20, 21) Ez a mondat a júniusi életige is. Mire hív bennünket? Ld., olvasd, elmélkedd át az életige magyarázatot!.
http://www.fokolare.hu/az-elet-igeje-letoltese
Jún. 3. JÖJJ SZENTLÉLEK!
- Kinek, mit jelent a Pünkösd?
- Kinek, hogyan (mikor) van jelen a Szentlélek az életében?
- Ki, mit kér, vár a Szentlélektől?...
Jún. 2. SZERETSZ?
- Jézus ma is kérdezi, tőlünk is: „…jobban szeretsz-e engem, mint ezek? …szeretsz te engem? …Szeretsz engem - Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!... Kövess engem!" Jn 21,15-19
- Lehet versenyezni: ki szeret jobban?
Jún. 1. JÉZUS SZÍVE
Június a Jézus Szíve hónapja.
http://www.magyarkurir.hu/hirek/jezus-szentseges-szive/
Minden pénteken közösen imádkozzuk a Jézus Szíve litániát. Egyedül, akár minden nap is lehet!
Máj. 28. MENJETEK
- „…tegyetek tanítványommá… Tanítsátok meg őket…” – Köszönet mindazoknak – így tanév vége felé -  akik igénylik, megragadják az alkalmakat, hogy hallgassák a tanítást (pl. hittanok) és igyekeznek tanítvánnyá válni!
- „veletek vagyok mindennap a világ végéig!" (Mt 28,16-20) – Köszönjük Jézusunk!
Máj. 27. SZENTLÉLEK KILENCED
- A litániák kapcsán elkezdtük imádkozni, e-mailben is kapunk „pünkösd-szentlélekváró” imákat, gondolatokat… Jöjj Szentlélek!
- Ma Gödöllőn voltunk többplébániás (életigét élők) országos találkozóján. Nagy öröm (hála!) volt hallani, tapasztalni, hogy mennyi kegyelem érkezik Chiara Lubich lelkiségén keresztül. És öröm, hogy mi is ott lehettünk!
Máj. 24. KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE
ünnepe van ma. Ld.: http://www.magyarkurir.hu/hirek/szuz-maria-keresztenyek-segitsege-0/
- De mi is segíthetjük egymást. Szép példa erre a mai véradás! Megmozdult „Roki népe” Éva testvérünk megsegítésére. Istennek legyen hála!
Ld. LEVELEK...
Máj. 22. RITA
Csak szülei unszolására ment férjhez, mert szerzetesnővér szeretett volna lenni. Durva természetű, italozó férjét állhatatos imádsággal és béketűréssel átformálta. Sokat böjtölt, imádkozott, és segítette a szegényeket. Férje és gyermekei halála után Casciában az Ágoston-rendi apácák kolostorába lépett. Ott is a szegénység, fegyelem, szeretet, hősies tűrés, szolgálat és betegápolás mintaképe volt. Szívesen elmélkedett Jézus szenvedéséről, és vállalta a szenvedő Jézussal való azonosulást. Hosszú, fájdalmas betegség után, amelyet engesztelő áldozatul vállalt, mennyei boldogságtól ragyogó arccal tért meg az Atyához, 1447. május 22-én... Nagy közkedveltségnek örvend, nehéz ügyekben sokszor tapasztalt közbenjárása miatt. - Tanulhatunk tőle!
Máj. 21. TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI VILÁGNAP
Megragadom az alkalmat, hogy tájékoztassam a testvéreket, hogy én is napi szintem tartom a tájékoztatókat, sokakkal kölcsönösen kapcsolatban vagyunk…
- akik járnak a felnőtt hittanaimra, azok jobban képben vannak, tudják, mi van a szívemben, plébánián, egyházunkban… és velük meg tudunk beszélni, helyére tudunk tenni sok mindent…
- akik a honlapunkon kinyitják a különböző „ablakokat”, azok szintén napi szintén tájékoztatva vannak (Plébánosi gondolatok, Levelek, Olvastam, Prédikációk… és még sok-sok közérdekű tudni való, „ablak”)… - Tegnap pl. 298 megkeresése volt honlapunknak!
- akik olvassák a templomi faliújságunkat, ott is sok mindenről tájékozódhatnak…
- akik olvassák plébániánk újságját - Rózsafüzér Királynéja – szintén „képben vannak”…
- akik nap, mint nap részt vesznek szentmiséimen, vagy a vasárnap délelőttin, ott is „zajlik” a tájékoztatás…
- akik személyesen felkeresnek (kik, milyen kérdéseikkel, problémáikkal - vagy éppen nálam gyónnak, tőlem kérnek lelkivezetést), szintén választ kapnak sok mindenre…
- akik meghívnak pl. családcsoportjukba, vagy éppen otthonukba, ott is személyesebben tudjuk egymást „tájékoztatni”…
- ugyanakkor tudom, hogy mindezeket többen kihagyják, az interneten és élőben is másfelé/máshonnan tájékozódnak… így viszont nem tudunk „egyek lenni”!
A mai napon megköszönöm mindenkinek, akik a létfontosságú, „kölcsönös tájékoztatásban” benne vannak és közösen tudjuk építeni egymást, plébániai közösségünket, egyházunkat!…
Máj. 19. URAM IRGALMAZZ!
Krisztus kegyelmezz… könyörögj érettünk… - A litániában sokszor elimádkozzuk, de nem eleget! Minden kérésnél más-más szándékra gondolhatok. Uram irgalmazz: ezért és ezért a bűnömért… Könyörögj érettünk/értem: édesanyámért, házastársamért, beteg gyermekemért, az anyósomért, testvérem megtéréséért, nemzetünkért…. és rengeteg aktuális könyörögni valónk van! Ezért nem unalmas a májusi litánia!
Máj. 18. ÖKUMENÉ
A szembenállástól a közösségig címmel Ökumenikus Lelkészkörök Országos Találkozója volt a mai napon. Az ország minden tájáról, többféle felekezet, egyházi jellegű közösség képviselői jöttünk össze (püspök, teológusok, lelkészek…). A reformáció 500. évfordulója különösen is aktuálissá tette a találkozót. Testvéri légkörben, építő együttlét volt!
- Nemcsak a különböző egyházak, felekezetek között, de a plébániánkon is sokat mondó, meghatározó, cél lehet a találkozó címe: A szembenállástól a közösségig (az egyházi dokumentum könyvben is megjelent!). Minden nap imádkozhatunk érte, hogy valósuljon és dolgozhatunk rajta!
Máj. 17. NEKÜNK IS VAN
két fatimai Szűzanya szobrunk. Az egyiket ma reggel kihelyeztük a Jézus Szíve oltárra, a rózsafüzért imádkozók elé, hogy mindenki rátekinthessen, bűnbánatra, rózsafüzér imára serkentsen. A 100. évforduló kapcsán az internetezők rákattinthatnak a Fatimai jelenés linkre és rengeteg információt, indítást kaphatnak…
https://www.google.hu/search?q=fatimai+jelen%C3%A9s&rlz=1C1ASUM_enHU555HU555&oq=
Fatimai+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.8696j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Máj. 16. NEPOMUKI
- Szent János vértanú, az Egyház jogait védelmezte a királlyal szemben is… a gyónási titkot sem árulta el… ezért a király kivégeztette. – Te tudsz titkot tartani? Te ki mersz állni az Egyház mellett?
- „Boldog, aki nyelvével nem botlik…” (a mai zsolozsmából). – A nyelv bűneitől (fecsegés, pletykálkodás, rágalmazás, uszítás, lázítás, kibeszélés, stb.), ments meg Uram minket!
Máj. 15. ISTENNEK HÁLA
- Két felnőtt jelentkezett. Egyik nem régen költözött Bp-re. A környék templomai közül bennünket választott, szeretne közénk tartozni... A másik keresztelkedni szeretne... Imádkozzunk, adjunk hálát értük, de magunkra is gondolva, hogy krisztusi befogadók tudjunk lenni!
- Csukni akartam a templomajtót, amikor jött egy hölgy, megállt az ajtóban, be akartam tessékelni, de magára mutatott, hogy így nem jöhet be ("hiányos öltözék"... kezd jó idő lenni). Sajnos nem mindenki veszi magát észre. Ő észrevette, dicséretére legyen mondva!
- Én már 15 litánián voltam!!! - Mária, jó anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk!
Máj. 14. CSÍKSZERDA
A hétvégén közel háromezer ember hallgatta, elmélkedhette át templomunkban Dohnányi Ernő: Szegedi mise c. művét! Istennek legyen hála! – És nagyon sokan – az ország különböző részeiből jöttek – dicsérték templomunk szépségét…
Máj. 13. FATIMA
Ma van a Szűzanya fatimai jelenésének 100. évfordulója.
- Ferenc pápa elzarándokolt a helyszínre!
http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-melyik-mariara-tekintunk-az-evangelium-alakjara-vagy-kepzeletunk-szulottere
- Híveink közül többen a Rózsafüzér zarándoklatra mentek… mások a domonkosok találkozójára!
- Nagyon sokan itthon maradtak, sehova sem mentek. Így jöhettek a reggeli szentmisére és litániára. Sekrestyésünk meg is jegyezte: „Ennyien még nem is voltunk!” – Igen. Ő, meg én! Ketten imádkoztuk a litániát… - Egy kicsit elgondolkodtató híveink Mária-tisztelete!
Máj. 8. ÖRÜLTEM
- a Boldog Gizella kör mai ünnepének (közös ebéd, esti Gizella-mise…). Köszönjük!
- a mai Felnőtt hittannak. Fő téma a 2020-as Nemzetközi Euch. Kongresszus volt… És az Oltáriszentség, a szentségimádás „értelme”, miértje = a Jézussal való kapcsolatunk. Úgy láttam, többünket megérintett (engem is!)… Köszönjük!
Máj. 6. BRINGA TÚRA
„Veletek vagyok minden nap…” – Igen! Köszönjük Jézusunk! Tapasztaltuk ma is!!! – Képek már vannak a Rokifotóalbum-ban…
Máj. 5. ELGONDOLKODTAM
a mai evangélium (Jn 6,52-59) kapcsán…
„…Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet…”
- Kedves híveink közül milyen sokan nem fedezték még fel a szentáldozás fontosságát, nagy ajándékát! Hétköznapokon főleg nagyon kevesen élnek a lehetőséggel!
- És a szentgyónások? Mindenki szokott 1-2 havonként? – Ez is hozzátartozik a rendszeres szentáldozáshoz!
Máj. 2. LITÁNIÁK
2-0... Már kettő helyzetet kihasználtam!
0-2... Már két helyzetet kihagytam!
0-31... Jaaaj! Nehogy ez legyen a végeredmény!
Templomunkban minden nap van litánia! Jézus bizonyára örül, ha odafigyelünk Édesanyjára is!
https://hu.wikipedia.org/wiki/Loret%C3%B3i_lit%C3%A1nia
- A Levelek ablakot is ajánlom!
Máj. 1. SZENT JÓZSEF, A MUNKÁS
- Istenünk, te adtad a törvényt, hogy az ember dolgozzék és részt vegyen teremtő munkádban. Segíts jóságoddal, hogy Szent József példájára és oltalmával úgy dolgozzunk, ahogyan megparancsoltad, és elnyerjük tőled a jutalmat, amelyet megígértél.
- Május, a Szűzanya hónapja. Templomunkban minden nap litánia! Hétköznapokon a szentmisék után, vasárnapokon pedig a délelőtti szentmise előtt (9.40). – „Mária, jó Anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk!”
Ápr. 30. JÓ TERMÉSÉRT
imádkoztunk ma (búzaszentelés),… rábízva Mennyei Atyánkra, gondviselő szeretetére ide évünket, a várható termést, a testi táplálékot…
- Lelki táplálékot is kaptunk, mint mindig. Az emmauszi tanítványok története felhívta figyelmünket, hogy milyen fontos a szentírásból táplálkoznunk (olvasni, beszélgetni róla – pl. életige összejövetelek, bibliaóra, családokban, családcsoportokban megosztani a hitből megélt tapasztalatainkat, a Jézussal való találkozásainkat…). – Milyen fontos az Eucharisztia: szentmise, szentáldozás, szentségimádások: Jézussal, Jézusból táplálkozni!

Ápr. 29. ÜNNEP
Ma:
- „…Erős szél fújt, és a tó háborgott. … De Jézus bátorította őket: "Én vagyok, ne féljetek!" (Jn 6,16-21) – Köszönjük Jézusunk a sok bátorítást… megmentő szeretetedet!
- Két esküvő, egy házassági évforduló (45.!)… - Istennek legyen hála, imádkozzunk értük!

Ápr. 28. ELJEGYZÉS
Örülök, hogy egy fiatal pár az oltár előtt is szentesítette eljegyzését, közösen imádkozva, Isten áldását kérve… Bárcsak minden házasság így kezdődne!
- Mai ev. (Jn 6,1-15) Honnan vegyünk… de mi ez ennyinek?" … szám szerint mintegy ötezren voltak csupán a férfiak. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta a letelepedett embereknek; - Köszönjük Jézusunk, hogy ma is táplálsz, jóllakatsz bennünket. Add, hogy minél többen felfedezzék az igazi táplálékot, Téged!

Ápr. 27. MIRŐL BESZÉLÜNK?
A mai evangéliumban (Jn 3,31-36) olvassuk: Aki a földről való, az földies, és a földi dolgokról beszél... Akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti…
- Merünk, tudunk, szoktunk Isten dolgairól beszélni (családban, munkahelyen, baráti társaságokban, egymás között, interneten, stb.)?

Ápr. 25. MÁRK
- Barnabás unokatestvére. Pál apostolt elkísérte első útján, és követte Rómába is. Péter tanítványa volt, akinek tanítását evangéliumában tolmácsolta. – Köszönöm napjaink – plébániánk – hithirdetőit (hitoktatók, stb.), akik engem is kísérnek, segítenek az evangélium hirdetésében…
- Erdő Péter ápr. 22-én jelentette be, hogy Ferenc pápa április 21-én kihirdette a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus mottóját: Minden forrásom belőled fakad (Zsolt 87,7). – Már is kezdhetünk rajta elmélkedni...  önvizsgálatot tartani: a szentmise, szentáldozás (Eukarisztia) mennyire forrásom!?

Ápr. 23. BÉKESSÉG NEKTEK!
- Már a tegnapi gyalogtúrán (22 fő!) megkaptuk a „békességet”. Istennek legyen hála! A Levelekben már van is élménybeszámoló…
- A mai evangéliumban (Jn 20,19-31) Jézus háromszor is adja, aztán a szentmisében is…
- Hálát adhatunk a bűnbocsánat szentségéért, is („Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot."). Van szentgyónás, feloldozás, újrakezdési lehetőség – békesség újra!
- Külön ajándék volt ma, hogy 25 fő kérte a betegek szentségét, melyben bizonyára megtapasztalhatta ki-ki a Jézustól származó békességet…

Ápr. 22. KERESZTSÉG
A húsvét utáni héten szinte minden könyörgés a keresztség szentségéről, az újonnan megkereszteltekről szólt. - Folytassuk az imádságokat a most megkeresztelt testvéreinkért, de saját keresztségünkre is gondolva!
- Add híveidnek, hogy életükkel valóra váltsák, amit hittel vállaltak a keresztség szentségében
- Add, hogy egyek legyünk a hitben és a keresztény életben, akik újjászülettünk a keresztség vizében.
- Öltöztesd a halhatatlanság köntösébe mindazokat, akik újjászülettek a keresztségben.

Ápr. 20. HIT
"még mindig nem mertek hinni" (Lk 24,35-48)
- És az én hitem milyen? Mire (kire) épül? Hogyan, miben nyilvánul meg? A nehéz helyzetekben, próbatételekben?

Ápr. 19. AMIM VAN
„Aranyom, ezüstöm nincs. De amim van, azt neked adom…” (ApCsel 3,1-10) - Időm, odafigyelésem, a bennem élő Jézus, szeretetem, talentumaim...
- Nekünk is sok lehetőségünk van, minden nap… Jézus is csak azt várja tőlünk: adjunk, amink van!
Húsvét után elkezdődnek a Feltámadottal való találkozások… Ev. (Lk 24,13-35).
- Figyeljük mi is, hiszen itt él velünk, köztünk… fontos (és örömteli) hogy felismerjük! 

Ápr. 18. KERESSÜK

"Asszony, miért sírsz? Kit keresel?" (Jn 20,11-18)
- Sokszor van (lenne miért) sírni, de ha Őt keressük, a Vele való találkozások letörlik könnyeinket!  
- Hála és köszönet a húsvéti kegyelmekért, jelenlétért, szolgálatokért. További szép folytatást!

Ápr. 14. ÉRTEM
Köszönöm Jézusom, hogy értem is szenvedtél, meghaltál… és feltámadtál!
- Köszönet a nagycsütörtök, és nagypéntek  résztvevőinek. Jó volt együtt kezdeni a „szentháromnapot”, húsvét ünneplését… Holnap este 8-kor már a „III. felvonás” kezdődik!
- Öröm a sok gyónó! Még szombat reggel 8 után is lesz lehetőség! – De… jövőre jobb lenne, ha már nagycsütörtök estére „kész lenne” mindenki, tiszta lélekkel tudná kezdeni húsvét ünneplését!
- Nagyszombat. Már reggel 8-tól nyitva a templom, egész nap lehet jönni Jézusnak köszönetet mondani!

Ápr. 13. KÖSZÖNÖM
Ma este 6-kor kezdjük! Legyünk mindnyájan együtt!
- Köszönöm Jézusom, hogy Vagy…
- Köszönöm a papokat…
- Köszönöm a szentmisét… a szentáldozást…
- Köszönöm az „új parancs” (Szeressétek egymást!) boldogságát… az Egység megélését...

Ápr. 12. ELŐKÉSZÜLET
…a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: "Hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?" (Mt 26,14-25)
- Ma, és ezekben a napokban (húsvéti készület) nekünk is fő gondunk legyen: kérdezgetni Jézust, kedvében járni, „Te hogy szeretnéd, mivel tudnék Neked örömet szerezni”? Vele tartani, együtt a tanítványok, egymást szeretve készíteni az ünnepet

Ápr. 11. HŰSÉG
Ld. mai evangélium (Jn 13,21-33.36-38)
Jézusom! Bocsáss meg! Én is sokszor elárultalak, sokszor megtagadtalak! Bocsásd meg hűtlenségeimet! - Köszönöm az újrakezdési lehetőségeket!
- Örülök, hogy e Nagyhéten sokan bejelentkeztek gyónásra! Péntek reggel és szombat reggel a templomban is lesz még gyóntatás!

Ápr. 9. VIRÁGVASÁRNAP
- Kezdődik a Nagyhét… készület a húsvéti titok ünneplésére – kövessük Jézust!
- Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig… (Fil 2,6-11) – kövessük!
- Passio… a csendben szenvedő Jézus - kövessük!

Ápr. 7. TETTEK
- Mai ev. (…higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok… Jn 10,31-42). – Jézus tőlünk is a hiteles tetteket várja! Hogyan teljesítjük az Atya akaratát, hogyan éljük az evangéliumot…?
- Megjelent újságunk (Rózsafüzér Királynéja) húsvéti száma. Nagy segítség a húsvéti készületben!
- Ma az Oltáriszentség előtt imádkozzuk a keresztutat!

Ápr. 3. HÁZASSÁGTÖRŐ
A mai evangélium (Jn 8,1-11) kapcsán: A házasságtörésnek, hűtlenségnek sok fajtája van… A „téged el nem hagylak”… (gondolattal, szóval, cselekedettel, mulasztással). Érdemes pl. honlapunkon is megnézni a Lelkitükrök ablakot, benne több felől szét lehet nézni e témában is… Aztán a gyónásokban elő kell szedni ezeket a témákat is!
– Közeledik a Húsvét, végezzünk igazi nagytakarítást e témában is! Bátorság! Bízzunk az irgalmas Jézus szeretetében!

Márc. 31. KERESZTÚT
- Valaki az esti keresztút-járás után szomorúan felsóhajtott: „Már csak egy keresztút lesz, aztán itt a nagypéntek…” – Igen, sok kegyelemmel jár hétről hétre, együtt végigjárni Jézussal… Hála Istennek, ma is sokan voltunk! Testvérem! Te hányszor voltál az idei nagyböjtben?
- Kérjük üdvözítő Krisztusunkat, aki halála és feltámadása által megváltott bennünket: Urunk, könyörülj rajtunk!

Márc. 28. TÁMOGATÁS
A mai ev.-ban (Jn 5,1-16) olvashatjuk: „Nincs emberem, aki…” – és Jézus lép.
Plébániai közösségünkben – hála és köszönet! - mindig van ember, mindig van, aki lép!
- Hirdettem, hogy pakisztáni gyerekeket segíthetnénk (1 gyerek 1 évi iskoláztatása 65e Ft.) Rögtön volt, egy család, akik 1 gyereket azonnal felvállaltak. Mások 2e, 10e Ft-al járultak hozzá (még lehet!).
- Vasárnap „Krumlileves-ebéd” volt plébániánkon. Lemondva az ünnepi vasárnapi ebédről, helyi karitászunk (rászorulóink) javára adhattak adományt. 105e Ft jött össze!
- Előző hetekben élelmiszer-gyűjtés volt (pénzt is lehetett). Erre is többen rámozdultak… (folyamatosan lehet, egész évben).
- Van, aki havonta 20e Ft-al segít családokat, és ki, mennyivel...
- Sorolhatnánk még sokféle „lépést”… Pl. látják, hogy hiányzik valami apróság plébániánkon, megveszi, hozza, és nem kér érte pénzt. Van, aki kétkezi munkájával és egyéb módokon veszi ki részét közösségünk (és felebarátai) életében.
- Van emberem! Isten fizesse meg!

Márc. 27. LŐLAP
A Rózsafüzér Királynéja újságunkban található egy „lőlap”. Már mindenki becélozta magát? Hol tartok, mennyire vagyok benne Isten Országában, az Egyházban, plébániai közösségben…
- A kegyelmeket nem csak önmagunk számára kapjuk, hanem hogy használjunk vele: a közösség számára, egymás szolgálata, Isten Országának építése számára.
- Nem helyes, ha az egyén, vagy bármiféle közösség, csoport bezárkózik. Hivatásunk, küldetésünk a „menjetek… hirdessétek…”, a tovább adás, evangelizáció!

Márc. 26. ÖRÖMVASÁRNAP
- Öröm és hála minden „nagyböjti győzelemért” (imák, gyónások, jócselekedetek, lemondások, felajánlások, stb.)!
- Öröm és hála Istennek: ma ismét volt keresztelő, gyarapszik anyaszentegyházunk!
- Öröm, köszönet, hála a mai karitászos „krumplileves ebéd” létrehozóinak, résztvevőinek. Telt ház közösségi termünkben! – Ld. majd Rokifotóalbum…
- Öröm és hála, hogy sok hétköznapi csodát láthatunk, hogy nem vagyunk teljesen vakok… de kérjük is az Urat, hogy gyógyítsa vakságunkat: lássuk, miben kell még bűnbánatot tartanunk, változnunk… - Ld. majd Pédikációk…

Márc. 25. IGEN
- Mária IGEN-t mond Isten akaratára, és méhében fogan…
- Jézus egész élete IGEN-t mondás: hogy annak akaratát tegyem, aki küldött… engedelmes a halálig, mégpedig a kereszthalálig…
- Mi sokszor, sok mindent szeretnénk, kérünk Istentől, életünkben… de sokszor nem keressük, és nem tesszük Isten akaratát, nem mondjuk ki az IGEN-eket, a legyen meg a Te akaratod-at is!

Márc. 24. TELJES
„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! (Mk 12,28b-34)
- Nem lehet lazán, takarékon szeretni… Törekedjünk a teljességre: mindenben Istent választani!
Ma este már Gyümölcsoltó! – Gyermekre vágyók, gyermeket várók megáldása… + Keresztút!

Márc. 23. VELEM
A mai evangéliumban mondja Jézus: „Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór." (Lk 11,14-23)
- Fontos, hogy mindent Vele egységben csináljunk…
- De én is (a plébános) ezt kérem, szeretném. És köszönet mindazoknak, akik már is jól élik ezt - Jézussal és velem!

Márc. 22. TÖRVÉNY
- Ma a rádióban éppen egy rabbi beszélt az ószövetségi 613 törvényről…
- A mai szentmisén az Olvasmányban és az evangéliumban is a Törvényről van szó. – Mind-mind Isten szeretetének, bölcsességének jelei. Szeret minket, törődik velünk. Ne próbáljak jobbat kitalálni, még ha nehéz is olykor betartani, mert akkor félre siklik az életem
- hogy éljetek… hogy hozzájuk igazodjatok … Tartsátok szem előtt és kövessétek őket! Így tesztek szert bölcsességre és okosságra … hol van olyan nagy nép, amelyiknek oly tökéletes parancsai és szabályai volnának, mint az az egész törvény, amelyet ma elétek tárok?… őrizd meg emlékezetedben életed minden napján, sőt add tudtára gyermekeidnek és gyermekeid gyermekeinek is. (MTörv 4,1.5-9)
- "Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt … Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. … Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is…" (Mt 5,17-19)

Márc. 21. FÉRFI EST
- Hála Istennek aránylag sok férfi összejött tegnap este... Négy csoportban és együtt is fontos témákat beszélgettünk át...1.A férfiak szerepe az Egyházban, a plébániai közösségben, a családban 2.Szent József: Jézus, Mária „őrzője”, gondviselője 3.Szent József, aki Mária és Jézus jelenlétében él 4.Szent József tulajdonságai - Mindezeket magunkra alkalmazva!
- Ferenc pápát is meghallgathatjuk Szent József témában...

Márc. 20. JÓZSEF
- Igaz ember volt…, nem akarta Máriát megszégyeníteni… „forró drótja volt Istennel”: hallgatott rá, azt tette, amit Isten üzent neki
- Házasságát Máriával tisztán, Jézussal köztük élte…
- Munkás (ács), családjáról gondoskodó ember…
A ma esti 6-os misén ünnepeljük. Imádkozzunk férfi testvéreinkért, szent családokért…
Mise után férfi-est a plébánián!

Márc. 18. TISZTÍTÓ TÚRA
- Gyónások, lelki-beszélgetések, vasárnapi evangélium, rózsafüzér…
- Friss levegő a Börzsönyben (Verőce - Nógrádi vár)… eső is (nem volt tragédia az ázás, sőt!), kék ég is… 30 ezer lépés (jól esett a mozgás!)… új arcok… és a finom, közös vacsora...
- Istennek legyen hála, és köszönet a túratársaknak! - Jó az atyai házban, plébániai közösségben (ld. mai evangélium)!

Márc. 17. EMLÉKEZZETEK
„Emlékezzetek a csodás tettekre, * melyeket Isten művelt.” (Zsolt 104.)
- Hajlandó az ember elcsüggedni, hitében meggyengülni… A mai szentmise zsoltára felráz bennünket. Ne felejtsük azt a rengeteg jót, amit Istentől kaptunk!
- Ma este férfiak keresztútja
- Holnap gyalogtúra!

Márc. 16. VAN MÓZESÜK
„…Azokra hallgassanak. Ám az erősködött: Nem teszik, atyám…” (Lk 16,19-31)
- Van pápánk, püspökünk, plébánosunk… - Jézus gondoskodott vezetőkről, akikkel egységben menetelhetünk az üdvösség felé. Az egyénieskedés veszélyes, nem egyházépítő, nem egységépítő…
- Tegnap egész nap lehetőségünk volt (két mise is!), hogy Jézus elé üljünk, hallgassuk Őt, hálát adjunk, beszélgessünk vele, eléje vigyük egyéni-családi-nemzeti gondjainkat, örömeinket-fájdalmainkat… Örülök, hogy többen is éltek e lehetőséggel! - Persze, lehet nélküle is próbálkozni, síránkozni...

Márc. 15. ISTEN, HAZÁNKÉRT
térdelünk elődbe (Hozs. 293.)… Pl. ma egész napos szentségimádás van templomunkban!
- A Himnuszt is elimádkozhatjuk ma, az összes versszakát! - http://www.himnusz.hu/
- A mai evangéliumban (Mt 20,17-28) pedig Jézus kérdezi: Készek vagytok-e… vállalni a szenvedést… Kész vagy-e szolgálni (utolsó lenni), kész vagy-e az életedet adni felebarátod iránti szeretetből… a mennyországért?!

Márc. 14. CHIARA
- Ma van halálának 9. évfordulója. Sokan ismerjük, sokan sokat kaptunk tőle... de ki is ő?
- Megkezdődött boldoggá avatásának eljárása is (a ma esti misében róla is emlékezünk)!

Márc. 13. ŐT HALLGASSÁTOK
- Az ítélkezés helyett irgalmasság… adjatok… (Lk 6,36-38)
- A tegnapi prédikáció már honlapunkon visszahallgatható!
- Ma Felnőtt hittan!

Márc. 11. ÉLETSZENTSÉG
- Mai ev.(Mt 5,43-48): „…Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket! Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket… Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek…Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!..."
- Nagy öröm volt számomra a ma délelőtti „társadalmi munka” = közösségünk összefogása! Sok-sok munkás kész, nagyon sok elvégzett munka… és a finom (több fogásos) közös ebéd! – Munkás Szent József, könyörögj érettünk, mai „munkásainkért”!

Márc. 10. KIENGESZTELŐDNI
Mai ev. (Mt 5,20-26): „…testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat!...” – csak azután gyere a szentmisére!
Ld. még – honlapunkon - a márciusi Életige (engesztelődjetek ki)! 

Márc. 9. JÉZUSSAL
Jézus nyomában jártunk ma este, a film klub kapcsán. Más lesz hallgatni, olvasni az evangéliumokat! Tapinthatóbb, kézzelfoghatóbb, elképzelhetőbb a jelenléte – nemcsak a szent helyeken, hanem itt a templomunkban, családi otthonokban is. Úgy legyen, ámen!

Márc. 8. HANGSÚLY
- "Add, hogy testi önmegtagadásaink és jó cselekedeteink gyümölcseként lélekben újjászülessünk" (mai könyörgés). – Minden nagyböjti ténykedésünknek a célja, lényege, hogy: lélekben újjászülessünk!
- Dicséretes szép elhatározásokat kitűzni és tenni, de a legfontosabb – ha krisztus-követők vagyunk – azt tenni, úgy gondolkodni az adott pillanatban, amint Jézus:”… „Így szóltam hát: itt jövök, Istenem, hogy akaratodat megtegyem, amint a könyvtekercsben írva van." „ Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki küldött engem” – A legnehezebb és legszebb böjt. - Komoly szűrő: ez most Isten akarata? ezt tenné most Jézus? - Ettől lesz szent a negyven napunk…

Márc. 7. SZORONGATÁS
„Az Úr az igazakat kimenti * minden szorongatásukból. (Vö. Zsolt 33,18b. vers.)
- Szorongatás, szorongás nem ugyanaz, de most együtt elmélkedem rajta, és osztom meg örömhírként a mai szentmise zsoltár-válaszát! Pl. egy komoly szentgyónás, lelkibeszélgetés… mennyi szorongást felold! Hála érte!
- Tegnap du. tudtuk meg, hogy a Bonum TV a templomunkban felveszi a rózsafüzér imát. Egy óra alatt sokakat sikerült összetrombitálni, hogy jöjjenek. Köszönet a résztvevőknek!

Márc. 6. JÉZUSNAK
- A mai evangélium (Mt 25,31-46) nagyon konkrét meghívás a „szentnegyvennapra” is! „… Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek! … Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek!"
- A márciusi életige - "engesztelődjetek ki..." - már többekben sok, szép gyümölcsöt termett! Érdemes élni!

Márc. 4. LELKINAP
Hála Istennek, már kicsi a hittantermünk, közösségi terünk! A mai lelkinapon nagy létszámmal voltunk jelen. És, hála Istennek, már élőszóban is több pozitív visszajelzés érkezett… de írásban is (Levelek) szívesen fogadjuk a megosztásokat – még ha a kiscsoportokban hallhatták is jó páran egymást. Köszönöm a jelenlétet, szép folytatást!

Márc. 3. ELSŐPÉNTEK
- Ilyenkor jó pár nénihez, bácsihoz elviszem Jézust… Megható találkozások (ma is szép történetek, újrakezdések!)… - Ők imádkoznak értünk, mi is tegyük, viszonozzuk!
- Ilyenkor többen gyónnak, áldoznak… így kezdik a hónapot. Lehet kezdeni „kilencedet” is!
- Ilyenkor közösségünk szentségimádása van, havi egy! A többi pénteken is van, de ilyenkor tele kellene, hogy legyen a templom!
- Ilyenkor – nagyböjtben – péntekeken közösen imádkozzuk a Keresztutat. Ma is, a kitett Oltáriszentség előtt!
- Ilyenkor – nagyböjt első napjaiban – még lelkesednek sokan, elhatározásokat tesznek, kezdenek valóra váltani… Megtérés = változás, változtatás! Újságunkban, honlapunkon is van hozzá sok ötlet!
- Ilyenkor a szentírás üzeneteit is jobban figyeljük, megszívleljük. A mai olvasmány: Iz 58,1-9a

Márc. 2. ÚGY KÖVESSEN
Mai evangélium (Lk 9,22-25):
- "…Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! – Napi szinten is sok mindent tehetünk Jézus iránti szeretetből (imádkozom, dicsőítem, szentírást olvasok, misére járok, stb…), de ki ne hagyjam az „úgy kövessen”-t (önmegtagadás, kereszt)! 
- Mit használ az embernek, ha a egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?" – Mire törekszem? Értékrendem? Mi a fontos nekem? Mit teszek érte?
Tegnapi evangélium=örömhír: 
- sokan eljöttek a nagyböjtöt nyitó (hamvazószerdai) reggeli, ill. esti szentmisére… kisgyermekesek is!

Márc. 1. NAGYBÖJT
- Örülök, hogy már a reggeli szentmisére sokan eljöttek (hamvazkodni is)... Öröm, hogy a nagyböjtöt többen gyónással kezdik...
A "szentnegyvennap" arra is való, hogy szentebbé váljunk, többet törődjünk a lelkünkkel. Ennek sok eszköze van. Pl.:  http://www.magyarkurir.hu/hirek/70-otlet-mirol-mondhatsz-le-nagybojtben

Febr. 28.
Holnap HAMVAZÓSZERDA! Szentmise kivételesen nem csak reggel 7-kor, hanem este 6-kor is lesz. Hamvaszkodási lehetőség mindkét misén lesz (vasárnap nem!). Természetesen ez nem helyettesíti a szentgyónást, de a bűnbánat szándékát kifejezi.

Febr. 27. MIT TEGYEK?
Érdemes gyakran feltennünk a mai evangélium (Mk 10,17-27) kérdését:"Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?
- Már ma is! Jézus biztos, hogy ad személyre szabott választ mindnyájunknak!
- A nagyböjtünket is lehet tervezni a mai evangélium fényében!
- "Valami hiányzik még belőled...” – Keressem meg, Jézus mit hiányol belőlem?!

Febr. 25. ENGEDJÉTEK
Mai ev. (Mk 10,13-16): Kisgyermekeket vittek Jézushoz… - Sajnos a „mi gyerekeinket” nem hozták szüleik a mai kirándulásra (nem a betegekről van szó!)… Tavaszi napsütés, remek kirándulási lehetőség! Más családokkal találkoztunk is. Még két hetes babát is hoztak! - "Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket”
- Ugyanakkor örültem a jelenlévőknek, régieknek-újaknak… Hála a mai napért!

Febr. 24. MÁTYÁS
- „..azok közül a férfiak közül, akik mindig velünk voltak…” (ApCsel 1,15-17.20-26). Ez volt a fő szempont Mátyás apostollá választásánál! – Ma is fontos, hogy közösségben legyünk egymással, az egyházzal, vezetőivel…
- „akik mindig velünk voltak” – Pl. a ma esti szentségimádáson, a holnapi kiránduláson… Testvérem! Legyél te is velünk! És minél több alkalommal (programjaink, stb.) – Jézus körül!

Febr. 23. VÁGD LE
- Jézus szerint a kereszténységet, az üdvösséget nem lehet lazán venni (ld. mai ev.: Mk 9,41-50). Tanításával érzékeltetni akarja, hogy nem lehetünk megalkuvók (kísértések, bűn), nem lehetünk langyos Krisztus-követők! - A mai életige összejövetelen ez is szóba kerül!

Febr. 22. KISÉRTÉSEK
Elgondolkodtató Ferenc pápa beszéde... Értsük jól!

Febr. 21. MAI ÜZENETEK
- Damiáni Szent Péter mise könyörgése: „…mindennél többre tartsuk Krisztust, mindig készen álljunk Egyházad szolgálatára, és egykor eljussunk mennyei fényességed boldog örömébe.”
- Olv (Sir 2,1-13).: Készülj fel a megpróbáltatásokra… 
- Ev (Mk 9,30-37):  a tanítványok „arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük”… Ejnye, ejnye!!!

Febr. 18. JÓ ITT
"Mester! Jó nekünk itt lennünk! … "Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!" (Mk 9,2-13)Ha Jézus köztünk van, akkor jó! Így készüljünk mai együttlétünkre, a farsangunkra…

Febr. 17. SZERVITÁK
- Ld. az OLVASTAM ablakunkat! – Kedves férfitestvéreim! Hol tartotok az elkötelezett keresztény életben, ki-ki a maga helyén, hivatásában?!
- Mai ev. (Mk 8,34 - 9,1): "Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki értem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkének kárát vallja? …”  - Bátorság! Merjünk elkötelezett keresztények lenni az egyházban! Követve Jézus tanítását… nem lazán, langyosan…
- Mindenki készül a holnap délutáni farsangunkra?

Febr. 14. CIRILL ÉS METÓD
Hithirdetők… Mi is azok vagyunk! Azok vagyunk?
BÁLINT

Febr. 13. ÜZENETEK
Örülök (és sokan mások), hála a tegnapi házaspárok felsorakozásáért, a közös ebédért… a mai Felnőtt hittan „házasos-családos” elgondolkodtató, építő, és lelkiismeretvizsgálatra indító estért…
És a mai szentmise olvasmánya(Ter 4,1-15,25)
- „Fiúgyermeket kaptam Isten kegyelméből.” – Éva Isten-kapcsolata, alázatossága!
- „Állj ellen a bűnös kívánságnak és uralkodjál rajta!” – Irigység… gyilkosság
- „Vajon őrzője vagyok én testvéremnek?” – Igen! Felelősek vagyunk egymásért!

Febr. 12. HÁZASSÁG HETE
A házasság ápolása nagyon fontos! Mi kell hozzá, pl. a mai szentírási olvasmányokból merítve?
- „Mi bölcsességet hirdetünk…” (1Kor 2,6). – A bölcsesség maga Isten. Bölcs, aki Isten szemével nézi házastársát, Isten szívével szeretik egymást… aki tud hallgatni is… aki nem elhamarkodottan, ítélkezve szólal meg, stb…
- Ne ölj!” (Mt 5,17-) – Gondolattal, szóval, cselekedettel, mulasztással is lehet ölni… vigyázat! „Öli a másikat”. – Szeress! Vigyázunk egymás testi-lelki épségére!
- Ne törj házasságot!” – Bűnös kívánsággal sem… Téged el nem hagylak, társad vagyok, számíthatsz rám… Hűség! Ne hanyagold el (testileg-lelkileg sem) társad. Isten után ő van az első helyen! Nem a munka, önző éned, Tv, számítógép, és egyéb szenvedélyek… Legyen köztetek és érezze jól magát Jézus!

Febr. 11. LOURDES
- Ferenc pápa 2017-es üzenete a Programjaink-ban olvasható (Febr. 11)

Febr. 8. BAKHITA
- Többször eladták afrikai rabszolga-kereskedőknek, akiknél kegyetlen rabszolgasorsban volt része. Végül megszabadulva, Velencében megkeresztelkedett, és szerzetesnő lett… Jószívű és segítőkész volt mindenki iránt…. A rosszat is mindig jóval viszonozta… 1947. február 8-án halt meg. https://hu.wikipedia.org/wiki/Bakhita_Szent_Jozefina
– Közösen néztünk róla filmet a plébánián!
- Mai ev-ból: "Hát még ti sem értitek?”  (Mk 7,14-23)  – Három évig jártak „felnőtt hittanra”! Jézus személyesen tanította őket… Ezért is fontos mindnyájunknak a továbbképzés minden korosztály számára... a felnőtt hittanok. Öröm, hogy tegnap is jött egy új pár!

Febr. 7. SAJÁT KÉPÉRE
„…Isten megteremtette az embert saját képmására: Isten képmására teremtette őt; férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik: Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet… (Ter 1,20-2,4a)
- Saját képmására… Szeretetre, közösségre… szentháromságos életre…
- Szaporodjatok… Három gyermeknél kezdődik a „szaporodás” (Tiszteletben tartva a kinél-kinél felmerülő problémákat)!

Febr. 6. JAPÁN VÉRTANÚK
- A keresztre feszítve is imádkoztak, prédikáltak, buzdították a körülöttük állókat a keresztényhez illő életre… - Nem könnyű a hétköznapok „keresztre feszítettségében” mindezt derűs lélekkel csinálni!
- Só és világosság! – Két idősek otthonában, jegyespárral, gyóntatással, népes és nagyon építő katekumen csoporttal, stb. igyekeztem (és örömmel tapasztaltam): milyen jó élni az evangéliumot, sónak, világosságnak lenni!

Febr. 4. MUNKÁLATOK
- Isten fizesse meg! A meghirdetett „munkálatokra” plébániai közösségünkből sokan rámozdultak és „játszották a ki, mit tud-ot”! Mindenki talált tennivalót! Aztán finom ebéddel fejeződött be a szombati műszak.
- Közel kétszázan pedig (plébániánkról is egy páran) – sok fiatal, fiatal házas, és persze korábban születettek is – egyfajta képzésen vettek részt. Fő téma: az evangélium, az Ige élése (annak felfedezése) milyen szép gyümölcsöket terem, hogyan változtat, határoz meg emberi életeket. - Gyerekeknek, fiataloknak külön programok is voltak (plébániánkon is egy nagy csoport, holnap délig)…

Febr. 3. BALÁZSOLÁS
- Örülök a tegnap esti gyertyaszentelő, gyermekek bemutatása és megáldása, balázsolás… mise résztvevőinek, a gyónóknak! Isten áldása maradjon rajtuk! – Ld. Rokifotóalbum!
- Ma, Szent Balázs ünnepén – elsőpéntek is! – sok lakásba eljutott Jézus és az áldás is… Este folytatjuk: még lehetőség a Balázs-áldásra… és közösségünk havi szentségimádása is!

Febr. 2. GYERTYASZENTELŐ

- Máriát Jézus tette boldoggá: fizikai és lelki közelsége. Adva számunkra is a lehetőség!

- Örömmel viszi a 40 napos Jézust a templomba! Hálát ad, Isten elé teszi gyermekét… jövőjét, sorsát… (nemcsak kötelességből). – „Akit te szent szűz a templomban bemutattál”!

- Jézus elkezd mutatkozni! – Ma is. Észrevesszük a hétköznapokban? Itt él közöttünk!

- Este 6-kor együtt ünneplünk! A Szent Margit oltárnál gyülekezünk… gyertyák megáldása, körmenetben vonulunk az oltárhoz…, bemutatjuk, megáldjuk a gyermekeket… szentmise és még „Balázs-áldás” is!

- Ld. még: http://www.magyarkurir.hu/hirek/gyertyaszentelo-boldogasszony-unneperol


Febr. 1. NE CSÜGGEDJ
Mai szentlecke (Zsid 12,4-7.11-15)
- Akit az Úr szeret, megfenyíti...A jelenben ugyan minden fenyíték inkább szomorúságot okoz, mint örömet, később azonban az igazi élet és a béke gyümölcsét hozza annak, aki elviselte…
- Törekedjetek az életszentségre és a békességre mindenkivel! 
- Senki se legyen mérgező gyökérré, amely felnövekedve kárt okoz, és megfertőz másokat!
- Köszönöm a tegnapi FEFO-t (együttgondolkodás plébániánk ügyeiről, programjairól) és a „rendkívüli hómunkásokat”!

Jan. 31. RÓZSAFÜZÉR
- Örülök, hogy kezdeményezték (a nagy hideg ellenére), hogy minden esti mise előtt legyen közös rózsafüzér.
- Fájdalom, hogy nagyon kevesen szoktak részt venni a rózsafüzér imádságokon (Rózsafüzér templomunkban!). - Nemcsak hideg időben...
- Kérdés – a fatimai jelenés jubileumi évében – egyénileg ki, mennyit imádkozza a rózsafüzért (főleg, akik ezt ünnepélyesen fel is vállalták)?!
- Panaszkodó, elégedetlenkedő ember sok van, imádkozó viszont kevés!

Jan. 30. A HIT EREJE
Mai Szentlecke (Zsid 11,32-40)
Érdemes elgondolkodni, hogy a hit erejével 
- mi-mindenre voltak képesek őseink (már az ószövetségben is)!
- a kétezer éves egyháztörténelem hősei, vértanúi, de az elkötelezett keresztények is
- nézzük meg saját életünket is: a hétköznapokban hogyan vizsgázom a hitből, milyen erős a hitem, az adott helyzetekben (próbatételek, stb.).

Jan. 26. MONDJÁTOK EL
Mai zsoltárválaszunk: „Hirdessétek minden népnek, mondjátok el az Úr csodás tetteit.” – Ezért (is) jöttünk össze jó sokan a ma esti életige összejövetelre. Jó látni, elmondani, hallani Isten csodás tetteit, melyeket művel bennünk, általunk, rajtunk keresztül az Ige megélése által. Külön öröm volt, hogy Balázs kispapunk is köztünk volt!

Jan. 25. PÁL-FORDULÁS
Saulból Pál lett (ApCsel 22,3-16). Gyökeres változás az életében!
- Nagyon vallásosnak tartotta magát, és az is volt… de Jézus beleszólt az életébe… akkor derült ki, hogy mennyire nincs a helyén. Kérdezte is Jézust, hogy „mit kell tennem?”. Nem Jézus magyarázta el neki, hanem elküldte egy paphoz!... Elgondolkodtató! – Szoktál a paphoz menni? Van lelkivezetőd?  Kérdezed? Hallgatsz rá?
- Nekem miben kell változnom? Már vasárnap kaptunk felszólítást Jézustól: Térjetek meg! – Elkezdtem?

Jan. 23. - HÁZSZENTELÉS
- Örülök, hogy ebben az évben már többen kérték lakásuk szentelését, szívesen megyek a továbbiakban is, ahova hívnak. Ma a Felnőtt hittan keretében a plébániánkon lesz házszentelés. Mindenkit szeretettel várunk!
- A mai evangéliumban (Mk 3,22-30) is van utalás a gonosz lélekre ("Az erősnek házába nem törhet be senki..."). A lakásszentelés is egyfajta "ördögűzés" - az áldáson kívül. 

Jan. 22. EGYSÉG
- Ma ér véget az Imahét a Krisztus-hívők egységéért. Köszönet mindazoknak, akik ebbe valamilyen formában beneveztek!
- Egység plébániánkon is! – A 10 órai szentmise különösen is közösségünk miséje. Kinek-kinek jelenléte már az egység építése is. – Köszönöm a jelenlétet! - Ma különösen is szép volt, hogy együtt ünnepelhettük katekumeneinket, hallgathattuk hitvallásukat, együtt imádkozhattunk velük és értük… és elgondolkodhattunk: mi hogyan éljük meg hitünket a hétköznapokban?!
- A Szentleckében hallottuk: ne szakadjatok pártokra(1Kor 1,10-13.17)
- Az Evangéliumban: Térjetek meg! Már ma összeszedhetem, miben kell változnom…(Mt 4,12-23)

Jan. 21. ÁGNES
- A tizenéves lánynak, a keresztényüldözés idején (is) fontos volt a szüzesség, a Krisztus-követés… Inkább a halál (hűség Jézushoz… mennyország)! 
- A mai evangéliumban (Mk 3,20-21) kiderült, hogy Jézust sokan nem értették, még a rokonai sem… „nagy tömeg verődött össze, úgyhogy még evésre sem volt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, elindultak, hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mert az volt róla szóbeszéd, hogy eszét vesztette”. – Új tanítást hozott… Ma is sokan vannak, akik nem tudják befogadni az „új tanítást”, maradnak a hagyományos vallásosságban…

Jan. 19. PIROSKA
- Mai ev. (Mk 3,7-12): Jézus „sokakat meggyógyított”… „nagy sokaság csatlakozott hozzá…” – Magunk, de mások számára is kérjük a kegyelmet, hogy minél többször és többen „tolongjanak körülötte”. Evangelizáljunk!
- Örülök, hogy a rokisok kivették a részüket a Krisztus-hívők egységéért végzett imaesteken. Köszönöm. - A "legyenek mindnyájan egy", Jézus szívügye!
- Szent Piroska, könyörögj érettünk!

Jan. 18. Á. SZENT MARGIT
IV. Béla királyunk leánya, Boldog Kinga, Boldog Jolán és Boldog Konstancia testvére. Szülei fogadást tettek, hogy ha Isten megmenti az országot a tatároktól, születendő gyermeküket egészen az ő szolgálatára szentelik. Négyéves korában a veszprémi domonkos apácákhoz adták, ahol gondos neveltetésben részesült. A Nyulak szigetén (ma Margitsziget) épült kolostorban 1254-ben szerzetesi fogadalmat tett, amelyet, több uralkodó házassági ajánlatát visszautasítva, 1261-ben ünnepélyesen megerősített. Önfegyelmezés, keresztény szeretet gyakorlása, teljes Istennek adottság, a legalacsonyabb szolgai munka, hősies vezeklés és a családi béke munkálása jellemezte életét. 1270. január 18-án a vezekléstől és a szeretettől felemésztve halt meg a Nyulak szigeti kolostorban.
- Az Imák ablakban (38.) találunk vele kapcsolatos fohászokat! 

Jan. 17. IMAHÉT

- A Krisztus-hívők egységéért imádkoztunk tegnap este templomunkban. Örülök a sok imádkozónak, az igehirdető evangélikus lelkésznőnek… Ma este az evangélikusoknál folytatódik (ld. részletesebben az újságunkban).
- Még egy kis biztatás is a mai szentleckéből (Zsid 6,10-20): „Isten nem feledkezik meg a jócselekedetekről és a szeretetről… ne legyetek hanyagok…"
- Hallható is egy pár gondolatom (még az elmúlt évben vették fel – most kaptam meg… tegnap volt adásban?): Mária Rádió - Hitvalló c. műsora

Jan. 9. JÉZUS UTÁN
"Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban." - "Jöjjetek utánam…” (Mk 1,14-20)
- Öröm, hogy „közel van”… 
- Már a mai napon is hív bennünket Jézus! Fontos, hogy meghalljuk, kövessük (szeretet, szentmise, szentáldozás, hittan) – az evangéliumot élve!
- Én pl. a héten lelkigyakorlaton leszek... kérem szépen az imahátteret! Köszönöm!

Jan. 7. JÉZUS MINDENÜTT
- Jézus elkezdi nyilvános működését (Mt 4,12-17.23-25). De jó, hogy mindenütt jelen van, gyógyít… szeret… Kövessük mi is!
- A mai gyalogtúrán is ott volt! Tizenkilencen is gyönyörködhettünk a ragyogó napsütésben, a havas tájban… egymás szeretetében…

Jan. 6. VÍZKERESZT
- Örülök, hogy ma 8 lakásba is eljutottam lakást szentelni!
- Örülök, hogy ma, a hétköznapra eső kötelező ünnepen sokan részt vettek szentmisén! Viszont, akik saját hibájukból nem vettek részt, nem tettek meg mindent („tudva és akarva”), azoknak ez gyónás tárgya, és így addig a szentáldozást is meg kell gondolniuk!
- Örülök, hogy a szentségimádáson is többen voltunk, mint szoktunk. Viszont elgondolkodtatott, hogy mise után miért özönlött ki oly sok ember - öt percet sem kibírva, a bölcsekkel leborulni Jézus előtt…
- Örülök… még van bőven!

Jan. 5. 
- Holnap Vízkereszt! Kötelező szentmise! - De ugye, senki nem azért jön?!
- Holnap elsőpéntek is... Szentségimádás...

Jan. 4. LEROMBOLNI
Mai Szentlecke (1Jn 3,7-10): – A sátán Isten művét rombolja: Isten a szeretet, igazság, jóság, stb… Mi csatlakozzunk Jézushoz, Aki „azért jött el…, hogy lerombolja a sátán művét... Aki nem az igazság szerint cselekszik, nem Istentől való, de az sem, aki nem szereti testvérét.” – Tehát a szeretetet, az igazságot, stb. válasszuk! Valahányszor nem szeretünk… a sátán társai vagyunk Isten művének rombolásában! 

Jan. 3. JÉZUS NEVE ÜNNEPE
- Örülök, már három jelentkező is van keresztelőre!
- Örülök, már elkezdődtek a lakásszentelések!
- Örülök, már az első napokban többen befizették az egyházi hozzájárulást (adót)!
Jan. 1. BÚÉK
- Örülök a tegnap esti hálaadó szentmise résztvevőinek és a szilveszterezőknek…
- Örülök – és köszönöm – az újesztendő első közös rózsafüzér imádkozóinak…
- Ó szép Jézus! 
Ez új esztendőben  Légy híveidben. 
Ó Mária! Esedezzél értünk, Édes reményünk! 
Hogy ez új esztendőben Minden ügyeinkben Lehessünk Jézus Drága kedvében.
- Ó szép Jézus! 
Drága szent nevedért  Kelj föl népedért. 
Ó Mária! Tekints híveidre Te szent Fiadért, 
Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben Lehessünk Jézus Drága kedvében.
- Ó szép Jézus! 
Tartsd meg híveidet, Mint tieidet. 
Ó Mária! Jézusnak szent Anyja! Országunk tornya! 
Adjad, kérünk, hogy ebben  Az új esztendőben Lehessünk épek Testben, lélekben. (HO 41.)