Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

MOZGALMAK
Egy katolikus lelkiségi mozgalom olyan közösség, amely a római katolikus egyház tanítását követve, a szerzetesrendek és a különféle társulatok, egyesületek mellett újabb alternatívát kínálnak a katolikus hit megélésének területén.
Mai meghatározás szerint egy lelkiség, mozgalom olyan közösség, ahol
elsődlegesen világi hívek,
bizonyos nem-plébániai strukturáltsággal,
meghatározott lelki karizmát követve,
az egyetemesség egyfajta távlatával élik meg kereszténységüket.
A régebbi korokban elsősorban a szerzetesrendek és a különféle társulatok, egyesületek jelentettek alternatívát a hit megélésének területén. A mai idők hasonló új kezdeményezéseit általában „mozgalmak és lelkiségek” néven foglaljuk össze. A régebbi kezdeményezések az idők során jórészt intézményesültek, alkalmazkodtak a plébániarendszer által meghatározott szervezeti struktúrához. Egyes nagy múltra visszatekintő szervezetek eredeti lendületüket fölelevenítve maguk is az újonnan induló áramlatok mellé sorakoznak fel.
-------------------
A lelkiségi mozgalmak jellemzői
emberi léptékű csoportokat létrehozva személyesség- és közösségélményt nyújtanak,
megtalálták az eszközöket ahhoz, hogy mély istentapasztalatra hívjanak és vezessenek egyszerre sok embert,
radikalitásukkal „versenyképessé” teszik a katolikus Egyházat a szektákkal és az új vallási irányzatokkal szemben, megújítva benne a kezdetekre jellemző elkötelezettséget,
általában hangsúlyozottan a világiakra építik evangelizációs munkájukat, ami egybeesik a II. vatikáni zsinat egyik fontos célkitűzésével,
sokszínűségük, sajátos feladatérzékenységük egyfajta „lelki választékot” jelent egy specializálódásra hajlamos korban: ki-ki megtalálhatja a maga lelki alkatának megfelelő hitkifejezési, apostolkodási formát.
Úgy is tekinthetők ezek a kezdeményezéseket, mint amelyek az utolsó egy-másfél évszázad társadalmi, lélektani, gondolkodásmódbeli változásainak, fejlődésének hatásait viselik magukon és fordítják le vallási nyelvre. Ilyen jellemzők például
a szabadság, az egyéniség értéke;
a hagyományos közösségek bomlásával párhuzamosan a szabad választáson alapuló közösségi elköteleződés felértékelődése;
a tágabb közösségért, az egész emberiségért való személyes felelősségvállalás.
Mindezekkel a jelenségekkel a plébániai lelkipásztorkodásnak is szembe kell néznie, amiben segítségére lehetnek a lelkiségi mozgalmak.
Struktúrájukat tekintve egyik oldalról némelyik mozgalom hasonlít a szerzetesrendekre (pl. harmadrendként, világi rendként kifejezetten azokhoz kötődik, vagy pedig keretein belül jön létre szerzetesi vagy ahhoz hasonló életforma); más oldalról nézve esetleg az egyesületekhez lehet hasonlítani őket. Lelkiségük és közösségeik mindig egy körülírható karizma, és többnyire a karizmát hordozó személy vagy személyek köré épülnek fel. Ezek a karizmák közösségenként egészen különfélék lehetnek: vannak, amelyek az apostoli munkára vagy az evangelizációra helyezik a hangsúlyt, mások esetében az imádság, engesztelés, közbenjárás kerül előtérbe.
 
Pápai megnyilatkozások
XVI. Benedek pápa 2006 pünkösdjére meghívta Rómába az egyházi mozgalmak és közösségek képviselőit. Ez volt a második ilyen jellegű esemény. A hozzájuk intézett beszédében, amelyben a találkozót rendkívüli eseménynek nevezte, úgy szólt róluk, mint akik „megmutatják, mennyire elevenen működik a Lélek Isten népében”. A Pápa szavai szerint a „mozgalmak az igaz élet szomjúságából születtek; minden szempontból az élet mozgalmai”. Hangsúlyozta a mozgalmak sokféleségét, amit Isten akar, ugyanakkor az egységet is, ami szintén isteni akarat. 1998 pünkösdjén, a Mozgalmak I. Világtalálkozóján – akkor még Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa – így vázolta fel az Egyház életének egy kezdettől fogva felfedezhető kettősségét: „létezik az egyházi életnek egy folyamatos és alapvető formája, amely az Egyház történelmi rendjének folytonosságát juttatja kifejezésre. Ugyanakkor a Szentléleknek léteznek mindig új megjelenési formái, amelyek mindenkor élővé és újjá változtatják az Egyház szerkezetét”. II. János Pál pápa mindezekkel az új közösségekkel kapcsolatban, az ő bátorításukra mondta, az Egyház egésze és az új közösségek közt fennálló mély harmóniára utalva: „Az Egyház maga is mozgalom.”
--------------------
Katolikus lelkiségi mozgalmak
Katolikus lelkiségi mozgalmak a teljesség igénye nélkül, alapítás helye és ideje szerinti rendezésben:
név alapítás helye alapítás ideje fő tevékenység
- Katolikus Cserkészek Világszervezete (International Catholic Conference of Scouting /ICCS/) - Táborkereszt Katolikus Cserkészek Közössége
Anglia 1920 az ifjúság katolikus erkölcsű nevelése a cserkészet módszereivel
- Keresztény Munkásifjú Mozgalom (Jeunesse Ouvriere Chrétienne /JOC/ - Magyarországon a II. világháború előtt Katolikus Ifjak Országos Egyesülete /KIOE/) Belgium 1925 a munkásifjúság szellemi, anyagi támogatása, összefogása és érdekvédelme
- Katolikus Shalom Közösség (Comunidade Católica Shalom) Brazília 1982 fiatalok evangelizálása
- Unio Apostolica Cleri Franciaország 1862 papok és diakónusok összefogása és segítése
- Bárka közösség (L’Arche) - Franciaország 1964 család nélküli sérült emberek szolgálata
- Hit és Fény (Foi et Lumière) - Franciaország 1971 családban élő sérült emberek szolgálata
- Emmánuel közösség (Communauté de l’Emmanuel) Franciaország 1972 az Egyház szolgálata és megújítása a Szentlélek erejének segítségével
- Chemin Neuf közösség - Franciaország 1973 feltámadás örömhírének hirdetése, keresztények képzése, helyi egyházi életben való aktív részvétel
- Nyolc Boldogság katolikus közösség (Communauté des Béatitudes) Franciaország 1973 evangelizációt, a szegények megsegítése, az egység keresése Izrael népével és a keleti keresztényekkel
- Élet Kenyere közösség (Communauté du Pain de Vie) Franciaország 1976 Oltáriszentség imádása, szegénységben élés, szegények segítése
- Mária légió (Legio Mariae, Legion of Mary) Írország 1921 Szűz Máriás lelkületben imádkozás, karitatív tevékenység, lelki segítségnyújtás, evangelizálás
- Tiszta Szívek mozgalma (Pure in Heart) Írország 2000 a római katolikus egyház erkölcsi tisztasággal kapcsolatos tanításainak megismertetése, népszerűsítése, különösen a középiskolás fiatalok körében, és az annak megélését vállalók segítése
- Regnum Marianum Közösség - Magyarország 1902, 1991 a gyerekek és a fiatalok természetes alapokon álló katolikus szellemű nevelése
- KALOT Katolikus Népfőiskolai Mozgalom - Magyarország 1935, 1988 az erkölcsi és szociális alapon nyugvó demokratikus magyar társadalom építésének elősegítése keresztény erkölcsi magatartásra nevelő, valamint kulturális tevékenységgel, és ifjúsági vezetőképzéssel
- Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége (KALÁSZ) - Magyarország 1936, 1989 a lányok katolikus keresztény szellemű erkölcsi nevelése
- Bokor bázisközösség - Magyarország 1945 hármas eszménye: adás, szolgálat, erőszakmentesség
- Szeretetláng mozgalom - Magyarország 1961 ima, engesztelés
- Emmausz közösség - Magyarország 1979 evangelizáció, lélek támogató és imaszolgálat
- Szentjánosbogár közösség - Magyarország 1980 fiatalok közösségépítése és a keresztény hit átadása
- Hét Láng közösség - Magyarország 1988 Isten imádása
- Új Jeruzsálem közösség - Magyarország 1997 ima, evangelizáció
- Krisztus Légiója Kongregáció (Legio Christi) és Regnum Christi Apostoli Mozgalom
Mexikó 1941 és 1959 evangelizáció, oktatás és lelki támogatás nyújtása
- Kolping mozgalom (Das Kolpingwerk) Németország 1849 szociális problémák megoldása a keresztény szellemiségű nevelés által
- Schönstatti apostoli mozgalom (Schönstatt Apostolische Bewegung) Németország 1914 a II. vatikáni zsinat szellemiségének életben tartása és a római katolikus egyházban annak életre váltása
- Fokoláre mozgalom (Movimento dei Focolari) Olaszország 1943 párbeszéd lelkiségekkel, egyházakkal, vallásokkal, vallástalanokkal
- Comunione e Liberazione - Olaszország 1954 a hozzá csatlakozók keresztény nevelése és az Egyház küldetésében való együttműködés a modern társadalomban
- Leánycserkészek Nemzetközi Katolikus Konferenciája(International Catholic Conference of Guiding /ICCG/) Olaszország 1965 a nemzeti leánycserkész szervezetek összefogása
- Szent Egyed közösség (Comunitá di Sant'Egidio) Olaszország 1968 mindennapi munka és családi élet mellett a rászoruló, beteg, szenvedő emberek segítése, közös ima
- Regina Pacis közösség (Comunitá Regina Pacis) Olaszország 1986 ima, betegek szolgálata, evangelizáció
- Új Horizontok közösség (Nuovi Orizzonti) Olaszország 1991 a peremre szorult (pl. alkohol-, drogfüggő, prostituált) fiatalok segítése
- Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom(Misioneros Siervos de los Pobres del Tercer Mundo) Peru (olasz alapító) 1983 a legszegényebbek, különösen a gyermekek segítése és evangelizálása
- Máriás papi mozgalom (Marian Movement of Priests) Portugália, Olaszország 1972 Szűz Máriás lelkületben, szorosabb egységre akarja vezetni elsősorban a papokat püspökükkel és a pápával
- Opus Dei - Spanyolország 1928 hit mindennapi körülmények közötti megélése, evangelizálás, lelki képzés
- Cursillo (The Cursillo Movement) Spanyolország 1949 keresztény hit elmélyítése és megújítása
- Verbum Dei missziós testvéri közösség (Fraternidad Misionera Verbum Dei) Spanyolország 1963 imádság, az Ige szolgálata és az evangéliumi élet tanúságtétele
- Neokatekumenális Út (Neocatecumenale Iter) - Spanyolország 1964 katolikus hit megismertetése
Serra International - USA 1935 a papi és szerzetesi hivatások, a kispapok és papok támogatása
- Antióchia közösség (Antioch Movement) USA, Ausztrália 1960 16-25 éves fiatalok plébániai közössége, egymást segítik hitük mindennapi megélésében, aktív részvétel a plébánia életében, fiatalok közt végzett evangelizáció
- Katolikus karizmatikus megújulás (Catholic Charismatic Renewal) USA 1967 arra törekednek, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak
- Katolikus Akció (Actio Catholica) Vatikán 1922 tevékenységi köre mindazt magában foglalja, amire az Egyház apostoli küldetése szól - Az 1940-ben, Franciaországban alapított
- Taizéi közösség (Communauté de Taizé) ökumenikus alapon szerveződik, így egyetlen keresztény egyház fennhatósága alatt sem áll, de igen jó kapcsolatokat ápol mind a keresztény, mind a nem keresztény vallásokkal, így a katolikus egyházzal, és annak közösségeivel is. Eszmerendszerének középpontjában a kiengesztelődés áll.
Szerzetesi karizmához kapcsolódó lelkiségek
Katolikus szerzetesi karizmához kapcsolódó mozgalmak a teljesség igénye nélkül, alfabetikus sorrendben:
név szerzetesi karizma alapítás helye alapítás ideje fő tevékenység
- Bencés Obláció (Benedictine Oblates) bencések - Olaszország 530 körül a világban Nursiai Szent Benedek Regulája szellemében élés
- Ciszterci Obláció (Cistercian Oblates) ciszterciek - Olaszország 530 körül monasztikus zsolozsmás élet gyakorlása a világban, illetve a saját ciszterci plébánián a feladatok, munkák ellátásában való segítés
- Ferences világi rend (Ordo Franciscanus Saecularis) ferencesek - Olaszország 1221 imádságos élet, szegények segítése, egyházközségben és a társadalomban végzett különböző szolgálatok
- Keresztény Élet közössége (Christian Life Community) - korábban Mária kongregáció (Congregatio Mariana) jezsuiták - Olaszország 1564, 1967 a római katolikus hit megélése Loyolai Szent Ignáclelkigyakorlatai alapján
- Világban Élő Kármel kármeliták Franciaország 1452 a kármel szemlélődő lelkiségének megélése a világi hétköznapokban
- Világi domonkos közösségek domonkosok Olaszország 1285 Szent Domonkos lelkiségének szellemében, a szemlélődés és apostolkodás megfelelő egyensúlyát megtartva élni a világban
- Világi Kamilliánus Család (Lay Camillian Family) - Magyar Kamilliánus Családok Társasága Egyesülete
kamilliánusok - Olaszország 1995 a kamilliánus szerzetesek munkájának támogatása az egészségügy minden területén, Lellisi Szent Kamill szellemében
 
Katolikus családmozgalmak a teljesség igénye nélkül, alfabetikus sorrendben:
név alapítás helye alapítás ideje fő tevékenység
- Családok Jézusban közösség (Familien mit Christus) Németország 1985 házasságok, családok lelki támogatása, megújítása
- Együtt Nagyasszonyunk Dicsőségére házasközösségek (E.N.D. - Equipes Notre-Dame) Franciaország 1938 házasságok, családok lelki támogatása
- Házas Hétvége (Marriage Encounter) - Spanyolország 1952 házaspároknak, papoknak és szerzeteseknek az egymással és közösségükkel való kapcsolatuk megújításához és elmélyítéséhez szükséges segítség nyújtása
- Keresztény Családközösségek Nemzetközi Szervezete (International Confederation of Christian Family Movements /ICCFM/) - MÉCS Családközösségek (Christian Family Movement /CFM/ Hungary) Spanyolország 1967 plébániai alapon szerveződő, szentségi házasságban élő házaspárokból álló csoportok lelki támogatása
Az 1987-ben, Németországban alapított Új Életet a Családoknak (Team.F – Neues Leben für Familien) lelkiség ökumenikus alapon szerveződik a házasságok, családok lelki támogatása céljából.
Támogató szervezetek
Országos Lelkipásztori Intézet
A II. vatikáni zsinat a püspöki karok feladatának jelöli meg, hogy hozzanak létre "célszerűen kiválogatott plébániákkal együttműködő lelkipásztori intézeteket" - elsősorban az új társadalmi körülmények miatt - a papság képzésére. Az Országos Lelkipásztori Intézetet (OLI) 1989 tavaszán hozta létre Paskai László bíboros, prímás. Az Intézet célja, hogy támogassa és megújítsa a hazai pasztorációt. Létrehozta a Katolikus Közösségek Kárpát-medencei Hálózatát (HÁLÓ) és a Katolikus Ifjúsági Mozgalmat (KIM) az ifjúsági csoportok egymás közti kapcsolatának elősegítésére.
Magyar Katolikus Családegyesület
A magyar katolikus egyház a szakpasztorációs feladatok irányítását, koordinálását és felügyeletét szakpüspökökre bízva kívánja megoldani. A szakpüspökök az adott pasztorációs szakterületen összefogják az országos, egyházmegyei és mozgalmi szerveződéseket és velük együttműködve szolgálják a hitéletet. A családpasztoráció letéteményese a családpüspök, aki egyben a Magyar Katolikus Családegyesület (MAKACS) elnöke, amely munkáját elsősorban a technikai, gyakorlati feladatok megoldásával támogatja. A MAKACS szervezi, koordinálja és végrehajtja a családpüspök által kezdeményezett akciókat, projekteket, programokat, és elvégzi a kapcsolódó adminisztratív feladatokat; nem konkurense és nem alá vagy felé rendeltje bármely mozgalmi, plébániai, intézményi család-szervezetnek.
Források
Országos Lelkipásztori Intézet: Lelkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban, 2006.
Országos Lelkipásztori Intézet: Küldetésünk
Magyar Katolikus Családegyesület