Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

- Gyermekemet szeretném megkereszteltetni
Keresd fel a lakóhely szerinti plébánosod, beszéld meg vele!
Már szülés előtt is lehet érdeklődni, hogy időben, nyugodtan fel lehessen készülni...
- Keresztszülő szeretnék lenni!
Ha nem a lakóhely szerinti templomban lesz a keresztelő, plébánosodtól igazolást kell kérni ("jogosítványt") a keresztszülőséghez. Ha a "saját" templomban, akkor is keresd fel plébánosod...


Név választása
Sokan találomra, naptárból, filmekből, stb választanak nevet gyermeküknek.
A keresztény szülők a magyar föld szentjei közül, vagy a Bibliában szereplő nevek közül szoktak választani.
A Világegyházban és a Bibliában pedig még nagyon sok név van! - Vedd elő a Szentek életét!


ÍGY KEZDŐDÖTT
Idézetek az evangéliumokból, Jézus tanításából:
- "Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek.S én veletek vagyok minden nap a világ végéig." (Mt 28,19-20)
- "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik." (Mk 16,15-16)

------------------------------------------------------------
Idézetek Az Egyházi törvénykönyvből:
851. kánon:

- A keresztség kiszolgáltatását kellőképpen elő kell készíteni...
- a megkeresztelendő gyermek szüleit és azokat, akik a keresztszülői feladatokat fogják magukra vállalni, megfelelően meg kell tanítani ennek a szentségnek a jelentésére és a vele járó kötelezettségekre...
- a szülőket... lelkipásztori buzdításokkal, sőt közös imádsággal is kellően felkészítsék
855.k.
- ügyeljenek arra, nehogy a keresztény érzülettől idegen nevet adjanak (a gyermeknek)
856.k.
- ajánlatos, hogy a keresztséget vasárnap szolgáltassák ki
857.k.
- a keresztelés helye a saját plébániatemplom...
867.k
- A szülők kötelesek gondoskodni arról, hogy a gyermekek már az első hetekben megkapják a keresztséget. A születés után mielőbb, sőt már a szülés előtt forduljanak a plébánoshoz... hogy erre kellő felkészítést kapjanak.
868.k.
- Ahhoz, hogy a gyermeket megengedetten kereszteljék meg, szükséges... hogy megalapozott remény legyen a katolikus vallásban való nevelésre...
871.k.
- Az abortált magzatokat, ha élnek, amennyiben lehetséges, kereszteljék meg.
KERESZTSZÜLŐK
872.k.
- feladata... hogy azon fáradozzék, hogy a megkeresztelt a keresztségnek megfelelő keresztény életet éljen, és az ezzel járó kötelességeket híven teljesítse
874.k.
- tizenhatodik életévét betöltött személy legyen
- katolikus, megbérmált (volt elsőáldozó!), s éljen a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet.
- ne kösse semmilyen kánoni büntetés (pl. elvált-újraházasodott, v. nem egyházi házasságban él)
- nem katolikus csak, mint a keresztség tanúja fogadható el.
--------------
Részletek a keresztelés szertartásából:
Pap: Kedves szülők! Nektek, akik gyermeketek számára a keresztséget kéritek, kötelességetek lesz őt úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen. Tartsa meg Isten parancsait: úgy szeresse Istent és embertársait, ahogy Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok-e ezt a kötelességet? 
Szülők: Vállaljuk!
Pap: Keresztszülők! Megígéritek-e, hogy támogatjátok e gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében?
Keresztszülők: Megígérjük! (...)
Pap: Kedves szülők és keresztszülők! Reméljük, hogy hitbeli meggyőződésetek hozott ide benneteket és így készségesen vállaljátok a gyermek megkeresztelésével járó kötelességeket. Gondoljatok arra, hogy ti is részesültetek a szent keresztségben! Mondjatok tehát ellent a bűnnek! Aztán pedig tegyetek tanúságot hitetekről Jézus Krisztusban! Ez az Egyház hite, és ebben a hitben kereszteljük meg a gyermeketeket.
Pap: Ellene mondotok-e a sátánnak? ...
Szülők és keresztszülők: Ellene mondunk
Pap: Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében? Szülők és keresztszülők: Hiszünk. Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és most ott ül az Atyának jobbján?
Szülők és keresztszülők: Hiszünk.
Pap: Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben?
Szülők és keresztszülők: Hiszünk.
A "Hiszünk" többek között azt jelenti, hogy Jézus, ill. az Egyház tanítása, parancsai szerint alakítom életem (=gyakorlom a felebaráti szeretetet, vasárnap szentmisére járok, szoktam gyónni, áldozni. Mert a kereszténység élet, és nem elmélet!
A keresztelés
Pap: Akarjátok-e, hogy N. elnyerje a keresztséget az Egyház hitében, amelyet az imént mindnyájan megvallottunk?
Szülők és keresztszülők: Akarjuk.
A pap erre megkereszteli a gyermeket, mondva:
N., én megkeresztellek téged az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. (és a keresztvízzel 3x leönti a gyermek fejét ).
– Ebben a pillanatban a gyermek megszabadult az áteredő bűntől, - újjászületett - Isten gyermeke lett, a Katolikus Egyház - KÖZÖSSÉGÜNK - tagja, a Mennyország örököse...