Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!


VILÁGOSSÁG TITKAI

A Miatyánk előtt is bemondjuk a titkot, és felolvassuk a szentírási részt és ez után kezdjük a tizedet ---- a végén Dicsőség és ima következik (az Ó Jézusom ima elmaradhat!)

I. VÁLTOZAT

1. Aki a Jordán folyóban megkeresztelkedett

 

"Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelked-jék… Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből… az Isten lelke, mint galamb leszállt és föléje ereszkedett. Az égből szózat hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik." (Mt 3,13)

MIATYÁNK...
A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...

Ima: Jézus, irányítsd gondolataim, szavaim, cselekedeteim, hogy az Atyának bennem is kedve teljék!

 
2. Aki a kánai menyegzőn megmutatta isteni erejét

"Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, anyja szólt a szolgáknak: Tegyetek meg mindent, amit csak mond! Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit." (Jn 2,1)

MIATYÁNK...
A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...

Ima: Jézus, Mária! Én is meghívlak benneteket, legyetek ott életemben, hétköznapjaimban. Kérem a kegyelmet, hogy mindig meg tudjam tenni, amit mondasz – Jézus, és megtapasztalhassam isteni erődet.

 
3. Aki meghirdette Isten országát

"Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát és mondta: Beteljesedett az idő és már közel van az Isten Országa. Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban." (Mk 1,14)

MIATYÁNK...
A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek…

Ima: De jó, hogy közel van az Isten Országa! Köszönjük közelségedet Istenünk! Add, hogy ebben az örömben és bűnbánó lelkülettel, az evangélium szellemében tudjuk élni napjainkat!

 
4. Aki a Tábor hegyen megmutatta isteni dicsőségét

"Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost s fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap, megjelent nekik Mózes és Illés és beszélgettek vele. Péter erre így szólt Jézushoz: Uram jó itt nekünk…! Amíg beszélt, hirtelen fényes felhő borult rájuk, s a felhőből szózat hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, Őt hallgassátok!" (Mt 17,1)

MIATYÁNK...
A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...

Ima: Istenünk, köszönjük, hogy már mi is sokszor, sokféleképpen bele kóstolhattunk a mennyországba, amikor istenélményekben részesülhettünk, amikor többet is láthattunk belőled. Add, hogy minél többször el tudjunk vonulni Jézussal, Őt hallgatni és tenni, amit mond.

 
5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

"Amikor beesteledett, asztalhoz ült tizenkét tanítványával… vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta tanítványainak, ezekkel a szavakkal: Vegyétek és egyétek, ez az én testem…" (Mt 26,26)

MIATYÁNK...
A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek…

Ima: Köszönjük Jézus, hogy Veled táplálkozhatunk! Köszönjük az örök élet kenyerét. Köszönjük, hogy így is velünk vagy. Köszönjük, hogy Veled, Benned élhetünk!


 II. VÁLTOZAT


AKI A JORDÁN FOLYÓBAN MEGKERESZTELKEDETT     

Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkereszteltette magát Jánossal a Jordánban.  Amikor feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek galamb alakjában leszáll rá.  Szózat is hallatszott az égből: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem." (Mk 1,9-11)
1.

 

MIATYÁNK...

A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...


Ima: A keresztségben Krisztusba és az Egyházba testesültünk bele, és meg-kaptuk az örök élet pecsétjét is. Mária, segíts bennünket, hogy keresztény hivatásunkat jól tudjuk élni: Krisztusban, az Egyházban, az örök életért élve!

 
2.AKI A KÁNAI MENNYEGZŐN MEGMUTATTA ISTENI EREJÉT     
"… Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt… Amikor fogytán volt a bor… anyja szólt a szolgáknak: Tegyetek meg mindent, amit csak mond!… Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit…" (Jn 2,1)
MIATYÁNK...
 A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek…


Ima: Mária, a te életed Istennek kimondott Igen volt és követted Jézust. Segíts bennünket, hogy mi is tudjuk tenni Isten akaratát, mindig azt tegyük, amit Jézus, az evangélium mond!
 
3.AKI MEGHIRDETTE ISTEN ORSZÁGÁT     
"Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát és mondta: Beteljesedett az idő és már közel van az Isten Országa. Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban." (Mk 1,14)

MIATYÁNK...

A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek…


Ima: Mária segíts, hogy mindig felfogjuk az örömhírt és bűnbánó lelkülettel, erős hittel merjük élni az evangéliumot, az Igét, s így benne lehessünk Isten Országában! 
 
4.      AKI A TÁBOR HEGYEN MEGMUTATTA ISTENI DICSŐSÉGÉT
"...kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni.  Míg imádkozott, külseje teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és ragyogó.  És íme, két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés.  Megdicsőülten jelentek meg, és a haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie.  Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és mellette a két férfit.  Ezek már épp menni készültek. Péter így szólt Jézushoz: "Mester, jó nekünk itt lenni! Csinálunk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!" Nem tudta, hogy mit beszél.  Miközben ezt mondta, felhő támadt és elborította őket. Féltek, amikor a felhőbe jutottak.  A felhőből szózat hallatszott: "Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!"  (Lk 9,28-35)
MIATYÁNK...

A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...


Ima: Mária, segíts bennünket, hogy tudjunk mi is – nemcsak földi szemünkkel, hanem természetfeletti módón látni. Nem elfelejtve, hogy a keresztény a túlvilági életért él!
 
5.      AKI AZ EUCHARISZTIÁBAN NEKÜNK ADTA ÖNMAGÁT
"Amikor beesteledett, asztalhoz ült tizenkét tanítványával… vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta tanítványainak, ezekkel a szavakkal: Vegyétek és egyétek, ez az én testem." (Mt 26,26)
MIATYÁNK...

A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...


Ima: Mária segíts, hogy a szentáldozás után mi is tudjuk hordozni Jézust: szolgáló szeretettel, alázatos lelkülettel és nagy örömmel - magasztalva Istent!