Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

 

 A FÁJDALMAS TITKOK (kedd és péntek)

(A Miatyánk előtt is bemondjuk a titkot, felolvassuk a hozzátartozó szentírási részt és ez után kezdjük a tizedet ---- a végén Dicsőség és a titokkal kapcsolatos ima következik (az Ó Jézusom ima elmaradhat).

I. VÁLTOZAT

1. Aki érettünk vérrel verejtékezett

"Halálosan szomorú a lelkem. Maradjatok itt és imádkozzatok. Valamivel odébb ment és leborulva így imádkozott: Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre."

MIATYÁNK

       A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Ima: Jézus! Taníts, erősíts, hogy én is minden élethelyzetben úgy tudjak imádkozni, szenvedni, mint Te. Veled, Édesanyáddal együtt ki tudjam mondani: ne az én akaratom legyen!


2. Akit érettünk megostoroztak

"De hát mi rosszat tett? – Annál inkább ordították: keresztre vele! Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta."

MIATYÁNK

       A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...

Ima: Jézus, Te semmi rosszat nem tettél, én annál többet. Bocsáss meg, legyél hozzám irgalmas és segíts, hogy egyre tisztább lelkiismerettel tudjak élni!

3. Akit érettünk tövissel megkoronáztak

AKIT ÉRETTÜNK TÖVISSEL MEGKORONÁZTAK

"A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, s odagyüjtötték köré az egész helyőrséget. Megfosztották ruhájától, bíborszínű köntöst adtak rá. Tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nádszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte és így gúnyolták: Üdvözlégy zsidók királya. Közben leköpdösték, fogták a nádat, s verték a fejét."

MIATYÁNK

       A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...

Ima: Jézus! Gúnyolnak, nevetségessé tesznek, kínoznak. Te mindezt tűröd. Adj nekem is türelmet, hogy veled összefogva, a Te lelkületeddel tudjam fogadni az ellenem vétkezőket. Tudjak mindig megbocsátani!

4. Aki érettünk a keresztet hordozta

"Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, s ráadták saját ruháját. Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék. Amint kifelé vonultak, találkoztak egy Simon nevű cirenei emberrel. Ezt kényszerítették, hogy vigye a keresztet."

MIATYÁNK

       A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...

Ima: Jézus! Adj erőt, hogy minden nap fel tudjam venni keresztem és a Te lelkületeddel – nem panaszkodva, zúgolódva, másokat hibáztatva – tudjam hordozni. Add, hogy tudjak másoknak is segíteni a kereszthordozásban.

 

5. Akit érettünk keresztre feszítettek

"Keresztre feszítették, majd megosztoztak ruháján. Az arra menők káromolták, Jézus pedig mondta: Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek! Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta, a másik hozzá fordult: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljön uralmad. Ezt válaszolta neki: Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsom-ban. Kilenc órakor hangosan fölkiáltott: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Majd: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehelte lelkét."

MIATYÁNK

       A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...

Ima: Köszönöm Jézusom, hogy a kereszten is tanítottál, hogy értem is meghaltál. Köszönöm, hogy ezek után van értelme a szenvedésnek, a megbocsátásnak, a szeretetnek, hiszen ha Veled szenvedünk, ha Veled meghalunk, ha Veled szeretünk, Veled fogunk megdicsőülni is. Ámen.
 II. VÁLTOZAT

1.     AKI ÉRETTÜNK VÉRREL VERÍTÉKEZETT
"Atyám! Ha akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd." Ekkor megjelent neki egy angyal az égből, és megerősítette. Aztán a halállal tusakodva még buzgóbban imádkozott. A verejtéke olyan lett, mint a földre hulló vér cseppjei. (Lk 22,42-44)
MIATYÁNK
A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...
Ima: Köszönjük, Urunk, hogy az irántunk való szereteted erőt adott Neked, hogy igent mondj az Atya akaratára. Erősíts meg minket lelki harcainkban, amelyeket önmagunkkal kell megvívnunk, és segíts, hogy mi is mindenkor 'igent' tudjunk mondani mennyei Atyánknak.
2.     AKIT ÉRETTÜNK MEGOSTOROZTAK
"Erre elbocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig megostoroztatta és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre." (Mt 27,26)
MIATYÁNK
A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...
Ima: Urunk! Te ártatlanul bűnhődtél a bűnös helyett. Segíts, hogy Hozzád méltóan mi is alázattal és türelemmel hordozzuk az igazságtalan helyzeteket, s továbbra is bízni tudjunk a Te szeretetedben.
3.     AKIT ÉRETTÜNK TÖVISSEL KORONÁZTAK
"Ekkor a helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és összegyűjtötték köréje az egész csapatot. Levetkőztették, vörös katonaköpenyt adtak rá, tövisekből koronát fontak, rátették a fejére, egy nádszálat pedig a jobb kezébe, aztán térdet hajtva előtte így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya!" (Mt 27,27-29)
MIATYÁNK
A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...
Ima: Drága Urunk! A megaláztatást, fizikai fájdalmakat miérettünk tűrted el, mert szerettél minket. Segíts, hogy ebből erőt merítve mi is krisztusi lelkülettel hordozzuk a nehézségeket, lelki és fizikai fájdalmakat - emlékezve mindig a Te megmentő szeretetedre.
4.     AKI ÉRETTÜNK A KERESZTET HORDOZTA
"Ő pedig keresztjét hordozva kiment az úgynevezett Koponyahelyre, amelyet héberül Golgotának neveznek." (Jn 19,17)
"Nagy népsokaság követte őt, köztük asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus odafordult hozzájuk, és így szólt: 'Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok! Magatokat és gyermekeiteket sirassátok!" (Lk 23,27-28)
MIATYÁNK 
A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...
Ima: Jézusunk! Még kereszted hordozva is gondod volt rá, hogy a Téged siratókat tanítsd, figyelmeztesd. Add erődet, hogy mi is hasonló törődéssel fordulhassunk mások felé, háttérbe szorítva saját énünket!
 
5.     AKIT ÉRETTÜNK KERESZTRE FESZÍTETTEK
"Ott keresztre feszítették őt, és vele másik kettőt kétfelől, Jézust pedig középen." (Jn 19,18)
"Jézus keresztje mellett ott állt anyja (…) Amikor Jézus meglátta anyját és az ott álló tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: 'Asszony, íme, a te fiad!' Azután azt mondta a tanítványnak: 'Íme, a te anyád!' És attól az órától magához vette őt a tanítvány." (Jn 19,25-27)
MIATYÁNK
A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...
Ima: Köszönjük Urunk, hogy nemcsak Önmagadat ajándékoztad a világnak, de további ajándékokról is gondoskodtál. Köszönjük Máriát, akit anyánkul adtál. Mi is felajánljuk Neked cserébe önmagunkat, s kérünk, tégy minket ajándékká testvéreink, embertársaink számára!