Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

2017.

CSALÁDKONGRESSZUS

Ferenc pápa levele a családokhoz - 2014. február

Ferenc pápa levélben kéri a családok imáját a püspöki szinódus következő közgyűléséért. A levél szövegét – melyet a Szentatya február 2-án, Jézus bemutatásának ünnepén írt – ma, február 25-én tették közzé.
Kedves Családok!
Házatok küszöbén állva fordulok hozzátok, mert egy olyan eseményről szeretnék beszélni nektek, amely, mint tudjátok, októberben lesz a Vatikánban. A püspöki szinódus rendkívüli közgyűléséről van szó, melynek kitűzött témája: „A családdal kapcsolatos lelkipásztori kihívások az új evangelizáció összefüggésében.” Ma ugyanis az egyháznak úgy kell hirdetnie az evangéliumot, hogy szembenéz azokkal a sürgető lelkipásztori teendőkkel is, amelyek a családot érintik.
Ebbe a fontos időszakba Isten egész népe be van vonva, a püspökök, a papok, a megszentelt személyek, valamint a világi hívők a világ összes részegyházaiban, akik mind tevékenyen részt vesznek az előkészítés folyamatában: vagy konkrét javaslatokkal, vagy elengedhetetlen imádságos támogatásukkal. Kedves családok, különösen részetekről nagyon szükséges és fontos az imádságos támogatás! Ez a szinódusi gyűlés ugyanis kimondottan veletek foglalkozik, a ti hivatásotokkal és küldetésetekkel az egyházban és a társadalomban, a házasság, a családi élet, a gyermeknevelés problémáival, valamint a családoknak az egyház küldetésében betöltött szerepével. Ezért kérlek titeket: buzgón imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy világosítsa meg a szinódusi atyákat, és vezesse őket nehéz feladatukban. Miként tudjátok, ezt a rendkívüli szinódusi gyűlést egy évvel később követni fogja majd az ún. rendes szinódus, amely szintén a család témájával foglalkozik. És ahhoz kapcsolódóan 2015 szeptemberében rendezik meg a családok világtalálkozóját Philadelphiában. Imádkozzunk hát együtt mindnyájan, hogy ezen eseményeken keresztül az egyház valóban a Szentlélek segítségével haladjon előre a reflexió és a döntéshozatal útján, megfelelő lelkipásztori eszközöket találjon a családok megsegítésére, és az evangélium világosságával és erejével tudjon szembenézni a mai kihívásokkal.
E levelet Jézus templomi bemutatásának ünnepén írom nektek. Lukács evangélista elbeszéli, hogy Szűz Mária és Szent József – a mózesi törvénynek eleget téve – elvitték a gyermeket a templomba, hogy felajánlják az Úrnak, és ekkor két idős ember, Simeon és Anna a Szentlélektől indíttatva elébük mentek, és felismerték Jézusban a Messiást (vö. Lk 2,22–38). Simeon karjába vette, és hálát adott Istennek, hogy végre „megláthatta” az üdvösséget; Anna pedig előrehaladott kora ellenére új erőre kapott, és elkezdett mindenkinek beszélni a gyermekről. Nagyon szép ez a jelenet: két fiatal szülő és két idős ember, Jézus körül. Jézus valóban ezt teszi: segít, hogy egymásra találjanak és eggyé forrjanak a nemzedékek! Ő annak a szeretetnek a kiapadhatatlan forrása, amely legyőz minden bezárkózást, minden magányt, minden szomorúságot. A családi élet útján számos szép időszakot osztotok meg egymással: az étkezéseket, a pihenést, a házimunkát, a kikapcsolódást, az imádságot, az utazásokat és zarándoklatokat, a karitatív cselekedeteket… Ha viszont hiányzik a szeretet, akkor hiányzik az öröm is; az igazi szeretettel pedig Jézus ajándékoz meg bennünket: felkínálja szavát, mely megvilágítja utunkat, és táplál bennünket az élet kenyerével, mely erőt ad mindennapi fáradozásainkhoz.
Kedves családok, a püspöki szinódusért mondott imátok olyan értékes kincs, amely gazdagítani fogja az egyházat. Köszönetet mondok nektek, és kérlek, imádkozzatok értem is, hogy igazságban és szeretetben tudjam szolgálni Isten népét. A Boldogságos Szűz Mária és Szent József oltalmazzon benneteket szüntelen, és segítsen, hogy egyek legyetek a szeretetben, és így haladjatok előre egymás kölcsönös szolgálatában. Szívből kérem minden családra az Úr áldását.
Vatikán, 2014. február 2., az Úr bemutatásának ünnepe - Ferenc
(Fordította: Tőzsér Endre SP) - Magyar Kurír

Férj imája feleségéért
Mennyei Atya! Mélységes hálával köszönöm néked ezen a mai szép napon feleségemet, akit egykor a házasság szentségében nékem adtál. Ő az életem legdrágább ajándéka. Köszönöm szerelmünk boldogságát, az együtt eltöltött éveket. Mindazt az örömet, szépet, amit együtt éltünk át, és amit ő nyújtott nékem.
Hála néked azért, hogy ő lett gyermekeim édesanyja. Őrizd meg jó egészségben, hogy ezután is ő legyen életem angyala, boldogítója, szépsége, kis családunk melegítő tűzhelye.
Legyen áldott minden fáradozása, gondoskodása, amit értem és gyermekeinkért tesz és vállal. Eztán is ő legyen otthonunk fénye. Adj neki további erőt, vidám kedvet értünk vállalt munkájához, hogy vele együtt nevelhessük fel gyermekeinket, bocsáthassuk őket életük útjára.
Segíts Uram, hogy mindenkor hálás, jó, hűséges férje maradjak. Soha ne kelljen csalódnia bennem. Szeretetem, megértésem, együttérzésem, nekik nyújtott segítségem legyen a legszebb hála mindazért, amit tőle kaptam.
Ámen.
 
Feleség imája férjéért
Drága Jézusom! Hallgasd meg imámat, amit most ezen a szép napon férjemért mondok. Tudom, te adtad őt nekem, amikor megismertem őt, és amikor oltárod előtt egybefonódott kezünk. Köszönöm néked az elmúlt, együtt töltött éveket. Köszönöm szerelmét, mellyel engem akart és ölelt magához. Köszönöm munkáját, amit értem és kis családunkért vállalt. Köszönöm gondoskodását, józan, engem és gyermekeinket szerető szívét.
Add, hogy mindig őt szerető, hűséges felesége legyek. Tudjak megértő, olykor talán elnéző is lenni. Érezzek vele együtt örömében, bánatában, gondjaiban is. Türelmesen hallgassam meg, adjak néki jó tanácsokat. Ha a gondok felhői ülnek homlokára, gyöngéd szeretetemmel, vidámságommal derítsek fényt, mosolyt arcára.
Tudom Uram, hogy felelős vagyok lelkéért is. Sokat imádkozom érte, hogy mindig közel legyen hozzád, és az örökkévalóságban is együtt lehessünk ott fenn nálad.
Ámen.

Csatlakozzunk mi is Ferenc pápa imájához:
Imádság a Szent Családhoz
 
Jézus, Mária és József,
bennetek szemléljük
az igazi szeretet tündöklését,
bizalommal fordulunk hozzátok.
 
Názáreti Szent Család,
tedd a mi családjainkat is
a szeretetközösség helyévé és az ima cenákulumává,
az evangélium hiteles iskolájává,
kis családegyházakká.
 
Názáreti Szent Család,
soha többé ne tapasztalják meg a családok
az erőszakot, a bezárkózást és a megosztottságot:
bárki is sérült vagy botránkozott meg,
leljen hamar vigaszt és gyógyulást.
 
Názáreti Szent Család,
a következő püspöki szinódus
legyen képes mindenkiben újra tudatosítani
a család szent és sérthetetlen mivoltát,
Isten tervében foglalt szépségét.
 
Jézus, Mária és József,
halljátok, hallgassátok meg könyörgésünket. Ámen. - Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

CSALÁDKÖZÖSSÉG
2231. Kívánatos, hogy a házaspárok – főleg a fiatal házasok – közül minél többen családközösséget alkossanak. A családközösség álljon kapcsolatban a plébánossal...
2221. A családközösségek olyan házaspárokból, ill. fiatal családokból álló áttekinthető, a bizalom légkörében működő csoportok, amelyek önkéntesen gyűlnek egybe. Küldetésük, hogy tagjaik kölcsönös szeretetben élve és Jézus Krisztust maguk között tudva, a megélt hitből származó tapasztalatokat megosszák egymással. A kisebb családközösségeket 4-6 házaspár alkotja, átlagosan havonta találkoznak mindig más család otthonában, s a beszélgetések témája előre meghatározott. Ezen kívül kötetlen együttléteket, közös programokat is szerveznek. (Esztergom-Bp. Zsinata)

Dec. 29. CSALÁD - Erdő Péter bíboros szentmiséje Szent Család vasárnapján... Beszélt arról, hogy a családon belül mindenki felelőssége az örömhír átadása, közvetítése.
Szentbeszédében hangsúlyozta, hogy a Szent Család nem saját akaratából indul útnak, hanem azért, mert József angyali üzenetet kap. Álmot lát, mint korábban is, amikor az angyal arra biztatta, hogy ne féljen magához venni Máriát és a szíve alatt hordott magzatot. Olyan isteni bölcsesség vezeti az életét, amelyet teljes egészében nem ismer. Mi sem ismerjük az életünk mögött rejlő isteni terv egészét. Bizalomra van szükségünk, és pillanatról pillanatra kell keresnünk Isten akaratát,  és amit felismerünk, azt bátran és halogatás nélkül meg kell tennünk. József nem várhatott arra, hogy kiderüljön, Heródes valóban halálra keresi-e Mária fiát. Neki rögtön indulnia kellett – mondta a bíboros.
Hangsúlyozta: Mária táplálta a gyermeket, József viselte a gondját, valójában azonban az újszülött Gyermek táplálta Máriát és őrizte Józsefet, ő adott új értelmet az életüknek.
Jézus életében is világos a tanítás: Isten tervében a családnak döntő szerepe van. Erdő Péter megállapította: nehezen vállalják napjainkban az emberek az elköteleződést. A püspöki szinódusra készült statisztikák azonban arról is árulkodnak, hogy az emberek szeretnének szép családot, több gyermeket, ilyen eszmények élnek a lelkükben.
Miképpen szereplője az evangelizációnak a család? – tette fel a kérdést a főpásztor. Elsősorban úgy, hogy a szülők az evangélium szerint nevelik gyermekeiket. De a nevelés során egész viselkedésünk, egész életünk hozzájárul ahhoz, hogy az evangélium örömét tovább tudjuk adni. Ha él bennünk ez az öröm, akkor a hitünk, a szeretetünk hitet és szeretetet gyullaszt a család többi tagjában. Az evangéliumot nem csak a szülők adják tovább a gyerekeknek, hanem a házastársak is egymásnak. Nagyon fontos dolog egymás evangelizálása – állapította meg. Maguk a gyermekek is az örömhírt hordozzák tiszta gesztusaikkal, a szeretet őszinte jeleivel. Másrészt pedig a gyermek mindig hordozza a jövő nagy terveit, a nemzedékekre ható isteni tervet. Erdő Péter felhívta a figyelmet a családban az idősebb nemzedékek fontosságára. Emlékeztetett arra, hogy amikor még nem volt társadalombiztosítás, a család intézményén belül nagyon világos kötelezettségek voltak az idősek, a betegek, a szülők, a nagyszülők iránt. Ezt is át kell éreznünk, amikor a család közösségéhez tartozunk.
Végül örömmel említette meg, hogy sok plébánián léteznek jól működő, családokból álló közösségek. A családokból háló alakul ki, amely tartja plébániai közösségek egészét. Vannak olyan helyek, ahol a karitatív munka nagy részét is a családok végzik, és ahol a hitoktatásban is, tehát a mások gyermekeinek oktatásából is kiveszik részüket.
Erdő Péter homíliája végén hálát adott a családokért, és kérte Isten világosságát, erejét, hogy meg tudjuk hozni az életünkben szükséges nagy döntéseket, és szeretetben helyt tudjunk állni.

Családkongresszust tartottak Máriabesnyőn
„Jöjjön el a te országod...” (Mt 6,10) mottóval rendezték meg 2013. november 7-9. között a huszadik családkongresszust Máriabesnyőn. 
...
Összefoglalót olvashatnak az előadásokon elhangzottakból:
Egész életünknek az ad értelmet, hogy az örök életre lettünk teremtve. A keresztény ember feladata, hogy képviselje a teremtő, életet adó Isten szándékát, aki bennünk akar reményt adni a világnak. Nem szabad elbizonytalanodni ebben a felbolydult világban sem, hiszen az eltévelyedés minden korban jelen volt, de Isten minden történelmi korra nézve reményt adott. Tudnunk kell, hogy hol van a Sarkcsillag, Jézus Krisztus, aki „tegnap, ma és mindörökké ugyanaz”. Ő az élet barátja, ahogy a Bölcsesség könyve megfogalmazza.
 
Az Isten bízik az emberben, ezért küldte el egyszülött Fiát. Hiszi, hogy a XXI. század embere is képes megérteni a szeretet parancsát, melynek világformáló erejében hinnünk kell! Az Isten Fia megtehette volna, hogy amikor senki sem adott szállást Máriának és Józsefnek, amikor az istállóban kellett megszületnie, amikor Egyiptomba kellett menekülni, akkor azt mondja: visszamegyek, Atyám, hozzád, itt senki nem vár. De nem teszi, bízik az emberben.
 
Az ember kapcsolatra lett teremtve, a családban tapasztalja meg a közösséget, s e tapasztalat által válik teljes emberré. A másik az TE, akit nem azért szeret, mert előnye származik belőle, hanem mert van, őt szereti, önmagáért. Szemben azzal, amikor a másik a tömegből csupán eszközként működik. A család kifogyhatatlan erőforrás, mert a szeretetből táplálkozik, s képes a saját problémáit megoldani. A család több, mint egy téma. Ahogy a Szentatya megfogalmazta: az élet és a nemzedékek útját jelenti. A jövő egyháza is a család közösségén fog felépülni.
 
A szeretet szeretetet, az adás adást, a megértés megértést szül, hiszen az ember inkább együttműködő, mint versengő lény. Valódi szükségleteiben a másik ember jóléte is benne van, hiszen az erények gyakorlása által tud kiteljesedni. "Legyetek szentek, mint ahogy én is szent vagyok!" Amit teszünk, kovásszá válik, a közjó, a mindennapok javára. A teljes ember értékrendjében  az erkölcsi jó (bizalom, mértékletesség, szolidaritás, élet stb.) áll az első helyen, a hasznos jó (materiális javak) csak eszközként szolgál. Jó dolgok, de csak az eszköz szintjén.
 
A család a második anyaméh; ha a magzat beszélni tudna, azt mondaná: „mi élünk”, nem pedig azt, hogy „én élek”. Törekedni kell, hogy a család is „mi” legyen: közösség, melynek van ideje a beszélgetésre, az együttlétre. Nem más, mint a nagylelkűség, az ajándékozás iskolája, mely az individualizmus legyőzésére szolgál. Ha az ember gondolkodásmódja, értékrendje megváltozik, akkor megváltozik a rá épülő struktúra is. Ideális állapot az, amikor a szeretet oda-vissza áramlik a felek között. „Ahol ketten vagy hárman összejöttök az én nevemben...!” A családban Jézus kell, hogy az igazi családfő legyen, tagjai pedig egyenrangú felek. - Miskolci Apostoli Exarchátus/Magyar Kurír
--------------------
ABORTUSZ után:

www.abortusz-nefeljnemitellekel.hu (Vezetői: Kovácsné Treer Mária mentálhigiénés lelkigondozó ésKovács Ferenc áll. diakónus)

www.rahelszoloskertje.hu (Vezetője: Zsiga Valéria)

----------------